Seurattu SDK 829/2022 saakka.

26.3.2009/187

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 13.2.2014/125, joka on voimassa 18.2.2014 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (557/2005) 8 §:n 1 ja 4 momentin sekä 10 §:n 4 momentin nojalla:

1 § (28.3.2013/236)
Soveltamisala

Tämä asetus koskee Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) mukaisen tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käyttöä.

2 § (30.3.2010/226)
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tilatukiasetuksella yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 73/2009;

2) vuoden 2003 tilatukiasetuksella yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1782/2003;

3) komission asetuksella I neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta annettua komission asetusta (EY) N:o 1122/2009;

4) komission asetuksella II yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osastossa säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission asetusta (EY) N:o 1120/2009;

5) kansallisella varannolla tilatukiasetuksen 41 artiklassa tarkoitettua varantoa;

6) tilatukioikeudella viljelijän tilatukiasetuksen 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti saamaa tukioikeutta sekä vuoden 2003 tilatukiasetuksen 47 ja 48 artiklan mukaisesti viljelijälle jaettua tukioikeutta;

7) tukikelpoisella maatalousmaalla tilatukiasetuksen 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua pinta-alaa;

8) varantohakemuksella hakemusta, jolla haetaan kansallisesta varannosta tilatukioikeuksia, tilatukioikeuksien arvon korotusta tai tilatukioikeuksien arvon uudelleen laskentaa;

9) tukihakemuksella kyseisen tukivuoden tilatukijärjestelmään ja muihin pinta-alatukijärjestelmiin liittyvää hakemusta;

10) tukivuodella sitä kalenterivuotta, jolloin tilatukijärjestelmän mukaista tukea haetaan.

3 § (28.3.2013/236)

3 § on kumottu A:lla 28.3.2013/236.

4 §
Tilatukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta maataloustoimintaansa aloittaville viljelijöille

Tilatukiasetuksen 41 artiklan 2 kohdan mukaisesti kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tilatukioikeuksia komission asetuksen II 2 artiklan l alakohdassa tarkoitetuille maataloustoimintansa aloittaville viljelijöille. Varantohakemus on jätettävä 3 §:ssä tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään tukikelpoisen maatalousmaan hallintaan saantia seuraavana varantohakemuksen viimeisenä jättöpäivänä. (30.3.2010/226)

Tukikelpoisen maatalousmaan, jolle tilatukioikeuksia haetaan, on tullut olla tukikelpoista 28 päivänä huhtikuuta 2006, ja se on tullut ilmoittaa vuoden 2006 tukihakemuksella lukuun ottamatta maatalousmaata, joka on ollut luopumiseläkelain (16/1974) 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksista annetun lain (1330/1992) 9 §:ssä tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 12 §:ssä tarkoitetun viljelemättömyyssitoumuksen alaisena.

Tätä pykälää ei sovelleta, jos sille, joka on myynyt tai vuokrannut tässä pykälässä tarkoitetulle aloittavalle viljelijälle tukikelpoista maatalousmaata, on aiemmin vahvistettu tilatukioikeuksia myydyn tai vuokratun maatalousmaan perusteella.

5 §
Tilatukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta tilusjärjestelyiden perusteella

Tilatukiasetuksen 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tilatukioikeuksia viljelijälle, joka on saanut hallintaansa vähintään viisi aaria lisää tukikelpoista maatalousmaata vuoden 2006 tukihaun jälkeen valmistuneiden tilusjärjestelyjen perusteella, jos pinta-alan kasvua ei ole aiemmin otettu huomioon tilatukioikeuksien lukumäärässä. Tilatukioikeudet voidaan myöntää tilusjärjestelyjen perusteella kasvaneelle tukikelpoiselle pinta-alalle riippumatta siitä, onko alalle aikaisemmin vahvistettu alkuperäisiä tilatukioikeuksia. (30.3.2010/226)

Edellä 1 momentissa tilusjärjestelyillä tarkoitetaan:

1) kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 8 luvun mukaista tilusvaihtoa ja 9 luvun mukaista uusjakoa;

2) kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 23 §:n mukaista tilusjärjestelyä;

3) maantielain (503/2005) 63 §:n mukaista tilusjärjestelyä;

4) yksityisistä teistä annetun lain (358/1962) 38 a §:n mukaista tilusjärjestelyä;

5) vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain (451/1988) 2 §:n mukaista tilusjärjestelyä;

6) ratalain (110/2007) 53 §:n mukaista tilusjärjestelyä.

