Seurattu SDK 968/2022 saakka.

19.12.2008/951

Laki Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 29.6.2016/564, joka on voimassa 1.1.2017 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Toimiala

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön edistämistä varten opetuksen, tutkimuksen, työelämän, kulttuurin ja nuorisotyön alalla on opetusministeriön alainen Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, jäljempänä CIMO.

2 §
Tehtävät

CIMOn tehtävänä on:

1) edistää toimialansa kansainvälistymistä;

2) valmistella ja toteuttaa toimialansa ohjelmia ja sopimuksia;

3) myöntää apurahoja ja avustuksia kansainvälistymisen edistämiseksi ja valvoa niiden käyttämistä;

4) tiedottaa ja antaa toimialaansa koskevaa neuvontaa ja ohjausta;

5) toimia yhteistyössä sen tehtäviin liittyvää toimintaa hoitavien ja rahoittavien kansallisten ja kansainvälisten viranomaisten, oppilaitosten ja korkeakoulujen, järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa;

6) hoitaa opetusministeriön määräämät sekä muut sille säädetyt ja määrätyt tehtävät.

3 §
Johtaja ja työjärjestys

CIMOa johtaa johtaja. CIMOn organisaatiosta ja toimintayksiköistä määrätään työjärjestyksessä, jonka johtaja vahvistaa.

4 §
Ratkaisuvalta

Johtaja ratkaisee CIMOssa ratkaistavat asiat, joita ei ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty CIMOn muun virkamiehen ratkaistaviksi. Johtaja voi ottaa ratkaistavakseen asian, jonka muu virkamies työjärjestyksen mukaan saa ratkaista.

5 §
Neuvottelukunta

CIMOlla on strategista suunnittelua tukeva neuvottelukunta, joka käsittelee CIMOn toimintaa ja toiminnan kehittämistä.

6 §
Maksut

CIMOlla on oikeus periä suoritteistaan maksuja. Maksujen määrästä säädetään opetusministeriön asetuksella valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädettyjen perusteiden mukaan.

7 §
Avustukset ja lahjoitukset

CIMO voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sen tehtäviä edistäviin tarkoituksiin.

8 §
Asetuksenantovaltuutus

Valtioneuvoston asetuksella säädetään:

1) johtajan tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista;

2) henkilöstön nimittämisestä ja ottamisesta sekä virkavapauden myöntämisestä;

3) neuvottelukunnasta ja sen kokoonpanosta, asettamisesta ja tehtävistä.

9 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Tällä lailla kumotaan kansainvälisen henkilövaihdon keskuksesta 1 päivänä helmikuuta 1991 annettu laki (238/1991).

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 179/2008, SiVM 8/2008, EV 159/2008

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.