70./1927

Annettu Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 1927.

Asetus siitä, mitä ulosottolakia käytettäissä eräissä tapauksissa on noudatettava, 31 päivänä lokakuuta 1896 annetun asetuksen muuttamisesta.

Oikeusministerin esittelystä säädetään täten, että siltä, mitä ulosottolakia käytettäissä eräissä tapauksissa on noudatettava, 31 päivänä lokakuuta 1896 annetun asetuksen 1, 7 ja 24 § muutetaan näin kuuluviksi:

1 §.

Kun kruununvouti ulosottolain 1 luvun 4 §:n mukaan tahi maistraatti saman luvun 6 §:n 1 momentin mukaan panee erityistä asiaa varten toisen sijaansa ulosottomieheksi, antakoon siitä kirjallisen päivätyn määräyksen, jossa on mainittava asian numero kruununvoudin tahi maistraatin pitämästä päiväkirjasta ja määrättävä aika, minkä kuluessa määräys on toimeenpantava.

Milloin siten määrättyä ulosottomiestä vastaan ilmaantuu sellainen jäävi kuin ulosottolain 1 luvun 9 §:ssä sanotaan, olkoon velvollinen heti antamaan siitä tiedon kruununvoudille tahi maistraatille sekä palauttamaan asiakirjat.

7 §.

Kun se, jonka kruununvouti ulosottolain 1 luvun 4 §:n mukaan tahi maistraatti saman luvun 6 §:n 1 momentin mukaan on pannut erityistä asiaa varten sijaansa ulosottomieheksi, on lopullisesti toimeenpannut määräyksen jossakin asiassa, tulee hänen viimeistään kahdeksan päivän kuluessa kruununvoudille tahi maistraatille antaa kirjallinen ilmoitus niistä toimenpiteistä, joihin hän on ryhtynyt; lähettäköön myös samalla asiassa kertyneet asiakirjat ja varat tai todistuksen, että hakija on saanut tilin, saanut antamansa asiakirjan takaisin, myöntänyt lykkäystä tahi peruuttanut hakemuksen toimenpiteeseen ryhtymisestä. Jos varoja, ennenkuin määräys on lopullisesti toimeenpantu, kertyy tuhanteen markkaan, on ne tilitettävä viimeistään kahdeksan päivän kuluessa kruununvoudille, maistraatille tai velkojalle, niinkuin ulosottolain 6 luvun 1 ja 2 §:ssä on sanottu.

Ulosottomies, josta 1 momentissa puhutaan, olkoon velvollinen viimeistään kahdeksan päivän kuluessa kunkin kuukauden päätyttyä kruununvoudille tahi maistraatille lähettämään päiväkirjanotteen kaikista edellisen kuukauden kuluessa tulleista asioista ja niistä vanhemmista asioista, joita ei ole ennen sitä kuukautta päätetty. Jos ei ole asioita, joista näin On tehtävä selko, on sekin samassa ajassa ilmoitettava.

Kruununvoudin ja maistraatin tulee viipymättä tarkastaa saapunut ilmoitus ja päiväkirjanote, sekä päiväkirjanotteeseen merkitä päivätty tarkastustodistus ja lähettää siitä jäljennös edellä mainitulle ulosottomiehelle, niin myös muuten valvoa, että ulosottomies asianmukaisesti täyttää tehtävänsä ja noudattaa hänelle annettuja määräyksiä.

24 §.

Kun velkoja kirjallisesti on pyytänyt, että hänelle tulevat rahat ilmoitetulla osoitteella lähetettäisiin hänelle postissa, tulee ulosottomiehen viimeistään kahdeksan päivän kuluessa lähettää rahat vakuutettuina tahi postiosoituksella osoitteen mukaan; ja vähentäköön ulosottomies silloin niistä postimaksut sekä sen korvauksen, josta erikseen on säädetty. Todistusta, jonka postitoimisto siten lähetetyistä rahoista antaa, käyttäköön ulosottomies päiväkirjan todisteeksi. Jos sellaista pyyntöä, kuin edellä on sanottu, ei ole tehty, ja ulosottomies tietää velkojan osoitteen, tulee ulosottomiehen, milloin eri menettelyä kauppahinnan jakamista varten ei ole ollut, edellämainitussa ajassa kirjallisesti velkojalle ilmoittaa, että kertyneitä varoja on nostettavana.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1927, kuitenkin niin, että silloin vireillä olevissa asioissa on noudatettava nykyisiä säännöksiä.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, 4 päivänä maaliskuuta 1927.

Tasavallan Presidentti
LAURI KR. RELANDER.

Oikeusministeri
Väinö Hakkila.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.