Seurattu SDK 132/2023 saakka.

18.2.2010/118

Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 8.1.2015/7, joka on voimassa 13.1.2015 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (557/2005) 7 §:n, sellaisena kuin se on laissa 1286/2009, nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala ja tarkoitus

Tämä asetus koskee yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljempänä tilatukiasetus, 4 ja 5 artiklassa sekä mainitun asetuksen liitteessä II tarkoitettuun kansanterveyteen, eläinten ja kasvien terveyteen ja taudeista ilmoittamiseen, eläinten tunnistukseen ja rekisteröintiin sekä eläinten hyvinvointiin liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten noudattamisen tilatukiasetuksen 22 artiklassa tarkoitettua valvontaa.

Täydentävien ehtojen valvontaa toteutetaan osana tilatukiasetuksen II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää, jäljempänä yhdennetty järjestelmä. Yhdennetystä järjestelmästä säädetään asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1122/2009, jäljempänä soveltamisasetus.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) indikaattoriryhmällä tilatukiasetuksen liitteessä II luetelluissa kansanterveyteen sekä eläinten ja kasvien terveyteen, taudeista ilmoittamiseen ja eläinten hyvinvointiin liittyvissä säädöksissä tarkoitettuja asiakokonaisuuksia, joita ovat kasvinsuojeluaineet, rehut, maidontuotantotilojen hygienia, munantuotantotilojen hygienia, tuotantoeläimiltä kiellettyjen aineiden tai tuotantoeläimille hyväksymättömien aineiden käyttö, tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävä kirjanpito, siipikarjan salmonellavalvonta, eläintaudeista ilmoittaminen, sisämarkkinakauppa ja tuonti, eläinten hyvinvointi sekä eläinten tunnistaminen ja rekisteröinti; (21.12.2011/1382)

2) tarkastuskertomuksella tilalla tehdyn tarkastuksen perusteella laadittavaa, soveltamisasetuksen 54 artiklassa tarkoitettua asiakirjaa, joka koostuu yleisestä osasta, kunkin säädöksen osalta toteutettuja tarkastuksia erikseen kuvaavasta osasta sekä arviointiosasta;

3) valvonnalla tuen hakijan toimintaan kohdistuvia, täydentävien ehtojen säännösten noudattamisen toteamiseksi tehtäviä asiakirjojen, tilojen, eläinten, sisämarkkinakaupan ja tuonnin, elintarvikkeiden, tilalla käytettävien eläinlääkkeiden, rehujen ja kasvinsuojeluaineiden käytön tarkastuksia sekä näytteidenottoa ja näytteiden tutkimista;

4) suoralla tuella tilatukiasetuksen liitteessä I tarkoitettuja suoria tukia;

5) tuotantoeläimellä elintarvikkeiden, villan, nahan tai turkisten tuotantoa varten tai muussa maataloustuotantotarkoituksessa kasvatettavaa tai pidettävää eläintä, lukuun ottamatta kaloja, matelijoita, nilviäisiä, sammakkoeläimiä ja mehiläisiä.

2 luku

Tukikelpoisuusedellytysten tarkastaminen

3 §
Tarkastusten koordinointi

Tilatukiasetuksen 20 artiklan 3 kohdan mukaisena koordinaatioviranomaisena toimii Maaseutuvirasto.

4 §
Valvontaviranomaiset

Tässä asetuksessa tarkoitettujen täydentävien ehtojen noudattamista tarkastavista viranomaisista säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 7 §:n 2 momentissa. Tämän asetuksen 15 ja 16 §:ssä tarkoitettuja indikaattoriryhmiä valvovat Elintarviketurvallisuusvirasto ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja 17–23 §:ssä tarkoitettujen ehtojen noudattamista valvovat aluehallintovirasto ja aluehallintoviraston määräämä virkaeläinlääkäri. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus suorittaa 24 §:ssä tarkoitetut eläinten tunnistukseen ja rekisteröintiin liittyvät täydentävien ehtojen noudattamisen tarkastukset.

