Seurattu SDK 946/2023 saakka.

24.5.2007/614

Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2017 alkaen. Ks. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 173 § ja L vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1398/2016 132 §.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään julkisista hankinnoista 30 päivänä maaliskuuta 2007 annetun lain (348/2007) sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 30 päivänä maaliskuuta 2007 annetun lain (349/2007) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala ja tarkoitus

Sen lisäksi, mitä julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007), jäljempänä hankintalaki ja vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetussa laissa (349/2007), jäljempänä erityisalojen hankintalaki, säädetään, sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä.

Tässä asetuksessa annetaan tarkempia säännöksiä hankintalaissa ja erityisalojen hankintalaissa edellytetyistä hankintojen ilmoitusvelvoitteista, ilmoitusten sisällöstä, ilmoitusten lähettämisestä, julkaisemisesta ja muista viestintään sekä ilmoitusvelvollisuuteen liittyvistä seikoista sekä velvollisuudesta toimittaa hankinnoista tilastotietoja ja muita selvityksiä Suomen viranomaisille ja Euroopan unionin toimielimille.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa käytetyt määritelmät vastaavat hankintalain 5 §:ssä ja erityisalojen hankintalain 4 §:ssä tarkoitettuja määritelmiä.

3 § (6.5.2010/331)
Valtion keskushallintoviranomaiset

Hankintalain 16 §:ää sovellettaessa valtion keskushallintoviranomaisena pidetään valtioneuvostoa, ministeriötä, ministeriön välittömään alaisuuteen tai sen hallinnonalalle muuten kuuluvaa virastoa, laitosta ja muuta toimielintä sekä eduskunnan alaisuuteen kuuluvaa virastoa, laitosta ja muuta toimielintä. Valtion keskushallintoviranomaisena pidetään myös tuomioistuinta.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee internet-sivuillaan ohjeellisen luettelon valtion keskushallintoviranomaisista.

2 luku

Ilmoitusmenettely kansallisissa hankintamenettelyissä

4 §
Ilmoitusvelvollisuus kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa, toissijaisissa palveluhankinnoissa ja eräissä muissa hankinnoissa

Hankintalain 68 §:n 1 momentissa edellytetyt ilmoitukset on toimitettava julkaistaviksi Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Hankintayksikön on tehtävä 1 momentissa tarkoitettu kansallinen hankintailmoitus hankintalain 15 §:ssä säädettyjen kansallisten kynnysarvojen ylittävistä:

1) tavarahankinnoista;

2) hankintalain liitteen A palveluhankinnoista;

3) hankintalain liitteen B palveluhankinnoista;

4) rakennusurakoista ja käyttöoikeusurakoista;

5) suunnittelukilpailuista; sekä

6) käyttöoikeussopimuksista.

Edellä 2 momentin 3 ja 6 kohdassa tarkoitetuista sekä hankintalain 7 §:n 1 momentin 3 kohdan a alakohdassa ja hankintalain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetuista kehitysyhteistyösopimuksiin perustuvista ulkoasiainhallinnon hankinnoista tulee tehdä kansallinen hankintailmoitus myös, vaikka hankinnan ennakoitu arvo ylittää hankintalain 16 §:n mukaiset EU-kynnysarvot.

Jos hankinta voidaan tehdä suorahankintana hankintalain 67 §:ssä säädetyin edellytyksin, velvollisuutta ilmoittamiseen ei ole. Edellä 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetuista hankinnoista voidaan tehdä 8 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu ilmoitus suorahankinnasta, kun hankinnan ennakoitu arvo ylittää hankintalain 16 §:n mukaisen EU-kynnysarvon. (6.5.2010/331)

5 §
Kansallisen hankintailmoituksen sisältö

Kansallisessa hankintailmoituksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

1) hankintayksikön virallinen nimi ja yhteystiedot;

2) hankintayksikön luonne;

3) hankintayksikön hankinnalle antama nimi;

4) hintahaarukka tai ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa taikka tieto siitä, ylittääkö arvo hankintalain 15 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon;

5) hankintalaji;

6) hankintamenettely;

7) tarjouksen valintaperuste, joka voi olla:

a) halvin hinta; tai

b) kokonaistaloudellinen edullisuus, jolloin on ilmoitettava vertailuperusteet tärkeysjärjestyksessä tai vertailuperusteiden painotus; jos vertailuperusteet esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa, tulee tästä ilmoittaa hankintailmoituksessa; sekä

8) hankinnan kokoon ja laatuun nähden kohtuullinen määräaika, johon mennessä tarjoukset tai osallistumishakemukset on viimeistään toimitettava hankintayksikölle.

