Seurattu SDK 926/2022 saakka.

20.12.2012/1027

Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin ottamisesta pörssilistalle

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 3.1.2018 alkaen. Ks. L 1070/2017 14 luku 1 §.

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) 2 luvun 28 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään niistä pörssilistadirektiivin täytäntöön panemiseksi tarpeellisista tarkemmista vaatimuksista, joiden täyttyessä kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitettu pörssi saa ottaa arvopaperin kaupankäynnin kohteeksi pörssilistalle, sekä näistä vaatimuksista myönnettävien poikkeusten perusteista.

Mitä tässä asetuksessa säädetään joukkovelkakirjasta ja sen liikkeeseenlaskijasta, koskee 8 §:ää lukuun ottamatta soveltuvin osin myös muita arvopaperimarkkinalain (746/2012) 2 luvun 1 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja arvopapereita kuin joukkovelkakirjaa ja sen liikkeeseenlaskijaa.

Jollei tässä asetuksessa ole toisin säädetty, asetus ei estä pörssiä ottamasta sääntöihinsä tätä asetusta ankarampia tai sitä täydentäviä määräyksiä. Tällöin niitä on kuitenkin sovellettava yleisesti kaikkiin liikkeeseenlaskijoihin. Lisäksi näitä vaatimuksia voidaan soveltaa vain sellaiseen arvopaperin pörssilistalle ottamista koskevaan hakemukseen, joka on tehty sen jälkeen, kun säännöt on vahvistettu valtiovarainministeriössä ja julkistettu.

2 §
Listalleottohakemus

Osakeyhtiön ja joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijan, joka hakee liikkeeseen laskemansa arvopaperin ottamista pörssilistalle, on liitettävä hakemukseensa suomalainen kaupparekisteriote sekä kaupparekisteriin merkitty yhtiöjärjestys.

Jollei 1 momentissa tarkoitettuja asiakirjoja voida liittää hakemukseen, siihen on liitettävä niitä vastaavat asiakirjat, hakijan perustamiskirja tai muu osoitus hakijan oikeudellisesta luonteesta. Jos asiakirjoista ei käy ilmi arvopaperien oikeudellinen luonne, hakemukseen on liitettävä muu osoitus niiden oikeudellisesta luonteesta.

Mitä edellä 1 ja 2 momentissa on säädetty, ei koske valtiota, sen osavaltiota, Ahvenanmaan maakuntaa, kuntaa ja kuntayhtymää eikä kansainvälistä julkisyhteisöä lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettua vaatimusta liittää hakemukseen osoitus arvopaperien oikeudellisesta luonteesta.

3 §
Osaketta koskevat vaatimukset

Pörssilistalle haettavan osakelajin osakkeiden ennakoitavissa olevan markkina-arvon tai, jos sitä ei voida arvioida, osakkeet liikkeeseen laskeneen osakeyhtiön oman pääoman määrän on oltava vähintään miljoona euroa.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, pörssilistalle voidaan ottaa pörssilistalle aikaisemmin otettujen osakkeiden kanssa samanlajisia osakkeita.

Finanssivalvonta voi pörssin hakemuksesta myöntää poikkeuksen 1 momentissa tarkoitetusta vaatimuksesta, jos osakkeiden markkinat ovat Finanssivalvonnan arvion mukaan muutenkin riittävät.

4 §
Tilinpäätökset

Osakeyhtiön, joka on laskenut liikkeeseen pörssilistalle haettavan osakkeen, on annettava pörssille tilintarkastetut tilinpäätökset kolmelta viimeksi päättyneeltä tilikaudeltaan suomen tai ruotsin kielellä.

Finanssivalvonta voi pörssin hakemuksesta myöntää poikkeuksen 1 momentissa tarkoitetusta vaatimuksesta, jos se on yhtiön tai sijoittajien edun mukaista ja jos sijoittajilla Finanssivalvonnan käsityksen mukaan on käytettävissään tarpeelliset tiedot perustellun arvion tekemiseksi yhtiöstä ja hakemuksen tarkoittamista osakkeista.