5 §
Valvonta

Valvontaviranomainen laatii kasvinsuojeluaineiden ja rehujen tarkastuksen perusteella soveltamisasetuksen 54 artiklassa tarkoitetun tarkastuskertomuksen ja toimittaa sen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, joka huolehtii tulosten tallentamisesta asianomaiseen tietojärjestelmään. Maidontuotantotilojen hygienian ja munantuotantotilojen hygienian, tuotantoeläimiltä kiellettyjen aineiden ja tuotantoeläimille hyväksymättömien aineiden käytön, tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävän kirjanpidon, siipikarjan salmonellavalvonnan, eläintaudeista ilmoittamisen, sisämarkkinakaupan ja tuonnin sekä eläinten hyvinvoinnin osalta tarkastuskertomus toimitetaan aluehallintovirastolle, joka huolehtii tulosten tallentamisesta asianomaiseen tietojärjestelmään. (21.12.2011/1382)

Valvontaviranomainen arvioi tilalla tekemiensä havaintojen perusteella, onko tilalla noudatettu tämän asetuksen 4 luvussa tarkoitettuja indikaattoriryhmiä koskevia täydentäviä ehtoja. Jos säännöksiä on jätetty noudattamatta, valvontaviranomainen arvioi myös soveltamisasetuksen 47 artiklassa tarkoitetun noudattamatta jättämisen toistuvuuden, laajuuden, vakavuuden, jatkuvuuden ja soveltamisasetuksen 72 artiklassa tarkoitetun tahallisuuden tarkastuskertomuksen arviointiosassa. Arvio voi perustua vain tarkastuskertomukseen kirjattuihin havaintoihin, joista tarkastuksen kohteena olevalla on ollut mahdollisuus lausua.

Eläinten tunnistuksen ja rekisteröinnin osalta läänineläinlääkäri arvioi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen suorittaman tarkastuksen havaintojen perusteella tarkastuksessa mahdollisesti havaitun säännösten noudattamatta jättämisen sekä sen toistuvuuden, laajuuden, vakavuuden, jatkuvuuden ja tahallisuuden tarkastuskertomuksen arviointiosassa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kokoaa yhteen täydentävien ehtojen noudattamisen tarkastuksen kohteena olevan tilan tilatukiasetuksen liitteessä II ja III tarkoitettujen täydentävien ehtojen tarkastusten tulokset ja määrää tilan täydentävien ehtojen noudattamisen valvonnan lopullisen tuloksen siten kuin seuraamuksen määrittämisestä säädetään soveltamisasetuksessa.

6 §
Hallinnolliset tarkastukset

Kansanterveyteen sekä eläinten ja kasvien terveyteen, taudeista ilmoittamiseen, eläinten hyvinvointiin sekä eläinten tunnistukseen ja rekisteröintiin liittyvien ehtojen noudattamista voidaan paikalla tehtävien tarkastusten lisäksi valvoa myös tekemällä soveltamisasetuksen 49 artiklassa tarkoitettuja hallinnollisia tarkastuksia.

3 luku

Paikalla tehtävät tarkastukset

7 §
Tarkastusten vähimmäismäärä

Soveltamisasetuksen 50 artiklan 1 kohdan perusteella suoria tukia hakeneista maatiloista on tarkastettava vähintään 1 prosentti.

Eläinten tunnistus ja rekisteröinti on tarkastettava kalenterivuosittain vähintään kolmella prosentilla tukia hakeneista sikatiloista. Vastaavasta nautaeläintilojen tarkastuksesta säädetään asetuksen (EY) N:o 1082/2003 muuttamisesta nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintivaatimuksia koskevien tarkastusten osalta annetun komission asetuksen (EU) N:o 1034/2010 1 artiklassa sekä lammas- ja vuohieläintilojen tarkastuksesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse lammas- ja vuohieläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin yhteydessä suoritettavista vähimmäistarkastuksista annetun komission asetuksen (EY) N:o 1505/2006 2 artiklassa. (10.3.2011/218)

8 §
Tarkastusotoksen valinta

Tarkastukseen otettavien maatilojen valinnassa on noudatettava soveltamisasetuksen 50 artiklan lisäksi, mitä saman asetuksen 51 artiklassa säädetään.

Tarkastusotoksen valinta ei koske eläintaudeista ilmoittamista koskevaa valvontaa.