Hankintojen sisällön määrittelyssä on käytettävä yhteisestä hankintasanastosta (CPV) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2195/2002 vahvistettua viitenimikkeistöä 2-numerotason tarkkuudella.

Hankintailmoituksessa on lisäksi ilmoitettava, hyväksytäänkö osatarjoukset tai vaihtoehtoiset tarjoukset taikka varataanko hankinta työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä.

Jos hankintayksikkö käyttää rajoitettua menettelyä, neuvottelumenettelyä tai kilpailullista neuvottelumenettelyä ja asettaa tarjoajien tai ehdokkaiden arvioimiseksi soveltuvuusvaatimuksia, hankintayksikön tulee ilmoittaa hankintailmoituksessa vaatimusten asettamisesta sekä siitä, mistä tarkemmat tiedot mahdollisista vaatimuksista ja niiden todentamiseksi vaadittavista asiakirjoista ovat saatavilla.

Hankintailmoituksessa on myös ilmoitettava, tullaanko ehdokkaiden määrää rajoittamaan. Hankintailmoituksessa mainittuja tietoja voidaan täydentää muualta saatavissa olevilla tiedoilla, mistä on ilmoitettava hankintailmoituksessa.

6 §
Ilmoittaminen muualla

Hankintayksikkö voi julkaista hankintailmoituksen myös muussa tarkoituksenmukaisessa tiedotusvälineessä, kuten sanoma- tai ammattilehdissä taikka omilla Internet-sivuillaan. Ilmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

3 luku

Ilmoitusmenettely EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa

7 §
Velvollisuus käyttää EU-vakiolomakkeita ja CPV-viitenimikkeistöä

Jos hankinnan ennakoitu arvo ylittää hankintalain 16 §:ssä tai erityisalojen hankintalain 12 §:ssä tarkoitetut EU-kynnysarvot, hankintalain 35 §:n 1 momentissa ja erityisalojen hankintalain 23 §:n 1 momentissa edellytetyt ilmoitukset on tehtävä vakiolomakkeitten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY mukaisesti julkisiin hankintamenettelyihin liittyvien ilmoitusten julkaisemista varten annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1564/2005, jäljempänä vakiolomakeasetus, vahvistettuja vakiolomakkeita käyttäen. Hankintojen määrittelyssä on käytettävä yhteisestä hankintasanastosta (CPV) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2195/2002 mukaisesti kyseisellä asetuksella vahvistettua viitenimikkeistöä.

Kansallista hankintailmoitusta käytetään kuitenkin 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa hankinnoissa, vaikka hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvot.

8 §
EU-hankintailmoitukset

Seuraavat 7 §:n 1 momentissa tarkoitetuista EU-ilmoituksista on toimitettava julkaistaviksi internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi:

1) ennakkoilmoitus;

2) EU-hankintailmoitus;

3) EU-hankintailmoitus, erityisalat;

4) jälki-ilmoitus;

5) jälki-ilmoitus, erityisalat;

6) suorahankintaa koskeva ilmoitus.

(6.5.2010/331)

Muut Euroopan komission vakiolomakeasetuksella vahvistetut EU-ilmoitukset tulee täyttää suoraan Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston ylläpitämällä verkkosivuilla osoitteessa www.simap.europa.eu. komission vahvistamia vakiolomakkeita käyttäen.

9 §
Hankintalain hankintailmoitus, suunnittelukilpailua ja käyttöoikeusurakkaa koskeva ilmoitus

Hankintayksikön on toimitettava julkaistavaksi:

1) hankintailmoitus avoimella tai rajoitetulla menettelyllä, puitejärjestelyllä, neuvottelumenettelyllä tai kilpailullisella neuvottelumenettelyllä toteutettavasta hankintalain 16 §:n 1 momentissa tarkoitetun EU-kynnysarvon ylittävästä tavarahankinnasta, hankintalain liitteen A palveluhankinnasta ja rakennusurakasta;

2) suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus hankintalain 16 §:n 1 momentissa tarkoitetun palveluhankintoja koskevan kynnysarvon ylittävästä suunnittelukilpailusta; sekä

3) käyttöoikeusurakkaa koskeva ilmoitus hankintalain 16 §:n 1 momentissa tarkoitetun rakennusurakkaa koskevan kynnysarvon ylittävästä käyttöoikeusurakasta.

