Seurattu SDK 926/2022 saakka.

27.2.2013/176

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 20.12.2017/1048, joka on voimassa 1.1.2018 alkaen.

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain (50/2013) nojalla:

1 §
Laskennallisen kokonaisenergiankulutuksen määrittäminen

Rakennuksen tai rakennuksen osan laskennallinen kokonaisenergiankulutus lasketaan liitteen 1 mukaisesti.

Rakennuksen tai rakennuksen osan pinta-alana käytetään lämmitettyä nettoalaa, joka määritetään liitteen 1 mukaisesti.

Laskennallisen kokonaisenergiankulutuksen laskentamenetelmä ja laskentatyökalu

Laadittaessa energiatodistusta rakennettaville jäähdytetyille rakennuksille tai rakennuksen osille lasketaan laskennallinen kokonaisenergiankulutus dynaamisella laskentamenetelmällä. Muiden rakennusten tai rakennuksen osien laskennallinen kokonaisenergiankulutus lasketaan kuukausitason laskentamenetelmällä tai dynaamisella laskentamenetelmällä.

Energiatodistuksen laatijalla tulee olla käytettävissään laskentamenetelmän edellyttämä laskentatyökalu laskennallisen kokonaisenergiankulutuksen laskentaan.

3 §
Luokitteluasteikot ja energiatehokkuusluokkien tunnukset

Energiatodistuksessa käytetään rakennuksen tai rakennuksen osan käyttötarkoituskohtaisia energiatehokkuuden luokitteluasteikkoja ja kirjaimia A–G energiatehokkuusluokkien tunnuksina siten kuin liitteessä 2 esitetään.

4 §
Rakennuksen ominaisuuksien selvittäminen

Energiansäästösuositusten laatimista varten tulee energiatodistuksen laatijan arvioida todistuksen kohteen rakennusosien ja teknisten järjestelmien energiatekninen kunto sekä selvittää sellaiset energiansäästömahdollisuudet, joiden avulla rakennuksen tai rakennuksen osan energiatehokkuutta voidaan parantaa kustannustehokkaasti ja huonontamatta sisäilman laatua. Energiansäästösuositusten tulee sisältää arvio energiansäästön määrästä ja vaikutuksesta laskennalliseen kokonaisenergiankulutukseen. Seuraavat rakennusosat ja tekniset järjestelmät on arvioitava:

1) ulkoseinät, ulko-ovet, ikkunat, yläpohja ja alapohja sekä muut rakenteet;

2) lämmitysjärjestelmä;

3) käyttövesijärjestelmä;

4) ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmä;

5) valaistus;

6) jäähdytysjärjestelmä;

7) sähköiset erillislämmitykset;

8) muut järjestelmät, joilla on vaikutusta rakennuksen energiatehokkuuteen.

5 §
Todistuksessa annettavat muut tiedot

Energiatodistuksessa saa olla säännöksissä edellytettyjen tietojen lisäksi tietoa rakennuksen ylläpitoon ja käyttöön liittyvistä tekijöistä, jotka vaikuttavat rakennuksen tai rakennuksen osan energia- tai ympäristöominaisuuksiin. Energiatodistuksessa on ilmoitettava, mistä omistaja tai vuokralainen voi saada yksityiskohtaisempia tietoja rakennusten energiatehokkuudesta ja suositusten kustannustehokkuudesta.

6 §
Energiatodistuslomakkeen kaava

Energiatodistus laaditaan liitteen 3 mukaisella lomakkeella. Energiatodistuslomakkeessa esitettävät tiedot ilmoitetaan liitteessä 4 kuvatulla tavalla.

7 §
Rakennuksen merkittävä osa

Rakennuksen osa on energiatodistuksesta annetun lain (50/2013) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla merkittävä, jos sen lämmitetty nettoala on vähintään 10 prosenttia koko rakennuksen lämmitetystä nettoalasta ja lämmitetty nettoala ylittää suuruudeltaan 50 neliömetriä.

8 §
Kevennetyn menettelyn mukainen energiatodistus

Rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 17 §:ssä tarkoitetun kevennetyn energiatodistusmenettelyn mukainen todistus laaditaan liitteen 5 mukaisella lomakkeella. Tällöin käytetään myyntiä tai vuokrausta koskevassa julkisesti esille laitetussa ilmoituksessa rakennuksen energiatehokkuutta kuvaavan tunnuksen sijasta tunnusta H.

9 §
Kumotun lain mukaiset energiatodistukset

Myyntiä tai vuokrausta koskevassa julkisesti esille laitetussa ilmoituksessa käytetään rakennuksen tai rakennuksen osan energiatehokkuusluokkaa kuvaavana tunnuksena todistuksessa olevaa kirjainta lisättynä alaindeksillä 2007 silloin, kun voimassa oleva energiatodistus on tehty kumotun lain mukaisesti.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2013.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/31/EU (32010L0031); EUVL N:o L 153, 18.6.2010, s. 13

Liitteet 1 ja 2: YMa rakennuksen energiatodistuksesta.(4.5.2016/353)

A:lla 353/2016 muutetut liitteet 1 ja 2 tulevat voimaan 1.7.2016.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

4.5.2016/353:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/31/EU (32010L0031); EUVL N:o L 153, 18.6.2010, s.13

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.