9 §
Paikalla tehtävien tarkastusten osa-alueet

Edellä 8 §:n mukaisesti tarkastukseen valitut maatilat on tarkastettava siten kuin soveltamisasetuksen II osan III osaston III luvun III jaksossa säädetään.

10 §
Tarkastuskertomus

Valvontaviranomaisen on laadittava tilatukiasetuksen 5 artiklassa mainittujen tarkastuskohteiden tarkastuksesta tarkastuskertomus soveltamisasetuksen 54 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti ja tallennettava tiedot asianomaiseen tietojärjestelmään.

Tarkastuskertomus on laadittava soveltamisasetuksen 54 artiklan 3 kohdassa mainitun ajan kuluessa.

Eläinten tunnistuksen ja rekisteröinnin valvonnan osalta läänineläinlääkärin on tehtävä soveltamisasetuksen 54 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukainen arviointiosa 54 artiklan 3 kohdassa mainitun ajan kuluessa.

11 §
Valvonnan laajentaminen

Valvontaviranomaisen on laajennettava paikalla tehtävä tarkastus koskemaan kansanterveyteen sekä eläinten ja kasvien terveyteen, taudeista ilmoittamiseen sekä eläinten tunnistukseen ja rekisteröintiin liittyvien täydentävien ehtojen noudattamista, jos jonkin tarkastuskäynnin yhteydessä havaitaan tai valvontaviranomainen muutoin saa tietoonsa, että suoria tukia, luonnonhaittakorvausta, ympäristötukea, eläinten hyvinvointitukea tai tiettyjä kansallisia tukia hakenut maatila on jättänyt noudattamatta tilatukiasetuksen liitteessä II lueteltuja kansanterveyteen sekä eläinten ja kasvien terveyteen, taudeista ilmoittamiseen sekä eläinten tunnistukseen ja rekisteröintiin liittyviä säännöksiä.

Tarkastus voidaan laajentaa vain sen indikaattoriryhmän täydentävien ehtojen noudattamisen valvonnaksi, johon alkuperäinen tarkastus on kohdistunut tai jota 1 momentissa tarkoitettu toimivaltaisen valvontaviranomaisen tietoon tuominen koskee. Laajennettu valvonta on toteutettava uutena erillisenä valvontana siten kuin tässä luvussa säädetään.

Kasvinsuojeluaineita ja rehuja koskevasta laajennetusta valvonnasta laadittava soveltamisasetuksen 54 artiklan mukainen tarkastuskertomus toimitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, joka huolehtii tulosten tallentamisesta asianomaiseen tietojärjestelmään. Maidontuotantotilojen hygienian, munantuotantotilojen hygienian, tuotantoeläimiltä kiellettyjen aineiden tai tuotantoeläimille hyväksymättömien aineiden käytön, tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävän kirjanpidon, siipikarjan salmonellavalvonnan, eläintaudeista ilmoittamisen, sisämarkkinakaupan ja tuonnin sekä eläinten hyvinvoinnin osalta tarkastuskertomus toimitetaan aluehallintovirastolle, joka huolehtii tulosten tallentamisesta asianomaiseen tietojärjestelmään. (21.12.2011/1382)

Hallinnollisessa tarkastuksessa havaitun säännösten noudattamatta jättämisen perusteella on valvonta laajennettava paikalla tehtäväksi tarkastukseksi, jos se on tarpeellista tämän asetuksen 10 §:ssä tarkoitetun tarkastuskertomuksen tai eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevan arviointiosan laatimiseksi.

12 §
Eläinten hyvinvoinnin valvonnan laajentaminen

Jos eläinsuojelulaissa (247/1996) tarkoitettu viranomainen tehdessään eläinsuojelulain 39 tai 48 §:ssä mukaista tarkastusta tai mainitun lain 42 §:n mukaisesti muutoin toteaa, että suoria tukia, luonnonhaittakorvausta, ympäristötukea, eläinten hyvinvointitukea tai tiettyjä kansallisia tukia hakenut maatila on jättänyt noudattamatta tämän asetuksen 23 §:ssä taikka liitteessä 1 tai 2 mainittuja eläinten hyvinvointiin liittyviä säännöksiä, tarkastus on laajennettava koskemaan eläinten hyvinvointiin liittyviä täydentäviä ehtoja.

