101/1926

Annettu Helsingissä 23. päivänä huhtikuuta 1926

Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten johtosääntö

Eduskunnan esityksestä julkaistaan täten seuraava

Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten johtosääntö.

Eduskunnan päätöksellä vahvistetaan seuraava johtosääntö pankkivaltuusmiehille:

Pankkivaltuusmiehen toimi alkaa kohta, kun vaali on tapahtunut.

Heti vaalin tapahduttua kokoontuvat pankkivaltuusmiehet valitsemaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan niiden kolmen valtuusmiehen keskuudesta, jotka ovat velvolliset olemaan osallisina kaikissa valtuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa.

Pankkivaltuusmiehen tulee kaikessa toiminnassaan niin menetellä, että Suomen raha säilyttää laissa säädetyn arvonsa.

Sen lisäksi, mitä on säädetty Suomen Pankin ohjesäännön 17 §:ssä, kuuluu pankkivaltuusmiesten tehtäviin:

1) ratkaista johtokunnan jäsenen virkavapauden hakemus sekä määrätä viran väliaikaisesta hoitamisesta virkavapauden aikana ja muulloinkin tarpeen vaatiessa;

2) ratkaista, sittenkuin johtokunta on antanut asiasta lausunnon, haarakonttorin johtajan hakemus saada vapautta toimen hoitamisesta ja määrätä sen hoitamisesta sinä aikana;

3) vahvistaa perusteet, joiden mukaan pankin viran- tai toimenhaltijoille annetaan lomaa, sekä myöntää, johtokunnan esityksestä, lomaa johtokunnan jäsenille ja haarakonttorien johtajille;

4) kutsua koolle tilintarkastajat;

5) antaa tilintarkastajain kertomus tiedoksi johtokunnalle sekä vaatia johtokunnalta ja muilta asianomaisilta selitys tilintarkastajain ehkä tekemäin muistutusten johdosta sekä muista seikoista, joista se voi olla tarpeen,

6) määrätä syyte nostettavaksi, jos johtokunnalta on evätty vastuuvapaus tai jos johtokunnan jäsen, haarakonttorin johtaja tai diskonttovalvoja on syypää virkavirheeseen;

7) päättää, saako johtokunnan jäsen tai haarakonttorin johtaja, jos hänet on pantu syytteeseen virkavirheestä tai törkeähköstä rikoksesta tai jos hän on luovuttanut omaisuutensa velkojilleen, edelleen hoitaa virkaansa tai tointaan ja, jos se on tarpeen, määrätä toinen sitä väliaikaisesti hoitamaan;

8) ratkaista saako johtokunnan jäsen tai haarakonttorin johtaja kuulua pankissa luottoa käyttävän liikkeen taikka yksityisen luottolaitoksen hallintoon.

Vähintään joka toinen kuukausi tulee pankkivaltuusmiesten pankin kirjanpidon ja muiden asiakirjain perusteella toimittaa pankin lainausliikkeen ja valuuttakaupan tarkastus ja silloin myöskin tarkastaa pankin varojen muuta sijoitusta

Pääkonttorin kassat ja kassaholvit sekä lainaus- ja vakuuskirjat pantit ja talletukset on vähintään kerran vuodessa pankkivaltuusmiesten inventoitava.

Ne tehtävät, jotka mainitaan Suomen Pankin ohjesäännön 17 §:n 1 momentin 1―7 ja 10―19 kohdassa, lukuunottamatta vähäisiä määräraha-asioita, ja ne, jotka on lueteltu tämän johtosäännön 4 §:n 1 ja 3 sekä 5―8 kohdassa, on kaikkien pankkivaltuusmiesten yhteisesti suoritettava. Asiat on kuitenkin sitä ennen niiden kolmen valtuusmiehen valmistettava, jotka ovat velvolliset olemaan osallisina kalkissa valtuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa.

Muut pankkivaltuusmiesten tehtävät on niiden kolmen valtuusmiehen täytettävä, jotka ovat velvolliset olemaan osallisina kaikissa valtuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa, elleivät nämä katso asiaa niin tärkeäksi, että se on kaikkien valtuusmiesten yhteisesti käsiteltävä.

Pankkivaltuusmiehet kokoontuvat puheenjohtajan kutsusta niin usein, kuin tarve vaatii.

Jos pankkivaltuusmies katsoo pankin edun vaativan jossakin asiassa neuvottelua tai toimenpidettä, ilmoittakoon siitä puheenjohtajalle, joka silloin kutsuu valtuusmiehet koolle.

Jos pankkivaltuusmies on estetty saapumasta kokoukseen taikka haluaa joksikin ajaksi vapautta toimestaan, ilmoittakoon siitä puheenjohtajalle, jonka tulee kutsua toimeen varamies siinä järjestyksessä, kuin varamiehet on valittu. Milloin valtuusmies on toimestaan eronnut, menetelköön puheenjohtaja samalla tavalla.

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estetyt tointansa hoitamasta, toimii esteenaikana puheenjohtajana kolmas niistä pankkivaltuusmiehistä, joiden tulee olla osallisina kaikissa valtuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa.

10§

Pankkivaltuusmiesten päätökseksi katsotaan se mielipide, jota useimmat kannattavat. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni; vaaleissa ratkaisee arpa.

11§

Pankkivaltuusmiehet ottavat sihteerin, joka on velvollinen laatimaan valtuusmiesten kokouksissa pidettävän pöytäkirjan, kirjoittamaan ja varmentamaan toimituskirjat sekä täyttämään ne tehtävät, jotka valtuusmiehet hänelle muuten antavat.

Pankkivaltuusmiehet tarkistavat kokoustensa pöytäkirjat ja allekirjoittavat toimituskirjansa. Kuitenkin voivat valtuusmiehet antaa pöytäkirjan tarkistamisen ja toimituskirjain allekirjoittamisen niiden kolmen valtuusmiehen tehtäväksi, jotka ovat velvolliset olemaan osallisina kaikissa valtuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa.

12§

Pankkivaltuusmies on velvollinen eroamaan, jos hän on ottanut sellaisen toimen, joka pankkivaltuusmiesten yksimielisen päätöksen mukaan on soveltumaton hoidettavaksi valtuusmiestoimen ohella.

13§

Jos pankkivaltuusmies asetetaan holhottavaksi tai jos hän luovuttaa omaisuutensa velkojilleen taikka tuomitaan kansalaisluottamuksensa menettäneeksi tahi julistetaan kelvottomaksi maan palvelukseen tai toisen asiaa ajamaan, on hän katsottava eronneeksi valtuusmiestoimestaan.

14§

Pankkivaltuusmies, joka on velvollinen olemaan osallisena kaikissa valtuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa, saa pankin varoista vuotuista palkkiota kahdeksantoistatuhatta markkaa ja matkakulujen korvauksen. Muut pankkivaltuusmiehet saavat vuotuista palkkiota kahdeksantuhatta markkaa ja matkakulujen korvauksen. Puheenjohtajalle suoritetaan lisäksi kuudentuhannen markan vuotuinen palkkio. Siltä ajalta, jona valtuusmies on vapaa toimestaan ei hänelle suoriteta palkkiota.

Toimeen kutsutulle pankkivaltuusmiehen varamiehelle maksetaan palkkiota jokaiselta kokouspäivältä kaksisataa markkaa ja matkakulujen korvaus.

Pankkivaltuusmiesten sihteerin palkkion sekä heidän kansliansa tarverahat määräävät valtuusmiehet.

Helsingissä 23. päivänä huhtikuuta 1926

Tasavallan Presidentti
Lauri KR. Relander

Valtiovarainministeri
Kyösti Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.