Seurattu SDK 926/2022 saakka.

24.4.2008/278

Valtioneuvoston asetus Verohallinnosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.5.2015 alkaen. Ks. L 283/2015 8 §.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään Verohallinnosta 18 päivänä huhtikuuta 2008 annetun lain (237/2008) 9 §:n 1 momentin ja 13 §:n sekä 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 281/2000, nojalla:

1 §
Pääjohtajan tehtävistä ja ratkaisuvallan käyttämisestä

Johtaessaan Verohallinnon toimintaa ja taloutta pääjohtaja vastaa niiden asianmukaisesta järjestämisestä ja tuloksellisuudesta sekä erityisesti tulostavoitteiden saavuttamisesta samoin kuin toimintaa ja taloutta koskevasta raportoinnista. Pääjohtajan tulee seurata Verohallinnon toimialan kehitystä sekä ryhtyä toimenpiteisiin tarpeellisten uudistusten ja parannusten toteuttamiseksi.

Sen lisäksi, mitä muualla lainsäädännössä säädetään, pääjohtaja päättää

1) Verohallinnon yleisistä toimintalinjoista sekä toimintaa ja taloutta koskevista yksityiskohtaisista tulostavoitteista valtiovarainministeriön vahvistamien tulostavoitteiden pohjalta;

2) Verohallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvioehdotuksesta; sekä

3) muista Verohallinnon kannalta laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista.

Pääjohtaja allekirjoittaa Verohallinnon tilinpäätöksen siihen liittyvine asiakirjoineen.

2 §
Verohallinnon yksikön päällikön tulosvastuu

Yksikön päällikkö vastaa pääjohtajalle yksikölle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja siitä, että hänen johdettavakseen kuuluvaa toimintaa ja taloutta hoidetaan asianmukaisesti ja tuloksellisesti. Yksikön päällikön tulee osaltaan seurata johdettavanaan olevan toiminnan yleistä kehitystä ja tehdä aloitteita tarpeellisten uudistusten ja parannusten toteuttamiseksi.

3 §
Verohallinnon neuvottelukunta

Verohallinnossa on viraston strategista suunnittelua tukeva neuvottelukunta, joka käsittelee Verohallinnon kehittämissuuntia ja toimintalinjoja. Neuvottelukuntaan kuuluu pääjohtaja ja enintään seitsemän muuta jäsentä, joista yksi on Verohallinnon henkilöstön keskuudestaan valitsema henkilö. Valtiovarainministeriö nimeää Verohallinnon esityksestä neuvottelukunnan muut jäsenet määräajaksi, kuitenkin enintään neljäksi vuodeksi.

4 §
Verotuksen oikaisulautakunta

Verohallinto pyytää kuntien ehdotukset verotuksen oikaisulautakunnan jäseniksi. Kunnan on ilmoitettava ehdottamansa henkilö Verohallinnolle ja maakunnan liitolle, jonka on annettava Verohallinnolle lausuntonsa kuntien ehdottamista jäsenistä. Kunnan ehdotus lautakunnan jäseneksi ja maakunnan liiton lausunto on annettava hyvissä ajoin ennen lautakunnan toimikauden alkua. Verohallinnon on varattava Ahvenanmaan maakuntahallitukselle tilaisuus tulla kuulluksi ennen Ahvenanmaan verotoimiston verotuksen oikaisulautakunnan jäsenten määräämistä.

Verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtajan tehtävä on ennen siihen määräämistä ilmoitettava julkisesti haettavaksi, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Verotuksen oikaisulautakunnan järjestäytymisestä kuten jaostojen lukumäärästä, tehtäväjaosta niiden kesken, jaostojen puheenjohtajista ja niiden jäsenistä päättää oikaisulautakunta soveltaen, mitä Verohallinnosta annetun lain (237/2008) 10 §:n 4 momentissa säädetään. Oikaisulautakunta päättää, ketkä oikaisulautakunnan jäsenistä yhdessä puheenjohtajan kanssa ratkaisevat Verohallinnosta annetun lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitetun oikaisuvaatimuksen.

Verotuksen oikaisulautakunnan ja sen jaoston kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Oikaisuvaatimus ja siihen annettu päätös perusteluineen muodostavat pöytäkirjan liitteen.