Jos eläinten hyvinvointia koskevan valvonnan yhteydessä tilalla havaitaan muita liitteessä 1 tai 2 mainittuja tuotantoeläimiä kuin alkuperäisen valvonnan kohteena olevia, on valvonta laajennettava koskemaan myös näitä tuotantoeläimiä.

Jos 1 momentissa mainittu viranomainen on aluehallintovirasto tai virkaeläinlääkäri, tehdään hallinnollinen tarkastus eläinsuojelulain mukaisen tarkastuksen yhteydessä. Jos 1 momentissa mainittu viranomainen on muu kuin aluehallintovirasto tai virkaeläinlääkäri, tämän on tehtävä säännösten noudattamatta jättämisestä ilmoitus aluehallintovirastolle, joka suorittaa täydentäviä ehtoja koskevan tarkastuksen.

Tarkastuskertomus toimitetaan aluehallintovirastolle, joka huolehtii tulosten tallentamisesta asianomaiseen tietojärjestelmään.

13 §
Kasvinsuojeluainejäämiä koskeva valvonnan laajentaminen

Jos elintarvikelaissa (23/2006) tarkoitettu valvontaviranomainen tarkastaessaan, että elintarvikkeeksi tarkoitetut tuotteet niitä markkinoille saatettaessa täyttävät ne määräykset, jotka on annettu torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 396/2005, toteaa määräystenvastaisia kasvinsuojeluainejäämiä, tarkastus on laajennettava koskemaan kasvinsuojeluainejäämiin liittyviä täydentäviä ehtoja kasvintuotantotilalla.

Jos 1 momentissa mainittu viranomainen on aluehallintovirasto, tehdään hallinnollinen tarkastus elintarvikelain mukaisen tarkastuksen yhteydessä. Jos 1 momentissa mainittu viranomainen on muu kuin aluehallintovirasto, tämän on tehtävä säännösten noudattamatta jättämisestä ilmoitus aluehallintovirastolle, joka suorittaa täydentäviä ehtoja koskevan tarkastuksen.

Tarkastuskertomus toimitetaan aluehallintovirastolle, joka huolehtii tulosten tallentamisesta asianomaiseen tietojärjestelmään.

14 §
Eläinlääkejäämiä koskeva valvonnan laajentaminen

Jos elintarvikelaissa tarkoitettu valvontaviranomainen toteaa valvonnan tai tarkastuksen yhteydessä eläimestä saatavassa elintarvikkeessa eläinlääkkeessä käytettävästä farmakologisesti vaikuttavasta aineesta jäämiä, joiden määrä ylittää kyseiselle eläinlajille vahvistetun enimmäismäärän tai farmakologisesti vaikuttavia aineita, joiden käyttö on kielletty tuotantoeläimille, tarkastus on laajennettava koskemaan eläinlääkejäämiin liittyviä täydentäviä ehtoja siten kuin niistä säädetään tilatukiasetuksen liitteen II B kohdan 11 alakohdan alaviitteessä 1 sillä tilalla, josta elintarviketta tuottava eläin on peräisin.

Jos valvontaviranomainen on aluehallintovirasto, tarkastus tehdään hallinnollisena tarkastuksena elintarvikelain mukaisen tarkastuksen yhteydessä. Jos valvontaviranomainen on muu kuin aluehallintovirasto, tämän on tehtävä säännösten noudattamatta jättämisestä ilmoitus aluehallintovirastolle, joka suorittaa täydentäviä ehtoja koskevan tarkastuksen.

Tarkastuskertomus toimitetaan aluehallintovirastolle, joka huolehtii tulosten tallentamisesta asianomaiseen tietojärjestelmään.

