Seurattu SDK 361/2023 saakka.

17.12.2015/1558

Oikeusministeriön asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016–2018 (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään tuomioistuimen, haastemiehen, syyttäjälaitoksen ja oikeusaputoimiston suoritteista perittävistä maksuista ja erillisten kustannusten korvaamisesta, siltä osin kuin niistä ei säädetä muualla laissa tai asetuksessa.

Haastemieslain (505/1986) 6 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tiedoksiantoon oikeutettujen virkamiesten suoritteista perittäviin maksuihin sovelletaan, mitä haastemiesten suoritteista säädetään.

2 §
Haastemiehen suorittama tiedoksianto

Haastemiehen suorittamasta tiedoksiannosta siitä annettavine todistuksineen peritään maksua 70 euroa. Tiedoksiantoyrityksestä peritään samansuuruinen maksu.

Maksua ei peritä, jos tuomioistuin huolehtii tiedoksiannosta.

3 §
Tiedoksianto ulkomaille

Asiakirjan toimittamisesta ulkomailla tiedoksi annettavaksi peritään maksua 70 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa, jossa peritään oikeudenkäyntimaksu tai hakemusmaksu.

Tiedoksiannosta ulkomailla aiheutuneet erilliset kustannukset peritään noudattaen 8 §:ää.

4 §
Todistusmaksut

Tilauksesta annettavasta todistuksesta peritään todistusmaksua 30 euroa.

Todistuksesta, joka kirjoitetaan ilman pyyntöä asiakkaalle annettavaan asiakirjaan, ei peritä 1 momentissa tarkoitettua todistusmaksua.

Todistuksesta, jonka viranomainen julkisena kaupanvahvistajana merkitsee kiinteistön luovuttamisesta tehtyihin asiakirjoihin, ei peritä 1 momentissa tarkoitettua todistusmaksua.

Todistus, jonka tuomari antaa asianomaiselle puhevallan varaamista varten, on maksuton.

Maksua ei peritä todistuksesta, joka annetaan maksutta käsiteltäväksi säädetyssä asiassa.

5 §
Otemaksut ja jäljennösmaksut

Pöytäkirjasta tai muusta viranomaisen arkistossa säilytettävästä asiakirjasta tilauksesta valmistettavista otteista ja jäljennöksistä peritään maksu seuraavasti:

1) tavanomaisen asiakirjapyynnön perusteella valmistettavasta oikeaksi todistettavasta otteesta tai jäljennöksestä peritään ote- tai jäljennösmaksuna 2,40 euroa sivulta, asiakirjan oikeaksi todistamattomasta A4-kokoa olevasta jäljennöksestä peritään 0,60 euroa sivulta ja A3-kokoa olevasta jäljennöksestä 1,20 euroa sivulta; asianosaiselta perittävä ote- tai jäljennösmaksu ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 86 euroa asiakirjalta;

2) salassa pidettävien kohtien poistamista erityistä vaivaa edellyttävällä tavalla tai muita vastaavia erityisiä toimenpiteitä vaativan asiakirjapyynnön perusteella valmistettavasta otteesta tai jäljennöksestä peritään 3,50 euroa sivulta; asianosaiselta perittävä ote- tai jäljennösmaksu ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 180 euroa asiakirjalta.

Otteesta tai jäljennöksestä peritään maksua aina vähintään 8 euroa.

Skannaamista edellyttävän asiakirjan toimittamisesta sähköpostitse ja telekopiona toimitettavasta jäljennöksestä peritään 1 tai 2 momentin mukainen maksu. Edellä mainituilla tavoilla toimitettavasta todistusjäljennöksestä peritään kuitenkin maksu kuten todistuksesta.

6 §
Vapautukset ote- ja jäljennösmaksun suorittamisesta

Edellä 5 §:ssä säädettyä maksua ei peritä asiakirjasta, joka annetaan asianosaiselle ilman tilausta.

