Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

11.10.2007/893

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 25.2.2021/162, joka on voimassa 1.3.2021 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun ajoneuvolain (1090/2002) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee:

1) ajoneuvolaissa (1090/2002) tarkoitettujen ajoneuvojen rekisteröintiä;

2) ensirekisteröimättömän tai liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon väliaikaista käyttöä liikenteessä;

3) ajoneuvon ennakkoilmoitusta;

4) ajoneuvon rekisteröintiä autokiinnitystä varten.

2 § (19.12.2018/1186)
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) rekisterillä liikenteen palveluista annetussa laissa (320/2017) tarkoitettua liikenneasioiden rekisteriä;

2) sopimusrekisteröijällä liikenteen palveluista annetussa laissa tarkoitettua sopimusrekisteröijää;

3) rekisteröinnin suorittajalla Liikenne- ja viestintävirastoa ja sopimusrekisteröijää;

4) ensirekisteröinnillä ajoneuvon yksilöintitietojen sekä ajoneuvon omistajuutta, haltijuutta, käyttövastaavaa, liikennevakuutusta ja käyttötarkoitusta koskevien tietojen merkitsemistä ensimmäistä kertaa Suomessa rekisteriin;

5) ennakkoilmoituksella uutta tai keskeneräistä ajoneuvoa koskevien tietojen ilmoittamista rekisterinpitäjälle ennen ensirekisteröintiä;

6) liikennekäytöstä poistolla ensirekisteröidyn ajoneuvon väliaikaista liikennekäytöstä poistamista ja tämän tiedon merkitsemistä rekisteriin;

7) liikennekäyttöön otolla ensirekisteröidyn ja sittemmin liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon liikennekäyttöön ottamista ja tämän tiedon merkitsemistä rekisteriin;

8) lopullisella poistolla ensirekisteröidyn ajoneuvon lopullista poistamista liikennekäytöstä Suomessa ja tämän tiedon merkitsemistä rekisteriin;

9) muutosrekisteröinnillä ajoneuvon omistajuutta, haltijuutta, käyttövastaavaa, liikennevakuutusta ja käyttötarkoitusta koskevissa tiedoissa tapahtuneiden muutosten merkitsemistä rekisteriin;

10) rekisteri-ilmoituksella ajoneuvon ensirekisteröintiä, muutosrekisteröintiä tai liikennekäyttöä koskevien tietojen ilmoittamista rekisteröinnin suorittajalle;

11) rekisteröintitodistuksella rekisteröinnin suorittajan ensirekisteröinnistä, muutosrekisteröinnistä, liikennekäytöstä poistosta ja liikennekäyttöön otosta antamaa asiakirjaa, joka todistaa, että ajoneuvo on rekisteröity ja jonka I osasta (tekninen osa) ilmenevät tiedot ajoneuvon omistajasta ja haltijasta sekä ajoneuvon tekniset tiedot ja jonka II osa (ilmoitusosa) on tarkoitettu rekisteriin merkittyjen tietojen muutosta koskevan ilmoituksen tekemiseen;

12) ennakkoilmoitustodistuksella todistusta siitä, että ajoneuvo on ennakkoilmoitettu ja jonka I osasta ilmenevät ajoneuvon ennakkoilmoituksen tekijää koskevat tiedot sekä tekniset tiedot ja jonka II osa on tarkoitettu rekisteri-ilmoituksen tekemiseen;

13) rekisteritunnuksella ajoneuvon yksilöivää rekisteröinnin suorittajan antamaa kirjain- ja numerosarjaa;

14) rekisterikilvellä ajoneuvoon kiinnitettävää kilpeä, jossa on ajoneuvon rekisteritunnus;

15) siirtomerkillä ajoneuvoon kiinnitettävää merkkiä, jossa on rekisteritunnus;

16) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota;

17) romutustodistuksella romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen (123/2015) 10 §:ssä tarkoitettua todistusta tai ETA-valtiossa annettua vastaavanlaista romutustodistusta;

18) haltijalla muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin omistajaa, jolle ajoneuvon pääasiallinen käyttö on siirtynyt tai jonka käyttöön ajoneuvo on yli 30 päivän ajaksi luovutettu sopimuksen perusteella;

19) käyttövastaavalla täysi-ikäistä, Suomessa asuvaa luonnollista henkilöä, joka olematta auton omistaja tai haltija on auton pääasiallinen kuljettaja tai, jollei autolla ole pääasiallista kuljettajaa, jolla on tiedot auton kuljettajista; käyttövastaavalla on oltava vähintään B-luokan ajo-oikeus;

20) varmenteella ajoneuvolain 65 a §:ssä tarkoitetulle ennakkoilmoituksen tekijälle tai ajoneuvon rekisteriin merkitylle omistajalle luovutettavaa ajoneuvon omistusoikeutta osoittavaa tunnistetta.

Ajoneuvon käyttöönottopäiväksi katsotaan päivä, jona ajoneuvo on ensimmäisen kerran rekisteröity Suomessa tai ulkomailla, jollei rekisteriin ole erityisestä syystä merkittävä muuta päivää ajoneuvon todelliseksi käyttöönottopäiväksi.

L ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta 1100/1998 on kumottu L:lla ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta 175/2015, joka on voimassa 16.11.2015 alkaen. A romuajoneuvoista 581/2004 on kumottu A:lla romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa 123/2015. Ks. A 123/2015 10 §.

2 luku

Rekisteri-ilmoitus

3 § (15.10.2015/1265)
Rekisteri-ilmoituksen tekijä

Rekisteri-ilmoituksen on oikeutettu tekemään ajoneuvon omistaja. Jos ajoneuvolla on useampia omistajia, rekisteri-ilmoituksen on oikeutettu tekemään yksi omistajista.

Ajoneuvon haltija on oikeutettu tekemään vain liikennekäyttöön ottoa, liikennekäytöstä poistoa, ajoneuvon käyttötarkoitusta koskevaa muutosta tai haltijana olevan yhteisön toimipaikanmuutosta koskevan rekisteri-ilmoituksen. Jos ajoneuvolla on useampia haltijoita, edellä tarkoitetun rekisteri-ilmoituksen on oikeutettu tekemään yksi haltijoista.

4 § (15.10.2015/1265)
Rekisteri-ilmoitusasiakirjat ja varmenne

Rekisteri-ilmoitus on tehtävä viimeksi annetulla, voimassa olevalla:

1) varmenteella;

2) ennakkoilmoitustodistuksen II osalla, jos kysymyksessä on valmiina ajoneuvona ennakkoilmoitetun ajoneuvon ensirekisteröinti;

3) rekisteröintitodistuksen II osalla, jos kysymyksessä on ajoneuvon liikennekäytöstä poisto, liikennekäyttöön otto, muutosrekisteröinti tai 13 §:ssä tarkoitettu lopullinen poisto;

4) rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen II osalla, jos kysymyksessä on rekisteröintikatsastetun ennakkoilmoittamattoman tai keskeneräisenä ennakkoilmoitetun ajoneuvon ensirekisteröinti taikka rekisteröintikatsastetun ajoneuvon liikennekäyttöön otto;

5) romutustodistuksella, jos kysymyksessä on ajoneuvon lopullinen poisto;

6) yksittäishyväksynnästä annetun todistuksen II osalla, jos kysymyksessä on valmiin ajoneuvon ensirekisteröinti.

Jos 1 momentissa tarkoitettu asiakirja tai varmenne on kadonnut, ilmoitus on tehtävä kyseisen asiakirjan tai varmenteen antaneelta hankitulla uudella asiakirjalla tai varmenteella.

Rekisteriin ajoneuvon omistajaksi tai haltijaksi jo merkitty voi tehdä rekisteri-ilmoituksen myös ilman 1 momentissa tarkoitettua varmennetta tai asiakirjaa.

4 a § (15.10.2015/1265)

4 a § on kumottu A:lla 15.10.2015/1265.

