Seurattu SDK 8/2022 saakka.

11.4.2012/165

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 7.10.2015/1257, joka on voimassa 15.10.2015 alkaen.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 14 a §:n 3 momentin ja 15 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1227/2010:

1 §
Potilastiedot, joita ei tarvitse tallentaa valtakunnalliseen arkistointipalveluun

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (159/2007), jäljempänä asiakastietolaki, tarkoitetun palvelujen antajan ei tarvitse tallentaa valtakunnalliseen arkistointipalveluun potilasasiakirjoista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (298/2009), jäljempänä potilasasiakirja-asetus, 2 §:n mukaisista potilasasiakirjoista liitteissä 1–3 mainittuja asiakirjoja, jollei mainituissa liitteissä toisin säädetä.

2 §
Potilaan terveyden- ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot

Potilaan terveyden- ja sairaanhoidon kannalta keskeisiä tietoja, joiden tulee olla nähtävissä potilaan tiedonhallintapalvelusta, ovat:

1) potilaan henkilötiedot;

2) toimenpiteet ja kuvantamistutkimukset, jotka on kirjattu toimenpidekoodistolla;

3) rokotukset;

4) laboratoriotulokset;

5) keskeiset rakenteisesti kirjatut fysiologiset mittaustulokset asiakastietolain 14 §:ssä tarkoitetun koodistopalvelun mukaisesti;

6) lääkitys;

7) diagnoosit;

8) potilasasiakirja-asetuksen 13 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot (riskitiedot); sekä

9) potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992), jäljempänä potilaslaki, 4 a §:n mukainen suunnitelma potilaan tutkimuksesta, hoidosta tai kuntoutuksesta tai muu vastaava suunnitelma.

Tässä pykälässä tarkoitetut tiedot saa näyttää tiedonhallintapalvelun kautta vain jos potilas on antanut asiakastietolain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun suostumuksen tietojen luovutukseen tai jos tietojen luovuttamiseksi on muu mainitussa lainkohdassa tarkoitettu peruste. Jos potilas on suostumuksen antamisen jälkeen tehnyt asiakastietolain 11 ja 12 §:ssä tarkoitetun kiellon, tiedonhallinta-palvelun kautta ei saa näyttää kiellon tarkoittamia tietoja. Jos 1 momentin 6–9 kohdissa tarkoitetun tiedon tai suunnitelman on laatinut palvelujen antaja, jonka toiminnassa laadittujen potilastietojen luovutuksen potilas on kieltänyt, ei tietoa tai suunnitelmaa saa näyttää tiedonhallintapalvelun kautta. Kielto koskee myös tietoa ja suunnitelmaa, joka on laadittu sellaisen palvelutapahtuman perusteella, jota koskevien tietojen luovutuksen potilas on kieltänyt.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä huhtikuuta 2012.

Jos terveydenhuollon palvelujen antaja liittyy valtakunnalliseen arkistointipalveluun ennen vuotta 2013, palvelujen antaja voi päättää, mitkä asiakirjat se tallentaa arkistointipalveluun. Valtakunnalliseen arkistointipalveluun tallennettavien asiakirjojen tulee kuitenkin olla tämän asetuksen mukaiset 1 päivästä syyskuuta 2014 lukien.

Tämän asetuksen 2 §:n 1 momentin 1, 2, 4 ja 7–9 kohdissa tarkoitettujen tietojen tulee olla potilaan tiedonhallintapalvelussa viimeistään 1 päivänä syyskuuta 2014. Kohdissa 3, 5 ja 6 tarkoitettujen tietojen tulee olla tiedonhallintapalvelussa viimeistään 1 päivänä syyskuuta 2016.

Liite 1

Arkistointipalveluun ei tarvitse tallentaa ennen 1 päivää syyskuuta 2014 seuraavia potilasasiakirjoja:

1. Laboratoriotutkimusten tutkimuspyynnöt ja niihin perustuvat lausunnot ja tulokset;

2. Kuvantamistutkimusten tutkimuspyynnöt ja niihin perustuvat lausunnot;

3. Riskitiedot;

4. Diagnoosit;

5. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 4 a §:n mukaista suunnitelmaa potilaan tutkimuksesta, hoidosta tai kuntoutuksesta eikä muuta vastaavaa suunnitelmaa; sekä

6. Elinluovutustahto, hoitotahto ja muut potilaan hoitoaan koskevat tahdonilmaisut.

Liite 2

Arkistointipalveluun ei tarvitse tallentaa ennen 1 päivää syyskuuta 2016 seuraavia potilasasiakirjoja:

1. Terveydenhuollon ammattihenkilön antamat todistukset ja lausunnot;

2. Mielenterveyslaissa (1116/1990) tarkoitetut seuraavat asiakirjat:

- lain 9 §:n mukainen tarkkailulähete

- lain 10 §:n mukainen tarkkailulausunto

- lain 11 §:n mukainen päätös määräämisestä hoitoon potilaan tahdosta riippumatta

- lain 22 j §:n mukainen päätös yhteydenpidon rajoittamisesta;

3. Rokotukset;

4. Lääkitys;

5. Suun terveydenhuollon asiakirjat; ja

6. Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (733/1992) 4 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdan perusteella yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankittuun palveluun perustuvat potilasasiakirjat. Jos yksityinen palvelujen antaja on liittynyt valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi, on asiakirjat kuitenkin tallennettava arkistointipalveluun palvelun antajan liittymisestä lähtien samoin perustein kuin julkisen terveydenhuollon palvelujen antajan itse tuottamiin palveluihin liittyvät potilasasiakirjat.

Liite 3

Arkistointipalveluun ei toistaiseksi tarvitse tallentaa seuraavia potilasasiakirjoja:

1. Erikoisalakohtaiset keskeiset rakenteiset asiakirjat ja toimintokohtaiset rakenteiset asiakirjat,

- poikkeuksena suun terveydenhuollon asiakirjat, jotka tulee tallentaa liitteen 2 mukaisesti.

2. Potilaan tutkimuksen tai hoidon yhteydessä syntyneet tutkimusaineistot, kuten

- kuvantamistutkimusten kuva-aineistot,

- valokuvat, videot ja äänitallenteet, sekä

- mittalaitteiden tulosteet, kuten EKG-käyrät, biosignaalit ja muut vastaavat tulosteet.

3. Hoitotyön päivittäiskirjauksen tietoja, rajaus ei kuitenkaan koske hoitotyön yhteenvetoa, joka tulee tallentaa arkistointipalveluun liittymisestä lukien.

4. Asiakirjoja, joiden tietosisällöille, käsitemalleille tai tietorakenteille Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei ole tehnyt asiakastietolain 14 §:n 2 momentissa tarkoitettuja määrityksiä.

- rajaus ei koske liitteissä 1 ja 2 mainittuja asiakirjoja eikä myöskään potilasasiakirjoista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (298/2009) 9 §:ssä tarkoitettua jatkuvaa potilaskertomusta.

Ajankohdasta, josta lukien tässä liitteessä mainitut asiakirjat tulee tallentaa valtakunnalliseen arkistointipalveluun, säädetään myöhemmin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.