Seurattu SDK 926/2022 saakka.

27.11.2009/945

Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 30.12.2015/1618, joka on voimassa 1.1.2016 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala ja aukioloajat

Ammattimaista vähittäiskauppaa sekä parturi- ja kampaamoliikettä saa harjoittaa, jollei tässä laissa toisin säädetä, arkipäivänä kello 7:n ja 21:n välisenä aikana, paitsi lauantaina kello 7:n ja 18:n välisenä aikana.

Sunnuntaina ammattimaista vähittäiskauppaa sekä parturi- ja kampaamoliikettä saa harjoittaa, jollei tässä laissa toisin säädetä, kello 12:n ja 18:n välisenä aikana. Marras- ja joulukuussa isänpäivän ja jouluaaton välisenä aikana vähittäiskauppaa sekä parturi- ja kampaamoliikettä saa kuitenkin sunnuntaina harjoittaa kello 12:n ja 21:n välisenä aikana.

2 §
Juhlapäivien aukioloajat

Ammattimaista vähittäiskauppaa tai parturi- ja kampaamoliikettä ei saa harjoittaa kirkollisena juhlapäivänä, vapunpäivänä, äitienpäivänä, isänpäivänä eikä itsenäisyyspäivänä eikä kello 18:n jälkeen uudenvuodenaattona ja vapun aattona eikä kello 12:n jälkeen jouluaattona ja juhannusaattona.

Jäljempänä 5 §:n 3 kohdassa tarkoitetuissa päivittäistavarakaupan myymälöissä saa kuitenkin harjoittaa myyntiä enintään 4 tunnin ajan kello 8:n ja 18:n välisenä aikana viimeisenä peräkkäin sattuvista kirkollisista juhlapäivistä.

Päivittäistavarakaupalla tarkoitetaan kauppaa, jonka myynnistä pääosa on elintarvikkeita.

3 § (22.12.2009/1597)
Poikkeusluvat

Aluehallintovirasto voi erityisestä syystä sallia ammattimaisen vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen harjoittamisen muinakin kuin 1 ja 2 §:ssä säädettyinä aikoina. Erityisenä syynä pidetään liikkeen sijaintiin, matkailuun, yleisötapahtumaan tai vastaavaan tilanteeseen liittyvää tekijää, joka vaikuttaa palvelujen kysyntään. Lupa voidaan myöntää joko määräajaksi tai toistaiseksi.

Lupa voidaan peruuttaa, jos luvan myöntämisen olennaiset edellytykset eivät enää täyty.

4 § (25.4.2014/333)
Elinkeinonharjoittajan oikeus pitää liikkeensä suljettuna

Elinkeinonharjoittajalla on oikeus pitää valitsemansa viikonpäivän ajan kauppakeskuksessa tai vastaavassa myymäläkeskittymässä sijaitseva vähittäiskauppa ja parturi- ja kampaamoliikkeensä suljettuna sellaisena kalenteriviikkona, jonka jokaisena viikonpäivänä saa harjoittaa ammattimaista vähittäiskauppaa ja parturi- ja kampaamoliikettä.

Edellä 1 momentin vastainen sopimusehto ja muu siihen rinnastettava järjestely on elinkeinonharjoittajaa kohtaan tehoton.

Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan elinkeinonharjoittajaan, jonka 1 momentissa tarkoitetuissa liikkeissä työskentelee säännöllisesti yhteensä enintään viisi henkilöä.

5 §
Soveltamisalan rajoitukset

Tämä laki ei koske:

1) apteekkeja;

2) lentoasemilla ja satamissa yksinomaan ulkomaanliikennettä varten varatuilla alueilla tai liikennevälineissä matkustajien tarpeisiin tapahtuvaa myyntiä;

3) sellaisia päivittäistavarakaupan myymälöitä, joissa vakituisessa liiketoimintakäytössä oleva myyntipinta-ala on enintään 400 neliömetriä, lukuun ottamatta 2 §:ssä säädettyjä juhlapäivien aukioloaikoja;

4) 6 §:ssä säädettyä kioskikauppaa tai siihen verrattavaa kauppaa;

5) automaateista tapahtuvaa myyntiä;

6) markkina- ja torikauppaa;

7) majoitus- ja ravitsemisliikkeissä tapahtuvaa myyntiä;

8) sairaalassa tai huoltolaitoksessa tapahtuvaa myyntiä;

