419/1935

Annettu Helsingissä 20. päivänä joulukuuta 1935

Asetus valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta 1 päivänä kesäkuuta 1922 annetun lain 6 §:n nojalla sanotun lain täytäntöönpanosta 29 päivänä joulukuuta 1922 annetun asetuksen 1, 3, 7, 8 ja 10 §, niistä 3 ja 8 § sellaisina kuin ne ovat muutettuina edellinen 15 päivänä marraskuuta 1924 ja jälkimmäinen 28 päivänä marraskuuta 1930 annetussa asetuksessa, näin kuuluviksi:

Pääsemistä varten muunlaiseen virkaan, kuin valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 1 §:n 1 momentissa sekä 2 ja 3 §:ssä mainitaan, vaaditaan, alempana mainittavin poikkeuksin, että se, joka virkaan ilmoittautuu, on osoittanut hyvää suullista ja kirjallista taitoa virka-alueen asujainten enemmistön kielessä. Sen lisäksi on vaadittava viran hakijalta jos virka-alue on yksikielinen, maan toisen kielen ymmärtämistä, mutta jos virka-alue on kaksikielinen tai siihen kuuluu kaksi- tai erikielisiä kuntia, maan toisen kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Poikkeuksena 1 §:n säännöksistä vaaditaan alempana mainittavilta virkamiehiltä, joiden pätevyysvaatimuksiin ei kuulu yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu loppututkinto, virka-alueen enemmistön kielen hyvän suullisen ja kirjallisen taidon ohella alempana määriteltävää taitoa maan toisessa kielessä:

Sisäasiainministeriön alaisissa hallinnonhaaroissa: sellaisen yksikielisen kaupungin poliisimestarilta, jossa on 10,000 asukasta tai enemmän, sekä Maarianhaminan poliisikomisaariolta vaaditaan maan toisen kielen suullista taitoa.

Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisissa hallinnonhaaroissa: Ahvenanmaan luotsipiiripäälliköltä sekä Ahvenanmaan piirin merenkulun tarkastajalta vaaditaan toisen kielen suullista taitoa; Sortanlahden valtiosatamakapteenilta ei vaadita ruotsin kielen taitoa.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alaisissa hallinnonhaaroissa vaaditaan, jos virka-alue on yksikielinen, toisen kielen ymmärtämisen lisäksi, määräysten mukaan, jotka ministeriö virkapaikkojen tärkeyttä silmällä pitäen vahvistaa, toisen kielen suullista taitoa, sekä kaksikielisellä virkaalueella tai virka-alueella, johon kuuluu kaksi- tai erikielisiä kuntia, toisen kielen suullista ja kirjallista taitoa; kaksikielisellä virka-alueella tai virka-alueella, johon kuuluu kaksi- tai erikielisiä kuntia, vaaditaan posti- ja lennätinlaitoksessa ekspeditöörin, ensimmäisen kirjurin ja kirjurin virkoihin sekä tie- ja vesirakennusten alalla piirikasöörin virkoihin toisen kielen suullista taitoa.

Maatalousministeriön alaisissa hallinnonhaaroissa: metsähallituksen arkistonhoitajalta ja kirjanpitäjältä, piirikuntakonttorin piirikuntakamreerilta ja piirikuntakassanhoitajalta vaaditaan ruotsin kielenymmärtämistä, samoin myös aluekassanhoitajilta, jos alue on kaksikielinen tai jos siihen kuuluu kaksi- tai erikielisiä kuntia, jota vastoin yksikielisellä alueella viimeksimainituilta ei vaadita toisen kielen taitoa; asutushallituksen rakennustoimiston apulaisen virkaan vaaditaan ruotsin kielen suullista taitoa, samoin myös maanmittaushallituksen arkistonhoitajalta.

Valtioneuvoston kanslian, asianomaisen ministeriön, keskushallituksen tai lääninhallituksen asiana on ratkaista, minkälaista kielitaitoa on vaadittava seuraavanlaatuisilta viran- ja toimenhaltijoilta: puhtaaksikirjoittajalta, lasku - ja kirjoitusapulaiselta, lääkintöhallituksen alaisen laitoksen taloudenhoitajalta, kirjanpitäjältä, ylihoitajattarelta ja ylihoitajalta sekä muulta konttori- ja hoitohenkilökuntaan kuuluvalta; poliisilaitoksen yli- ja tarkastuskonstaapelilta sekä konstaapelilta; tullilaitoksen alaiselta rajaviskaalilta ja tulliviskaalilta, tullivartion, tullikamarin ja vartiopurren päällysmieheltä ja tullivartijalta, vartiohöyrylaivan ja moottorialuksen ylipäällysmieheltä, päällysmieheltä ja tullivartijalta, merenkulkulaitoksen alaisen aluksen päällystöltä, valtionlaitoksen laboratorion apulaiselta ja palvelijalta, rautateiden palvelijakunnalta, posti- ja lennätinlaitoksen kirjeenkantaja- ja palvelijakunnalta, keskus- ja lääninhallituksen alaiselta rakennusmestarilta sekä valtionlaitoksen vahtimestarilta ynnä muilta näihin verrattavilta viran- tai toimenhaltijoilta.

Sisäasiainministeriön asiana on ratkaista, minkälaista kielitaitoa on vaadittava 1 momentissa tarkoitettuun viran- tai toimenhaltijaan verrattavilta merivartiolaitoksen ja rajavartioston viran- tai toimenhaltijoilta.

Samaa kielitaitoa, kuin valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 1 §:n 1 momentissa mainitaan, on vaadittava kutsuntatoimiston sihteeriltä.

Upseerien opetuslaitosten opettajalta vaaditaan sama kielitaito kuin valtion oppilaitoksen opettajaksi pyrkiviltä sekä, oppilaiden ollessa oikeutettuja käyttämään suullisissa tai kirjallisissa tutkinnoissa toista kotimaista kieltä, myös hyvä taito ymmärtää siltä kieltä.

Mitä kielitaitoa vaaditaan muilta joukkoosastoissa, esikunnissa sekä sotilaallisissa virastoissa palvelevilta toimihenkilöiltä, kuin mitä valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 3 §:ssä mainitaan, sekä alipäällystöltä, on puolustusministeriön määrättävä.

10§

Jotta joku sijaisena voitaisiin määrätä hoitamaan virkaa, on hänelle kielitaitoon nähden asetettava samat vaatimukset kuin asianomaisen viran vakinaiselle haltijalle.

Milloin erityistä syytä siihen on, voi nimittävä viranomainen viransijaiseksi määrätä henkilön, jolla on viran hoitamiseen riittävä kielitaito.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1936.

Helsingissä 20. päivänä joulukuuta 1935

Tasavallan Presidentti
P. E. Svinhufvud

Oikeusministeri
Eric J. Serlachius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.