Käyttöoikeusurakan saajan, joka ei ole hankintayksikkö, on toimitettava julkaistavaksi hankintailmoitus hankintalain 16 §:n 1 momentissa tarkoitetun kynnysarvon ylittävästä käyttöoikeusurakkaan perustuvasta rakennusurakasta, jonka se tekee kolmannen osapuolen kanssa. Kolmanneksi osapuoleksi ei katsota hankintalain 23 §:n 5 momentissa tarkoitettua tahoa.

Jos hankinta voidaan tehdä suorahankintana hankintalain 27 tai 28 §:ssä säädetyin edellytyksin, velvollisuutta ilmoittamiseen ei ole.

10 §
Hankintalain ennakkoilmoitus

Jos hankintayksikkö aikoo käyttää hyväkseen mahdollisuutta lyhentää hankintalain 36 §:ssä säädettyjä tarjousaikoja, hankintayksikön on toimitettava julkaistavaksi hankintalain 38 §:ssä tarkoitettu ennakkoilmoitus mahdollisimman pian varainhoitovuotensa alettua seuraavan 12 kuukauden aikana toteutettavista:

1) ennakoidulta yhteisarvoltaan vähintään 750 000 euron tavarahankinnoista ja puitejärjestelyistä CPV luokituksen mukaisia tuoteryhmiä käyttäen;

2) ennakoidulta yhteisarvoltaan vähintään 750 000 euron hankintalain liitteen A mukaisista ensisijaisista palveluhankinnoista ja puitejärjestelyistä hankintalain liitteen A mukaisia pääluokkia käyttäen; sekä

3) rakennusurakoista tai niitä koskevista puitejärjestelyistä, joiden ennakoitu arvo on vähintään hankintalain 16 §:ssä tarkoitettu rakennusurakoita koskeva kynnysarvo.

Ennakkoilmoitus on toimitettava julkaistavaksi hankintalain 38 §:n mukaisesti vähintään 52 päivää ja enintään 12 kuukautta ennen hankintailmoituksen lähettämistä. Ennakkoilmoituksessa on annettava ennakkoilmoituksen tekohetkellä hankintayksikön tiedossa olevat hankintaa koskevat tiedot, jotka vastaavat avoimen tai rajoitetun menettelyn hankintailmoituksen tietoja. Ennakkoilmoitusvelvollisuus koskee avointa menettelyä, rajoitettua menettelyä, neuvottelumenettelyä ja kilpailullista neuvottelumenettelyä käyttäen tehtäviä hankintoja.

11 §
Hankintalain ja erityisalojen hankintalain jälki-ilmoitus

Hankintayksikön, joka on tehnyt hankintalain 16 §:n 1 momentissa tai erityisalojen hankintalain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun EU-kynnysarvot ylittävän hankintasopimuksen, puitejärjestelyn tai suunnittelukilpailua taikka käyttöoikeusurakkaa koskevan sopimuksen, on toimitettava julkaistavaksi jälki-ilmoitus hankintamenettelyn tuloksista tai ilmoitus suunnittelukilpailun tuloksista 48 päivän kuluessa hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn tekemisestä tai suunnittelukilpailun päättymisestä. Jälki-ilmoitusvelvoite ei koske puitejärjestelyn perusteella tehtäviä yksittäisiä hankintasopimuksia.

Hankintayksikön tulee toimittaa jälki-ilmoitus myös hankinnan keskeyttämisestä. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi perusteet hankinnan keskeyttämiselle.

Hankintayksikön tulee toimittaa jälki-ilmoitus hankintalain liitteen B mukaisista toissijaisista palveluhankinnoista, kun hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon.

Hankintayksikkö ei saa ilmoittaa jälki-ilmoituksessa tietoja, joiden julkaiseminen on yleisen edun vastaista, vaarantaa liikesalaisuuksien säilymistä taikka haittaa tarjoajien välistä kaupallista ja tervettä kilpailua. Hankintayksikön on hankintalain liitteen B mukaisia toissijaisia palveluhankintoja koskevassa jälki-ilmoituksessa mainittava, saako ilmoituksen julkaista.

