Seurattu SDK 504/2021 saakka.

14.3.2011/238

Oikeusministeriön asetus tietojen merkitsemisestä holhousasioiden rekisteriin (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2020 alkaen. Ks. L 1135/2019.

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 95 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 122/2011:

1 §
Holhousasioiden rekisteriin merkittävät tiedot

Holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 64 §:ssä tarkoitettuun holhousasioiden rekisteriin merkitään:

1) edunvalvonnassa olevan henkilön (päämies) nimi, henkilötunnus, osoite ja kotikunta sekä edunvalvonnan alkamisajankohta;

2) edunvalvojan nimi, henkilötunnus ja osoite sekä, jos edunvalvojan tehtävä perustuu tuomioistuimen tai holhousviranomaisen päätökseen, tehtävän alkamisajankohta;

3) edunvalvojan tehtävä;

4) edunvalvojan tehtävän lakkaamisajankohta, jos edunvalvoja on määrätty tehtäväänsä määräajaksi;

5) tieto siitä, onko päämiehen toimintakelpoisuutta rajoitettu;

6) jos päämiehen toimintakelpoisuutta on rajoitettu, tieto siitä, millä tavoin toimintakelpoisuutta on rajoitettu ja mistä alkaen;

7) tieto siitä, mikä viranomainen on antanut edunvalvojan määräämistä, edunvalvojan tehtävää tai toimintakelpoisuuden rajoittamista koskevan päätöksen ja milloin;

8) holhousviranomainen, joka valvoo edunvalvojan toimintaa; sekä

9) sellaiset kirjaamista koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen rekisterin pidon ja käytön kannalta.

Kun edunvalvojana on yleinen edunvalvoja, holhousasioiden rekisteriin merkitään nimen ja henkilötunnuksen asemesta palveluntuottajan nimi ja muut palveluntuottajan yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot, edunvalvojan nimike sekä, jos palveluntuottajalla on useampi kuin yksi yleinen edunvalvoja, edunvalvojan järjestysnumero.

2 §
Muutosten merkitseminen

Jos asiassa, josta on tehty merkintä holhousasioiden rekisteriin, tapahtuu muutos, rekisteriin merkitään muuttunut tieto. Jos edunvalvoja vaihtuu taikka edunvalvojan tehtävää tai toimintakelpoisuuden rajoitusta muutetaan, rekisteriin merkitään lisäksi, mistä alkaen muutos on voimassa.

Holhousasioiden rekisteriin merkitään myös tieto päämiehen ja edunvalvojan kuolemasta sekä, jos edunvalvojan tehtävä on lakannut muusta syystä, tieto edunvalvojan tehtävän lakkaamisesta ja lakkaamisen ajankohdasta.

3 §
Edustajan tehtävän merkitseminen

Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain (493/1999) 31 §:n 2 momentissa tarkoitetun edustajan tehtävän merkitsemisessä holhousasioiden rekisteriin noudatetaan soveltuvin osin, mitä 1 ja 2 §:ssä säädetään.

4 §
Rekisteriin merkitsemisen ajankohta

Saatuaan holhoustoimesta annetun lain 65 §:n 3 momentissa tai maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 31 §:n 2 momentissa tarkoitetun tuomioistuimen ilmoituksen holhousviranomaisen on viipymättä ja viimeistään ilmoituksen saapumista seuraavana arkipäivänä huolehdittava ilmoituksessa olevien tietojen merkitsemisestä holhousasioiden rekisteriin.

Mitä 1 momentissa säädetään tietojen merkitsemisestä holhousasioiden rekisteriin, on vastaavasti sovellettava, kun holhousviranomainen määrää edunvalvojan holhoustoimesta annetun lain 12 §:n nojalla tai kun holhousviranomaisen ratkaisulla muutetaan asiantilaa, josta on tehty rekisteriin merkintä. Jos päätöstä on noudatettava vasta lainvoimaisena, tiedot kuitenkin merkitään rekisteriin vasta päätöksen saatua lainvoiman.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.