Seurattu SDK 827/2020 saakka.

14.12.2011/1351

Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista ja toimivaltaisesta aluehallintovirastosta eräissä maistraatin ja aluehallintoviraston tehtävissä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 7.12.2015/1430, joka on voimassa 1.1.2016 alkaen.

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain (976/2006) 3 §:n 5 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1017/2007, perintökaaren (40/1965) 20 luvun 9 a §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1008/2007, isyyslain (700/1975) 20 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1009/2007, nimilain (694/1985) 14 §:n 1 momentin ja 32 d §:n 2 momentin, sellaisina kuin ne ovat, 14 §:n 1 momentti laissa 1010/2007 ja 32 d §:n 2 momentti laissa 421/2007, vihkimisoikeudesta annetun lain (571/2008) 3 ja 11 §:n, kuluttajaneuvonnasta annetun lain (800/2008) 2 §:n 2 momentin, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 80 §:n 7 momentin, holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 64 §:n 5 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1405/2009, sekä kotikuntalain (201/1994) 7 b §:n ja 9 §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1095/2010:

1 § (23.6.2015/1131)
Eurooppalaisen perintötodistuksen antaminen

Perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain (682/2015) 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun eurooppalaisen perintötodistuksen antaa Helsingin maistraatti.

2 §
Perukirjan osakasluettelon vahvistaminen

Perintökaaren (40/1965) 20 luvun 9 a §:n 1 momentissa tarkoitettu maistraatin toimivalta vahvistaa perukirjan osakasluettelo siirretään toiselle maistraatille seuraavasti:

1) Helsingin, Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maistraatin toimivalta siirretään Länsi-Suomen maistraatille, jos hakemus on tehty muulla kuin ruotsin kielellä;

2) Helsingin ja Itä-Uudenmaan maistraatin toimivalta siirretään Lounais-Suomen maistraatille, jos hakemus on tehty ruotsin kielellä.

3 §
Isyyden tunnustamisen hyväksyminen

Isyyslain (700/1975) 20 §:ssä tarkoitettu maistraatin toimivalta ratkaista isyyden tunnustamisen hyväksymistä koskeva asia siirretään toiselle maistraatille seuraavasti:

1) Helsingin ja Itä-Uudenmaan maistraatin toimivalta siirretään Lounais-Suomen maistraatille;

2) Länsi-Uudenmaan maistraatin toimivalta lukuun ottamatta Raaseporin kihlakunnan aluetta siirretään Lounais-Suomen maistraatille, jos asian käsittelykieli on muu kuin ruotsi.

4 §
Nimenmuutoshakemusten käsittely

Maistraatti, joka on ottanut vastaan nimilain (694/1985) mukaisen etunimen tai sukunimen muuttamista koskevan hakemuksen, on toimivaltainen antamaan päätöksen asiassa.

Edellä 1 momentista poiketen maistraatin toimivalta antaa päätös etunimen tai sukunimen muuttamista koskevassa asiassa siirretään toiselle maistraatille seuraavasti:

1) Helsingin, Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maistraatin toimivalta siirretään Pohjois-Suomen maistraatille, jos hakemus on tehty muulla kuin ruotsin kielellä;

2) Helsingin ja Itä-Uudenmaan maistraatin toimivalta siirretään Lounais-Suomen maistraatille, jos hakemus on tehty ruotsin kielellä.

5 §
Vihkimisoikeudesta annetussa laissa säädettyjen tehtävien hoitaminen

Pohjois-Suomen maistraatti on toimivaltainen maistraatti vihkimisoikeudesta annetussa laissa (571/2008) tarkoitetuissa tehtävissä.

Maistraatti, joka on avioliittolain (234/1929) 17 a §:n 2 momentin nojalla myöntänyt vihkimisoikeuden, valvoo kuitenkin myöntämänsä vihkimisoikeuden käyttämistä ja on toimivaltainen tällaisen vihkimisoikeuden peruuttamista koskevassa asiassa.

Vihkimisoikeusrekisterin teknisestä toimivuudesta vastaavana viranomaisena toimii Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö.

6 §
Kuluttajaneuvonnan hoitaminen

Maistraatit, jotka hoitavat kuluttajaneuvonnasta annetun lain (800/2008) 1 §:n mukaista kuluttajaneuvontaa, ovat:

1) Itä-Uudenmaan maistraatti

2) Hämeen maistraatti

3) Kaakkois-Suomen maistraatti

4) Lounais-Suomen maistraatti

5) Sisä-Suomen maistraatti

6) Länsi-Suomen maistraatti

7) Itä-Suomen maistraatti

8) Pohjois-Suomen maistraatti ja

9) Lapin maistraatti.

