Seurattu SDK 968/2022 saakka.

22.9.2011/1043

Valtioneuvoston asetus tuomioistuinharjoittelusta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

säädetään käräjäoikeuslain (581/1993) 21 §:n 1 momentin 3 kohdan, hovioikeuslain (56/1994) 6 a §:n 5 momentin ja hallinto-oikeuslain (430/1999) 10 a §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat käräjäoikeuslain 21 §:n 1 momentin 3 kohta laissa 608/2011, hovioikeuslain 6 a §:n 5 momentti laissa 609/2011 ja hallinto-oikeuslain 10 a §:n 4 momentti laissa 610/2011:

1 §
Tuomioistuinharjoittelun määritelmä

Tässä asetuksessa tuomioistuinharjoittelulla tarkoitetaan käräjäoikeuden, hovioikeuden ja hallinto-oikeuden lainkäyttötehtäviin perehdyttävää käräjänotaarien harjoittelujärjestelmää, joka koostuu työharjoittelusta, koulutuksesta ja seurannasta.

2 §
Tuomarinvalan vannominen tai tuomarinvakuutuksen antaminen

Käräjäoikeuslain (581/1993) 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun tutkinnon suorittaneen henkilön, joka haluaa suorittaa tuomioistuinharjoittelun, on haettava harjoittelijaksi siihen käräjäoikeuteen, jossa hän haluaa aloittaa harjoittelunsa. Ennen harjoittelun alkamista hänen on vannottava tuomarinvala tai annettava tuomarinvakuutus käräjäoikeudessa tai hovioikeudessa.

3 §
Valinta tuomioistuinharjoitteluun

Käräjäoikeus ilmoittaa harjoittelupaikat haettaviksi kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja syyskuussa. Ilmoituksessa on mainittava, jos harjoittelu voi tapahtua käräjäoikeuden lisäksi osittain hovi- tai hallinto-oikeudessa.

Tuomioistuinharjoitteluun valinta tapahtuu nimittämällä harjoittelija käräjänotaariksi määräaikaiseen virkasuhteeseen käräjäoikeuteen, hovioikeuteen ja hallinto-oikeuteen käräjäoikeuden laamannin, hovioikeuden presidentin ja hallinto-oikeuden ylituomarin määräyksellä. Niiden harjoittelijoiden, jotka suorittavat harjoittelun osittain hovi- tai hallinto-oikeudessa, valinta tapahtuu asianomaisen käräjäoikeuden sekä hovi- tai hallinto-oikeuden kesken yksimielisellä päätöksellä.

4 §
Valintaperusteet

Käräjänotaarin valinnassa noudatetaan käräjäoikeuslain 4 §:n 2 momentissa säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Arvioitaessa soveltuvuutta oikeudelliseen ratkaisutoimintaan voidaan ottaa huomioon opintomenestys, opintojen perusteella tai muutoin osoitettu oikeudellinen osaaminen sekä aikaisempi työkokemus.

Henkilökohtaisia ominaisuuksia voidaan arvioida haastattelemalla.

5 §
Käräjänotaarin ohjaus ja koulutus

Tuomioistuimen päällikön ja harjoittelun ohjaajan tulee yhdessä huolehtia siitä, että käräjänotaaria ohjataan ja seurataan tehtäviensä suorittamisessa.

Käräjänotaarin tulee käräjäoikeudessa saada kokemusta tuomarin tehtävistä sekä hovi- ja hallinto-oikeudessa esittelijän tehtävistä. Käräjänotaarille osoitettujen työtehtävien tulee riittävän monipuolisesti perehdyttää häntä näihin tehtäviin.

Käräjänotaarin tulee käräjäoikeudessa perehtyä tuomioistuimen kansliassa suoritettaviin tehtäviin sekä käsitellä ja itsenäisesti ratkaista käräjäoikeuslain 17 §:ssä tarkoitettuja asioita. Hän voi pitää pöytäkirjaa käräjäoikeuden istunnossa ja ilman eri määräystä tehdä käräjäoikeusasetuksen (582/1993) 22 §:ssä säädetyt tehtävät.

Käräjänotaarilla tulee olla mahdollisuus osallistua harjoittelupaikassa järjestettävään koulutukseen sekä käräjänotaareille järjestettävään yhteiseen koulutukseen.

6 §
Harjoittelusuunnitelma

Käräjänotaarille on laadittava harjoittelupaikassa harjoittelusuunnitelma, jossa määritellään harjoittelun tavoitteet ja sisältö.

Harjoittelusuunnitelmassa on kuvattava harjoittelun tavoitteet ja tehtävät kussakin harjoitteluvaiheessa, perehdyttäminen ja kouluttaminen käsiteltäviin asiaryhmiin, työtehtävien seuranta ja palautteen antaminen sekä mainittava muut harjoittelun kannalta keskeiset seikat ja harjoittelijan ohjauksesta vastuussa olevat henkilöt.

7 §
Varatuomarin arvonimi

Varatuomarin arvonimen tuomioistuinharjoittelun suorittaneelle myöntää se hovioikeus, jonka tuomiopiiriin kuuluvassa käräjäoikeudessa käräjänotaari on suorittanut harjoittelun. Arvonimi myönnetään kirjallisesta hakemuksesta sen jälkeen, kun käräjänotaari on suorittanut loppuun kaikki hänelle uskotut tehtävät. Hakemukseen on liitettävä todistus suoritetusta harjoittelusta.

8 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2011. Sen 3 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä maaliskuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa määräaikaiseen notaarin virkaan nimitetty tuomioistuinharjoittelija suorittaa harjoittelunsa loppuun siinä käräjäoikeudessa, johon hänet on nimitetty. Tällaiseen harjoittelijaan sovelletaan kuitenkin tämän asetuksen 5-7 §:n säännöksiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.