4 luku

Täydentävien ehtojen tilavalvonnan indikaattoriryhmät

15 § (21.12.2011/1382)
Kasvinsuojeluaineet

Kasvinsuojeluaineita koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että kasvinsuojeluaineita käytetään asianmukaisesti kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 55 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

16 § (5.12.2013/854)
Rehut

Rehuja koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, ettei tilalla käytetä eläinten ruokinnassa kiellettyä eläinvalkuaista tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 7 artiklan vastaisesti sekä varmistettava, että kukin eläinlaji saa vain sille tarkoitettua eläinvalkuaista sisältävää rehua. Lisäksi on valvottava, että jätteitä, vaarallisia aineita, kasvinsuojeluaineita, siemeniä ja lääkerehuja varastoidaan ja käsitellään rehuista ja eläinten pitopaikoista erillään ja että kasvinsuojeluaineiden ja biosidien käyttöä sekä tilalle hankittua ja tilalta toimitettua rehua ja tilalla eläimille syötettyä rehua koskeva kirjaamisvelvollisuus on täytetty rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 liitteen I mukaisesti. Edelleen on valvottava, että rehut on hankittu rekisteröidyiltä tai hyväksytyiltä rehualan toimijoilta viimeksi mainitun asetuksen 5 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

17 § (21.12.2011/1382)
Maidontuotantotilojen hygienia

Maidontuotantotilojen hygieniaa koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että seuraavia säännöksiä on noudatettu:

1) tilatukiasetuksen liitteen II alaviitteen 1 mukaiset elintarvikehygieniasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004, jäljempänä yleinen elintarvikehygienia-asetus, ja eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004, jäljempänä eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus, säännökset;

2) elintarvikelain 22 §:n säännös alkutuotantopaikan ilmoittamisesta;

3) elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1368/2011), jäljempänä alkutuotantoasetus, 5 §:n säännökset kirjanpidosta, 7 §:n säännökset veden laadusta ja tutkimisesta sekä liitteen 2 luvun 4 kohdan 4.2 alakohtien 2–5 säännökset lypsystä, luvun 4 kohdan 4.3 alakohtien 1, 2 ja 6 säännökset maidon käsittelystä ja luvun 4 kohdan 4.4 alakohdan 4 säännös maidon erottelua koskevien tietojen säilyttämisestä.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista (134/2006) on kumottu maa- ja metsätalousministeriön asetuksella elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta (1368/2011).

18 § (21.12.2011/1382)
Munantuotantotilojen hygienia

Munantuotantotilojen hygieniaa koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että seuraavia säännöksiä on noudatettu:

1) yleisen elintarvikehygienia-asetuksen liitteen I osan A II jakson 4 kohdan g- ja h-alakohtien sekä 6 kohdan säännökset;

2) eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen III X jakson 1 luvun 1 kohdan säännökset;

3) elintarvikelain 22 §:n säännös alkutuotantopaikan ilmoittamisesta;

4) alkutuotantoasetuksen 5 §:n sekä liitteen 2 luvun 5 säännökset kirjanpidosta.

19 §
Tuotantoeläimiltä kielletyt tai tuotanto- eläimille hyväksymättömät aineet

Tuotantoeläimiltä kiellettyjä tai tuotantoeläimille hyväksymättömiä aineita koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että tilalla on noudatettu eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä ja rajoittamisesta eläimille annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (847/2008) 4–6 ja 9 §:n säännöksiä lääkeaineiden käytön kieltämisestä tuotantoeläimille eikä tuotantoeläimille ole annettu farmakologisesti vaikuttavia aineita, jotka eivät ole sallittuja.

A 847/2008 on kumottu A:lla 1054/2014. Ks. VNa eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille 1054/2014.

19 a § (21.12.2011/1382)
Tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävä kirjanpito

Tuotantoeläintilojen täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että tilan tuotantoeläinten lääkityksestä pidetään kirjanpitoa tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (13/EEO/2000) kohdan 3 mukaisesti.

20 § (13.2.2014/123)
Siipikarjatilojen salmonellavalvonta

Siipikarjatilojen salmonellavalvontaa koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että tilalla on noudatettu eläintautilain (441/2013) 8 §:n 1 momentin säännöksiä ja 3 momentin nojalla annettuja säännöksiä kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvontaan sisältyvien näytteiden ottamisesta ja lähettämisestä tutkittaviksi sekä näytteenottoa koskevasta kirjanpidosta.

