Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

25.4.2008/284

Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 18.6.2021/560, joka on voimassa 1.7.2021 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan maatalous-, elintarvike- ja maaseutuelinkeinohallinnossa laadittuihin asiakirjoihin sekä maatalous-, elintarvike- ja maaseutuelinkeinohallinnon tehtäviin liittyviin rekistereihin, jos asiakirjoissa ja rekistereissä olevat tiedot kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan (maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmä).

2 § (18.1.2019/76)
Suhde muuhun lainsäädäntöön

Jollei tässä laissa toisin säädetä, tietojen ja asiakirjojen julkisuuteen, niiden luovuttamiseen ja luovuttamisesta perittäviin maksuihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) ja henkilötietojen käsittelyyn luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 ja tietosuojalakia (1050/2018). Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään.

Tätä lakia ei sovelleta, jos muussa maa- ja metsätalousministeriön toimialan lainsäädännössä säädetään toisin.

3 §
Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmää käytetään:

1) tukien hakemiseen, hallinnointiin ja valvontaan; (17.1.2014/38)

2) eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvinterveyttä, maatalouden tuotantopanoksia, maataloustuotteita ja elintarvikkeita koskevan lainsäädännön noudattamisen valvontaan;

3) 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä koskevan päätöksenteon valmisteluun;

4) hankkeiden ja toimenpiteiden suunnitteluun ja vaikutusten seurantaan;

5) tilastollisiin tarkoituksiin;

6) tutkimukseen.

Lisäksi tietoja käytetään kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (1279/2009) 6 §:ssä tarkoitetun suojatun lajikkeen viljelystä maksettavan korvauksen perintään. (17.1.2014/38)

Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmää saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, mitä varten tiedot on kerätty ja talletettu, jollei laissa toisin säädetä.

4 §
Tietojärjestelmän rakenne ja sisältö

Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmä muodostuu:

1) maatilojen omistajuuteen ja hallintaan liittyvistä rekistereistä;

2) maatalouden tukemiseen, maaseudun kehittämisen tukemiseen sekä vienti- ja sisämarkkinatukiin liittyvistä asiakasrekistereistä;

3) tukien maksuun ja valvontaan liittyvistä rekistereistä;

4) eläinten tunnistamiseen ja jäljitettävyyteen liittyvistä rekistereistä;

5) eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, elintarviketurvallisuuden ja kasvinterveyden varmistamiseen liittyvistä rekistereistä.

Tietojärjestelmään voi sisältyä myös verkkopalvelu maaseutuelinkeinohallinnon asiakkaita varten. (17.1.2014/38)

Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmään voidaan tallettaa tunnistetiedot henkilöstä, toimijasta, etuutta hakeneesta, maatilasta, metsätaloustilasta, puutarhayrityksestä tai muusta vastaavasta yrityksestä taikka yhtä tai useampaa tuotantoeläintä pitävästä tilasta tai muusta eläintenpitoyksiköstä. Tunnistetietoja ovat nimi, henkilötunnus, yritys- ja yhteisötunnus, äidinkieli, kansalaisuus, kotimaa, kotipaikka, lähiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä asiakkaalle annettu rekisteritunnus. Lisäksi tietojärjestelmään voidaan tallettaa tiedot, jotka ovat tarpeen asioiden käsittelemiseksi, ratkaisemiseksi ja valvomiseksi laissa säädetyllä tavalla, sekä tietojärjestelmän käyttöön liittyviä hallinnollisia tietoja.

Rekisterinpidon yhteydessä voidaan kerätä tietoja myös tilastotarkoituksiin.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tietojen kirjaamistavasta sekä tietojärjestelmän teknisestä hallinnoinnista.