Kuluttajaneuvontaa antavat ja heitä avustavat virkamiehet ovat 1 momentissa mainittujen maistraattien virkamiehiä. Maistraatti voi määrätä kuluttajaneuvonnan alueellisen saatavuuden tai toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen vuoksi kuluttajaneuvonnan virkamiesten virkapaikaksi toisen maistraatin yksikön tai toimipisteen.

7 §
Eräiden kotikuntaa ja väestökirjanpitokuntaa vailla olevien henkilöiden tietojen ylläpito väestötietojärjestelmässä

Helsingin maistraatti käsittelee asiat, jotka koskevat väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 80 §:n 7 momentissa tarkoitettuja henkilöitä, joilla ei ole koskaan ollut kotikuntaa eikä väestökirjanpitokuntaa Suomessa.

8 §
Luvan antaminen holhousasioiden rekisterin tietojen saamiseen

Hämeen maistraatti antaa holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 64 §:n 5 momentissa tarkoitetun luvan saada holhousasioiden rekisteriin talletettuja tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla.

9 § (12.9.2013/676)
Muutto- ja maastamuuttoilmoitusten käsittely

Kotikuntalain (201/1994) 7 a §:ssä tarkoitettujen muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen ja ilmoitusten johdosta väestötietojärjestelmään tehtäviin merkintöihin liittyvistä tehtävistä vastaa se maistraatti, jonka toimialueelle muuttoa muuttoilmoitus koskee tai jonka toimialueelta muuttoa maastamuuttoilmoitus koskee.

Edellä 1 momentista poiketen:

1) Lapin maistraatti vastaa Helsingin ja Länsi-Uudenmaan maistraatin toimialueelle kohdistuvia muuttoja koskevien muuttoilmoitusten käsittelystä; Lapin maistraatti voi lisäksi osallistua minkä tahansa muun maistraatin toimialueelle kohdistuvia muuttoja koskevien muuttoilmoitusten käsittelyyn;

2) Sisä-Suomen maistraatti vastaa Itä-Uudenmaan maistraatin toimialueelle kohdistuvia muuttoja koskevien muuttoilmoitusten käsittelystä; Sisä-Suomen maistraatti voi lisäksi osallistua minkä tahansa muun maistraatin toimialueelle kohdistuvia muuttoja koskevien muuttoilmoitusten käsittelyyn;

3) Länsi-Suomen maistraatti vastaa Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraatin toimialueille kohdistuvia muuttoja koskevien ruotsinkielisten muuttoilmoitusten käsittelystä niissä tapauksissa, joissa merkinnän tekeminen väestötietojärjestelmään edellyttää lisäselvitysten tekemistä; Länsi-Suomen maistraatti voi lisäksi osallistua minkä tahansa muun maistraatin toimialueelle kohdistuvia muuttoja koskevien ruotsinkielisten muuttoilmoitusten käsittelyyn.

Sen estämättä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, maistraatti ottaa vastaan yksittäisen asiakaskäynnin yhteydessä suullisesti tehdyn muuttoilmoituksen tai muun suoraan maistraatille toimitetun muutto- tai maastamuuttoilmoituksen ja tekee muuttoilmoituksen johdosta tarvittavat merkinnät väestötietojärjestelmään.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Jos 2 §:n 1 kohdassa tai 4 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu asia on tullut vireille Raaseporin maistraatissa ennen tämän asetuksen voimaantuloa, Länsi-Uudenmaan maistraatti käsittelee asian. Jos 2 §:n 2 kohdassa, 3 §:n 1 kohdassa tai 4 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu asia on tullut vireille Porvoon maistraatissa ennen tämän asetuksen voimaantuloa, Itä-Uudenmaan maistraatti käsittelee asian.

Tällä asetuksella kumotaan sisäasiainministeriön asetus vesikulkuneuvorekisterin pitämiseen kuuluvien tehtävien määräämisestä (863/2007), valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista perukirjan osakasluettelon vahvistamista koskevissa asioissa (101/2010), valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista isyyden tunnustamisen hyväksymistä koskevissa asioissa (99/2010), valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista etunimen ja sukunimen muuttamista koskevien hakemusten käsittelyssä (100/2010), valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista viranomaisista vihkimisoikeudesta annetussa laissa tarkoitetuissa tehtävissä (623/2008), valtiovarainministeriön asetus kuluttajaneuvontaa hoitavista maistraateista (871/2008), valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisesta maistraatista eräissä väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitoa koskevissa asioissa (124/2010) ja valtiovarainministeriön asetus muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen ja rekisterimerkinnän tekemiseen liittyvien tehtävien jakamisesta maistraattien kesken (1297/2010).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

12.9.2013/676:

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä syyskuuta 2013.

11.6.2014/459:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2014.

23.6.2015/1131:

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä elokuuta 2015.

Asetus tuli voimaan julkaisupäivänä 14.9.2015.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.