5 § (19.12.2018/1186)
Erityiset rekisteri-ilmoitukset

Vaurioitumisen vuoksi vakuutuksen perusteella lunastetun ajoneuvon ja ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) nojalla kunnan omistukseen siirtyneen ajoneuvon liikennekäytöstä poistoa koskeva ilmoitus voidaan tehdä Liikenne- ja viestintävirastoon toimitetulla viraston vahvistamalla poistolomakkeella taikka teknisellä käyttöyhteydellä tai muutoin sähköisesti.

Tuhoutumisen vuoksi vakuutuksen perusteella lunastetun muun ajoneuvon kuin jätelaissa tarkoitetun romuajoneuvon ja kunnan omistukseen 1 momentissa mainitun lain nojalla siirtyneen muun kuin jätelaissa tarkoitetun romuajoneuvon lopullista poistoa koskeva ilmoitus voidaan tehdä Liikenne- ja viestintävirastoon toimitetulla viraston vahvistamalla poistolomakkeella taikka teknisellä käyttöyhteydellä tai muutoin sähköisesti.

Jätelain 58 §:ssä tarkoitettu kerääjä tai käsittelijä voi tehdä ajoneuvon lopullista poistoa koskevan ilmoituksen Liikenne- ja viestintäviraston vahvistamalla poistolomakkeella tai teknisellä käyttöyhteydellä taikka muutoin sähköisesti. Vakuutusyhtiö tekee liikennevakuutustietojen muutosta koskevan rekisteri-ilmoituksen teknisellä käyttöyhteydellä tai muutoin sähköisesti.

6 § (15.10.2015/1265)
Rekisteri-ilmoituksen tekeminen

Muutosrekisteröintiä koskeva rekisteri-ilmoitus on tehtävä viimeistään seitsemän päivän kuluessa rekisteriin merkittävästä muutoksesta.

Rekisteri-ilmoituksen tekijä on tunnistettava, kun hän toimittaa ilmoituksen henkilökohtaisesti sopimusrekisteröijälle. Rekisteröinnin suorittajan sähköisessä palvelussa rekisteri-ilmoituksen tekijä on tunnistettava vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain (617/2009) 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla vahvalla sähköisellä tunnistamisella.

Rekisteri-ilmoitusta ei tarvitse tehdä luonnollisen henkilön nimen, osoitteen tai kotikunnan muutoksesta eikä henkilön kuolemasta.

7 §
Rekisteri-ilmoituksen yhteyteen liitettävät selvitykset

Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä tarvittavat selvitykset ajoneuvolain 66 ja 66 b–66 e §:ssä tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä.

Ensirekisteröinnin yhteydessä ei tarvitse erikseen esittää selvitystä ajoneuvoon kohdistuvan veron tai maksun suorittamisesta, jos ajoneuvosta on tehty ennakkoilmoitus tai ajoneuvon maahantuoja on autoverolaissa (1482/1994) tarkoitettu rekisteröity verovelvollinen.

8 § (15.10.2015/1265)

8 § on kumottu A:lla 15.10.2015/1265.

9 § (19.12.2018/1186)
Rekisteri-ilmoitus alaikäisen omistamalle ajoneuvolle

Jos ajoneuvon omistajaksi ilmoitetaan alaikäinen, jolla ei ole kyseisen ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttavaa ajokorttia, on samalla ilmoitettava myös ajoneuvoa käyttävä haltija, jolla ilmoitusta tehtäessä on kyseisen ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti.

Jos ajoneuvon, jonka kuljettaminen ei edellytä ajokorttia, omistajaksi ilmoitetaan alaikäinen, joka ikänsä puolesta ei saa kuljettaa kyseistä ajoneuvoa, on samalla ilmoitettava myös ajoneuvoa käyttävä haltija, joka ikänsä puolesta saa kuljettaa kyseistä ajoneuvoa.

10 §
Rekisteröinnin merkitseminen

Rekisteröinnin suorittajan tulee tarkistaa sille tehty ilmoitus ja sen liitteet. Rekisteröinnin suorittajan on merkittävä ajoneuvo tai sen tiedoissa tapahtunut muutos rekisteriin ilmoitusvelvollisen antamien tietojen perusteella, jos rekisteröinnin edellytykset täyttyvät.

11 § (15.10.2015/1265)
Ajoneuvon käyttö ennen rekisteröintipäätöksen tekemistä

Rekisteröinnin suorittajan myöntämä väliaikainen todistus rekisteri-ilmoituksen jättämisestä oikeuttaa, jollei muuta estettä ole, käyttämään ajoneuvoa siihen asti, kun päätös ajoneuvon ensirekisteröinnistä tai muutosrekisteröinnistä on päivitetty rekisteriin. Väliaikainen todistus on kuitenkin voimassa enintään 30 päivää.

3 luku

Liikennekäytöstä poisto ja lopullinen poisto

12 § (19.12.2018/1186)
Liikennekäytöstä poisto

Ulkomaille tai Ahvenanmaan maakuntaan rekisteröidystä ajoneuvosta sekä ajoneuvosta, jota ei muusta syystä enää käytetä liikenteessä Suomessa, on tehtävä liikennekäytöstä poistoa koskeva rekisteri-ilmoitus.

Liikenne- ja viestintäviraston on poistettava ajoneuvo liikennekäytöstä, jos se saa ulkomaan tai Ahvenanmaan maakunnan rekisteröintiviranomaiselta tiedon ajoneuvon rekisteröimisestä ulkomaille tai Ahvenanmaan maakuntaan.

13 § (29.3.2012/154)
Lopullinen poisto

Ajoneuvo katsotaan ajoneuvolain 66 e §:n mukaisesti muulla tavalla todistettavasti tuhoutuneeksi, jos:

1) M1- tai N1-luokan ajoneuvo on tuhoutunut siten, että sitä ei voida toimittaa jätelain 58 §:ssä tarkoitetulle kerääjälle tai käsittelijälle; tuhoutumisesta tulee esittää viranomaisselvitys;

2) muun kuin 1 kohdassa mainittuun luokkaan kuuluvan ajoneuvon tuhoutumisesta, romuttamisesta tai purkamisesta esitetään luotettava selvitys;

3) muu kuin 1 kohdassa mainittuun luokkaan kuuluva ajoneuvo on lunastettu vakuutuksen perusteella tuhoutuneena; tai

4) muu kuin 1 kohdassa mainittuun luokkaan kuuluva ajoneuvo on siirtynyt ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain nojalla ja mainitussa laissa määriteltynä romuajoneuvona kunnan omistukseen ja ajoneuvosta on tehty lopullista poistoa koskeva ilmoitus merkittäväksi rekisteriin.

Ajoneuvo merkitään lopullisesti poistetuksi romutustodistuksen antamispäivänä tai sinä päivänä, jona ajoneuvo on muulla tavalla todistettavasti tuhoutunut. Ajoneuvo voidaan erityisestä syystä merkitä lopullisesti poistetuksi myös tätä aikaisempana päivänä.

4 luku

Luovutusilmoitus

14 §
Luovutusilmoitus

Ajoneuvon edellinen omistaja voi ilmoittaa ajoneuvon uuden omistajan nimen rekisteröinnin suorittajalle merkittäväksi rekisteriin, jos samalla ilmoitetaan uuden omistajan osoite ja ajoneuvon luovutuspäivä.

15 §
Ilmoitus hallinnan päättymisestä

Ajoneuvon edellinen haltija voi ilmoittaa hallintansa päätymisen rekisteröinnin suorittajalle merkittäväksi rekisteriin, jos samalla ilmoitetaan hallinnan päättymispäivä.

