Seurattu SDK 66/2023 saakka.

20.4.2012/182

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 29.4.2016/331, joka on voimassa 1.1.2017 alkaen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yliopistolain (558/2009) 49 §:n 6 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 954/2011:

1 § (3.7.2014/526)
Koulutuksen rahoitusosuuden laskentakriteerit

Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 6 §:n mukainen koulutuksen rahoitusosuus perustuu seuraaviin laskentakriteereihin:

1) yliopistossa suoritettujen ylempien korkeakoulututkintojen lukumäärä enintään sopimuskaudelle asetettuun koulutusalaryhmittäin yhteenlaskettuun tavoitteeseen saakka;

2) yliopistossa suoritettujen alempien korkeakoulututkintojen lukumäärä;

3) lukuvuodessa vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa opiskelevien lukumäärä;

4) avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina suoritettujen opintopisteiden yhteenlaskettu määrä lukuun ottamatta:

a) yliopistojen välisiin sopimuksiin perustuvan joustavan opinto-oikeuden nojalla suoritettuja opintopisteitä;

b) ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden suorittamia opintopisteitä;

c) asianomaisen yliopiston tutkinto-opiskelijoiden avoimena yliopisto-opetuksena tai erillisinä opintoina suorittamia opintopisteitä;

5) kalenterivuonna yli kolmeksi kuukaudeksi Suomesta lähteneiden ja Suomeen saapuneiden vaihto-opiskelijoiden lukumäärä;

6) yliopistossa ulkomaalaisten suorittamien ylempien korkeakoulututkintojen määrä;

7) yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistyneiden määrä Suomessa vuosi valmistumisen jälkeen;

8) valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn vastausten tuottamien pisteiden yhteenlaskettu määrä.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja koulutusalaryhmiä ovat:

1) tekniikan, luonnontieteellisen ja maatalous-metsätieteellisen koulutusalan koulutusalaryhmä;

2) lääketieteiden ja farmasian, eläinlääketieteen ja terveystieteiden koulutusalan koulutusalaryhmä;

3) teologian, humanistisen, kasvatustieteellisen, yhteiskuntatieteellisen, kauppatieteellisen, psykologian, oikeustieteellisen ja liikuntatieteellisen koulutusalan koulutusalaryhmä;

4) taiteiden koulutusala.

Edellä 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetussa opiskelijapalautekyselyssä opiskelijat, jotka ovat suorittaneet alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvat opinnot, tai aloilla, joilla ei ole alempaa korkeakoulututkintoa, kolme vuotta aiemmin opintonsa aloittaneet vastaavat liitteen 4 kohdan mukaisiin väittämiin. Väittämiin annetut vastaukset pisteytetään liitteen 5 kohdan mukaisesti. (23.4.2015/533)

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen laskentakriteereiden keskinäiset painotukset määräytyvät liitteen 1 kohdan mukaisesti.

2 § (3.7.2014/526)
Tutkimuksen rahoitusosuuden laskentakriteerit

Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n mukainen tutkimuksen rahoitusosuus perustuu seuraaviin laskentakriteereihin:

1) julkaisujen lukumäärä;

2) yliopistossa suoritettujen tohtorin tutkintojen lukumäärä enintään sopimuskaudelle asetettuun tavoitteeseen saakka;

3) kansainvälinen kilpailtu tutkimusrahoitus ja muu kilpailtu tutkimusrahoitus;

4) ulkomaalaisen opetus- ja tutkimushenkilöstön määrä;

5) yliopistossa ulkomaalaisten suorittamien tohtorin tutkintojen lukumäärä.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa julkaisulla tarkoitetaan tutkimustyöhön perustuvaa julkaisua, jonka tekijä on palvelussuhteessa yliopistoon tai kuuluu muutoin yliopistoyhteisöön tai jonka tekemisen yliopisto on toiminnallaan mahdollistanut ja joka kuuluu seuraaviin opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja koskevan tiedonkeruun luokkien mukaisiin julkaisutyyppeihin:

1) vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit (A)

2) vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset (B)

3) kustannettu tieteellinen erillisteos (C1)

4) toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero (C2)

5) artikkeli ammattilehdessä (D1)

6) artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (D2)

7) artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa (D3)

8) julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys (D4)

9) ammatillinen kirja (D5)

10) yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli (E1)

11) yleistajuinen monografia (E2)

Edellä 1 momentin 3 kohdassa kansainvälisellä kilpaillulla tutkimusrahoituksella tarkoitetaan yliopiston tilikauden aikana syntyneitä tutkimusmenoja vastaavaa rahoitusta, joka on ilmoitettu seuraavissa opetus- ja kulttuuriministeriön tutkimusrahoitusta koskevan tiedonkeruun luokissa:

1) suoraan Euroopan unionilta tuleva puiteohjelmarahoitus tai muu laadullisesti kilpailtu EU-rahoitus;

2) ulkomaiset rahastot ja säätiöt;

3) kansainväliset järjestöt; tai

4) muu ulkomainen rahoitus.

Muulla kilpaillulla tutkimusrahoituksella tarkoitetaan yliopiston tilikauden aikana syntyneitä tutkimusmenoja vastaavaa rahoitusta, joka on ilmoitettu seuraavissa opetus- ja kulttuuriministeriön tutkimusrahoitusta koskevissa tiedonkeruun luokissa:

1) Suomen Akatemia;

2) Tekes - Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus;

3) kotimaiset yritykset; tai

4) ulkomaalaiset yritykset.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen laskentakriteereiden keskinäiset painotukset määräytyvät liitteen 2 kohdan mukaisesti.