Jos on kyse kiinteistönmuodostamislain 9 luvussa tarkoitetusta uusjaosta, tilatukioikeudet voidaan myöntää 1 momentin mukaisesti mainitun lain 88 §:ssä tarkoitetussa uusjakosuunnitelmassa päätettyjen tilusjärjestelyiden perusteella. Mitä edellä on säädetty omistajasta, sovelletaan myös vuokramieheen, jos vuokra-alue on kiinteistönmuodostamislain 86 §:n nojalla uusjakosuunnitelman mukaisesti siirretty toiseen paikkaan.

6 § (28.3.2013/236)
Tilatukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta viljelemättömyyssitoumuksen päättymisen perusteella

Tilatukiasetuksen 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tilatukioikeuksia viljelijälle, jolla on hallinnassaan tukikelpoista maatalousmaata, jonka perusteella ei ole myönnetty tilatukioikeuksia ja jota koskeva luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 12 §:ssä tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus on päättynyt 30 päivän huhtikuuta 2011 jälkeen tai päättyy viimeistään vuoden 2013 varantohaun viimeisenä hakupäivänä. Viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi, jos viljelemättömyyssitoumuksen tekijä on luovuttanut tai vuokrannut tukikelpoisen maatalousmaan, jota sitoumus koskee, vähintään viideksi vuodeksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 9 §:ssä tai 10 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi myös, jos sitoumuksen tekijä on luovuttanut tai vuokrannut tukikelpoisen maatalousmaan luopumiseläkelain 13 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi kansallisesta varannosta voidaan tilatukiasetuksen 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti myöntää hakemuksesta tilatukioikeuksia viljelijälle, jolla on hallinnassaan 1 momentissa tarkoitettua tukikelpoista maatalousmaata riippumatta siitä, onko alan perusteella aikaisemmin myönnetty tilatukioikeuksia. Edellä mainittua tukikelpoista maatalousmaata koskeva viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi, kun maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 12 §:ssä tarkoitetun viljelemättömyyssitoumuksen tekijä täyttää 65 vuotta tai kuolee. Luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi, kun sitoumuksen tekijä kuolee.

Tilatukioikeuksia voidaan myöntää kansallisesta varannosta viljelemättömyyssitoumuksen päättymisen perusteella samasta tukikelpoisesta maatalousmaasta samalle viljelijälle vain kerran. Viljelijä voi hakea tilatukioikeuksia ainoastaan 1 tai 2 momentissa tarkoitetulla tavalla päättyneen viljelemättömyyssitoumuksen mukaista hallintaansa tullutta tukikelpoista maatalousmaata vastaavalle alalle.

7 § (30.3.2010/226)
Tilatukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta maatalouden ympäristötuen erityistukisopimuksen päättymisen perusteella

Tilatukiasetuksen 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tilatukioikeuksia viljelijälle, jolla on hallinnassaan tukikelpoista maatalousmaata, jota koskeva maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (760/1995) 10 §:ssä tarkoitettu 20-vuotinen maatalouden ympäristötuen erityistukisopimus on päättynyt ja jolle ei vuonna 2006 voitu kyseisen sopimuksen voimassaolon vuoksi muodostaa tilatukioikeuksia. Viljelijän on haettava tilatukioikeuksien vahvistamista viimeistään kyseisen sopimuksen päättymistä seuraavana varantohakemuksen viimeisenä jättöpäivänä.

8 § (8.3.2012/123)
Tilatukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta ylivoimaisen esteen perusteella

Kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tilatukioikeuksia ja niiden arvonkorotuksia viljelijälle, jolla on hallinnassaan tukikelpoista maatalousmaata, jolle ei ole aikaisemmin haettu tilatukioikeuksia, ja hakematta jättämisen syynä on ollut tilatukiasetuksen 31 artiklassa tarkoitettu ylivoimainen este tai poikkeukselliset olosuhteet. Varantohakemus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään ylivoimaisen esteen päättymistä seuraavana varantohakemuksen viimeisenä jättöpäivänä.

9 § (30.3.2010/226)
Tilatukioikeuksien vahvistaminen komission asetuksen II 19 artiklassa tarkoitetuissa erityistilanteissa

Komission asetuksen II 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika on vuokrasopimuksen päättymistä seuraava varantohakemuksen viimeinen jättöpäivä.

Komission asetuksen II 23 artiklan mukaiset tilatukioikeudet ja niiden arvonkorotukset vahvistetaan viimeistään tuomioistuimen lainvoimaista päätöstä tai jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen lainvoimaista hallinnollista määräystä seuraavan tukihakemuksen viimeisenä jättöpäivänä.