16 § (19.12.2018/1186)
Ilmoitus ajoneuvon luovuttamisesta tuntemattomalle

Jos ajoneuvon edellinen omistaja on luovuttanut ajoneuvon tuntemattomalle, Liikenne- ja viestintävirasto voi edellisen omistajan ilmoituksesta, saatuaan luovutuksesta luotettavan selvityksen, tehdä rekisteriin merkinnän ajoneuvon luovuttamisesta tuntemattomalle. Ajoneuvon luovuttamisen ajankohdaksi katsotaan se päivä, jona Liikenne- ja viestintävirasto on saanut ilmoituksen ja luotettavaksi katsomansa selvityksen luovutuksesta.

5 luku

Rekisteröintiasiakirjat

17 § (28.12.2018/1309)
Ennakkoilmoitustodistuksen antaminen

Ennakkoilmoituksen tekijällä on oikeus saada ennakkoilmoitustodistus rekisteristä, kun ajoneuvosta on tehty ennakkoilmoitus.

18 § (15.10.2015/1265)
Rekisteröintitodistuksen antaminen

Rekisteröintitodistuksen I ja II osa annetaan pyynnöstä ajoneuvon omistajalle ja rekisteröintitodistuksen I osa ajoneuvon haltijalle.

Rekisteröinnin suorittaja voi perustellusta syystä antaa määräajan voimassa olevan jäljennöksen rekisteröintitodistuksen I osasta. Mitä tässä asetuksessa säädetään velvollisuudesta pitää rekisteröintitodistuksen I osa ajoneuvossa mukana koskee myös jäljennöstä.

19–20 §

19–20 § on kumottu A:lla 15.10.2015/1265.

6 luku

Rekisterikilvet

21 § (19.12.2018/1186)
Rekisterikilpien antaminen

Rekisterikilpien antamisesta säädetään ajoneuvolain 66 a §:n 3 momentissa.

Ennakkoilmoituksen tekijälle voidaan toimittaa ajoneuvon rekisterikilvet, kun uusi, valmis ajoneuvo on ennakkoilmoitettu.

Autoa, moottorikelkkaa ja raskasta moottorikelkkaa varten annetaan kaksi rekisterikilpeä sekä muuta ajoneuvoa varten yksi rekisterikilpi. Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuksesta antaa ajoneuvoa varten lisäkilven. (28.12.2018/1309)

22 §
Rekisterikilpien kiinnitys

Ajoneuvoa varten annettuja rekisterikilpiä ei saa kiinnittää ajoneuvoon ennen kuin ajoneuvo on ensirekisteröity ja otetaan liikennekäyttöön Suomessa.

Rekisterikilvet on kiinnitettävä autossa eteen ja taakse, traktorissa ja moottorityökoneessa eteen tai taakse, moottorikelkassa ja raskaassa moottorikelkassa molemmille sivuille ja muussa ajoneuvossa taakse kilville varattuihin paikkoihin ajoneuvon poikkisuuntaan, pystyasentoon tai enintään 30 astetta alareunasta ulospäin kallistettuna ja siten, ettei mikään ajoneuvon osa tai varuste osittainkaan peitä sitä. Rekisterikilpi tulee tarvittaessa pohjustaa tai kehystää siten, ettei se ajoneuvoa käytettäessä vahingoitu. Rekisterikilpeä ei saa taittaa, leikata tai peittää, eikä siihen saa kiinnittää tarraa, merkkiä tai kilpeä. (28.12.2018/1309)

Rekisterikilpien kiinnitysruuvien päät on maalattava pohjan värisiksi tai peitettävä pohjan värisillä tulpilla.

Luvanvaraiseen tavaraliikenteeseen käytettävän auton rekisterikilvet on kiinnitettävä erilliseen, niitä ympäröivään keltaiseen kohoreunaiseen kehykseen, jonka leveys on 20 mm.

23 §
Rekisterikilpien käyttö

Ajoneuvossa ei saa käyttää eikä siihen kiinnittää muita kuin siihen kuuluvat rekisterikilvet tai siirtomerkit eikä muita sellaisia kilpiä taikka kirjain- tai numeroyhdistelmiä, jotka harhauttavasti muistuttavat rekisterikilpeä tai -tunnusta, siirtomerkkiä taikka jonkin valtion kansallisuustunnusta.

Rekisterikilven on oltava liikenteessä vaikeudetta luettavissa.

24 § (19.12.2018/1186)
Rekisterikilpien turmeltuminen tai katoaminen

Kadonneen tai turmeltuneen rekisterikilven tilalle on pyydettävä rekisteröinnin suorittajalta uusi rekisterikilpi. Samalla on esitettävä kirjallinen selvitys rekisterikilven katoamisesta. Uuden rekisterikilven tilaamisen yhteydessä tehty rekisteröinnin suorittajan merkintä rekisteriin antaa oikeuden käyttää ajoneuvossa enintään kuukauden ajan 23 §:stä poiketen muuta väliaikaista kilpeä, johon on merkitty ajoneuvon rekisteritunnus. Liikenne- ja viestintävirasto voi tarvittaessa pyynnöstä pidentää määräaikaa.

25 § (15.5.2008/320)
Rekisteritunnuksen sisältö ja rekisterikilpien väri

Ajoneuvojen rekisteritunnukset ja ajoneuvoille annettavien rekisterikilpien värit ovat seuraavat:

1) auton ja perävaunun rekisterikilvessä on kaksi tai kolme kirjainta ja enintään kolminumeroinen luku mustin merkein valkoisella, heijastavalla pohjalla; auton ja perävaunun rekisterikilvessä on myös kansallisuustunnus, jollei jäljempänä toisin säädetä;

2) L-luokan ajoneuvon rekisterikilvessä on enintään kolminumeroinen luku ja kaksi tai kolme kirjainta mustin merkein valkoisella, heijastavalla pohjalla; L3e-, L4e-, L5e- ja L7e-luokan ajoneuvon rekisterikilvessä on myös kansallisuustunnus, jollei jäljempänä toisin säädetä;

3) moottorikelkan, raskaan moottorikelkan, traktorin ja moottorityökoneen rekisterikilvessä on enintään kolminumeroinen luku ja enintään kolme kirjainta mustin merkein keltaisella, heijastavalla pohjalla; (28.12.2018/1309)

4) ulkovallan diplomaattisen edustuston ja lähetetyn konsulin viraston sekä muun samassa asemassa olevan edustuston virkaauton sekä diplomaattisen edustajan, lähetetyn konsulin ja näihin rinnastettavan henkilön ajoneuvon rekisterikilvessä on kirjaimet CD ja ulkoasiainministeriön määräämä enintään nelinumeroinen luku valkoisin merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla; mainittujen edustustojen ja niiden henkilökuntaan kuuluvan henkilön muun tulli- ja verovapaan ajoneuvon rekisterikilvessä on kirjain C ja ulkoasiainministeriön määräämä enintään viisinumeroinen luku valkoisin merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla;

5) tasavallan presidentin autossa voi rekisterikilpien asemesta olla Suomen vaakuna;

6) vientirekisteröidyn ajoneuvon rekisterikilvessä (vientikilvet) on kansallisuustunnus, yksi kirjain ja enintään nelinumeroinen luku mustin merkein valkoisella, heijastavalla pohjalla ja oikeassa reunassa valkoisin merkein punaisella, heijastavalla pohjalla vuosiluku ja kuukausi, jonka aikana rekisteröinti päättyy;

7) koenumerokilvessä on kirjaimet KOE, yksi kirjain ja enintään kolminumeroinen luku mustin merkein keltaisella, heijastavalla pohjalla;

8) tullikilvessä on yksi kirjain, järjestysnumero ja kirjaimet FIN punaisella värillä valkoisella, heijastavalla pohjalla.

Ajoneuvoa varten voidaan hakemuksesta antaa rekisterikilvet, joissa 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu rekisteritunnus on valkoisin merkein mustalla pohjalla ilman kansallisuustunnusta, jos ajoneuvossa on aikaisemmin ollut tällaiset kilvet tai jos ulkomailta tuotu ajoneuvo on otettu käyttöön ennen vuotta 1972.