21 § (13.2.2014/123)
Eläintaudeista ilmoittaminen

Eläintaudeista ilmoittamista koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että tilalla on tilatukiasetuksen liitteessä II tarkoitettujen eläintautien osalta noudatettu eläintautilain 14 §:n säännöksiä eläintautiepäilyn ilmoittamisesta, 19 §:n säännöksiä sairastuneeksi epäillyn eläimen erillään pitämisestä sekä tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden, jäljempänä TSE-tauti, osalta 4 luvun säännösten nojalla annettuja päätöksiä taudin vastustamiseksi.

22 § (13.2.2014/123)
Sisämarkkinakauppa ja tuonti

TSE-tautien leviämisen estämiseksi täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että nautoja, lampaita ja vuohia pitävillä tiloilla on noudatettu tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 15 artiklan säännöksiä eläinten, alkioiden ja sukusolujen markkinoille saattamisesta ja tuonnista.

23 § (28.10.2010/907)
Eläinten hyvinvointi

Eläinten hyvinvointia koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että tilalla noudatetaan nautojen, sikojen, munivien kanojen, lampaiden ja vuohien pidossa seuraavia eläinsuojeluvaatimuksia:

1) nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (592/2010) säännöksiä liitteen 1 mukaisesti;

2) eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 23 §:n 1 momentin 5 kohdan säännöksiä porsaan kastroinnista sekä sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (629/2012) sikojen pitoa koskevia säännöksiä liitteen 1 mukaisesti; (27.2.2013/172)

3) kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (673/2010) säännöksiä liitteen 1 mukaisesti;

4) lampaiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (587/2010) säännöksiä liitteen 1 mukaisesti;

5) vuohien suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (589/2010) säännöksiä liitteen 1 mukaisesti.

Eläinten hyvinvointia koskevassa 12 §:n mukaisessa valvonnassa on muiden tuotantoeläinten kuin edellä 1 momentissa lueteltujen osalta valvottava, että tilalla on noudatettu eläinkohtaisia eläinsuojeluvaatimuksia liitteen 2 mukaisesti.

Kaikkien tuotantoeläinten osalta on lisäksi valvottava, että tilalla on noudatettu eläinsuojelulain 5 §:n 1 momentin sekä eläinsuojeluasetuksen 9 §:n 1 momentin säännöksiä eläinten ruokinnasta ja juottamisesta. (21.12.2011/1382)

24 §
Eläinten tunnistus ja rekisteröinti

Tarkastuksessa on varmistuttava, että suoria tukia hakeneet eläintenpitäjät ovat huolehtineet hallussaan olevien nautaeläimien merkitsemisestä ja rekisteröinnistä nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1391/2006) säädetyllä tavalla.

Sikaeläinten osalta tarkastuksessa on varmistuttava, että merkitsemisessä ja rekisteröinnissä on noudatettu sikojen merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (1296/2001).

Lammas- ja vuohieläinten osalta tarkastuksessa on varmistuttava, että merkitsemisessä ja rekisteröinnissä on noudatettu lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (469/2005).

Tarkastuksessa on lisäksi muutoin varmistettava, että tilatukiasetuksen liitteen II mukaisia eläinten tunnistukseen ja rekisteröintiin liittyviä täydentäviä ehtoja on noudatettu.

5 luku

Seuraamukset

25 §
Laiminlyönnistä aiheutuvat seuraamukset

Jos tässä asetuksessa tarkoitettuja ehtoja ja vaatimuksia ei noudateta, tilatukiasetuksessa tarkoitettuja suoria tukia, luonnonhaittakorvausta, ympäristötukea, eläinten hyvinvointitukea ja tiettyjä kansallisia tukia vähennetään siten kuin siitä säädetään tilatukiasetuksen 24 artiklassa ja soveltamisasetuksen 70 ja 71 artiklassa. Seuraamus ehtojen tai vaatimusten laiminlyönnistä on soveltamisasetuksen 70 artiklan 8 kohdan ja 71 artiklan 1 kohdan mukaisesti pääsääntöisesti kolme prosenttia suorien tukien, luonnonhaittakorvauksen, ympäristötuen, eläinten hyvinvointituen ja tiettyjen kansallisten tukien kokonaismäärästä.

26 §
Säännösten tahallisesta noudattamatta jättämisestä aiheutuvat seuraamukset

Seuraamus säännösten tahallisesta noudattamatta jättämisestä säädetään soveltamisasetuksen 72 artiklassa.