5 §
Yleisölle tarjoaminen

Jos arvopaperia on tarjottu yleisölle, voidaan tarjotut arvopaperit ottaa pörssilistalle vasta merkintä- tai tarjousajan päätyttyä.

Mitä edellä 1 momentissa on säädetty, ei sovelleta velkakirjojen jatkuviin liikkeeseenlaskuihin, joissa merkintäajan päättymispäivää ei ole määrätty.

6 §
Ulkomaista liikkeeseenlaskijaa koskevat vaatimukset

Osakeyhtiön tai muun yrityksen, jolla on kotipaikka ETA-valtiossa, arvopaperina liikkeeseen laskeman osakkeen ja velkakirjan on täytettävä liikkeeseenlaskijan kotivaltion vaatimukset. Sama koskee ETA-valtion, sen osavaltion, Ahvenanmaan maakunnan, kunnan ja kuntayhtymän arvopaperina liikkeeseen laskemaa velkakirjaa.

Velkakirjan, joka lasketaan liikkeeseen vain Suomessa, on arvopaperina kuitenkin oltava Suomen lainsäädännön mukainen.

Osakkeen ja velkakirjan, jonka liikkeeseenlaskija on kolmannesta maasta, pitää arvopaperina tarjota riittävät takeet sijoittajien suojaamiseksi.

Jos 1 ja 3 momentissa tarkoitettu arvopaperi ei muodoltaan täytä arvopaperille Suomessa asetettuja vaatimuksia, pörssin on saatettava tämä asia yleisön tietoon.

7 §
Yleisön hallussa olevien osakkeiden vähimmäismäärä

Yleisöllä on oltava ETA-valtiossa riittävästi senlajisia osakkeita, joiden ottamista pörssilistalle haetaan, kuitenkin vähintään neljännes osakelajin edustamasta osakepääomasta.

Finanssivalvonta voi pörssin hakemuksesta myöntää poikkeuksen 1 momentissa tarkoitetusta vaatimuksesta, vaikka vaatimus täyttyisi vasta, kun osakkeet on otettu pörssilistalle, jos Finanssivalvonta katsoo, että vaatimus täyttyy riittävän lyhyessä ajassa osakkeiden pörssilistalle ottamisesta. Finanssivalvonta voi pörssin hakemuksesta myöntää poikkeuksen myös, jos Finanssivalvonta arvioi, että osakkeen markkinat tulevat olemaan muutenkin riittävät ottaen huomioon samanlajisten osakkeiden määrän ja jakautumisen yleisölle.

Kun hakemus pörssilistalle ottamisesta koskee samanlajisten osakkeiden lisäerää, pörssi voi arvioida yleisön hallussa olevien osakkeiden määrää suhteessa kaikkiin liikkeeseen laskettuihin samanlajisiin osakkeisiin.

Jos osakkeet on otettu pörssilistalle kolmannessa maassa ja yleisön hallussa on riittävästi osakkeita kyseisessä valtiossa, osakkeet voidaan ottaa pörssilistalle myös Suomessa.

8 §
Velkakirjojen vähimmäismäärä

Pörssilistalle haettavien velkakirjojen yhteismäärän on oltava vähintään 200 000 euroa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua vaatimusta ei sovelleta, jos pörssilistalle haetaan velkakirjoja, jotka ovat osa jatkuvaa liikkeeseenlaskua, jossa liikkeeseenlaskun suuruutta ei ole etukäteen määrätty.

Finanssivalvonta voi pörssin hakemuksesta myöntää poikkeuksen 1 momentissa tarkoitetusta vaatimuksesta, jos Finanssivalvonta arvioi, että velkakirjojen markkinat tulevat olemaan muutenkin riittävät ottaen huomioon samanlajisten osakkeiden määrän ja jakautumisen yleisölle.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.