Museoajoneuvoa varten voidaan hakemuksesta antaa rekisterikilvet, joissa 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu rekisteritunnus on valkoisin merkein mustalla pohjalla ilman kansallisuustunnusta. Lisäksi L-luokan museoajoneuvoa varten voidaan antaa rekisteritunnus, jossa on kaksi tai kolme kirjainta ja enintään kolminumeroinen luku.

Rekisterikilvessä olevat numerot erotetaan kirjaimista väliviivalla.

26 § (19.12.2018/1186)
Rekisteritunnuksen määräytyminen

Ajoneuvoa varten annetaan sattumanvaraisesti määräytyvä rekisteritunnus, jollei 25 §:ssä toisin säädetä. Liikenne- ja viestintävirasto voi kuitenkin hakemuksesta antaa ajoneuvoa varten ajoneuvokohtaisen, hakemuksessa yksilöidyn rekisteritunnuksen (erityistunnus). Erityistunnuksen sisältävät rekisterikilvet luovuttaa rekisteröinnin suorittaja.

Rekisteröinnin suorittajalle tehdystä hakemuksesta ajoneuvoa varten voidaan antaa ajoneuvolla aikaisemmin ollut rekisteritunnus. Tällaista tunnusta ei pidetä erityistunnuksena.

Sellaisen liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon, jonka rekisterikilvet on palautettu rekisteröinnin suorittajalle, rekisteritunnus voidaan pitää varattuna samaa ajoneuvoa varten enintään vuoden yhtäjaksoisesti sinä aikana, kun ajoneuvo on poistettuna liikennekäytöstä.

Jos ajoneuvon rekisterikilvet ovat kadonneet tai anastettu, ajoneuvolle annetaan uusi rekisteritunnus, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

27 §
Kansallisuustunnus

Auton, L3e-, L4e-, L5e- ja L7e-luokan ajoneuvon, perävaunun ja vientirekisteröitävän ajoneuvon rekisterikilvissä on moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen rekisteröintijäsenvaltion tunnusmerkin tunnustamisesta yhteisön sisäisessä liikenteessä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2411/98 liitteen mukainen kansallisuustunnus. Suomessa asetuksen 2 artiklan 1 alakohdassa tarkoitettu rekisteröintijäsenvaltion tunnusmerkki on FIN. (15.5.2008/320)

Hakemuksesta autoa, L3e-, L4e-, L5e- ja L7e-luokan ajoneuvoa sekä perävaunua varten annetaan rekisterikilvet, joissa ei ole 1 momentissa tarkoitettua kansallisuustunnusta. Hakemuksesta tällaiset kilvet voidaan vaihtaa 1 momentissa tarkoitettuihin kilpiin.

Jos ajoneuvossa käytetään kansainvälisessä tieliikennesopimuksessa edellytettyä kansallisuustunnusta, siinä tulee olla valkealla soikion muotoisella pohjalla mustat kirjaimet FIN. Soikion vaakasuoran halkaisijan tulee olla vähintään 175 millimetriä ja pystysuoran halkaisijan vähintään 115 millimetriä. Kirjainten korkeuden tulee olla 80 millimetriä ja viivaleveyden 10 millimetriä. Kansallisuustunnukseen ei saa liittää lippua tai muuta merkkiä.

7 luku

Vientirekisteröinti

28 §
Vientirekisteröinnin edellytykset

Rekisteröintivelvollisuuden alaisen aikaisemmin rekisteröimättömän ajoneuvon, joka luovutetaan Suomessa ja viedään täältä muussa valtiossa käytettäväksi, saa rekisteröidä väliaikaisesti (vientirekisteröinti) maasta vientiä varten.

Muunkin kuin 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon saa rekisteröidä väliaikaisesti ajoneuvon Suomesta rekisteröintimaahan suoritettavaa siirtokuljetusta sekä ajoneuvon, ulkomailla tapahtuvaa esittelyä, kilpailua tai tuote-esittelyä varten taikka muusta erityisestä syystä.

Vientirekisteröitävä ajoneuvo on yksittäishyväksyttävä tai hyväksyttävä rekisteröintikatsastuksessa ennen vientirekisteröintiä. Ajoneuvoa ei kuitenkaan tarvitse yksittäishyväksyä tai esittää rekisteröintikatsastuksessa hyväksyttäväksi, jos:

1) vientirekisteröintiä varten luovutetaan ennakkoilmoitustodistus; tai

2) vientirekisteröidään kilpailua varten vähintään euroopanmestaruustason kilpailuun käytettäväksi tarkoitettu N- tai A-kilpailuryhmän kilpa-auto, josta esitetään asianmukainen, Suomessa rekisteröidyn autourheilun valtakunnallisen keskusjärjestön antama todistus luokituksesta.

(8.4.2009/236)
29 § (19.12.2018/1186)
Vientirekisteröinnin hakeminen

Vientirekisteröintiä haetaan Liikenne- ja viestintävirastolta. Hakemuksessa on oltava selvitys ajoneuvon omistusoikeudesta ja liikennevakuutuksesta sekä tieto luovutus- ja vientipaikasta.

30 § (19.12.2018/1186)
Vientikilvet ja vientirekisteröintitodistus

Liikenne- ja viestintävirasto antaa vientirekisteröityä ajoneuvoa varten vientikilvet ja todistuksen rekisteröinnistä (vientirekisteröintitodistus). Vientirekisteröintitodistukseen sovelletaan soveltuvin osin, mitä tässä asetuksessa säädetään rekisteröintitodistuksesta. Vientirekisteröintitodistukseen ei kuitenkaan merkitä todistukseen merkityissä tiedoissa rekisteröinnin jälkeen tapahtuneita muutoksia. Vientikilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 6 luvussa säädetään rekisterikilvistä.

31 §
Vientirekisteröinnin voimassaolo

Vientirekisteröinti on voimassa vuoden rekisteröintikuukauden lopusta. Hakijan pyynnöstä voimassaoloaika voidaan määrätä lyhyemmäksi. Edellä 28 §:n 2 momentissa tarkoitettu vientirekisteröinti on kuitenkin voimassa vain sen tarkoitukseen tarvittavan ajan. Vientirekisteröinnin voimassaoloaikaa ei voida pidentää.

Vientirekisteröityä ajoneuvoa saa Suomessa käyttää ennen maasta vientiä vain ajoneuvon siirtoon luovutuspaikalta vientipaikalle tai ajoneuvon omistajan maastamuuttoon liittyvään matkaan omistajan kotipaikalle ja sieltä edelleen vientipaikalle.

Vientirekisteröityä ajoneuvoa saa 2 momentin estämättä käyttää tilapäisesti Suomessa pakottavaksi katsotun syyn, tavanomaisen lomamatkan tai siihen verrattavan lyhyehkön oleskelun johdosta, ei kuitenkaan maasta muuttoa välittömästi seuraavan tai maahanmuuttoa välittömästi edeltävän kuukauden aikana. Käytön edellytyksenä on, että asiakirjoissa on tulliviranomaisen ajoneuvon omistajan tai haltijan pyynnöstä tekemä merkintä maahantulo- ja maastapoistumispäivistä.

8 luku

Ajoneuvon väliaikainen käyttö liikenteessä

32 § (19.12.2018/1186)
Koenumerotodistus ja koenumerokilvet

Ajoneuvolain 66 f §:ssä tarkoitettua koenumerotodistusta haetaan Liikenne- ja viestintävirastolta. Koenumerotodistuksen antamisen edellytyksenä on, että koenumerokilpien käyttöä varten on voimassa oleva liikennevakuutus.

Koenumerotodistus on voimassa vuoden todistuksen myöntämispäivästä. Koenumerotodistus uudistetaan vuosittain vuodeksi eteenpäin ilman eri hakemusta, jollei todistuksen haltija ole tehnyt todistuksesta luopumisilmoitusta todistuksen voimassaoloaikana, jollei todistusta ole peruutettu tai jollei Liikenne- ja viestintävirasto muun erityisen syyn takia jätä todistusta uudistamatta. Edellytyksenä uudistamiselle on, että liikennevakuutusmaksu on suoritettu.

