Seurattu SDK 476/2022 saakka.

27.1.2011/70

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymästä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 5.10.2017/677, joka on voimassa 1.1.2018 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Yhteenliittymä

Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen ja Säteilyturvakeskuksen välinen yhteistyöelin. Yhteenliittymä toimii mainittujen laitosten yhteisen tutkimustoiminnan, yhteisten asiantuntijapalvelujen sekä hyvinvointi- ja terveystiedon hallinnan yhteistyöelimenä. Muut sosiaali- ja terveysalalla tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittavat virastot ja laitokset, kuten Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus ja Raha-automaattiyhdistys, voivat osallistua yhteenliittymän toimintaan. Muiden hallinnonalojen tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittavat virastot ja laitokset voivat osallistua yhteenliittymän tutkimusohjelmiin.

2 §
Tavoitteet ja tehtävät

Yhteenliittymän tavoitteena on lisätä hyvinvointi- ja terveystutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, lisätä sosiaali- ja terveysalan tietotaitoa, parantaa tuottavuutta sekä vahvistaa kansainvälistä kilpailukykyä. Lisäksi yhteenliittymän tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja alan ammattityötä tutkimus- ja kehittämistoiminnan, asiantuntijapalveluiden sekä innovaatiotoiminnan avulla.

Yhteenliittymän tehtävänä on:

1) toteuttaa laaja-alaisiin ja yhteiskunnallisesti tärkeisiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kysymyksiin liittyviä tutkimusohjelmia ja muita yhteisiä ohjelmia ja hankkeita sekä tehdä tähän liittyviä esityksiä;

2) tehostaa väestön hyvinvointiin ja terveyteen liittyvän tiedon ja tutkimusaineistojen hallintaa, edistää valtion tuella luotujen tietovarantojen käyttöä sekä kehittää hyvinvointia ja terveyttä koskevaa tilastotuotantoa;

3) sovittaa yhteen edellä mainittuun tutkimukseen perustuvien asiantuntijapalveluiden tuottamista sekä hyvinvoinnin ja terveyden kehitykseen liittyvää seurantaa;

4) sovittaa yhteen yhteisiä tutkimuksen tuki- ja infrastruktuuripalveluja; sekä

5) edistää sosiaali- ja terveysalan laitosten, tutkimuslaitosten, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuksen rahoittajaorganisaatioiden välistä yhteistyötä sekä niiden kotimaista ja kansainvälistä verkostoitumista.

3 §
Organisaatio ja henkilöstö

Yhteenliittymällä on 1 §:ssä mainittujen virastojen ja laitosten ylimmästä johdosta koostuva johtoryhmä. Johtoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Kansaneläkelaitoksen, Eläketurvakeskuksen, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ja Raha-automaattiyhdistyksen nimeämät edustajat voivat osallistua johtoryhmän työhön asiantuntijoina.

Yhteenliittymä voi valita tehtäviensä toimeenpanoa varten pääsihteerin ja muuta henkilöstöä, jotka kuuluvat jonkin 1 §:ssä mainitun viraston tai laitoksen henkilöstöön. Johtoryhmä valitsee henkilöstön kuultuaan sosiaali- ja terveysministeriötä.

Yhteenliittymä voi käyttää asiantuntijoita.

4 §
Johtoryhmän ja pääsihteerin tehtävät

Johtoryhmän tehtävänä on yhteenliittymän toiminnan suunnittelu ja johtaminen. Johtoryhmä vastaa yhteenliittymän hanketoiminnasta, seuraa ja arvioi yhteistoiminnan kehitystä sekä tekee esityksiä ja aloitteita, jotka koskevat yhteenliittymän tavoitteita, voimavarojen hankintaa ja kohdentamista sekä muita yhteenliittymän asioita.

Pääsihteerin tehtävänä on huolehtia johtoryhmän apuna yhteenliittymän toimintaan liittyvien asioiden valmistelusta, yhtenäisistä toimintatavoista ja toiminnan kehittämisestä. Pääsihteerin tehtävistä laaditaan erilliset sopimusasiakirjat, jotka liitetään yhteenliittymän toimintasuunnitelmiin.

Johtoryhmä voi asettaa tarpeen mukaan ohjausryhmän tai muita erillisiä yhteistyöryhmiä yhteisten hankkeiden valmistelun ja toimeenpanon edistämiseksi.

5 §
Yhteenliittymän talouden hoito

Yhteenliittymän toimintaan liittyvästä taloushallinnosta vastaa se virasto tai laitos, jonka määrärahasta meno maksetaan tai jonka tuloksi tulokertymä tulee.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2011.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.