Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

24.5.2017/311

Valtioneuvoston asetus päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.7.2022 alkaen. Ks. L 493/2022 30 §.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun lain (138/2017) nojalla:

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ilmaisjakopäätöksellä komission päätöstä 2011/278/EY päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti;

2) tuotantokapasiteetilla laitoksen kahden korkeimman kuukausittaisen tuotantomäärän keskiarvoa kuutena ensimmäisenä kuukautena muutetun toiminnan alkamisen jälkeen; muutetun toiminnan katsotaan alkaneen, kun laitos on saavuttanut suunnitellun toimintatason, kuitenkin viimeistään 180 päivää teknisen muutoksen jälkeen.

2 §
Tukea haettaessa toimitettavat tiedot

Toiminnanharjoittajan on tukea hakiessaan toimitettava Energiavirastolle laitoskohtaiset tiedot:

1) sen toiminnanharjoittajan ja laitoksen nimestä, yritys- ja yhteisötunnuksesta, laitoksen sijainnista ja yhteystiedoista, jonka kuluttamaan sähköön tukea haetaan;

2) niistä toiminnanharjoittajan toimialoista tai toimialojen osista, joilla tuen saaja toimii;

3) tarkasteluvuodesta;

4) laitoksen kuluttaman sähkön hintaan sisältyvistä hiilidioksidipäästöistä johtuvista kustannuksista siltä tarkasteluvuodelta, jonka tietojen perusteella tukea haetaan ensimmäistä kertaa;

5) laitoksen mahdollisesta kapasiteetin merkittävästä laajentumisesta;

6) alkukapasiteetista sekä tuotantokapasiteetista, jos laitoksen toiminnassa on tapahtunut kapasiteetin merkittävän laajentumisen mukaisia muutoksia;

7) laitoksen toiminnasta tukeen oikeutetulla toimialalla tai toimialan osalla todennettuina enintään kuukautta ennen hakemuksen toimittamista;

8) todentajan antamasta hakemuksessa olevien tietojen todennuksesta;

9) muista tukea hakevan laitoksen tarkasteluvuonna saamista investointi- ja muista valtiontuista sekä laitoksen Euroopan unionilta tarkasteluvuonna saamista tuista.

Toiminnanharjoittaja on velvollinen hakemuksessa ilmoittamaan tukea saaneen laitoksen vuosituotannon tarkasteluvuodelta kunkin toimialan tai sen osan osalta.

3 §
Sähkönkulutuksen tehokkuuden vertailuarvon perusteella haettavaa tukea haettaessa toimitettavat tiedot

Jos tukea haetaan tuotteille, joille on käytettävissä sähkönkulutuksen tehokkuuden vertailuarvo, toiminnanharjoittajan on toimitettava Energiavirastolle myös:

1) tiedot laitoksen vuosituotannosta tarkasteluvuonna kunkin tukeen oikeutetun toimialan tai sen osan osalta, jolta tukea haetaan Euroopan yhteisön tilastollisesta toimialaluokituksesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 29/2002, jäljempänä toimialaluokitteluasetus, mukaisilla NACE-koodeilla tai NACE-koodeihin perustuvilla Prodcom-koodeilla;

2) tiedot laitoksen vuosituotannosta kaikilta vuosilta, joita käytetään perustuotoksen määrittämisessä, kunkin tukeen oikeutetun toimialan tai sen osan osalta jaoteltuna toimialaluokitteluasetuksen mukaisilla NACE-koodeilla tai NACE-koodeihin perustuvilla Prodcom-koodeilla;

3) perustelut käytettävälle perustuotoksen viitejaksolle, jos viitejaksoksi esitetään muuta ajankohtaa kuin vuosia 2005–2011.