Koenumerotodistuksen saanut saa käyttää ajoneuvoa koenumerokilvin liikenteessä, kun on kysymyksessä todistuksen saajan harjoittamaan toimintaan välittömästi liittyvä:

1) ajoneuvon tai sen laitteiden tutkimukseen tai tuotekehittelyyn liittyvä koe;

2) ajoneuvon lyhytaikainen koeajo tai esittely myyntitarkoituksessa;

3) muu ajoneuvon valmistukseen, myyntiin, varustamiseen, korjaukseen tai katsastukseen välittömästi liittyvä siirto.

Koenumerokilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 6 luvussa säädetään rekisterikilvistä. Jos koenumerokilvillä käytettävä ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä, eikä rekisterikilpiä ole palautettu, rekisterikilvet on peitettävä tai poistettava ajoneuvosta koenumerokilvillä käytön ajaksi.

33 § (19.12.2018/1186)
Panssariajoneuvon tilapäinen käyttö liikenteessä

Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuksesta antaa pyörillä varustettuja panssariajoneuvoja teollisesti Suomessa valmistavalle yhteisölle 32 §:ssä tarkoitetun koenumerotodistuksen, joka oikeuttaa sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen (180/2006) 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun panssariajoneuvon tilapäiseen käyttöön liikenteessä koenumerokilvin tämän asetuksen 32 §:n 3 momentissa säädetyissä tarkoituksissa. Edellytyksenä panssariajoneuvon käytölle liikenteessä on, että se on varustettu pyörin. Koenumerotodistukseen ja koenumerokilpiin sovelletaan, mitä 32 §:n 2 ja 4 momentissa säädetään. Käytettäessä liikenteessä panssariajoneuvoa on lisäksi sovellettava, mitä erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetussa liikenneministeriön päätöksessä (1715/1992) säädetään.

34 § (19.3.2009/169)
Siirtolupa

Ajoneuvolain 66 f §:n 2 momentissa tarkoitettu siirtolupa voidaan antaa hakemuksesta ensirekisteröimätöntä tai liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa varten seuraaviin käyttötarkoituksiin:

1) ajoneuvon katsastukseen tai korjaamolle vienti;

2) maahantuodun ajoneuvon siirto tuontipaikalta vientipaikalle tai muualle maahan;

3) ajoneuvon tai siihen kiinteästi liittyvän tuotteen esittely;

4) Suomessa rekisteröidyn ajoneuvourheilun valtakunnallisen keskusjärjestön kilpailukalenteriin kuuluva kilpailu;

5) ajoneuvon käyttäminen liikenteessä, jos ajoneuvosta on tehty autoverolain 35 a §:ssä tarkoitettu käyttöönottoilmoitus tai jos ajoneuvon autoverotusta koskevan asian käsittely on tullilaitoksessa kesken;

6) ajoneuvon käyttäminen liikenteessä autoverolain 35 b §:ssä tarkoitetussa tilanteessa;

7) ajoneuvon siirto muusta erityisestä syystä.

Siirtolupa voidaan antaa myös liikennekäytössä olevaa ajoneuvoa varten ajoneuvon korjaamolle vientiin, vaikka ajoneuvo on käyttökiellossa, sekä ajoneuvon korjaamolle ja katsastukseen vientiin, vaikka ajoneuvo on ajoneuvolain 84 §:n nojalla määrätty ajokieltoon.

Siirtoluvan antamisen edellytyksenä on, että ajoneuvoa varten on voimassa oleva liikennevakuutus ja että säädetty ajoneuvovero on suoritettu. Siirtolupa annetaan käyttötarpeen edellyttämäksi ajaksi. Lupaa ei ilman erityisen painavaa syytä saa myöntää seitsemää päivää pitemmäksi ajaksi. Erityisen painavana syynä voidaan pitää 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitettuja tilanteita, mutta ei ajoneuvon kilpailukäyttöä.

Siirtolupaan liittyvät siirtomerkit luovutetaan siirtoluvan antamisen yhteydessä.

Siirtoluvan nojalla käytettävä ajoneuvo saa olla kuormattuna 1 momentin 5 kohdan mukaisessa käyttötarkoituksessa. Tämän lisäksi ajoneuvo saa olla kuormattuna 1 momentin 1–3 ja 6 kohdan mukaisissa käyttötarkoituksissa, jos kuorma on vain siirtoluvan haltijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua. Siirtoluvan nojalla käytettävällä ajoneuvolla saa vetää perävaunua 1 momentin 5 kohdan mukaisessa käyttötarkoituksessa. Tämän lisäksi ajoneuvolla saa vetää perävaunua, jos sekä vetävän ajoneuvon että perävaunun käyttötarkoitus on 1 momentin 1–3 tai 6 kohdan mukainen. Jos vetävää ajoneuvoa käytetään siirtoluvan nojalla 1 momentin 1–3 tai 6 kohdan mukaisessa käyttötarkoituksessa, myös rekisteröidyn perävaunun kuorman tulee olla vain siirtoluvan haltijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua.

35 § (19.3.2009/169)

35 § on kumottu A:lla 19.3.2009/169.

36 §
Siirtomerkki

Siirtomerkissä on yksi tai kaksi kirjainta ja enintään nelinumeroinen luku punaisin merkein valkoisella pohjalla.

Siirtomerkit on kiinnitettävä autossa eteen ja taakse, traktorissa ja moottorityökoneessa eteen tai taakse, moottorikelkassa ja raskaassa moottorikelkassa molemmille sivuille sekä muussa ajoneuvossa taakse siten, että rekisteritunnus on vaikeudetta luettavissa. Siirtomerkkiä ei saa kiinnittää siten, että se haittaa kuljettajan näkyvyyttä. Muutoin siirtomerkistä on voimassa, mitä 21 §:n 3 momentissa säädetään rekisterikilvistä. (28.12.2018/1309)

Jos siirtoluvan nojalla käytettävä ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä, rekisterikilvet tulee peittää tai poistaa ajoneuvosta käytön ajaksi. Siirtomerkit on poistettava ajoneuvosta siirtoluvan voimassaoloajan päätyttyä.

37 §
Koenumerokilpien ja koenumerotodistuksen palauttaminen

Koenumerokilvet ja koenumerotodistus on palautettava niiden luovuttajalle viimeistään toisena arkipäivänä todistuksen voimassaoloajan päätyttyä.

9 luku

Rekisteröinti autokiinnitystä varten

38 § (28.12.2018/1309)
Rekisteriin merkittävät ajoneuvot

Ajoneuvon autokiinnitystä varten rekisteriin saa hakemuksesta merkitä seuraavan ajoneuvon, jota ei ajoneuvolain 8 tai 64 a §:n perusteella ole merkitty rekisteriin:

1) kuorma-auto, kuorma-autoon kytkettäväksi hyväksytty hinattava ajoneuvo, linja-auto, traktori ja moottorityökone, jos ajoneuvon mitat tai massat ylittävät tieliikenteessä sallitut arvot;

2) sadonkorjuuseen tai tienpitoon rakennettu taikka varustettu moottorityökone, rinne- ja latuverkoston kunnossapitoon rakennettu tai varustettu moottorityökone, rinne- ja latuverkoston kunnossapitoon rakennettu tai varustettu muu maastoajoneuvo kuin moottorikelkka tai raskas moottorikelkka, ilmatyynyalus sekä kävellen ohjattavaksi tarkoitettu traktori ja moottorityökone;

3) metsänhoitoon rakennettu tai varustettu omamassaltaan vähintään 10 000 kilogrammaa oleva traktori ja moottorityökone; ja

4) umpirenkain tai telaketjuin varustettu omamassaltaan vähintään 10 000 kilogrammaa oleva traktori ja moottorityökone.

