Seurattu SDK 834/2022 saakka.

29.8.2008/571

Laki vihkimisoikeudesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 29.11.2019/1157, joka on voimassa 1.1.2020 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain soveltamisala

Oikeus vihkiä avioliittoon rekisteröidyssä uskonnollisessa yhdyskunnassa voidaan myöntää siten kuin tässä laissa säädetään.

Tässä laissa säädetään myös vihkimisoikeusrekisteristä.

2 §
Vihkimisoikeuden myöntämisen edellytykset

Vihkimisoikeus voidaan myöntää uskonnonvapauslain (453/2003) mukaisesti rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan hakemuksesta sen jäsenelle:

1) joka on täysi-ikäinen;

2) jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu;

3) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa vihkijänä toimimiseen; ja

4) joka on perehtynyt vihkimisen edellytyksiin ja toimittamiseen sekä vihkijän velvollisuuksiin ja vastuuseen.

Vihkimisoikeutta ei saa myöntää, jos on perusteltua aihetta epäillä, että se, jolle vihkimisoikeutta haetaan, on kykenemätön tai sopimaton toimimaan vihkijänä.

3 §
Toimivaltainen viranomainen

Vihkimisoikeuden myöntää maistraatti. Valtiovarainministeriön asetuksella säädetään siitä, mikä maistraatti on toimivaltainen tässä laissa tarkoitetuissa tehtävissä.

4 §
Vihkimisoikeuden hakeminen

Hakemus vihkimisoikeuden saamiseksi voidaan toimittaa mille tahansa maistraatille. Jos hakemus on toimitettu muulle kuin toimivaltaiselle maistraatille, hakemus on viipymättä siirrettävä sille. Siirrosta on ilmoitettava hakijalle.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi ja kotipaikka sekä sen henkilön nimi, jolle vihkimisoikeutta haetaan, ja hänen henkilötunnuksensa tai sen puuttuessa syntymäaikansa. Hakemukseen tulee liittää asianomaisen kirjallinen suostumus vihkijänä toimimiseen sekä selvitys 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta perehtyneisyydestä vihkijän tehtävään.

5 §
Vihkijän velvollisuudet ja vastuu

Sen, jolle on myönnetty vihkimisoikeus (vihkijä), on hoidettava tehtävänsä huolellisesti ja asianmukaisesti. Vihkiä voidaan myös muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä. Vihkimisestä on muutoin voimassa, mitä kirkollisesta vihkimisestä avioliittolaissa (234/1929) ja sen nojalla säädetään.

Vihkijään sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen toimittaessaan vihkimisiä ja hoitaessaan niihin liittyviä tehtäviä.

6 §
Valvonta

Maistraatti valvoo myöntämänsä vihkimisoikeuden käyttämistä.

Maistraatilla on oikeus saada valvontaa varten tarpeellisia tietoja vihkijältä ja vihkimisoikeutta hakeneelta yhdyskunnalta.

Rekisterihallinnon viranomaisten on ilmoitettava valvovalle maistraatille havaitsemistaan virheistä ja laiminlyönneistä myönnetyn vihkimisoikeuden käyttämisessä.

7 §
Vihkimisoikeuden peruuttaminen

Maistraatin on peruutettava vihkimisoikeus, jos vihkijä tai vihkimisoikeutta hakenut yhdyskunta sitä pyytää.

Maistraatti voi antaa vihkijälle huomautuksen, jos tämä on rikkonut vihkimistä koskevia säännöksiä tai jos valvonnassa on havaittu muita puutteita vihkimisoikeuden käyttämisessä.

Maistraatti voi omasta aloitteestaan peruuttaa vihkimisoikeuden määräajaksi tai kokonaan, jos 2 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset eivät enää täyty taikka jos vihkimistä koskevia säännöksiä on rikottu olennaisesti tai tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetusta huomautuksesta huolimatta toistuvasti.

Muun kuin yhdyskunnan aloitteesta tehty peruuttamispäätös on annettava tiedoksi yhdyskunnalle.

8 §
Väliaikainen määräys

Jos siihen on painavia syitä, maistraatti voi vihkimisoikeuden peruuttamista koskevassa asiassa antaa väliaikaisen määräyksen, jolla vihkimisoikeus väliaikaisesti peruutetaan. Määräys voidaan antaa vihkijää kuulematta.

Väliaikainen määräys on voimassa, kunnes maistraatti lopullisesti päättää asiasta, jollei määräystä sitä ennen peruuteta tai muuteta.

