Seurattu SDK 8/2022 saakka.

10.3.2011/246

Valtioneuvoston asetus luotsauksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 29.12.2016/1385, joka on voimassa 1.1.2017 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään luotsauslain (940/2003) nojalla:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella annetaan luotsauslaissa (940/2003) tarkoitetut tarkemmat säännökset luotsauksen järjestämisestä alusliikenteen turvallisuuden edistämiseksi sekä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) SOLAS-yleissopimuksella ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta (SopS 11/1981) ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia;

2) MARPOL 73/78 -yleissopimuksella alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvää vuoden 1978 pöytäkirjaa (SopS 51/1983) ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia;

3) IGC-säännöstöllä nesteytettyjä kaasuja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskevaa Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) kansainvälistä säännöstöä;

4) nesteytetyllä kaasulla IGC-säännöstön 19 luvun aineita tai niihin rinnastettavia nesteytettynä kuljetettavia kaasuja;

5) haitallisella nestemäisellä aineella ainetta, joka on luokiteltu kuuluvaksi MARPOL 73/78 -yleissopimuksen kemikaaliluettelon luokkaan X, Y tai Z;

6) öljyllä kivennäisöljyä kaikissa muodoissaan, mukaan luettuina raakaöljy, polttoöljy, öljyliete, öljyjäte ja jalostetut tuotteet;

7) vaarallisella kiinteällä irtolastilla SOLAS-yleissopimuksen liitteen VII luvun A-1 osan 7 säännössä määriteltyä vaarallista kiinteää irtolastia;

8) INF-lastilla SOLAS-yleissopimuksen liitteen VII luvun D osan 14 säännössä määritellyn säteilytetyn ydinpolttoaineen, plutoniumin ja eräiden radioaktiivisten jätteiden lastin kuljetusta kappaletavarana aluksessa;

9) harvoin liikennöidyllä väylällä luotsattavaksi väyläksi määriteltyä yleistä kulkuväylää, jossa on luotsauksia vähemmän kuin kymmenen kertaa vuodessa;

10) luotsipaikalla karttaan merkittyä paikkaa, jonka läheisyydessä luotsin tulee nousta alukseen tai poistua aluksesta, jollei sää- tai jääolosuhteista muuta johdu;

11) simulaattorilla Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymää aluksenkäsittelysimulaattoria;

12) simulaattoriharjoittelulla Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymän kouluttajan ohjaamaa Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymää aluksenkäsittelytaitojen, paikallistuntemuksen ja komentosiltatyöskentelytaitojen harjoittelua simulaattorin avulla.

3 § (17.12.2015/1491)
Luotsinkäyttövelvollisuutta koskevat tarkemmat säännökset

Luotsauslain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu luotsinkäyttövelvollisuus koskee:

1) alusta, alusyhdistelmää ja hinausyhdistelmää, joka kuljettaa irtolastina öljyä, nesteytettyä kaasua, haitallisia nestemäisiä aineita tai vaarallista kiinteää ainetta tai joka kuljettaa INF-lastia;

2) alusta ja alusyhdistelmää, joka on suurimmalta pituudeltaan yli 70 metriä tai suurimmalta leveydeltään yli 14 metriä ja joka liikennöi Suomen aluevesillä;

3) alusta ja alusyhdistelmää, joka on suurimmalta pituudeltaan yli 35 metriä ja joka liikennöi Saimaan vesialueella tai Saimaan kanavassa, ja hinausyhdistelmää, joka liikennöi Saimaan vesialueella tai Saimaan kanavassa ja jossa hinaajan ja hinattavan yhteenlaskettu pituus on yli 35 metriä, jos hinaus liittyy muuhun toimintaan kuin puutavaran uittoon;

4) hinausyhdistelmää, joka liikennöi Suomen aluevesillä ja jossa hinaajan ja hinattavan yhteenlaskettu kokonaispituus on yli 70 metriä, jos hinaajaa ei ole varustettu ammattikäyttöön tarkoitetulla A-luokan automaattisella tunnistusjärjestelmällä (AIS), joka on asetettu ”hinaus käynnissä” -toiminnolle;

5) hinausyhdistelmää, joka liikennöi Suomen aluevesillä ja jossa hinaajan pituus on vähintään 50 metriä ja hinattavan pituus vähintään 110 metriä.