39 § (19.12.2018/1186)
Hakemuksen liitteet

Liikenne- ja viestintävirastolle toimitettavaan hakemukseen on liitettävä:

1) enintään kolme kuukautta aikaisemmin suoritetusta rekisteröintikatsastuksessa annettu katsastustodistus, josta ilmenee ajoneuvoluokka;

2) ajoneuvoa koskeva maahantuonti- tai valmistajantodistus;

3) selvitys omistusoikeudesta.

40 § (19.12.2018/1186)
Rekisteriin merkitseminen

Liikenne- ja viestintäviraston on merkittävä ajoneuvo rekisteriin autokiinnitystä varten, jos hakemuksessa ei ole puutteita, eikä ajoneuvoa ole ajoneuvolain 8 §:ssä tarkoitetusta syystä ensirekisteröity. Ajoneuvoa varten annetaan rekisteritunnus ja todistus merkitsemisestä rekisteriin.

41 § (19.12.2018/1186)
Rekisteritietojen muuttaminen ja poistaminen

Kiinnitystä varten rekisteriin merkitty ajoneuvo on ilmoitettava ensirekisteröitäväksi liikenteessä käytettäväksi ajoneuvolain 8 §:ssä tarkoitetulla tavalla, jos ajoneuvon käyttötarkoitus muuttuu.

Liikenne- ja viestintävirasto voi poistaa kiinnitystä varten rekisteriin merkityn ajoneuvon rekisteristä, jos ajoneuvosta ei ole tehty poistoilmoitusta kahden vuoden kuluessa autokiinnityksen kuolettamisesta tai raukeamisesta taikka jos ajoneuvoon ei ole kahden vuoden aikana vahvistettu autokiinnitystä.

10 luku

Ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyn ajoneuvon käyttö Suomessa

42 §
ETA-valtiossa rekisteröidyt ajoneuvot

Jos ajoneuvosta ei ole suoritettava autoveroa, Suomessa vakituisesti asuva henkilö saa käyttää täällä ETA-valtiossa rekisteröityä ajoneuvoa 30 päivän ajan ajoneuvon maahantuonnista ennen kuin ajoneuvo rekisteröidään täällä. Ajoneuvon kuljettajan tulee osoittaa ajoneuvon maahantuontiajankohta liikennettä valvovalle viranomaiselle tullilaitoksen ajoneuvon käyttöönottoilmoitukseen tai muuhun asiakirjaan tekemin merkinnöin. Jos kyseessä on kansainvälinen, enintään seitsemän päivää Suomessa kestävä kuljetus, ajoneuvon maahantuloajankohta voidaan kuitenkin osoittaa muutoinkin kuin tullilaitoksen tekemin merkinnöin.

Jos kyseessä on ajoneuvo, josta on suoritettava autoveroa, Suomessa vakituisesti asuva henkilö saa käyttää ETA-valtiossa rekisteröityä ajoneuvoa täällä autoverolaissa tarkoitettuun ajoneuvon verottomaan käyttöön oikeuttavan ajan ja sitä seuraavan seitsemän päivän ajan. Ajoneuvon kuljettajan tulee tällöin osoittaa ajoneuvon veroton käyttöoikeus liikennettä valvovalle viranomaiselle tullilaitoksen vahvistamalla käyttöönottoilmoituksella.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun käytön edellytyksenä on:

1) että ajoneuvossa on rekisteröintivaltion rekisterikilvet ja kansallisuustunnus;

2) että ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän päämitat ja massat eivät ylitä Suomessa sallittuja arvoja;

3) että ajoneuvoa varten on Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus;

4) että ajoneuvon kuljettajalla on rekisteröintimaassa annettu ajoneuvon rekisteröintitodistus ja todistus oikeudestaan pitää ajoneuvoa hallinnassaan, jollei sitä ole rekisteröity mukana olevan henkilön nimiin; ja

5) jos perävaunu on otettu käyttöön valtiossa, jossa perävaunuja ei rekisteröidä, että rekisterikilven sijasta perävaunussa on sen omistajan tai viranomaisen antama numerotunnus tai että vetoauton rekisterikilpi kiinnitetään perävaunun taakse; vetoauton kuljettajalla tulee olla rekisteröintitodistuksen sijasta perävaunun omistajan tai viranomaisen antama todistus perävaunulle sallituista massoista ja todistus enintään vuotta aikaisemmin suoritetusta katsastuksesta tai vastaavasta teknisestä tarkastuksesta.

43 §
Geneven ja Wienin sopimuksiin liittyneissä valtioissa rekisteröidyt ajoneuvot

Genevessä vuonna 1949 tehtyyn tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen (SopS 11/1959) tai Wienissä vuonna 1968 tehtyyn tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen (SopS 30/1986) liittyneessä muussa valtiossa kuin Suomessa vakinaisesti asuva luonnollinen henkilö saa tilapäisesti Suomessa käyttää omaa tarvettaan varten maahan tuomaansa sopimusvaltiossa rekisteröityä M1-, N1-, O1-, O2- tai L-luokan tai niihin rinnastettavan luokan ajoneuvoa enintään yhden vuoden maahantulopäivästä. Jos tulliviranomainen on autoverolain 32 §:n tai Euroopan yhteisöjen tullilainsäädännön nojalla myöntänyt ajoneuvolle verovapauden taikka tullivapauden määräajaksi, ajoneuvoa saa käyttää määräajan loppuun, jollei 51 §:stä muuta johdu.

Yhteisö ja luonnollinen henkilö, jonka kotipaikka on 1 momentissa tarkoitetussa valtiossa, saa vastaavasti käyttää siinä tarkoitetussa valtiossa vakinaisesti asuvan kuljettajan kuljettamana Suomessa yhteisön tai henkilön tarvetta varten maahan tuotua M2-, M3-, N-, O3- tai O4-luokan taikka niihin rinnastettavan luokan ajoneuvoa.

Tullilaitos voi antaa luvan käyttää Suomessa vakituisesti asuvaa henkilöä 1 momentissa tarkoitetussa sopimusvaltiossa rekisteröidyn, yksinomaan kokeilu- tai tutkimuskäyttöä varten maahan tuodun ajoneuvon kuljettajana. Lupa voidaan myöntää ajoneuvovalmistajalle tai sen edustajalle, ajoneuvovalmistajan toimeksiannosta kehitystyötä tekevälle ajoneuvon varusteiden valmistajalle tai yhteisölle, joka harjoittaa ajoneuvojen tai niiden varusteiden testausta ajoneuvon tai sen varusteiden valmistajan toimeksiannosta. Lupa on voimassa enintään vuoden kerrallaan. Suomessa vakituisesti asuva henkilö saa kuljettaa kutakin ajoneuvoa enintään kuuden kuukauden ajan. Tullilaitos voi liittää lupaan käyttöaluetta koskevia rajoituksia ja asettaa muitakin ehtoja sen varmistamiseksi, että ajoneuvoa käytetään tässä momentissa säädettyyn tarkoitukseen. Luvanhaltija vastaa ajoneuvon liikenneturvallisesta rakenteesta ja kunnosta. Tullilaitos merkitsee ajoneuvossa mukana pidettävään luvan kopioon ajoneuvon tunnistetiedot ja maahantulopäivän sekä tarvittaessa maastavientipäivän. Luvanhaltija merkitsee sanottuun kopioon ajoneuvoa kuljettavan henkilön tai henkilöt. Lupa on peruutettava, jos tässä asetuksessa säädettyjä tai luvassa asetettuja ehtoja tai rajoituksia ei noudateta.

Käytettäessä ajoneuvoa tässä pykälässä tarkoitetuissa tilanteissa Suomessa käyttämisen edellytyksenä on, mitä 42 §:n 3 momentissa säädetään.