Väliaikaiseen määräykseen ei saa hakea muutosta.

9 §
Vihkimisoikeusrekisteri

Maistraatti pitää rekisteriä tämän lain sekä avioliittolain 17 a §:n 2 momentin sekä 112 ja 113 §:n nojalla myönnetyistä vihkimisoikeuksista.

Kun vihkimisoikeus on myönnetty tämän lain nojalla, rekisteriin talletetaan:

1) vihkimisoikeutta hakeneen yhdyskunnan nimi ja kotipaikka;

2) vihkijän nimi ja henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika;

3) myöntämispäätöksen antopäivä; sekä

4) peruuttamispäätöksen antopäivä ja voimassaoloaika.

Kun vihkimisoikeus on myönnetty avioliittolain 17 a §:n 2 momentin nojalla, rekisteriin talletetaan:

1) vihkijän nimi ja henkilötunnus;

2) myöntämispäätöksen antopäivä; sekä

3) peruuttamispäätöksen antopäivä ja voimassaoloaika.

Kun vihkimisoikeus on myönnetty avioliittolain 112 tai 113 §:n nojalla, rekisteriin talletetaan:

1) vihkimisoikeuden saaneen henkilön nimi ja henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika sekä virka-asema taikka ammatti- tai tehtävänimike ja asemapaikka;

2) vihkimisoikeudelle mahdollisesti asetetut ehdot tai rajoitukset; sekä

3) vihkimisoikeuden myöntänyt viranomainen sekä myöntämis- ja peruuttamispäätöksen antopäivä, sisältö ja voimassaoloaika.

Jos avioliittolain 112 tai 113 §:ssä tarkoitettu vihkimisoikeus on liitetty tiettyyn virkaan, toimeen tai tehtävään, rekisteriin on sen asemesta, mitä 3 momentin 1 kohdassa säädetään, talletettava:

1) vihkimisoikeuden saaneen viranomaisen tai yhteisön nimi ja kotipaikka; sekä

2) virka, toimi tai tehtävä, johon vihkimisoikeus on liitetty.

10 §
Vihkimisoikeusrekisterin tietojen käyttäminen

Vihkimisoikeusrekisterin tietoja käytetään myönnettyjen vihkimisoikeuksien hallinnointiin ja valvontaan sekä avioliittojen pätevyyden selvittämiseen. Rekisteritiedot ovat julkisia ja ne säilytetään pysyvästi.

Maistraatti voi antaa luvan saada rekisterin tietoja teknisen käyttöyhteyden välityksellä sellaiselle julkiselle tai yksityiselle yhteisölle, joka jatkuvasti tarvitsee rekisterin tietoja hyväksyttävää tarkoitusta varten. Ennen luvan myöntämistä hakijan on esitettävä selvitys siitä, että tietojen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti.

Henkilötunnuksen saa antaa nähtäväksi tai luovuttaa vain sille, jolla se on tai jolla se voi olla hallussaan henkilötietolain (523/1999) tai muun lain nojalla. Rekisteristä luovutettavaan asiakirjaan, joka on tarpeen henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi, voidaan henkilötunnus kuitenkin merkitä henkilön yksilöimiseksi.

11 §
Vihkimisoikeusrekisterin teknisestä toimivuudesta vastaava viranomainen

Vihkimisoikeusrekisterin teknisestä toimivuudesta vastaavasta viranomaisesta säädetään valtiovarainministeriön asetuksella. Tähän viranomaiseen sovelletaan, mitä henkilötietolain 32 §:ssä säädetään rekisterinpitäjästä.

12 §
Päätöksen noudattaminen

Vihkimisoikeuden myöntämistä ja sen peruuttamista koskevaa päätöstä noudatetaan, vaikka päätös ei ole saanut lainvoimaa, jollei muutoksenhakutuomioistuin toisin määrää.

13 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2008.

Tällä lailla kumotaan vihkimisoikeusrekisteristä 7 päivänä toukokuuta 1993 annettu asetus (421/1993).

Uskonnollisille yhdyskunnille myönnetyt tämän lain voimaan tullessa voimassa olleet vihkimisoikeudet ovat voimassa kaksi vuotta tämän lain voimaantulosta, jollei vihkimisoikeutta ole myönnetty aikaisemmin päättyväksi määräajaksi.

HE 14/2008, LaVM 5/2008, EV 70/2008

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.