9) ulkosalla, bensiini- ja huoltoasemilla sekä autokorjaamoissa ja niihin verrattavissa myyntipaikoissa tapahtuvaa moottorien poltto- ja voiteluaineiden, nesteytetyn palavan kaasun sekä ajoneuvojen varaosien ja varusteiden kauppaa;

10) autokauppaa;

11) kukkien myyntiä eikä puutarhamyymälöissä tapahtuvaa kukkien, taimien, mullan, puutarhatyökalujen ja -kalusteiden sekä muiden vastaavien tuotteiden myyntiä;

12) huutokauppaa eikä sellaisten näyttelyiden järjestämistä, joissa myydään arvoltaan vähäisiä näyttelyn aiheeseen liittyviä tuotteita tai joiden yhteydessä ei tapahdu myyntiä;

13) antiikkitavaroiden ja käytettyjen tavaroiden myyntiä;

14) taidemyyntiliikkeissä ja julkisissa tiloissa tapahtuvaa taidemyyntiä;

15) koti- ja käsiteollisuustuotteiden myyntiä;

16) myymäläautoja ja muuta liikkuvaa kauppaa;

17) asemakaavalla vahvistetun kaupungin, kuntakeskuksen tai muun siihen rinnastettavan tiiviin asutuksen ulkopuolella sijaitsevaa kauppaa, ellei kyseessä ole vähittäiskaupan suuryksikkö tai vaikutuksiltaan suuryksikköön verrattavissa oleva myymäläkeskittymä.

6 §
Kioskikauppa

Kioskikaupalla tai siihen verrattavalla kaupalla tarkoitetaan kauppaa, jota harjoitetaan:

1) liikehuoneistossa, jossa kioskikaupan vakituisessa liiketoimintakäytössä oleva myyntipinta-ala on enintään 100 neliömetriä;

2) ajoneuvosta, myyntipöydältä tai -rattailta tai muulta näihin verrattavalta myyntipaikalta taikka kantolaatikosta tai siihen verrattavasta myyntilaitteesta;

3) huoltoasemalla olevassa varaosien ja varusteiden kauppaa varten varustetussa tilassa, josta kioskikaupan vakituisessa liiketoimintakäytössä oleva myyntipinta-ala on enintään 400 neliömetriä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa myyntipaikoissa ei saa myydä seuraavia tuotteita, jos niiden ilmoitettu vähittäismyyntihinta on enemmän kuin 200 euroa:

1) kultasepänteoksia ja kelloja;

2) tekstiilejä, laukkuja, vaatteita ja jalkineita;

3) valokuvausalan ja optisen alan tuotteita;

4) kodinkoneita ja viihde-elektroniikkaa;

5) konttorikoneita;

6) maa- ja metsätalouskoneita.

Kioskikauppaan verrattavaksi kaupaksi katsotaan kausiluonteisten tavaroiden myynti ulkona olevasta myyntipaikasta.

7 §
Rangaistussäännös

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tässä laissa annettuja aukioloa koskevia säännöksiä, on tuomittava aukioloaikarikkomuksesta sakkoon, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

8 §
Valvonta

Tämän lain noudattamista valvoo poliisi.

9 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009.

Tällä lailla kumotaan vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista 28 päivänä joulukuuta 2000 annettu laki (1297/2000).

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ollut oikeus pitempään aukioloaikaan, kuin tässä laissa säädetään, on voimassa päätöksessä tai määräyksessä tarkoitetun ajan, jollei päätöstä tai määräystä tämän lain nojalla muuteta tai kumota.

Tätä lakia ei sovelleta ennen tämän lain voimaantuloa toimintansa aloittaneisiin 5 §:n 17 kohdassa tarkoitettuihin vähittäiskaupan suuryksiköihin ja myymäläkeskittymiin.

HE 84/2009, TaVM 16/2009, EV 173/2009

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.12.2009/1597:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 161/2009, HaVM 18/2009, EV 205/2009

25.4.2014/333:

Tämä laki tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2014.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn sopimukseen ja siihen rinnastettavaan järjestelyyn sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä viiden kuukauden ajan tämän lain voimaantulosta. Ennen tämän lain voimaantuloa tehty sopimus ja siihen rinnastettava järjestely on saatettava tämän lain mukaiseksi viiden kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

HE 210/2013, TaVM 1/2014, EV 210/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.