44 §
Ajoneuvo työtehtävissä

Suomessa vakituisesti asuva luonnollinen henkilö, jonka työpaikka sijaitsee muussa valtiossa kuin Suomessa, saa käyttää autoverolain 34 b §:ssä tarkoitettua ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa pykälässä tarkoitetulla tavalla Suomessa rekisteröimättä ajoneuvoa täällä, jos hänellä on pykälän mukaan oikeus käyttää ajoneuvoa liikenteessä veroa suorittamatta. Käytön edellytyksenä on lisäksi, mitä tämän asetuksen 42 §:n 3 momentissa säädetään. Ajoneuvossa tulee ajon aikana olla mukana autoverolain 34 b §:ssä tarkoitettu tulliviranomaisen vastaanotetuksi vahvistama ilmoitus.

Suomessa vakituisesti asuva luonnollinen henkilö saa käyttää autoverolain 34 c §:ssä tarkoitettua ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa tilapäisesti Suomessa rekisteröimättä ajoneuvoa täällä, jos hänellä on mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitettu tulliviranomaisen lupa ajoneuvon verottomaan käyttöön. Käytön edellytyksenä on lisäksi, mitä tämän asetuksen 42 §:n 3 momentissa säädetään. Verottomaan käyttöön oikeuttava lupa on pidettävä ajon aikana mukana.

45 §
Kosovossa rekisteröidyt ajoneuvot

Mitä 43 §:n 1 momentissa säädetään, koskee myös Kosovossa vakituisesti asuvaa henkilöä, ja mitä 43 §:n 2 momentissa säädetään, koskee myös yhteisöä tai henkilöä, jonka kotipaikka on Kosovossa, jos mainitussa 1 tai 2 momentissa tarkoitetun ajoneuvon on rekisteröinyt Yhdistyneiden Kansakuntien Kosovon siviilioperaatio (UNMIK). Ajoneuvon käytön edellytyksenä on lisäksi, mitä 42 §:n 3 momentissa säädetään. Mainitun 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettuina rekisteröintivaltion rekisterikilpinä pidetään kuitenkin siviilioperaation myöntämiä rekisterikilpiä ja kansallisuustunnuksen asemesta voidaan käyttää siviilioperaatiota tarkoittavaa tunnusta. Mainitun 3 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna rekisteröintimaassa annettuna rekisteröintitodistuksena pidetään siviilioperaation antamia rekisteröintiasiakirjoja.

46 § (19.12.2018/1186)
Muissa valtioissa rekisteröidyt ajoneuvot

Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuksesta antaa henkilölle tai yhteisölle, jonka kotipaikka on muualla kuin 43 §:ssä tarkoitetussa valtiossa, luvan siellä rekisteröidyn ajoneuvon tilapäistä liikenteessä käyttöä varten. Käyttöluvan saanutta ajoneuvoa varten annetaan tullikilvet.

Luvan antamisen edellytyksenä on, että:

1) hakija on tuonut ajoneuvon Suomeen tilapäistä tarvettaan varten;

2) hakija esittää ajoneuvon omistajan kotivaltiossa olevan poliisin tai Suomen konsulin taikka omistajan kotivaltiota Suomessa edustavan antaman todistuksen siitä, että ajoneuvo on sanotussa valtiossa rekisteröity ja hyväksytty pysyvästi liikenteessä käytettäväksi;

3) ajoneuvossa on rekisteröintivaltion kansallisuustunnus;

4) ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän päämitat ja massat eivät ylitä Suomessa sallittuja arvoja;

5) ajoneuvon kuljettajalla on todistus oikeudestaan pitää ajoneuvoa hallinnassaan, jollei sitä ole rekisteröity mukana olevan henkilön nimiin;

6) hakija esittää selvityksen ajoneuvoa varten Suomessa voimassa olevasta liikennevakuutuksesta ja tullikäsittelyn toimittamisesta.

Tässä pykälässä tarkoitettu lupa on voimassa enintään yhden vuoden tai, jos tulliviranomainen on 43 §:n 1 momentissa tarkoitettujen säännösten nojalla myöntänyt ajoneuvolle vero- tai tullivapauden määräajaksi, määräajan loppuun.

Tullikilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 6 luvussa säädetään rekisterikilvistä. Lupa on pidettävä mukana ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä.

47 §
Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyt ajoneuvot

Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityä ajoneuvoa saa tilapäisesti käyttää muualla Suomessa ensirekisteröimättä ajoneuvoa täällä.

48 §
Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyn perävaunun käyttö suomalaiseen vetoautoon kytkettynä

Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityä perävaunua saa käyttää Suomessa ensirekisteröityyn vetoautoon kytkettynä, jos:

1) O3- tai O4-luokan perävaunu on rekisteröity ETA-valtiossa;

2) O3- tai O4-luokan perävaunua käytetään kansainväliseen huolintatoimeen välittömästi liittyvässä kuljetuksessa, jossa perävaunu ylittää kolmannen valtion rajan; tai

3) muuta kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua perävaunua käytetään matkailu- tai esittelytarkoituksessa.

Käytön edellytyksenä on, että:

1) perävaunussa on rekisteröintivaltion tai Ahvenanmaan maakunnan rekisterikilpi ja kansallisuustunnus; sekä

2) vetoauton kuljettajalla on perävaunun rekisteröinnistä annettu todistus tai sen enintään kuusi kuukautta aikaisemmin oikeaksi todistettu jäljennös.

Jos perävaunu on otettu käyttöön valtiossa, jossa perävaunuja ei rekisteröidä, saa 1 ja 2 momentissa säädetyin edellytyksin myös tällaista perävaunua käyttää Suomessa ensirekisteröityyn vetoautoon kytkettynä. Rekisterikilven sijasta perävaunussa tulee olla sen omistajan tai viranomaisen antama numerotunnus taikka vetoauton rekisterikilpi on kiinnitettävä perävaunun taakse. Vetoauton kuljettajalla on rekisteröintitodistuksen sijasta oltava perävaunun omistajan tai viranomaisen antama todistus perävaunulle sallituista massoista ja todistus enintään vuotta aikaisemmin suoritetusta katsastuksesta tai vastaavasta teknisestä tarkastuksesta.

49 § (15.10.2015/1265)

49 § on kumottu A:lla 15.10.2015/1265.

50 §
Rekisteröimätön L-luokan ajoneuvo ja moottorireki

Ulkomailla vakituisesti asuva henkilö saa käyttää Suomessa omaa tilapäistä tarvettaan varten maahan tuomaansa rekisteröimätöntä L-luokan ajoneuvoa tai moottorirekeä enintään yhden vuoden taikka, jos tulliviranomainen on 43 §:n 1 momentin säännösten nojalla myöntänyt ajoneuvolle vero- tai tullivapauden määräajaksi, sen määräajan loppuun.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun käytön edellytyksenä on, että:

1) ajoneuvoa varten on Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus;

2) ajoneuvossa on sen kotivaltion kansallisuustunnus; ja

3) ajoneuvo ei ole sen vakituisessa käyttövaltiossa rekisteröintivelvollisuuden alainen.

51 §
Omaa käyttöä varten maahanmuuton yhteydessä Suomeen tuodun ajoneuvon ensirekisteröinti

Ulkomailla rekisteröity, omaa käyttöä varten maahanmuuton yhteydessä Suomeen tuotu ajoneuvo on sen omistajan tai maahantuoneen henkilön ilmoitettava ensirekisteröitäväksi 30 päivän kuluessa:

1) maahantuonnista, jos ajoneuvon omistajalla on Suomeen saapuessaan tarkoitus jäädä tänne vakituisesti asumaan; tai

2) siitä, kun ajoneuvon omistajan katsotaan Suomeen saapumisen jälkeen asettuneen tänne vakinaisesti asumaan.

Jos ajoneuvoa käytetään Suomessa liikenteessä ennen ensirekisteröintiä, sen on soveltuvin osin täytettävä 42 §:n 3 momentissa tai 46 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset.

11 luku

Erityiset säännökset

52 § (19.12.2018/1186)
Ilmoitukset ETA-valtioille ja Ahvenanmaan maakuntaan

Liikenne- ja viestintäviraston on ilmoitettava ETA-valtiossa rekisteröidyn ajoneuvon ensirekisteröinnistä kyseisen valtion rekisterinpitäjälle.

