Seurattu SDK 373/2021 saakka.

7.11.2014/904

Laki hyljetuotteiden kaupasta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 8.5.2020/355, joka on voimassa 15.5.2020 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään hyljetuotteiden kaupasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1007/2009 täytäntöön panemiseksi tarpeellisista asioista. Lisäksi tässä laissa säädetään yksityiskohtaisista säännöistä hyljetuotteiden kaupasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1007/2009 täytäntöönpanemiseksi annetun komission asetuksen (EU) N:o 737/2010 täytäntöön panemiseksi tarpeellisista asioista.

2 §
Viranomaiset

Suomen riistakeskus toimii 1 §:ssä mainitun komission asetuksen 6 artiklassa tarkoitettuna tunnustettuna toimielimenä.

Maa- ja metsätalousministeriö toimii 1 §:ssä mainitun komission asetuksen 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuna viranomaisena ja Suomen riistakeskus a ja c alakohdassa tarkoitettuna viranomaisena.

Edellä 1 §:ssä mainittujen asetusten noudattamista valvovat poliisi ja Tulli.

3 §
Valvonta ja tarkastukset

Valvontaviranomaisilla on oikeus salassapitovelvollisuuden estämättä saada maksutta tässä laissa tarkoitettua valvontaa, seurantaa ja raportointia varten välttämättömät myynti-, osto-, kirjanpito-, varastointi-, kuljetus- ja muut asiakirjat sekä muut tarpeelliset tiedot hyljetuotteiden käsittelyä, kauppaa, maahantuontia ja maastavientiä, varastointia, jalostusta, kuljetusta ja muuta niihin verrattavaa toimintaa harjoittavilta sekä toisilta 2 §:ssä mainituilta viranomaisilta.

Valvontaviranomaisilla on oikeus tarkastaa tuotantorakennukset ja -laitokset, jalostuslaitokset, varastot sekä niitä vastaavat tilat, jotka liittyvät hyljetuotteiden kauppaan. Tarkastusta ei kuitenkaan saa suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävissä tiloissa.

Tarkastuksessa on noudatettava hallintolain (434/2003) 39 §:ää.

4 §
Hyljetuotteiden markkinoillesaattamisrikkomus

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta hyljetuotteiden kaupasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1007/2009 3 artiklan ja yksityiskohtaisista säännöistä hyljetuotteiden kaupasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1007/2009 täytäntöönpanemiseksi annetun komission asetuksen (EU) N:o 737/2010 3–5 artiklan vastaisesti saattaa markkinoille hyljetuotteita, on tuomittava hyljetuotteiden markkinoille-saattamisrikkomuksesta sakkoon, ellei tekoa ole säädetty rangaistavaksi rikoslain (39/1889) 48 luvun 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa. Rangaistus säännöstelyrikoksesta säädetään rikoslain 46 luvun 1–3 §:ssä.

5 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 28/2014, MmVM 12/2014, EV 107/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.