6/1907

20.02.1907

Laki yleisistä kokouksista

Hänen Majesteettinsa Keisari on, Suomenmaan Valtiosäätyjen alamaisesta esityksestä, Tsarskoje Selossa ollessaan 7 (20) p:nä helmikuuta 1907 suvainnut Armossa, kumoten Rikoslain 16 luvun 9 §:n, vahvistaa seuraavan lain yleisistä kokouksista:

1 §

- - - - - - - - - - - - - -

Yleiseksi kokoukseksi ei katsota sitä, johon vain niillä on pääsy, jotka ovat mieskohtaisesti kutsutut tahi kuuluvat yhdistykseen, joka sellaisenaan on saanut kutsun.

- - - - - - - - - - - - - -

3 §

Jos yleinen kokous on aiottu pidettäväksi yleisessä paikassa taivasalla, on kirjallinen tahi suullinen ilmoitus siitä viimeistään kuusi tuntia ennen kokouksen määräaikaa tehtävä, kaupungissa poliisikamariin tahi, missä sellaista ei ole, pormestarille tahi järjestysmiehelle, ja maalla [kruununvoudille tahi] nimismiehelle. Kuitenkin saa myöhemminkin tehdyn ilmoituksen pitää pätevänä, jos viranomainen ei harkitse siitä olevan haittaa.

Ilmoituksessa yleisestä kokouksesta mainittakoon kokouksen aika ja paikka sekä sen toimeenpanija.

4 §

Mitä 3 §:ssä säädetään yleistä kokousta koskevasta ilmoituksesta älköön sovellettako kokouksiin, joita valitsijat pitävät keskustellakseen valtiopäivämies- tahi muista yleisistä vaaleista tahi neuvotellakseen tällaisissa vaaleissa valittujen valtuusmiesten kanssa, älköönkä myöskään kokouksiin, joita pidetään oppikurssien tai esitelmäin kuulemista varten opettavaisessa tarkoituksessa, keskustelun yhteydessä tai ilman sitä.

5 §

Asianmukaisesti tehdystä yleisen kokouksen ilmoituksesta on viranomaisen pyydettäessä annettava todistus maksutta.

6 §

Yleiseen kokoukseen älköön kukaan tulko aseellisena. Tämä älköön kuitenkaan koskeko virkapukuun kuuluvan aseen pitämistä.

7 §

Yleisessä kokouksessa älköön keskusteltako tahi päätöksiä tehtäkö, ennenkuin puheenjohtaja on valittu. Puheenjohtajan tulee ylläpitää järjestystä kokouksessa eikä sallia puheen pitämistä tahi päätöksen tekemistä, joka sisältää ilmeisesti rangaistavan teon tahi kehoituksen siihen.

Jos puheenjohtajan 1 momentin kukaan antamaa määräystä ei noudateta, taikka jos häiritään yleistä järjestystä eikä puheenjohtaja kykene sitä palauttamaan, on hänen julistettava kokous hajoitetuksi.

Siksi kuin puheenjohtaja on valittu, olkoon yleisen kokouksen toimeenpanijan tehtävänä mitä tässä ylempänä on sanottu.

- - - - - - - - - - - - - -

10 §

Mitä tässä laissa säädetään yleisessä paikassa taivasalla pidettävästä kokouksesta, koskekoon myöskin, 15 §:n 4 kohdassa mainituin poikkeuksin, julkisia juhlasaattoja ja kulkueita, joita toimeenpanevat yhdyskunnat, yhdistykset taikka yksityiset henkilöt. Kuitenkaan älköön ilmoitusta tarvittako tehdä kunniatervehdyksistä ja tavanmukaisista juhlakulkueista.

11 §

Julkisten huvien toimeenpanemisesta olkoon voimassa mitä siitä on säädetty tahi säädetään.

12 §

Jos yleinen kokous, josta 3 §:ssä säädetään, on tapahtunut varteenottamatta sen pitämisestä siinä olevaa määräystä taikka jos kokous on pidetty muussa paikassa tai muuna aikana kuin ilmoituksessa on mainittu, niin rangaistakoon toimeenpanijaa sekä myös puheenjohtajaa, jos hänellä on rikkomuksesta ollut tietoa, kumpaakin [enintään kolmensadan markan] sakolla. Sama olkoon laki toimeenpanijasta, jos yleisessä paikassa taivasalla on pidetty kokous noudattamatta kokouksen varalta annettuja määräyksiä.

Jos puheenjohtaja tahi toimeenpanija jättää yleisessä kokouksessa noudattamatta jotakin siitä, mihin 7 §:n mukaan on velvollinen, sakotettakoon [enintään kaksisataa markkaa].

13 §

Joka vastoin 6 §:n säännöstä saapuu yleiseen kokoukseen aseellisena taikka ei noudata asianmukaista käskyä kokouksen hajautumisesta, rangaistakoon [enintään kahdensadan markan] sakolla.

14 §

Jos asianomaiselta viranomaiselta tahi sen alaiselta virka- tai palvelusmieheltä kielletään pääsy yleiseen kokoukseen, sakotettakoon jokaista sellaiseen kieltoon tahi sen päättämiseen osallista [enintään kolmesataa markkaa].

- - - - - - - - - - - - - -


min.val.siht. A. Langhoff

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.