Maksua ei myöskään peritä seuraavista asiakirjoista:

1) toimituskirja virallisen syyttäjän ajamassa rikosasiassa asianomistajalle;

2) jäljennös suullisen valmistelun tai pääkäsittelyn pöytäkirjasta kantajalle riita-asiassa ja hakijalle hakemusasiassa;

3) erillinen määräys tai muu vastaava asiaan liittyvä toimituskirja uskotulle miehelle tai konkurssipesän pesänhoitajalle;

4) nimikirjanote virkakäyttöä varten;

5) saneerausmenettelyä koskevassa asiassa hakemuksen liitteistä toimitettavat jäljennökset asianosaiselle, jolle tuomioistuin on varannut tilaisuuden lausunnon antamiseen;

6) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen (58/1993) 5 §:ssä tarkoitettu jäljennös;

7) sakon muuntorangaistusta koskevassa asiassa annettava toimituskirja asianosaiselle;

8) kansainvälisessä lainkäyttö- tai tutkintaelimessä käsiteltävässä asiassa tarvittava asiakirja ulkoasiainministeriölle;

9) rikosvahinkojen korvaamista valtion varoista koskevassa asiassa tarvittava asiakirja valtiokonttorille;

10) asiakirja, jonka maksuttomuudesta säädetään muualla laissa tai asetuksessa.

Maksu voidaan jättää perimättä korkeakoululta, jos jäljennös toimitetaan tieteellisiä tutkimustarpeita varten.

7 § (19.12.2017/1034)
Valat ja vakuutukset

Valan tai vakuutuksen vastaanottamisesta siitä annettavine todistuksineen peritään 100 euroa, lukuun ottamatta tuomarinvakuutusta sekä tuomioistuimen virkamiehen tuomarinvakuutusta vastaavaa vakuutusta.

8 §
Kuuluttamiskustannukset ja eräät muut kustannukset

Kustannukset, jotka aiheutuvat virallisen lehden perimistä ilmoitusmaksuista, sisältyvät konkurssiin asettamisesta perittävään maksuun ja saneerausmenettelystä perittävään maksuun. Maksuun eivät kuitenkaan sisälly väliaikaisesta kiellosta kuuluttamisesta aiheutuvat kustannukset saneerausmenettelyä koskevassa asiassa. Muissa maksullisissa asioissa peritään virallisessa lehdessä kuuluttamisesta aiheutuneet kustannukset erikseen täysimääräisinä. Kuuluttamisesta muissa lehdissä peritään jokaiselta käsittelymaksun suorittamiseen velvolliselta kuuluttamiskustannusten korvauksena 77 euroa.

Jos asianosainen on laiminlyönyt velvollisuudekseen säädetyn jäljennöksen antamisen viranomaiselle, ne valmistetaan hänen kustannuksellaan. Tällöin peritään 5 §:n mukainen jäljennösmaksu.

Asian käsittelyn sisältävästä ääni- tai kuvanauhoitteesta taikka tallenteesta peritään tilaajalta nauha- tai tallennekustannusten lisäksi toimituskustannuksena 27 euroa. Jos nauhan tai tallenteen toimittaminen edellyttää työtä yli kaksi tuntia, toimituskustannuksena peritään lisäksi kahden tunnin ylittävältä kultakin täydeltä tunnilta 22 euroa, kuitenkin enintään 547 euroa.

Korvauksena erityisistä tiedoksiantokustannuksista ulkomailla peritään:

1) ulkoasiainhallinnon tiedoksiannosta ulkomailla laskuttama maksu sekä siihen liittyvien erillisten kustannusten korvaus täysimääräisesti;

2) ulkomailla tiedoksiantotoimintaa hoitavan viranomaisen, virkamiehen tai toimihenkilön tehtävän hoitamisesta laskuttama palkkio ja kustannukset täysimääräisesti.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta perittävän maksun määrää aiheutuneita kustannuksia vastaavaksi tiedon hakenut viranomainen.

9 §
Muut maksulliset suoritteet

Suoritteita, jotka viranomainen hinnoittelee valtion maksuperustelain 7 §:n mukaisesti, ovat julkaisut, asiantuntijapalvelut ja tilavuokrat.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.

Suoritteesta, jonka maksuperuste on syntynyt ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa asetuksessa (1057/2013) säädetty maksu.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.12.2017/1034:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.