Seurattu SDK 125/2023 saakka.

9.12.2011/1424

Laki Matkailun edistämiskeskuksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 28.11.2014/989, joka on voimassa 1.1.2015 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Hallinnollinen asema ja tehtävät

Matkailun edistämiskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön alainen virasto, joka vastaa Suomeen suuntautuvan ja Suomessa tapahtuvan matkailun edistämisestä, kehittämisestä ja tutkimisesta. Keskuksen tehtävänä on myös edistää suomalaisia matkailuelinkeinoja.

Keskuksella voi olla Suomessa ja ulkomailla sijaitsevia toimintayksiköitä.

Keskuksen tehtävistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

2 §
Johtokunta

Keskuksella on johtokunta, joka ohjaa, seuraa ja valvoo keskuksen toimintaa.

Valtioneuvosto nimittää keskuksen johtokunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän keskuksen toimialaa tuntevaa henkilöä, joista yksi edustaa työ- ja elinkeinoministeriötä. Valtioneuvosto määrää johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Johtokunnan jäseneksi ei voida nimittää keskukseen palvelussuhteessa olevaa henkilöä. Henkilöstön keskuudestaan valitsemalla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa lukuun ottamatta nimitysasioita.

Johtokunnan tehtävistä, ratkaisuvallasta ja päätösvaltaisuudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

3 §
Ylijohtaja

Keskuksessa on ylijohtaja, jonka nimittää valtioneuvosto. Ylijohtaja johtaa ja kehittää keskuksen toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta työ- ja elinkeinoministeriölle ja keskuksen johtokunnalle.

Kelpoisuusvaatimuksena ylijohtajan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä hyvä perehtyneisyys matkailuun liittyviin kysymyksiin tai kansainväliseen liiketoimintaan.

Keskuksen johtokunta määrää ylijohtajan sijaisen.

4 §
Ylijohtajan ratkaisuvalta

Ylijohtaja ratkaisee keskuksessa ratkaistavat asiat, joista ei muualla erikseen säädetä.

Ylijohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi muun keskukseen palvelussuhteessa olevan henkilön ratkaistavissa.

Ylijohtajan ratkaisuvaltaa voidaan työjärjestyksellä siirtää muulle keskukseen palvelussuhteessa olevalle henkilöstölle.

5 §
Henkilöstö

Keskuksessa on ylijohtajan virka. Muu henkilöstö voi olla virka- tai työsopimussuhteista.

6 §
Työjärjestys

Keskuksella on työjärjestys, jonka vahvistaa ylijohtaja.

Työjärjestyksessä määrätään keskuksen sisäisestä työnjaosta ja hallinnon järjestämisestä.

7 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Tällä lailla kumotaan matkailun edistämiskeskuksesta annettu laki (186/1973).

Ennen tämän lain voimaantuloa asetettuun johtokuntaan sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 85/2011, TaVM 5/2011, EV 32/2011

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.