Seurattu SDK 846/2023 saakka.

6.6.2013/406

Valtioneuvoston asetus kirjastoista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2017 alkaen. Ks. L yleisistä kirjastoista 1492/2016 20 §.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kirjastolain (904/1998) 4, 7 ja 8 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on 7 § laissa 1449/2009:

1 §
Yleisten kirjastojen keskuskirjaston tehtävät

Yleisten kirjastojen keskuskirjaston tehtävänä on:

1) kehittää ja tarjota yhteistyössä muiden kirjastojen kanssa kirjasto- ja tietopalvelujen järjestämisessä tarpeellisia palveluja ja työmenetelmiä;

2) edistää yleisten kirjastojen keskinäistä sekä yleisten kirjastojen, korkeakoulukirjastojen ja muiden kirjastojen välistä yhteistoimintaa;

3) ylläpitää ja kehittää harvinaisia kieliä äidinkielenään puhuvien tarvitsemia kirjastopalveluja;

4) kehittää yleisten kirjastojen valtakunnallista kaukopalvelutoimintaa yhteistyössä muiden kirjastojen kanssa; sekä

5) suorittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitut muut tehtävät.

2 §
Maakuntakirjaston tehtävät

Maakuntakirjaston tehtävänä on:

1) kehittää toiminta-aluettaan koskevia verkko- ja tietopalveluja;

2) perehdyttää toiminta-alueensa kirjastojen henkilöstöä kirjastotyön uusiin toimintamuotoihin ja kehittämishankkeisiin;

3) toteuttaa yhteistyössä muiden kirjastojen kanssa yleisten kirjastojen alueellisia ja valtakunnallisia kehittämishankkeita;

4) tukea ja kehittää toiminta-alueensa yleisten kirjastojen tieto- ja kaukopalvelua sekä kirjastoaineiston muuta välitystä;

5) edistää toiminta-alueensa kirjastojen yhteistyötä; sekä

6) suorittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitut muut tehtävät.

3 §
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävät

Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävänä on:

1) yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa seurata ja edistää väestön tarvitsemia kirjasto- ja tietopalveluja sekä arvioida niiden saatavuutta ja laatua;

2) edistää kirjasto- ja tietopalvelualan paikallisia, alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä kehittämishankkeita; sekä

3) suorittaa opetus- ja kulttuuriministeriön antamat muut tehtävät.

4 §
Henkilöstön koulutusrakenne ja kelpoisuusvaatimukset

Kunnan kirjastolaitoksen henkilöstöstä vähintään 70 prosentilla tulee olla:

1) yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot;

2) ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot;

3) ammatillinen perustutkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 35 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot; taikka

4) tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto.

Kunnan kirjastolaitoksen henkilöstöstä vähintään 45 prosentilla tulee olla 1 momentin 1 tai 2 kohdan mukainen koulutus.

Kunnan kirjastolaitosta johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot. (2.10.2014/784)

Yhtä tai useampaa toimipistettä johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 3 momentissa tarkoitetut kirjasto- ja informaatioalan opinnot. (2.10.2014/784)

5 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan kirjastoasetus (1078/1998).

Kunnan kirjastolaitoksen tulee täyttää 4 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyt koulutetun henkilöstön osuutta koskevat vaatimukset viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Henkilö, joka tämän asetuksen voimaan tullessa täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet kirjaston henkilöstöä koskevat kelpoisuusvaatimukset, täyttää 4 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa olevat vaatimukset siltä osin kuin ne koskevat kirjasto- ja informaatioalan opintoja.

Edellä 4 §:n 3 momentissa tarkoitettu henkilö, joka on otettu virka- tai työsopimussuhteeseen ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja joka virka- tai työsopimussuhteeseen otettaessa on täyttänyt tuolloin voimassa olleiden säännösten mukaiset kelpoisuusvaatimukset, on edelleen kelpoinen kyseiseen virkaan tai työsuhteeseen.

Henkilö, joka on ennen 1 päivää tammikuuta 2010 aloittanut opintonsa täyttääkseen kirjastoasetuksen 4 §:n, sellaisena kuin se oli asetuksessa 1078/1998, mukaiset kelpoisuusvaatimukset ja suorittaa opintonsa vuoden 2015 loppuun mennessä, täyttää 4 §:n 1 momentin 1-3 kohdassa olevat vaatimukset siltä osin kuin ne koskevat kirjasto- ja informaatioalan opintojen laajuutta, jos tutkintoon sisältyy tai sen lisäksi on suoritettu vähintään 35 opintopisteen tai 20 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan aine- tai ammatilliset opinnot.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

2.10.2014/784:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2014.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.