Liikenne- ja viestintäviraston on ilmoitettava Ahvenanmaan maakuntaan rekisteröidyn ajoneuvon ensirekisteröinnistä Ahvenanmaan maakunnan rekisterinpitäjälle. Samalla on ilmoitettava ajoneuvon uusi rekisteritunnus.

53 § (19.12.2018/1186)
Vakuutusyhtiöiden ilmoitukset

Liikennevakuutusyhtiön ja Liikennevakuutuskeskuksen on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle voimassa olevat uudet liikennevakuutukset. Liikennevakuutusyhtiön on lisäksi ilmoitettava yhtiössä vakuutetut rekisteröintivelvollisuuden alaiset ajoneuvot ja koenumerotodistukset, joista ei ole suoritettu liikennevakuutusmaksua.

54 § (19.12.2018/1186)
Virheelliset asiakirjat

Sopimusrekisteröijä, katsastusluvan haltija, poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos ovat velvollisia ilmoittamaan Liikenne- ja viestintävirastolle havaitsemastaan virheelliseksi todetusta vaatimustenmukaisuustodistuksesta, ennakkoilmoitustodistuksesta, rekisteröintitodistuksesta ja muusta rekisteröintiin tai rekisterikilpien antamiseen liittyvästä asiakirjasta.

Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen Liikenne- ja viestintäviraston kehotuksesta palauttamaan virheellisen asiakirjan Liikenne- ja viestintävirastolle.

55 § (19.12.2018/1186)
Rekisteröintitodistukseen merkittävät tiedot ja mitat

Rekisteröintitodistuksen on täytettävä ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetussa neuvoston direktiivissä 1999/37/EY säädetyt vaatimukset sellaisina kuin ne ovat ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta annetussa komission direktiivissä 2003/127/EY, tiettyjen direktiivien mukauttamisesta liikennepolitiikan alalla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta annetussa neuvoston direktiivissä 2006/103/EY sekä tiettyjen liikennepolitiikan alan direktiivien mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen johdosta annetussa neuvoston direktiivissä 2013/22/EU. Vaatimus ei kuitenkaan koske 30 §:ssä tarkoitettua vientirekisteröintitodistusta. Rekisteröintitodistus tulostetaan Liikenne- ja viestintäviraston vahvistamalle paperiselle lomakkeelle.

56 § (19.12.2018/1186)
Rekisteröintitodistuksen tai rekisterikilpien noutamatta jättäminen

Rekisteröinnin suorittajalle ja katsastusluvan haltijalle jätetyistä rekisteröintitodistuksesta, koenumerotodistuksesta ja rekisterikilvistä on tehtävä merkintä rekisteriin. Jollei katsastusluvan haltijalla ole oikeutta tehdä merkintää, hänen on ilmoitettava rekisteröintitodistuksen ja kilpien jättämisestä viipymättä Liikenne- ja viestintävirastolle. Noutamatta jätettyjen rekisteröintitodistuksen ja kilpien osalta menetellään siten kuin Liikenne- ja viestintävirasto määrää.

57 § (19.12.2018/1186)
Rekisterikilpien ja siirtomerkkien valmistus

Liikenne- ja viestintävirasto huolehtii rekisterikilpien ja siirtomerkkien valmistuksesta sekä toimittamisesta niille, joilla on oikeus antaa niitä käytettäviksi. Virasto huolehtii rekisterikilpien toimittamisesta myös ennakkoilmoituksen tekijöille.

12 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

58 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä marraskuuta 2007.

59 §
Siirtymäsäännökset

Rekisteröinnin suorittaja voi kymmenen päivän ajan asetuksen voimaantulosta antaa ajoneuvon rekisteröintiä koskevan väliaikaistodistuksen, jos rekisteröinnin edellytysten selvittäminen on tietojärjestelmävaihdoksesta johtuvasta syystä kesken. Todistus on voimassa määräajan, ja se oikeuttaa käyttämään ajoneuvoa liikenteessä todistuksessa määrätyn ajan. Todistus on pidettävä ajoneuvossa mukana ajon aikana. Hakija on velvollinen palauttamaan todistuksen ja ajoneuvolle mahdollisesti annetut rekisterikilvet, jos rekisteröinnin edellytykset eivät täyty.

Jos 6 §:ssä säädetty määräaika päättyy 10 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta, ilmoitus voidaan tehdä 17 päivän kuluessa asetuksen voimaantulosta.

Ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain (233/2007) voimaantulo- ja siirtymäsäännösten 4 momentissa tarkoitetun ajoneuvon uudelleen rekisteriin merkitsemistä koskevan rekisteri-ilmoituksen tekee ajoneuvon omistaja. Rekisteri-ilmoitus on tehtävä rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen II osalla tai, jos rekisteröintikatsastusta ei vaadita, rekisteröintitodistuksen II osalla.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettu rekisteröintitodistus on voimassa sellaisenaan. (19.3.2009/169)

5–6 momentit on kumottu A:lla 19.3.2009/169.

Mitä tässä asetuksessa säädetään rekisteröintitodistuksesta, koskee ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettua rekisteriotetta. Mitä tässä asetuksessa säädetään rekisteröintitodistuksen I osasta, koskee ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettua rekisteriotteen teknistä osaa. Mitä tässä asetuksessa säädetään rekisteröintitodistuksen II osasta, koskee ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettua rekisteriotteen ilmoitusosaa.

Tämän asetuksen voimaan tullessa rekisteristä poistetulle ajoneuvolle ei voi tehdä muutosrekisteröintiä koskevaa rekisteri-ilmoitusta.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.5.2008/320:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2008.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa ajoneuvoa varten annetut tai kilpivalmistajalta tilatut L-luokan ajoneuvojen rekisterikilvissä olevat rekisteritunnukset saavat olla tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia.

Tämän asetuksen voimaantulon jälkeen L-luokan ajoneuvoille 26 §:n 1 momentin nojalla annettavat erityistunnukset ja mainitun pykälän 2 momentin nojalla annettavat ajoneuvossa aikaisemmin olleet rekisteritunnukset saavat olla tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia.

19.3.2009/169:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2009.

8.4.2009/236:

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä huhtikuuta 2009.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EG, (32007L0046); EYVL N:o L 263, 9.10.2007, s. 1

20.5.2010/421:

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä toukokuuta 2010.

21.12.2010/1243:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

29.3.2012/154:

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä kesäkuuta 2012.

Tätä asetusta sovelletaan tietojen ilmoittamiseen sellaisesta liikennevakuutuksesta, jonka voimassaolo on alkanut seitsemän päivää ennen tämän asetuksen voimaantuloa tai sen jälkeen.

6.3.2014/193:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2014.

Neuvoston direktiivi 2013/22/EU (32013L0022) ; EUVL L 158, 10.6.2013, s. 356

15.10.2015/1265:

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä marraskuuta 2015.

Ajoneuvolain 10 §:n 2 momentin 2 ja 4 kohdassa sekä 17 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin sovelletaan tällä asetuksella kumottua 19 §:n 3 momenttia 31 päivään joulukuuta 2016.

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa ajoneuvossa on pidettävä 31 päivään joulukuuta 2016 ajon aikana mukana 11 §:ssä tarkoitettu väliaikaistodistus. Väliaikaistodistus on voimassa siihen asti, kun rekisteröinnin suorittaja toimittaa ajoneuvoa koskevan uuden rekisteröintitodistuksen I osan. Se on voimassa kuitenkin enintään 30 päivää.

19.12.2018/1186:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

28.12.2018/1309:

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2018. Asetuksen 21 §:n 3 momentti tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

16.4.2020/277:

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 15 päivään kesäkuuta 2020.

Asetus tuli voimaan julkaisupäivänä 22.4.2020.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.