74/1918

Annettu Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1918

Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta

Suomen Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään seuraavaa:

1 §.

Ylintä tuomiovaltaa hallinto-oikeudellisissa valitusasioissa alempana mainittavin poikkeuksin käyttää Korkein hallinto-oikeus.

Korkeimman hallinto-oikeuden on myös pidettävä silmällä alempien viranomaisten lainkäyttöä hallinto-oikeuden alalla.

2 §.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen kuuluu presidentti ja vähintään seitsemän hallintoneuvosta. Presidentiksi ja, Korkeimman hallinto-oikeuden esityksestä, hallintoneuvoksiksi nimittää Hallitus oikeamielisiä ja lainoppineita miehiä, joilla on taitoa ja kokemusta tuomarin- tai hallintotoimissa. Vähintään puolella Korkeimman hallinto-oikeuden jäsenistä tulee olla kelpoisuus tuomarinviran hoitoon.

3 §.

Korkeimman hallinto-oikeuden on tutkittava ja lopullisesti ratkaistava:

1) ne hallinto-oikeudelliset valitusasiat, jotka tähän saakka on ratkaistu Senaatin talousosastossa, 4 ja 5 §:ssä säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta;

2) asiat, joista erinäisten lakien ja asetusten nojalla tehdään valituksia Korkeimpaan hallinto-oikeuteen taikka jotka sinne alistetaan, samoin kuin hakemukset menetetyn ajan takaisinsaamisesta ja lainvoiman saaneen päätöksen purkamisesta sellaisissa hallintoasioissa, jotka kuuluvat tämän tuomioistuimen taikka Hallituksen käsiteltäviin.

4 §.

Nimitysasioita koskevat valitukset käsittelee Hallitus. Sama olkoon laki, mitä tulee valituksiin asioissa, jotka lain mukaan on alistettu Hallituksen tutkittavaksi.

5 §.

Jos Korkein hallinto-oikeus katsoo valituksen koskevan kysymystä, jonka ratkaisu pääasiassa riippuu päätöksen tai toimenpiteen tarkoituksenmukaisuuden harkitsemisesta, on asia jätettävä Hallituksen ratkaistavaksi.

Jos asiassa, joista 1 momentissa on puhe, on kysymys myös siitä, onko päätös tai toimenpide lainvastainen, antakoon Korkein hallinto-oikeus siitä lausuntonsa.

Korkeimman hallinto-oikeuden tässä pykälässä tarkoitettu toimenpide tai lausunto on lopullinen.

6 §.

Jos valitukseen liittyy samaa asiaa koskeva anomus hallinnollisesta toimenpiteestä, ratkaiskoon Korkein hallinto-oikeus valitusasian ja siirtäköön asian muualta osalta Hallituksen päätettäväksi.

7 §.

Korkeimman hallinto-oikeuden tulee antaa Hallitukselle lausuntoja hallintoa koskevista lainsäädäntökysymyksistä.

Korkeimman hallinto-oikeuden asia on, kun se katsoo hallintoa koskevan lain tai asetuksen muuttamisen tai selittämisen tarpeen vaatimaksi, tehdä siitä esitys Hallitukselle.

8 §.

Korkein hallinto-oikeus on tuomionvoipa viisijäsenisenä, jollei eräänlaisten asiain ratkaisemista varten ole laissa erikseen säädetty suurempaa tai pienempää.

9 §.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa tulee olla tarpeellinen määrä esittelijöitä, jotka Hallitus nimittää Korkeimman hallinto-oikeuden esityksestä, ja muita virkamiehiä, jotka ovat Korkeimman hallinto-oikeuden itsensä nimitettävät. Näihin virkoihin on nimitettävä lainoppineita kansalaisia.

10 §.

Prokuraattorilla olkoon Korkeimmassa hallinto-oikeudessa sama toimivalta ja samat tehtävät, jotka hänellä on ollut Senaatin oikeusosastossa.

11 §.

Kaikille tuomareille perustuslaissa vakuutettu oikeus, ettei heitä saa ilman laillista tutkimusta ja tuomiota virasta erottaa, olkoon voimassa myös Korkeimman hallinto-oikeuden presidenttiin ja jäseniin sekä esittelijöihin nähden.

12 §.

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti ja hallintoneuvokset sekä esittelijät ja muut virkamiehet ovat velvolliset eroamaan virastaan seitsemänkymmenen vuoden iässä.

13 §.

Viran toimituksessa tekemästään virheestä pannaan Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti ja hallintoneuvos syytteeseen Korkeimmassa oikeudessa.

14 §.

Asiain käsittelyssä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa noudatettakoon laillista oikeudenkäyntijärjestystä.

15 §.

Milloin asian ratkaisu niin vaatii, hankkikoon Korkein hallinto-oikeus lausunnon tai selityksen viranomaiselta sekä antakoon määräyksen todistajan tai asiantuntijan kuulemisesta tuomioistuimessa.

16 §.

Korkein hallinto-oikeus päättäköön töiden jakamisesta jäsentensä kesken sekä laatikoon työjärjestyksensä.

17 §.

Ne tarkemmat määräykset, jotka tämän lain täytäntöönpanemista varten ovat tarpeen, annetaan hallinnollisella asetuksella.

18 §.

Ne jutut ja asiat, jotka tämän lain mukaan kuuluvat Korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäviin, mutta jotka lain voimaan tullessa ovat vireillä Senaatissa taikka Korkeimmassa oikeudessa, siirretään Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Tätä kaikki asiaomaiset noudattakoot.

Helsingissä, 22 päivänä heinäkuuta 1918.

Suomen Senaatin Puheenjohtaja:
P. E. Svinhufvud.

Oikeustoimituskunnan Päällikkö
Onni Talas.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.