4 §
Luotsin ohjauskirjan myöntäminen

Luotsin ohjauskirjan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut:

1) harjoittelumatkoja erityyppisillä aluksilla ohjauskirjaan merkittävällä väylällä:

a) vähintään 25 matkaa väylän molempiin suuntiin; tai

b) vähintään viisi matkaa väylän molempiin suuntiin, jos hakijalla on jo aiemmin saatu ohjauskirja jollekin toiselle väylälle;

2) hyväksytysti Liikenteen turvallisuusviraston järjestämän tutkinnon, jossa on todettu hakijan:

a) aluksenkäsittelytaidot;

b) paikallistuntemus;

c) komentosiltatyöskentelytaidot; ja

d) luotsausta, alusliikennepalvelua, jäänmurtoa ja meripelastusta koskevien säädösten ja määräysten sekä satamissa noudatettavien toimintaohjeiden tuntemus; sekä

3) Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymän henkilön vastaanottaman koeluotsauksen väylän molempiin suuntiin ja koeluotsauksessa osoittanut hallitsevansa edellä 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja taidot.

Tutkinnossa hakijan aluksenkäsittelytaidot, paikallistuntemus ja komentosiltatyöskentelytaidot todetaan simulaattorissa tehtävässä kokeessa, joka sisältää myös vaativat liikennetilanteet ja aluksen turvalliseen kuljettamiseen liittyvien järjestelmien häiriöt.

Harvoin liikennöidyllä väylällä voidaan osa harjoittelumatkoista korvata simulaattoriharjoittelulla.

Harjoittelumatkoista ja simulaattoriharjoittelusta on esitettävä varmennettu kirjallinen selvitys.

Harjoittelumatkat ja tutkinto on suoritettava koeluotsausta edeltävien 12 kuukauden aikana.

5 §
Luotsin ohjauskirjaan tehtävät merkinnät

Luotsin ohjauskirjaan merkitään ne väylät, joihin hakijalla on luotsausoikeus sekä ohjauskirjan voimassaoloaika.

6 §
Luotsin ohjauskirjan uudistaminen

Luotsin ohjauskirjan uudistamisen edellytyksenä on, että luotsi esittää selvityksen tehdyistä luotsaus- tai harjoittelumatkoista tai simulaattoriharjoittelusta sen osoittamiseksi, että hän on säilyttänyt ohjauskirjaan merkittyjen väylien tuntemuksen. Luotsaus- tai harjoittelumatkoja tulee olla vuosittain vähintään kaksi väylän molempiin suuntiin.

Luotsin on sen osoittamiseksi, että hän on säilyttänyt väylätuntemuksensa, viiden vuoden välein suoritettava:

1) simulaattorissa koe sen osoittamiseksi, että hän hallitsee 4 §:n 1 momentin 2 kohdan a–c alakohdassa tarkoitetut tiedot ja taidot ja osaa toimia oikein myös vaativissa liikennetilanteissa ja aluksen turvalliseen kuljettamiseen liittyvien järjestelmien häiriötilanteissa; ja

2) kirjallinen koe, jossa hän osoittaa tuntevansa 4 §:n 1 momentin 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetut säädökset, määräykset ja toimintaohjeet.

Jos luotsilla ei ole vaadittuja luotsaus- tai harjoittelumatkoja tai simulaattoriharjoittelua ohjauskirjaan merkityllä väylällä, hänen tulee ohjauskirjan uudistamiseksi suorittaa koeluotsaus väylällä.