6 luku

Erinäiset säännökset

27 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään tukipäätökseen säädetään maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992), jäljempänä tukitehtävälaki, 10 §:ssä.

28 §
Valvontaa koskevan lainsäädännön soveltaminen

Tarkastusten tekemisestä säädetään tukitehtävälain 8 §:ssä, Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 2 luvussa sekä tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 7 §:n 2 momentissa.

29 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010.

Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä ja taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta 28 päivänä joulukuuta 2006 annettu valtioneuvoston asetus (1452/2006).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073); EUVL N:o L 30, 31.1.2009, s. 16, Komission asetus (EY) N:o 1122/2009 (32009R1122); EUVL N:o L 316, 2.12.2009, s. 65
NAUTOJEN, SIKOJEN, MUNIVIEN KANOJEN, LAMPAIDEN JA VUOHIEN PIDOSSA NOUDATETTAVAT ELÄINSUOJELUVAATIMUKSET

Naudat

Valvonnan kohteena on seuraavien nautojen suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädettyjen nautojen pitoa koskevien eläinsuojeluvaatimusten noudattaminen:

a) pitopaikan lattian ominaisuudet (4 §:n 1 momentti)

b) pitopaikan olosuhteet (5 §:n 1 momentti)

c) ruokinta- ja juoma-astiat (6 §:n 3 ja 4 momentti)

d) vasikan pitopaikka (7 §) ja kytkeminen (12 §:n 3 momentti)

e) parsinavetan tilavaatimukset (8 §)

f) pihaton tilavaatimukset (9 §:n 2 momentti)

g) ruokinta ja juottaminen (13 §:n 1 ja 2 momentti)

Siat

Valvonnan kohteena on seuraavien sikojen suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädettyjen sikojen pitoa koskevien eläinsuojeluvaatimusten noudattaminen:

a) sikojen ryhmäkasvatus (3 §)

b) sikojen sosiaalinen kanssakäyminen pitopaikassa (4 §:n 3 momentti)

c) pitopaikan olosuhteet (6 §:n 1 momentti sekä 6 §:n 3 momentin ensimmäinen virke)

d) ilmanvaihto koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän häiriön aikana (6 §:n 2 momentti)

e) porsituskarsina ja porsitushäkki (9 §:n 1, 3 ja 4 momentti)

f) emakoiden ja ensikoiden ryhmäkarsina (10 §)

g) karjun karsina (11 §)

h) lajinomaiseen käyttäytymistarpeeseen liittyvät materiaalit (13 §:n 3 momentti)

i) sian ruokinta (15 §:n 1 momentin ensimmäinen ja toinen virke)

j) ryhmässä pidettävien sikojen ruokinta (15 §:n 2 momentin ensimmäinen virke)

k) juomaveden riittävyys ja puhtaus (15 §:n 3 momentti)

Siltä osin kuin valvonnan kohteena olevassa sikojen pitopaikassa voidaan mainitun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n siirtymäsäännösten mukaan noudattaa mainitun asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita asianomaisia vaatimuksia, valvonnan kohteena ovat kuitenkin mainitut vaatimukset.

Munivat kanat

Valvonnan kohteena on seuraavien kanojen suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädettyjen kanojen pitoa koskevien eläinsuojeluvaatimusten noudattaminen:

a) kaksi- tai useampikerroksisen pitojärjestelmän ominaisuudet (3 §:n 4 momentin ensimmäinen ja toinen virke)

b) pitopaikan olosuhteet (4 §:n 1 momentti)

c) ilmanvaihto koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän häiriön aikana (4 §:n 2 momentti)

d) rehun ja juomaveden riittävyys (9 §:n 2 momentin ensimmäinen virke)

e) valaistusrytmi kanalassa (4 §:n 3 momentin kolmas virke)

f) varusteltujen häkkien mitat (11 §:n 1–3 momentti ja 5 momentti)

g) avokanaloiden mitat (12 §)

h) vähintään 350 kanan avokanaloille asetettavat lisävaatimukset (13 §)