Verovirastojen yhdistyessä tai veroviraston toimialueen muutoin muuttuessa veroviraston verotuksen oikaisulautakuntaan määrätyt puheenjohtajat ja jäsenet jatkavat uuden tai toimialueeltaan muuttuneen veroviraston oikaisulautakunnassa kuluvan toimikauden loppuun. Verohallinto määrää Verohallinnosta annetun lain 10 §:n 2 momentin mukaisesti, kuka puheenjohtajista toimii uudelleen järjestäytyvän lautakunnan puheenjohtajana ja ketkä toimivat puheenjohtajan sijaisina. (26.11.2009/982)

5 §
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön yhteistyöryhmä

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikössä on oikeudenvalvonnan tukena yhteistyöryhmä, joka käsittelee veronsaajien oikeudenvalvonnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja sekä eri veronsaajien ja yksikön välistä yhteistyötä oikeudenvalvontatehtävässä.

Yhteistyöryhmässä on puheenjohtaja ja enintään kuusi muuta jäsentä, jotka valtiovarainministeriö nimeää Verohallinnon esityksestä määräajaksi, kuitenkin enintään neljäksi vuodeksi. Jäsenistä kahden tulee olla Suomen Kuntaliitto ry:n nimeämiä.

6 §
Menettely Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön päällikön nimittämisessä

Ennen Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön päällikön nimittämistä Verohallinnon on hankittava hakijoista Suomen Kuntaliitto ry:n lausunto.

7 §
Veronsaajien oikeudenvalvonnan tulostavoitteet

Osana Verohallinnon tulostavoitteita valtiovarainministeriö asettaa, kuultuaan Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön yhteistyöryhmää, vuosittain Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön tulostavoitteet, määrärahat ja muut resurssit.

8 §
Veronsaajien oikeudenvalvontatoimintaa koskeva raportointi

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön on vuosittain laadittava oikeudenvalvontatoiminnastaan kertomus Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön yhteistyöryhmälle.

Lisäksi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön on kunnan, seurakunnan tai Kansaneläkelaitoksen pyynnöstä annettava kyseisen veronsaajan oikeudenvalvontatoimintaa koskevia tietoja.

9 §
Virkojen sijoittaminen ja virkavapaudet

Verohallinto tekee Verohallinnon virkojen perustamista, siirtämistä ja lakkauttamista koskevat päätökset pääjohtajan virkaa lukuun ottamatta.

Verohallinto tekee myös ne päätökset, jotka valtion virkamieslain (750/1994), valtion virkamiesasetuksen (971/1994) ja valtion virkaehtosopimuslain (644/1970) mukaan tekee asianomainen virasto.

10 §
Kelpoisuusvaatimukset

Verohallituksen ylijohtajan, johtajan ja apulaisjohtajan sekä Verohallinnon yksikön päällikön ja yksikön toimintayksikön päällikkönä toimivan virkamiehen kelpoisuusvaatimuksena on käytännössä osoitettu johtamistaito.

Kelpoisuusvaatimuksena on lisäksi:

1) Verohallituksen ylijohtajalla, johtajalla ja apulaisjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

2) Verohallinnon yksikön päälliköllä ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

3) Verohallinnon yksikön toimintayksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

Henkilö, joka tämän asetuksen voimaan tullessa on Verohallinnon virassa, säilyttää oikeutensa hakea ja säädettyjen perusteiden mukaan saada sellaisia tässä asetuksessa mainittuja tai niitä vastaavia virkoja, joihin hänellä oli kelpoisuus ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

11 §
Nimittäminen

Valtioneuvosto nimittää pääjohtajan. Valtiovarainministeriö määrää pääjohtajan sijaisen hänen esityksestään.

Pääjohtaja nimittää Verohallinnon yksikön päällikön ja määrää päällikön sijaisen päällikön esityksestä. Asianomainen Verohallinnon yksikön päällikkö nimittää muut virkamiehet ja ottaa työsopimussuhteisen henkilöstön, jollei tätä toimivaltaa ole yksikön työjärjestyksessä annettu muun virkamiehen ratkaistavaksi.

12 §
Työnantajavirkamiesten palkkauksen vahvistaminen

Pääjohtaja vahvistaa valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) 10 §:ssä tarkoitettujen työnantajavirkamiesten palkkaukset.

13 §
Palkkiot

Verohallinto määrää keskusverolautakunnan, verotuksen oikaisulautakunnan, Verohallinnon neuvottelukunnan sekä Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön yhteistyöryhmän jäsenten ja asiantuntijoiden palkkioiden ja matkakustannusten korvausten perusteet.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2008.

Poiketen siitä mitä 5 §:n 2 momentissa säädetään, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön yhteistyöryhmän ensimmäinen toimikausi on 1 päivästä toukokuuta 2008 joulukuun 31 päivään 2010. Verohallituksen neuvottelukunta, siinä kokoonpanossa kuin se on asetuksen voimaan tullessa, jatkaa Verohallinnon neuvottelukuntana 31 päivään joulukuuta 2010.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

26.11.2009/982:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.