7 §
Linjaluotsinkirjan myöntäminen

Linjaluotsinkirjan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on:

1) osallistunut laivapäiväkirjaan perustuvan luotettavan selvityksen mukaan navigointiin päällikkönä tai perämiehenä hakemuksen kohteena olevassa aluksessa tai vastaavanlaisessa aluksessa, joka ei olennaisesti eroa hakemuksen kohteena olevasta aluksesta kooltaan, teknisiltä järjestelyiltään ja turvallisuusjohtamisjärjestelmältään:

a) lastialuksen linjaluotsinkirjaa varten vähintään kymmenellä matkalla väylän molempiin suuntiin viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tai vähintään kymmenellä matkalla yhteen suuntaan viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana haettaessa linjaluotsinkirjaa tälle yhdelle suunnalle;

b) matkustaja-aluksen linjaluotsinkirjaa varten vähintään 30 matkalla väylän molempiin suuntiin viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana;

2) suorittanut hyväksytysti Liikenteen turvallisuusviraston järjestämän tutkinnon, jossa hakijan on todettu hallitsevan luotsin ohjauskirjan myöntämistä koskevassa 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja taidot; jos hakijalla on jo jollain muulla aluksella väylälle suoritettu linjaluotsintutkinto, hänen ei tarvitse suorittaa tutkintoa uudelleen; sekä

3) suorittanut hyväksytysti Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymän henkilön vastaanottaman koeluotsauksen ja on koeluotsauksessa osoittanut hallitsevansa 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja taidot.

Tutkinnossa hakijan aluksenkäsittelytaidot, paikallistuntemus ja komentosiltatyöskentelytaidot todetaan simulaattorissa tehtävässä kokeessa, joka sisältää myös vaativat liikennetilanteet ja aluksen turvalliseen kuljettamiseen liittyvien järjestelmien häiriöt.

Harjoittelumatkoista voidaan puolet korvata simulaattoriharjoittelulla.

Harjoittelumatkoista ja simulaattoriharjoittelusta on esitettävä varmennettu kirjallinen selvitys.

Harjoittelumatkat ja tutkinto on suoritettava koeluotsausta edeltävien 12 kuukauden aikana.

Linjaluotsinkirja voidaan hakemuksesta myöntää myös alukseen, joka ei olennaisesti eroa kooltaan, teknisiltä järjestelyiltään eikä turvallisuusjohtamisjärjestelmältään aluksesta, jolle linjaluotsinkirja myönnetään tai on jo aiemmin myönnetty.

8 §
Voimassa olevan linjaluotsinkirjan huomioon ottaminen

Jos matkustaja-aluksen linjaluotsinkirjaa hakevalla on voimassa oleva linjaluotsinkirja hakemuksen kohteena olevalle väylälle toiseen alukseen, riittää matkustaja-aluksen linjaluotsinkirjan saamiseksi 20 harjoittelumatkaa 7 §:n 1 momentin 1 kohdan b alakohdassa vaaditun 30 matkan sijasta.

Edellä 7 §:n 1 momentin 1 kohdan a ja b alakohdassa vaadituista lastialuksen kymmenestä harjoittelumatkasta ja matkustaja-aluksen 30 harjoittelumatkasta voidaan kaksi kolmasosaa korvata simulaattoriharjoittelulla, jos hakijalla on voimassa oleva linjaluotsinkirja hakemuksen kohteena olevalle väylälle toiseen alukseen.

9 §
Linjaluotsinkirjaan tehtävät merkinnät

Linjaluotsinkirjaan merkitään ne alukset ja väylät, joita linjaluotsinkirja koskee, sekä linjaluotsinkirjan voimassaoloaika.

