Seurattu SDK 482/2020 saakka.

25.9.2008/616

Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 3.7.2017 alkaen. Ks. L 444/2017 9 luvun 7 §.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 18 päivänä heinäkuuta 2008 annetun lain (503/2008) nojalla:

1 §
Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö

Henkilöä on pidettävä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008) 20 §:ssä tarkoitettuna poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä, jos hän toimii:

1) valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä;

2) parlamentin jäsenenä;

3) korkeimman oikeuden, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta;

4) tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä;

5) keskuspankin johtokunnan jäsenenä;

6) suurlähettiläänä tai asiainhoitajana;

7) puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina; tai

8) valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäseniä ovat:

1) aviopuoliso tai kumppani, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon;

2) lapset ja heidän aviopuolisonsa tai edellä tarkoitettu kumppaninsa; ja

3) vanhemmat.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppaneita ovat:

1) kaikki luonnolliset henkilöt, joiden tiedetään olevan yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa; ja

2) kaikki luonnolliset henkilöt, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään, että ne on tosiasiassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön eduksi.

2 §
Ilmoituksen sisältö

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 23 ja 24 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa on oltava tiedot ilmoittajasta, liiketoimeen osallisten nimistä, henkilötunnuksista tai syntymäajoista ja kansalaisuudesta, liiketoimen laadusta, liiketoimeen sisältyvien varojen tai muun omaisuuden määrästä ja valuutasta, varojen tai muun omaisuuden alkuperästä tai kohteesta ja syystä, joka teki liiketoimesta epäilyttävän, sekä siitä, onko liiketoimi suoritettu, onko se keskeytetty vai onko siitä kieltäydytty.

3 §
Rekisteröitymistä koskeva hakemus

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 27 ja 28 §:ssä tarkoitetussa hakemuksessa on oltava selvitys hakijasta sen arvioimiseksi, onko hakijaa pidettävä luotettavana.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2008.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.