3 §
Alakohtaisen rahoitusosuuden laskentakriteerit

Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n 2 momentin mukaista alakohtaista rahoitusosuutta saavat yliopistot, joilla on koulutusvastuu yhdellä tai useammalla säännöksessä mainituista aloista. Rahoitusosuus perustuu kunkin alan opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaismäärään.

Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n 2 momentin mukaisten alojen keskinäiset painotukset määräytyvät liitteen 3 kohdan mukaisesti.

4 §
Laskentakriteerien mukaisten tietojen päivittäminen

Edellä 1 ja 2 §:n mukaisen rahoitusosuuden laskennassa käytetään kolmen viimeisimmän käytettävissä olevan vuoden keskiarvoa ja kohdennus yliopistojen välillä tehdään suoraan laskentakriteerin mukaisessa suhteessa. Alakohtaisen rahoitusosuuden laskenta tehdään sopimuskauden alussa viimeisimpien käytettävissä olevien tilastotietojen perusteella.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä annettu opetusministeriön asetus (771/2009).

Ennen asetuksen voimaatuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

1. Koulutuksen rahoitusosuuden laskentakriteereiden keskinäiset painotukset

Laskentakriteeri Painotus
1. Yliopistossa suoritettujen ylempien korkeakoulututkintojen lukumäärä 14 %
2. Yliopistossa suoritettujen alempien korkeakoulututkintojen lukumäärä 6 %
3. Lukuvuodessa vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa opiskelevien lukumäärä 12 %
4. Avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina suoritettujen opintopisteiden yhteenlaskettu määrä 2 %
5. Kalenterivuonna yli kolmeksi kuukaudeksi Suomesta lähteneiden ja Suomeen saapuneiden vaihto-opiskelijoiden lukumäärä 2 %
6. Yliopistossa ulkomaalaisten suorittamien ylempien korkeakoulututkintojen lukumäärä 1 %
7. Yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistyneiden määrä Suomessa vuosi valmistumisen jälkeen 1 %
8. Valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn vastausten tuottamien pisteiden yhteenlaskettu määrä 3 %

2. Tutkimuksen rahoitusosuuden laskentakriteereiden keskinäiset painotukset

Laskentakriteeri Painotus
1. Julkaisujen lukumäärä 13 %
1) Julkaisutiedonkeruun luokka A painotetaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisufoorumin tasoluokituksen mukaisesti siten, että tasoluokan 0 julkaisut painotetaan kertoimella 1, tasoluokan 1 julkaisut painotetaan kertoimella 1,5 ja tasoluokan 2 ja 3 julkaisut kertoimella 3.
2) Julkaisutiedonkeruun luokat B painotetaan kertoimella 0,1.
3) Julkaisutiedonkeruun luokka C1 painotetaan julkaisufoorumin tasoluokituksen mukaisesti siten, että tasoluokan 0 julkaisut painotetaan kertoimella 4, tasoluokan 1 julkaisut painotetaan kertoimella 6 ja tasoluokan 2 ja 3 julkaisut kertoimella 12.
4) Julkaisutiedonkeruun luokka C2 painotetaan kertoimella 0,4.
5) Julkaisutiedonkeruun luokat D1-D4 painotetaan kertoimella 0,1.
6) Julkaisutiedonkeruun luokka D5 painotetaan kertoimella 0,4.
7) Julkaisutiedonkeruun luokka E1 painotetaan kertoimella 0,1.
8) Julkaisutiedonkeruun luokka E2 painotetaan kertoimella 0,4.
2. Yliopistossa suoritettujen tohtorin tutkintojen lukumäärä 9 %
3. Kansainvälinen kilpailtu tutkimusrahoitus 3 %
4. Muu kilpailtu tutkimusrahoitus 6 %
5. Ulkomaalaisen opetus- ja tutkimushenkilöstön määrä 2 %
6. Yliopistossa ulkomaalaisten suorittamien tohtorintutkintojen määrä 1 %

3. Alakohtaisen rahoitusosuuden alakohtaiset painotukset

Ala Painotus
1. Taiteiden koulutusala 2,75 % (josta 75 % kohdennetaan Taideyliopistolle ja 25 % muille yliopistoille)
2. Luonnontieteellinen koulutusala 1,50 %
3. Tekniikan koulutusala 1,50 %
4. Lääketieteelliset koulutusalat 2,25 %

4. Koulutuksen rahoitusosuuden laskennassa huomioon otettavat valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn väittämät

1. Voin hyvin yliopistossani.

2. Olen tyytyväinen omaan opiskeluuni.

3. Koulutuksen myötä kehittynyt osaamiseni vastaa odotuksiani.

4. Koulutukseni vastasi sille asetettuja tavoitteita.

5. Opetus oli mielestäni pääosin laadukasta.

6. Olen tyytyväinen käytettyihin opetusmenetelmiin.

7. Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta kandidaatin tutkielman laatimiseen / opinnäytteen tekemiseen

8. Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta opintojen suunnitteluun.

9. Miten helppoa tai vaikeaa on ollut löytää opintoihisi liittyvää tietoa ja tukea?

10. Ongelmatilanteissa olen tarvittaessa löytänyt henkilön, jolta olen voinut pyytää neuvoa.

11. Olen ollut tyytyväinen opinto-ohjelmani tarjoamiin vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksiin.

12. Olen ollut tyytyväinen vuorovaikutukseeni opetushenkilökunnan kanssa.

13. Opettajilta saamani palaute on auttanut minua opinnoissani.

5. Valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn väittämiin annettujen vastausten pisteytysasteikko

5 pistettä samaa mieltä / erittäin helppoa
4 pistettä osittain samaa mieltä / melko helppoa
3 pistettä osittain eri mieltä / melko hankalaa
2 pistettä eri mieltä / erittäin hankalaa
1 piste en tarvinnut / en pysty arvioimaan

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

3.7.2014/526:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

23.4.2015/533:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.