5 § (27.6.2014/574)
Rekisterinpitoon liittyvät vastuut

Maaseutuvirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto sekä Luonnonvarakeskus pitävät maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmän rekistereitä sekä vastaavat talletettujen tietojen oikeellisuudesta kukin oman toimialansa osalta. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriöllä, Maanmittauslaitoksella, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla, kuntien maaseutuelinkeino- ja elintarvikevalvontaviranomaisilla, aluehallintovirastoilla ja kunnaneläinlääkäreillä on oikeus käyttää ja päivittää tietoja säädettyjen tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

6 §
Salassa pidettävät tiedot

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmään sisältyvät asiakasta koskevat luottotiedot, tiedot valtiontakauksista ja takauksen kohteena olevien lainojen määrästä sekä lainamuotoisiin tukiin liittyvät tiedot lainojen määrästä ovat salassa pidettäviä.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei vaikuta siinä mainittuja tietoja sisältävien viranomaisten päätösten ja muiden asiakirjojen julkisuuteen.

7 § (27.6.2014/574)
Tietojen luovuttamisesta päättävä viranomainen

Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto ja Luonnonvarakeskus päättävät kukin tietojen luovuttamisesta sivullisille oman toimialansa osalta. Lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset voivat luovuttaa tietoja oman viranomaistehtävänsä osalta.

8 §
Julkisten tietojen luovuttaminen teknisen käyttöyhteyden avulla

Julkisia tietoja voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla muille viranomaisille tai viranomaistehtäviä hoitaville tahoille laissa säädettyä tehtävää tai velvoitetta varten.

9 §
Tietojen luovuttaminen ulkomaiden viranomaisille ja kansainvälisille toimielimille

Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmässä olevia tietoja saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa Euroopan yhteisöjen komissiolle, Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) sekä muille Euroopan yhteisöjen toimielimille, Euroopan unionin jäsenvaltioiden maksajavirastoille, jäsenvaltioiden valtuuttamille tarkastuslaitoksille sekä kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitetuille viranomaisille kansallisesta tai Euroopan yhteisön lainsäädännöstä taikka Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista johtuvien velvoitteiden hoitamista varten. Tiedot voidaan luovuttaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisessä muodossa.

10 §
Listaus tukien saajista

Tukien saajista laaditaan vuosittain listaus Euroopan yhteisön säännöksissä säädetyllä tavalla.

11 §
Tietojen luovuttaminen suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten

Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä voidaan luovuttaa yhteystietoja suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, jos se, jonka tiedoista on kyse, on antanut siihen suostumuksensa. Luovutuksessa saa käyttää valintaperusteena tietojärjestelmään talletettuja henkilötietoja sekä sijainti-, pinta-ala- ja tuotantosuuntatietoja.

12 § (17.1.2014/38)
Tietojen poistaminen

Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmän tiedot poistetaan viimeistään kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun asiakasta koskevia tietoja on viimeksi käsitelty. Tietoa ei kuitenkaan poisteta, jos tiedon säilyttäminen on välttämätöntä lakiin perustuvan tehtävän hoitamiseksi, vireillä olevan asian takia, Euroopan unionin tai muun lainsäädännön mukaisen tarkastuksen suorittamiseksi tai Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetään tiedon säilyttämistä. Tieto on poistettava rekisteristä välittömästi sen jälkeen, kun käsittelylle ei ole laissa säädettyä perustetta.

Virheelliseksi todettu tieto on merkittävä virheelliseksi.

13 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2008.

Tällä lailla kumotaan maaseutuelinkeinorekisteristä 29 päivänä joulukuuta 1994 annettu laki (1515/1994) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Jos muussa laissa viitataan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleeseen maaseutuelinkeinorekisteristä annettuun lakiin, sen asemesta sovelletaan tätä lakia.

HE 161/2007, MmVM 3/2008, EV 31/2008

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.12.2009/1509:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 161/2009, HaVM 18/2009, EV 205/2009

17.1.2014/38:

Tämä laki tulee voimaan 22 päivänä tammikuuta 2014.

HE 142/2013, MmVM 22/2013, EV 209/2013

27.6.2014/574:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 33/2014, MmVM 11/2014, EV 66/2014

18.1.2019/76:

Tämä laki tulee voimaan 23 päivänä tammikuuta 2019.

HE 26/2018, MmVM 8/2018, EV 115/2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.