Seurattu SDK 476/2022 saakka.

12.11.2010/953

Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 19.9.2014/762, joka on voimassa 1.1.2015 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Organisatorinen asema

Teknologian tutkimuskeskus VTT on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto. Tutkimuskeskus on puolueeton ja voittoa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio, joka toimii asiakkaisiinsa nähden riippumattomasti.

2 §
Toiminnan tavoite

Tutkimuskeskuksen toiminnan tavoitteena on luoda kansainvälisesti korkeatasoista tieteellistä ja teknistaloudellista tietoa ja osaamista sekä tuottaa teknologiaa ja innovaatioita elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan tarpeisiin. Toiminnallaan tutkimuskeskus edistää yritysten teknologista ja taloudellista kilpailukykyä ja tukee yhteiskuntapolitiikan suunnittelua ja toimeenpanoa.

3 §
Tehtävät

Tutkimuskeskuksen tehtävänä on:

1) suorittaa tutkimusta ja maksullista palvelutoimintaa eri teknologia- ja toimialoilla;

2) kaupallistaa tutkimustuloksia;

3) tuottaa teknologian kehittämiseen ja hyödyntämiseen liittyviä asiantuntijapalveluita;

4) suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointia.

Tutkimuskeskus voi huolehtia osasta sille määritetyistä tehtävistä hallinnoimalla asianomaista tehtävää suorittavaa osakeyhtiötä ja vastaamalla sen omistajaohjauksesta siten kuin valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain (1368/2007) 6 §:ssä säädetään.

Tutkimuskeskus suorittaa lisäksi muut teknologiseen tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan liittyvät tehtävät, jotka työ- ja elinkeinoministeriö sille tulosohjauksessa antaa tai jotka sille erikseen valtioneuvoston asetuksella säädetään.

4 §
Pääjohtaja

Tutkimuskeskusta johtaa pääjohtaja, jonka nimittää valtioneuvosto. Pääjohtaja johtaa, valvoo ja kehittää tutkimuskeskuksen toimintaa ja vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta työ- ja elinkeinoministeriölle ja tutkimuskeskuksen johtokunnalle.

Pääjohtaja ratkaisee tutkimuskeskuksessa ratkaistavat asiat, joista ei ole erikseen säädetty.

Pääjohtaja vahvistaa työjärjestyksen. Työjärjestyksellä voidaan siirtää pääjohtajan ratkaisuvaltaa tutkimuskeskukseen palvelussuhteessa olevalle muulle henkilölle.

Pääjohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi muun tutkimuskeskukseen palvelussuhteessa olevan henkilön ratkaistava.

5 §
Johtokunta

Tutkimuskeskuksella on johtokunta, joka tukee tutkimuskeskuksen johtamista strategisella tasolla.

Valtioneuvosto nimittää johtokunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä, joista yksi edustaa työ- ja elinkeinoministeriötä. Valtioneuvosto määrää johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnan jäseneksi ei voida valita sitä, joka on palvelussuhteessa tutkimuskeskukseen. Henkilöstön keskuudestaan valitsemalla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa lukuun ottamatta nimitysasioita.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Johtokunta ratkaisee asiat pääjohtajan esittelystä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

6 §
Johtokunnan tehtävät

Johtokunta ohjaa, seuraa ja valvoo tutkimuskeskuksen toimintaa. Johtokunta päättää tutkimuskeskuksen yleisistä toimintalinjoista ja tutkimuskeskukselle osoitetun valtion talousarviomäärärahan suuntaamisesta työ- ja elinkeinoministeriön kanssa sovittujen tulostavoitteiden mukaisesti. Johtokunta hyväksyy pääjohtajan ohella tutkimuskeskuksen puolesta työ- ja elinkeinoministeriön kanssa tehtävän tulossopimuksen.

Johtokunta päättää valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetussa laissa tarkoitettujen tutkimuskeskuksen hallinnoimien osakeyhtiöiden omistajaohjauksesta.

Johtokunnan tehtävistä ja päätösvallasta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

7 §
Tutkimuskeskuksen hallinnoimat yhtiöt

Tutkimuskeskus voi suoraan tai hallinnoimansa osakeyhtiön kautta sijoittaa tutkimuskeskuksen toimintamenomäärärahaa valtion talousarviossa annetun valtuuden rajoissa yrityksiin ja muihin rajoitetun vastuun yhteisöihin, jotka:

1) perustetaan tutkimusta tai teknologian kaupallistamista edistävää yhteistyötä varten;

2) perustetaan teknologian kaupallista hyödyntämistä varten;

3) perustetaan tutkimuskeskuksen ulkomailla tapahtuvan toiminnan järjestämiseksi; tai

4) ottavat vastaan tutkimuskeskuksesta siirrettäviä toimintoja.

Tutkimuskeskus saa käyttää 1 momentissa tarkoitettuna sijoituksena myös omistamiaan aineettomia oikeuksia sekä tutkimuslaitteistoja ja muuta käyttöomaisuutta.

Tutkimuskeskus voi hallinnoimansa osakeyhtiön kautta tehdä 1 momentin mukaisen sijoituksen myös ulkomaille rekisteröityyn yhtiöön tai yhteisöön.

Tutkimuskeskus voi tuottaa hallinnoimilleen osakeyhtiöille hallinnollisia tukipalveluja markkinahintaista korvausta vastaan.

8 §
Oikeus ottaa vastaan lahjoituksia

Tutkimuskeskuksella on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia toimintaansa varten.

9 §
Edunvalvonta

Tutkimuskeskus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja virastoissa valtion etua ja oikeutta kaikissa tutkimuskeskukselle kuuluvissa asioissa, jollei muualla toisin säädetä.

10 §
Tarkemmat säännökset

Tutkimuskeskuksen organisaatiosta ja henkilöstöstä, johtamisesta, johtokunnan jäsenille maksettavista palkkioista, henkilöstön sijaisuuksista ja pääjohtajan kelpoisuusvaatimuksista annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

11 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2010.

Tällä lailla kumotaan valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annettu laki (144/1972).

Teknologian tutkimuskeskus VTT jatkaa Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintaa.

Ennen tämän lain voimaantuloa asetettuun hallitukseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Toimielimen nimi muuttuu kuitenkin tämän lain tultua voimaan hallituksesta johtokunnaksi.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 75/2010, TaVM 17/2010, EV 136/2010

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.