Lampaat

Valvonnan kohteena on seuraavien lampaiden suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädettyjen lampaiden pitoa koskevien eläinsuojeluvaatimusten noudattaminen:

a) pitopaikan olosuhteet (7 §:n ensimmäinen virke)

b) juotto ja ruokinta (12 §)

c) tilavaatimukset (4 §:n 1 ja 2 momentti)

d) kytkeminen (11 §)

Vuohet

Valvonnan kohteena on seuraavien vuohien suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädettyjen vuohien pitoa koskevien eläinsuojeluvaatimusten noudattaminen:

a) pitopaikan olosuhteet (7 §:n 1 momentti)

b) juotto ja ruokinta (11 §:n 1 ja 2 momentti sekä 4 ja 5 momentti)

c) tilavaatimukset (4 §:n 1 momentti)

d) kytkeminen (10 §:n ensimmäinen virke)

MUIDEN TUOTANTOELÄINTEN PIDOSSA NOUDATETTAVAT ELÄINSUOJELUVAATIMUKSET

Peurat

Valvonnan kohteena ovat tarhattavien peurojen suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (590/2010) säädetyt seuraavat peurojen tarhaamista koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a) tarhan tilavaatimukset (3 §:n 1 momentti)

b) juotto ja ruokinta (6 §)

Lisäksi valvonnan kohteena on

c) pitopaikan olosuhteet eläinsuojeluasetuksen 2 §:n 1 momentin mukaisesti, lukuun ottamatta melua.

Strutsieläimet

Valvonnan kohteena ovat strutsieläinten suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (676/2010) säädetyt seuraavat strutsieläinten pitoa koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a) pitopaikan olosuhteet (6 §:n 1 momentti)

b) juotto ja ruokinta (10 §)

c) tilavaatimukset (7 §)

Hevoset

Valvonnan kohteena ovat hevosten suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (588/2010) säädetyt seuraavat hevosten pitoa koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a) yksittäiskarsinan tilavaatimukset (5 §:n 1 momentti)

b) ryhmässä pidettävien hevosten tilavaatimukset (5 §:n 2 momentti)

c) pilttuun tilavaatimukset (5 §:n 3 momentti)

d) pitopaikan olosuhteet (4 §:n 1 momentin ensimmäinen ja toinen virke sekä 2 momentti)

e) ruokinta (9 §)

Biisonit

Valvonnan kohteena ovat tarhattavien biisonien suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (591/2010) säädetyt seuraavat biisonien tarhaamista koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a) tarhan tilavaatimukset (2 §:n 2 momentti)

b) juotto ja ruokinta (5 §)

Lisäksi valvonnan kohteena ovat pitopaikan olosuhteet eläinsuojeluasetuksen 2 §:n 1 momentin mukaisesti.

Ankat, myskisorsat ja hanhet

Valvonnan kohteena ovat ankkojen ja hanhien suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (675/2010) säädetyt seuraavat ankkojen ja hanhien pitoa koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a) tilavaatimukset (4 §:n 3 ja 4 momentti)

b) pitopaikan olosuhteet (5 §:n 2 momentti)

c) juotto ja ruokinta (10 §:n 1 momentin ensimmäinen ja toinen virke sekä 2 momentin ensimmäinen, toinen ja neljäs virke)

Kalkkunat

Valvonnan kohteena ovat kalkkunoiden suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (677/2010) säädetyt seuraavat kalkkunoiden pitoa koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a) tilavaatimukset (4 §:n 3 momentin ensimmäinen ja toinen virke)

b) pitopaikan olosuhteet (5 §:n 1 ja 2 momentti)

c) juotto ja ruokinta (10 §)

Turkiseläimet

Valvonnan kohteena ovat turkiseläinten suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1084/2011) säädetyt seuraavat turkiseläinten pitoa koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a) pitopaikan yleiset vaatimukset (4 §:n 1 momentin kolmas virke ja 2 momentti)

b) juotto ja ruokinta (11 §)

c) tilavaatimukset (7 §:n 3 ja 4 momentti sekä liite I)

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

28.10.2010/907:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2010.

10.3.2011/218:

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2011. Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2011.

21.12.2011/1382:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

27.2.2013/172:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2013.

5.12.2013/854:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

13.2.2014/123:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2014.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.