Jos toimialalle tai sen osalle on vahvistettu sähkön ja polttoaineen vaihdettavuus, toiminnanharjoittajan on ilmoitettava myös laitoskohtaisesti suorat kokonaispäästöt sekä asianmukaiset välilliset päästöt päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun lain (138/2017), jäljempänä kompensointilaki, liitteen 2 mukaisesti. Suorat kokonaispäästöt määritellään ilmaisjakopäätöksen 14 artiklassa ja asianmukaisilla välillisillä päästöillä tarkoitetaan ilmaisjakopäätöksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun viiteajanjakson aikana tapahtunutta tuotteen tuotantoon liittyvää sähkön kulutusta, sellaisena kuin se on määritelty ilmaisjakopäätöksen liitteeseen 1 kuuluvien prosessien ja päästöjen määritelmässä, joka ilmoitetaan megawattitunteina, ja kerrottuna 0,465 hiilidioksiditonnilla megawattituntia kohden ja ilmoitettuna hiilidioksidiekvivalenttitonneina.

4 §
Toissijaisen sähkönkulutuksen tehokkuuden vertailuarvon perusteella haettavaa tukea haettaessa toimitettavat tiedot

Jos tukea haetaan tuotteille, joille ei ole käytettävissä sähkönkulutuksen tehokkuuden vertailuarvoa, toiminnanharjoittajan on toimitettava Energiavirastolle myös:

1) tiedot laitoksen vuosituotannosta tarkasteluvuonna kunkin tukeen oikeutetun toimialan tai sen osan osalta, jolta tukea haetaan toimialaluokitteluasetuksen mukaisilla NACE-koodeilla tai NACE-koodeihin perustuvilla Prodcom-koodeilla;

2) tiedot laitoksen todellisesta sähkönkulutuksesta kultakin vuodelta, jota käytetään sähkönkulutuksen perustason määrittämisessä, kunkin tukeen oikeutetun toimialan tai sen osan osalta jaoteltuna toimialaluokitteluasetuksen mukaisilla NACE-koodeilla tai NACE-koodeihin perustuvilla Prodcom-koodeilla;

3) laitoksen valmistaman muun tuotteen, jolle ei ole käytettävissä sähkönkulutuksen tehokkuuden vertailuarvoa, osalta tiedot vuosituotannosta kaikilta vuosilta, joita on käytetty perustuotoksen määrittämisessä;

4) tiedot laitoksen todellisesta sähkönkulutuksesta tarkasteluvuonna;

5) perustelut käytettävälle sähkönkulutuksen perustason viitejaksolle, jos viitejaksoksi esitetään muuta ajankohtaa kuin vuosia 2005–2011.

5 §
Kapasiteetin merkittävä laajentuminen

Jos laitoksen kapasiteetti on muuttunut tarkasteluvuonna, tuenhakijan on toimitettava Energiavirastolle selvitys tuotantokapasiteetista ja alkukapasiteetista. Energiavirasto arvioi, ovatko kompensointilain 6 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset kapasiteetin merkittävälle laajentumiselle täyttyneet.

6 § (31.1.2019/157)
Määräaika hakemuksen toimittamiselle

Tukihakemus on toimitettava Energiavirastolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta tarkasteluvuotta seuraavana vuonna.

7 §
Tuen määrän laskeminen

Kunakin tarkasteluvuonna sovellettavan päästöoikeuksien termiinihinnan määrittelee Energiavirasto.

Energiavirasto määrittelee toiminnanharjoittajan ilmoittamien tietojen perusteella tuen määrän laskennassa käytettävän perustuotoksen ja sähkönkulutuksen perustason. Tarvittaessa Energiavirasto määrittelee myös sähkönkulutuksen tehokkuuden vertailuarvon niille toimialoille tai niiden osille, joille on vahvistettu sähkön ja polttoaineen vaihdettavuus.

Sähkönkulutuksen perustason laskennan tulee perustua kaikkien niiden tukeen oikeutettujen tuotteiden yhteisesti mitatulle sähkönkulutukselle, joiden tuen laskennassa käytetään toissijaista sähkönkulutuksen tehokkuuden vertailuarvoa, tai tuotekohtaisesti mitatulle sähkönkulutukselle sen mukaan, kumpi tuloksista on tarkempi. Jos kumpaakaan näistä ei voida käyttää, tulee laskennan perustua muulle luotettavasti arvioidulle sähkönkulutukselle. Jos laitoksessa valmistetaan sekä tuotteita, joille on käytettävissä sähkönkulutuksen tehokkuuden vertailuarvo että tuotteita, joille vertailuarvoa ei ole käytettävissä, taikka jommankumman tai molempien lisäksi tuotteita, jotka eivät kuulu kompensointilain soveltamisalaan, laskennan tulee perustua mahdollisimman tarkasti tuotekohtaisiin tietoihin.

