Seurattu SDK 926/2022 saakka.

9.10.2020/687

Laki väliaikaisesta epidemiakorvauksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään väliaikaisesta epidemiakorvauksesta, jolla tuetaan taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä ja perheitä covid-19-epidemiasta johtuvien rajoitustoimien aiheuttamien kustannusten vuoksi.

2 §
Oikeus tukeen

Oikeus tukeen on sellaisilla henkilöillä ja perheillä, joilla on ollut oikeus toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 6 ja 7 §:ssä tarkoitettuun perustoimeentulotukeen 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän heinäkuuta 2020 välisenä aikana nämä päivät mukaan lukien sekä tuen maksukuukautta edeltävän kuukauden aikana.

Oikeus tukeen Ahvenanmaalla on sellaisilla henkilöillä ja perheillä, joilla on ollut oikeus toimeentulotuesta annetun lain 6 ja 7 §:ssä, jota sovelletaan toimeentulotuesta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain (Ålands författningssamling 1998:66) nojalla, tarkoitettuun perustoimeentulotukeen 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän heinäkuuta 2020 välisenä aikana nämä päivät mukaan lukien sekä tuen maksukuukautta edeltävän kuukauden aikana.

Syyskuun tukioikeuden osalta oikeus tukeen edellyttää kuitenkin, että henkilöillä ja perheillä on ollut 1 tai 2 momentissa tarkoitetun tavoin oikeus perustoimeentulotukeen 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän heinäkuuta 2020 välisenä aikana sekä elokuun 2020 aikana.

3 §
Ohjaus ja johto sekä toimeenpano

Tämän lain mukaisen tukitoiminnan yleinen ohjaus ja johto kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Lain toimeenpanosta vastaa Kansaneläkelaitos.

4 §
Tuen myöntäminen

Kansaneläkelaitos tutkii oikeuden tukeen ja myöntää tuen ilman erillistä hakemusta Kansaneläkelaitoksella olevien, perustoimeentulotukea koskevien ratkaisutietojen perusteella. Tuki myönnetään määräaikaisesti kuukaudeksi kerrallaan.

Kansaneläkelaitos myöntää tuen Ahvenanmaalla asuvien osalta saatuaan käyttöönsä tuen myöntämiseksi välttämättömät tiedot Ahvenanmaalta.

5 §
Tuen määrä ja maksaminen

Tuen määrä on 75 euroa kuukaudelta henkilöä kohden. Tukeen oikeutettujen henkilöiden lukumääränä käytetään tukioikeutta edeltävän kuukauden perustoimeentulotukipäätöksen mukaista henkilömäärää. Syyskuun osalta tukioikeutta edeltävän kuukauden perustoimeentulotukeen oikeutettujen henkilöiden lukumääränä käytetään elokuun perustoimeentulotukipäätöksen mukaista henkilömäärää.

Tuki maksetaan tuen saajan tai, kun tukea maksetaan perheelle, toimeentulotukea hakeneen perheenjäsenen perustoimeentulotuen maksamista varten ilmoittamalle tilille.

Syyskuun 2020 tuki maksetaan lokakuun tuen yhteydessä. Loka-, marras- ja joulukuussa 2020 tuki maksetaan kunkin kuukauden 16. päivänä. Jos tieto tukioikeudesta ilmenee siten, ettei maksua ehditä toimeenpanna säännönmukaisena maksupäivänä, tuki maksetaan loka-joulukuun välisenä aikana viimeistään seuraavan kuukauden säännönmukaisena maksupäivänä.

6 §
Tukea koskeva päätös

Kansaneläkelaitos antaa kirjallisen päätöksen tuen myöntämisestä, hylkäämisestä ja tuen takaisinperimisestä.

Päätöksen tiedoksi antamisesta säädetään Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 20 a §:ssä.

7 §
Menettelysäännökset ja muutoksenhaku

Tukeen sovelletaan, mitä säädetään oikeuden tai etuuden siirtämisestä toiselle sairausvakuutuslain (1224/2004) 15 luvun 15 §:n 2 momentissa sekä etuuden takaisinperinnästä mainitun luvun 18 §:ssä ja takaisinperintäsaatavan vanhentumisesta 19 §:ssä. Tukeen sovelletaan myös, mitä säädetään muutoksenhausta, itseoikaisusta ja päätöksen poistamisesta sairausvakuutuslain 17 luvussa sekä asiakkaan oikeudesta saada tietoja, tietojen saamisesta ja luovuttamisesta mainitun lain 19 luvussa. Kansaneläkelaitos käyttää etuutta myöntäessään hallussaan olevia tietoja toimeentulotuesta annetun lain 6 ja 7 §:n mukaan määräytyvästä perustoimeentulotukioikeudesta. Tämän lain mukaista tukea ei saa ulosmitata.

8 §
Rahoitus

Etuus maksetaan valtion varoista. Sosiaali- ja terveysministeriö korvaa Kansaneläkelaitokselle tämän lain nojalla suoritettavista etuuksista aiheutuvat kustannukset.

Valtio maksaa ennakot kunkin kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä Kansaneläkelaitoksen arvioimien etuuskulujen mukaan kuitenkin siten, että lokakuun valtion ennakko maksetaan ennen etuuden maksupäivää. Toteutuneiden etuuskulujen ja suoritettujen ennakoiden erotus otetaan huomioon maksukuukautta seuraavan kolmannen kuukauden valtion ennakoiden suorituksen yhteydessä.

9 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 12 päivänä lokakuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020. Tätä lakia sovelletaan jo ennen sen voimaantuloa ja sen voimassaolon päätyttyä tukeen, jota myönnetään syys-, loka-, marras- ja joulukuulta 2020.

HE 105/2020, StVM 19/2020, EV 101/2020

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.