Seurattu SDK 968/2022 saakka.

7.6.2007/659

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 11.6.2015/712, joka on voimassa 15.6.2015 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä ensimmäinen on laissa 423/2007:

1 luku

Yleiset säännökset

1 § (7.6.2012/275)
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, III osaston tukijärjestelmien valvonnasta.

2 momentti on kumottu A:lla 30.5.2013/379.

Valvontaa toteutetaan osana neuvoston tilatukiasetuksen II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1122/2009, jäljempänä soveltamisasetus.

2 luku

Valvonta

2 § (30.5.2013/379)

2 § on kumottu A:lla 30.5.2013/379.

3 § (28.5.2009/357)
Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä

Valvonnassa noudatetaan mitä neuvoston tilatukiasetuksessa ja soveltamisasetuksessa säädetään yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä.

4 § (19.5.2011/521)
Pinta-alojen ja lohkojen valvonta

Pinta-alojen valvonnasta säädetään Euroopan unionin kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (591/2007), jäljempänä pinta-alaperusteisten tukien valvonta-asetus.

Valvonnassa on tarkastettava, että lohkot ovat tuen ehtojen mukaiset. Jos lohko ei täytä tuen ehtoja, lohko on hylättävä kyseisen tuen osalta.

Valvonnassa tarkastetaan lohkon hallinta. Jos lohkon hallintaa ei voida valvonnassa todeta, lohko hylätään.

5 § (28.5.2009/357)
Tilatuen hallinta-aika

Valvonnassa on tarkastettava, että neuvoston tilatukiasetuksen 35 artiklan 1 kohdan mukainen hallinta-aika täyttyy lohkoilta, joilta on haettu tilatukea. Jos lohkon hallinta-aika ei täyty, lohko on hylättävä valvonnassa.

6 § (20.5.2010/420)
Erityistukioikeuksien valvonta

Valvonnassa on tarkastettava, että tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (233/2010) 8 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät. Jos edellytykset eivät täyty, tilatuki hylätään erityistukioikeuden osalta.

7 § (19.5.2011/521)
Valkuais- ja öljykasvipalkkio

Valvonnassa on tarkastettava, että kasvilajit tai seoskasvustot ovat palkkioon oikeuttavia ja että muut palkkion myöntämisen edellytykset täyttyvät. Makean lupiinin osalta tarkastetaan lisäksi siemenen alkuperä. Öljyhampun osalta tarkastetaan lisäksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osastossa säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1120/2009 10 artiklassa, soveltamisasetuksen 13 artiklan 1 kohdassa ja neuvoston tilatukiasetuksen 39 artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten täyttyminen sekä kasvuston säilyttäminen.

8 § (30.5.2013/379)
Tärkkelysperunapalkkion myöntämisen edellytysten valvonta

Valvonnassa on tarkastettava, että vuodelta 2013 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen (141/2013) 17 §:ssä säädetyt tärkkelysperunapalkkion myöntämisen edellytykset täyttyvät. Palkkiota ei myönnetä, jos valvonnassa todetaan, että jokin palkkion myöntämisen edellytyksistä ei täyty.

Valvonnassa on tarkastettava peltomaan laatutestiin kuuluvat arviointilomakkeet ja kuoppatestit. Tärkkelysperunapalkkiota on vähennettävä 15 prosenttia, jos arviointilomaketta ei ole täytetty kaikkien kasvulohkojen osalta tai vaadittua määrää kuoppatestejä ei ole tehty. Jos viljelijä on liittynyt perunatärkkelysteollisuuden ylläpitämään tietokantaan, mutta ei ole toimittanut sinne tietoja peltomaan laatutestistä määräaikaan mennessä, tärkkelysperunapalkkiota on vähennettävä 15 prosenttia.

Jos viisipäiväistä koulutusta ei ole kokonaisuudessaan suoritettu, tärkkelysperunapalkkiota on vähennettävä siten, että:

1) yhden koulutuspäivän puute aiheuttaa tuen vähentämisen 5 prosentilla;

2) kahden koulutuspäivän puute aiheuttaa tuen vähentämisen 10 prosentilla;

3) kolmen koulutuspäivän puute aiheuttaa tuen vähentämisen 15 prosentilla;

4) neljän koulutuspäivän puute aiheuttaa tuen vähentämisen 20 prosentilla.

Jos viljelijän tukihakemuksessa ilmoittama pinta-ala eroaa viljelysopimuksessa olevasta pinta-alasta, valvonnassa ilmoitettuna pinta-alana pidetään pienempää pinta-alaa.

9 § (20.5.2010/420)

9 § on kumottu A:lla 20.5.2010/420.

10 § (30.5.2013/379)

10 § on kumottu A:lla 30.5.2013/379.

3 luku

Erinäiset säännökset

11–12 §

11–12 § on kumottu A:lla 30.5.2013/379.

4 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.5.2008/337:

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä toukokuuta 2008.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

28.5.2009/357:

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä kesäkuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

29.12.2009/1841:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

20.5.2010/420:

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä toukokuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 5 luvussa tarkoitetun energiakasvituen sitoumuksiin ja sopimuksiin, jotka on tehty ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

19.5.2011/521:

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä toukokuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073) ; EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16, Komission asetus (EY) N:o 1122/2009 (32009R1122) ; EUVL L 316, 2.12.2009, s. 65

7.6.2012/275:

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073); EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16, Komission asetus (EY) N:o 1122/2009 (32009R1122); EUVL L 316, 2.12.2009, s. 65

30.5.2013/379:

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä kesäkuuta 2013.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.