Kompensointilain liitteen 2 tuotantoyksiköt, määritelmät ja katetut prosessit perustuvat ilmaisjakopäätöksessä oleviin sääntöihin siltä osin kuin vastaavia tuotteita on mainittu ilmaisjakopäätöksessä.

8 §
Tuotantotason lasku

Energiavirasto arvioi mahdollisen tuotantotason laskun toiminnanharjoittajan hakemuksessa toimittamien tietojen perusteella.

9 §
Energiaviraston tuen myöntämistä koskevan päätöksen sisältö

Tuen myöntämistä koskevasta Energiaviraston päätöksestä on ilmettävä tukea saava toiminnanharjoittaja ja laitos, tukimäärä sekä tuen määrän vaikuttaneet seikat toimialoittain sekä toimialan osittain.

10 §
Todentajan hyväksyminen

Todentajan hyväksymistä haetaan kirjallisesti Energiaviraston vahvistamalla lomakkeella. Hakemuksessa on ilmoitettava:

1) hakijan nimi, yritys- ja yhteisötunnus, kotipaikka ja yhteystiedot;

2) todentajana toimivien henkilöiden nimet, syntymäajat ja yhteystiedot;

3) mihin pätevyysalueeseen hyväksymistä haetaan;

4) haetaanko kompensointilain 13 §:n 3 momentissa tarkoitettua pätevyysalueen laajentamista;

5) muut Energiaviraston edellyttämät tiedot.

Hakemukseen on liitettävä Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikön akkreditointipäätös tai sen pätevyydestä antama lausunto liitteineen taikka, jos kyseessä on muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa akkreditoitu todentaja, tämän valtion akkreditointiyksikön antama akkreditointipäätös, josta käy ilmi, että hakija täyttää kompensointilain 12 §:ssä säädetyt vaatimukset. Akkreditointipäätöksestä tai lausunnosta on käytävä ilmi ne pätevyysalueet, joille todentaja on todettu päteväksi.

11 §
Hyväksymispäätöksen muuttaminen

Todentajan on ilmoitettava Energiavirastolle hyväksymispäätöksen voimassaoloaikana tapahtuneista muutoksista välittömästi niiden tultua todentajan tietoon, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa muutoksesta.

Energiavirasto voi edellyttää, että todentaja toimittaa sille muutoksen johdosta uuden akkreditointipäätöksen.

Energiavirasto voi todentajan muutoshakemuksen taikka todentajaa koskevan uuden akkreditointipäätöksen perusteella muuttaa voimassaolevaa hyväksymispäätöstä.

12 §
Todentajan pätevyysalue

Todentajan pätevyysalueita ovat kompensointilain liitteessä 1 tarkoitetut tukeen oikeutetut merkittävälle hiilivuodon riskille alttiit toimialat ja alatoimialat.

13 §
Todentajan velvollisuudet

Todentajan on tutkittava tuensaajan toimittamien tietojen luotettavuutta, uskottavuutta ja tarkkuutta sekä varmistettava riittävässä määrin, että tiedot olennaisilta osin ovat oikeat. Todentajan on annettava asiasta lausunto.

Todentajan on laadittava todennuksesta todentamisraportti sekä tallennettava sisäiset todentamisasiakirjat.

Todentajan on Energiaviraston pyynnöstä toimitettava virastolle sisäiset todentamisasiakirjat.

14 §
Tuen hakeminen

Tukea haetaan kirjallisesti käyttäen Energiaviraston vahvistamaa sähköistä lomaketta.

Tukihakemus voidaan tehdä myös muutoin kuin sähköisesti tarkoitusta varten vahvistetulla allekirjoitetulla lomakkeella, joka Energiavirastossa tallennetaan sähköiseen järjestelmään.

15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

31.1.2019/157:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2019.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.