10 §
Linjaluotsinkirjan uudistaminen

Linjaluotsinkirjan uudistamisen edellytyksenä on, että hakija osoittaa säilyttäneensä väylätuntemuksensa esittämällä selvityksen osallistumisestaan aluksen navigointiin hakemuksen kohteena olevalla väylällä tai esittää selvityksen tehdystä simulaattoriharjoittelusta. Uutta koeluotsausta ei vaadita, jos hakija on osallistunut aluksen navigointiin väylällä vuosittain vähintään kahdella edestakaisella matkalla joko hakemuksen kohteena olevalla aluksella tai vastaavanlaisella aluksella.

Linjaluotsin on sen osoittamiseksi, että hän on säilyttänyt väylätuntemuksensa, viiden vuoden välein suoritettava:

1) simulaattorissa koe sen osoittamiseksi, että hän hallitsee 4 §:n 1 momentin 2 kohdan a–c alakohdassa tarkoitetut tiedot ja taidot ja osaa toimia oikein myös vaativissa liikennetilanteissa ja aluksen turvalliseen kuljettamiseen liittyvien järjestelmien häiriötilanteissa; ja

2) kirjallinen koe, jossa hän osoittaa tuntevansa 4 §:n 1 momentin 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetut säädökset, määräykset ja toimintaohjeet.

11 §
Erivapauden myöntäminen

Erivapauden myöntämisen edellytyksenä on, että aluksen päälliköllä tai perämiehellä on vähintään 12 kuukauden kokemus liikenteestä hakemuksessa mainitulta vesialueelta hakemusta edeltävän viiden vuoden ajalta, ja josta ajasta vähintään kuusi kuukautta on joko hakemuksen kohteena olevassa aluksessa tai vastaavanlaisessa aluksessa. Kokemuksen tulee olla hankittuna aluksen päällikkönä tai perämiehenä.

Saimaan kanavaa koskevaa erivapautta hakevalta aluksen päälliköltä tai perämieheltä edellytetään 1 momentissa mainitun lisäksi 15 harjoittelumatkaa kumpaankin suuntaan Saimaan kanavalla.

Jäänmurtajan päälliköltä tai perämieheltä edellytetään 1 momentissa säädetystä poiketen vähintään kuuden kuukauden kokemusta jäänmurtotehtävistä hakemuksessa mainitulta vesialueelta hakemusta edeltävän viiden vuoden ajalta, ja josta ajasta vähintään puolet on joko hakemuksen kohteena olevassa aluksessa tai vastaavanlaisessa aluksessa. Kokemuksen tulee olla hankittuna jäänmurtajan päällikkönä tai perämiehenä.

Erivapauden myöntämisen edellytyksenä olevasta 1 ja 3 momentissa tarkoitetusta kokemuksesta ja 2 momentissa tarkoitetuista harjoittelumatkoista voidaan yksi kolmasosa korvata simulaattoriharjoittelulla.

Erivapauden saamiseksi aluksen päällikön tai perämiehen on suoritettava hyväksytysti Liikenteen turvallisuusviraston järjestämä tutkinto, jossa on todettu hakijan:

a) aluksenkäsittelytaidot;

b) paikallistuntemus;

c) komentosiltatyöskentelytaidot; ja

d) luotsausta, alusliikennepalvelua, jäänmurtoa ja meripelastusta koskevien säädösten ja määräysten sekä satamissa noudatettavien toimintaohjeiden tuntemus.

Tutkinnossa hakijan aluksenkäsittelytaidot, paikallistuntemus ja komentosiltatyöskentelytaidot todetaan simulaattorissa tehtävässä kokeessa, joka sisältää myös vaativat liikennetilanteet ja aluksen turvalliseen kuljettamiseen liittyvien järjestelmien häiriöt.

Erivapaus myönnetään hakemuksesta joko yksittäiselle tai useammalle luotsauslain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetulle väylälle.

Erivapauspäätökseen merkitään alus ja väylät, joita erivapaus koskee, erivapauden saanut päällikkö tai perämies, erivapauspäätökseen liittyvät ehdot sekä päätöksen voimassaoloaika.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan luotsauksesta annettu valtioneuvoston asetus (982/2003).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

17.12.2015/1491:

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 2015.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.