9 a § (24.2.2011/175)
Tilatukioikeuksien myöntöperusteiden etusijajärjestys

Kansallisesta varannosta voidaan myöntää tilatukioikeuksia enintään kansallista varantoa vastaava määrä. Jos kansallisesta varannosta tukivuonna haettujen tilatukioikeuksien määrä ylittää tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla kansallisen varannon määrän, tilatukioikeuksia myönnettäessä hakijat asetetaan seuraavaan etusijajärjestykseen:

1) komission asetuksen II 23 artiklassa tarkoitetut viljelijät;

2) 4 §:ssä tarkoitetut aloittavat viljelijät;

3) komission asetuksen II 22 artiklassa tarkoitetut viljelijät;

4) komission asetuksen II 20 artiklassa tarkoitetut viljelijät;

5) 8 §:ssä tarkoitetut viljelijät;

6) 7 §:ssä tarkoitetut viljelijät;

7) 5 §:ssä tarkoitetut viljelijät;

8) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut viljelijät;

9) 6 §:n 3 momentissa tarkoitetut viljelijät.

10 § (30.3.2010/226)
Kansallisesta varannosta myönnettävien tilatukioikeuksien määrä

Viljelijälle kansallisesta varannosta tilatukiasetuksen 41 artiklan nojalla myönnettävien tilatukioikeuksien lukumäärä määräytyy komission asetuksen II 17 artiklan 2 ja 3 kohta huomioon ottaen viljelijän varantohakemuksessaan ilmoittaman, hänen hallinnassaan kyseisenä vuonna viimeistään 30 päivänä huhtikuuta olevan tukikelpoisen maatalousmaan pinta-alan mukaisesti. Tukikelpoisen maatalousmaan hallinnasta on esitettävä luotettava kirjallinen selvitys.

11 §
Kansallisesta varannosta myönnettävien tilatukioikeuksien arvo

Kansallisesta varannosta 4–9 §:n nojalla myönnettävien tilatukioikeuksien arvo on kyseisen tukikelpoisen maatalousmaan sijainnin mukaisen tukialueen alueellisen tasatuen suuruinen, sellaisena kuin se on varannosta myönnettäessä.

12 §
Tilatukioikeuksien arvon laskeminen uudelleen komission asetuksen II 7 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa

Jos viljelijälle on vahvistettu tilakohtaisia lisäosia ja jos viljelijän hallinnassa viimeistään 30 päivänä huhtikuuta kyseisenä vuonna olevan tukikelpoisen maatalousmaan pinta-ala on vähentynyt 5 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tilusjärjestelyjen seurauksena vähintään 50 prosenttia vuonna 2006 ilmoitetusta tukikelpoisen maatalousmaan pinta-alasta, viljelijä voi hakea lisäosallisten tilatukioikeuksien arvon uudelleen laskentaa siten kuin siitä säädetään komission asetuksen II 18 artiklassa. (30.3.2010/226)

Hakemus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään tukikelpoisen maatalousmaan vähenemistä seuraavana varantohakemuksen viimeisenä jättöpäivänä.

13 § (28.3.2013/236)

13 § on kumottu A:lla 28.3.2013/236.

14 § (30.3.2010/226)
Tilatukioikeuksien siirtäminen kansalliseen varantoon komission asetuksen I 81 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa

1 momentti on kumottu A:lla 28.3.2013/236.

Jos perusteettomasti myönnettyjä tilatukioikeuksia siirretään valvonnan seurauksena kansalliseen varantoon komission asetuksen I 81 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, toimivaltaisen viranomaisen on verrattava kyseisenä tukivuonna valvonnassa mitattua pinta-alaa ja tilatukioikeuksien vahvistamisen perusteena olevan vuoden pinta-alaa tai sen jälkeen valvonnassa korjattua pinta-alaa keskenään virheellisesti vahvistetun pinta-alan selvittämiseksi.

15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan tilatukijärjestelmän tilatukioikeuksien siirroista ja kansallisen varannon käytöstä 25 päivänä tammikuuta 2007 annettu valtioneuvoston asetus (46/2007) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.3.2010/226:

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä huhtikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

24.2.2011/175:

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä maaliskuuta 2011.

Asetuksen 6 §:ssä tarkoitettuihin luopumiseläkelain mukaisiin viljelemättömyyssitoumuksiin, jotka ovat päättyneet viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010, sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä. Niihin ei kuitenkaan sovelleta tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa ollutta 6 §:n 4 momenttia.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073); EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16, Komission asetus (EY) N:o 1120/2009 (32009R1120); EUVL L 316, 2.12.2009, s. 1

8.3.2012/123:

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä maaliskuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073); EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16, Komission asetus (EY) N:o 1120/2009 (32009R1120); EUVL L 316, 2.12.2009, s. 1

28.3.2013/236:

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2013.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073); EUVL N:o L 30, 31.1.2009, s. 16, Komission asetus (EY) N:o 1120/2009 (32009R1120); EUVL N:o L 316, 2.12.2009, s. 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.