12 §
Erityisalojen hankintalain ilmoitukset

Erityisalojen hankintalain soveltamisalaan kuuluvan hankintayksikön on toimitettava julkaistavaksi:

1) hankintailmoitus avoimella tai rajoitetulla menettelyllä, puitejärjestelyllä tai neuvottelumenettelyllä toteutettavasta erityisalojen hankintalain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun EU-kynnysarvon ylittävästä tavarahankinnasta, mainitun lain liitteen A mukaisesta palveluhankinnasta sekä rakennusurakasta;

2) kausi-ilmoitus erityisalojen hankintalain 39 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa;

3) suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus erityisalojen hankintalain 12 §:ssä tarkoitetun palveluhankintoja koskevan kynnysarvon ylittävästä suunnittelukilpailusta;

4) käyttöoikeusurakkaa koskeva ilmoitus erityisalojen hankintalain 12 §:ssä tarkoitetun rakennusurakoita koskevan kynnysarvon ylittävästä käyttöoikeusurakasta;

5) toimittajarekisteriä koskeva ilmoitus, kun hankintayksikkö käyttää erityisalojen hankintalain 25 §:ssä tarkoitettua toimittajarekisteriä; sekä

6) jälki-ilmoitus vastaavasti kuin 11 §:ssä säädetään.

Jos hankinta voidaan toteuttaa suorahankintana erityisalojen hankintalain 29 tai 30 §:ssä säädetyin edellytyksin, velvollisuutta ilmoittamiseen ei ole.

13 §
Erityisalojen hankintalain kausi-ilmoitus

Kausi-ilmoituksella voidaan lyhentää erityisalojen hankintalain 32 ja 33 §:ssä säädettyjä vähimmäismääräaikoja, ja se voi toimia myös kutsuna tarjouskilpailuun, jos kausi-ilmoitus tehdään mainitussa laissa säädettyä menettelyä noudattaen.

Hankintayksikön on toimitettava julkaistavaksi kausi-ilmoitus mahdollisimman pian varainhoitovuotensa alettua seuraavan 12 kuukauden aikana toteutettavista:

1) ennakoidulta yhteisarvoltaan vähintään 750 000 euron tavarahankinnoista ja puitejärjestelyistä CPV luokituksen mukaisia tuoteryhmiä käyttäen;

2) ennakoidulta yhteisarvoltaan vähintään 750 000 euron erityisalojen hankintalain liitteen A mukaisista ensisijaisista palveluhankinnoista ja puitejärjestelyistä mainitun lain liitteen A mukaisia pääluokkia käyttäen; sekä

3) rakennusurakoista tai niitä koskevista puitejärjestelyistä, joiden ennakoitu arvo on vähintään erityisalojen hankintalain 12 §:ssä tarkoitettu rakennusurakoita koskeva kynnysarvo.

14 §
Erityisalojen hankintalain toimittajarekisteri

Erityisalojen hankintalain 25 §:ssä tarkoitetusta toimittajarekisteristä ilmoitetaan vakiolomakeasetuksen vakiolomakkeella (kelpuuttamisjärjestelmä). Lomakkeella voidaan ilmoittaa joko pelkästään toimittajarekisterin perustamisesta tai ilmoitus voi toimia myös kutsuna tarjouskilpailuun.

Toimittajarekisteriä käytettäessä on noudatettava, mitä erityisalojen hankintalain 33 §:n 1 momentissa määräajoista säädetään.

15 § (6.5.2010/331)
EU-ilmoitusten lähettäminen

Hankintayksikön on toimitettava 8 §:n 1 momentissa tarkoitetut EU-ilmoitukset julkaistaviksi www.hankintailmoitukset.fi – internet-osoitteen kautta suomen- tai ruotsinkielisinä työ- ja elinkeinoministeriön ilmoittamalle taholle, jonka on lähetettävä ilmoitukset edelleen Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimistoon ja merkittävä ilmoituksiin lähettämispäivä. Hankintayksikön on pyydettäessä osoitettava 8 §:n 1 momentin 1–5 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten lähettämispäivä ja 6 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen julkaisupäivä Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Hankintayksikön on toimitettava muut EU-ilmoitukset julkaistaviksi osoitteessa www.simap.europa.eu. Ilmoituksesta tulee lähettää tilastointia varten kopio työ- ja elinkeinoministeriön ilmoittamalle taholle.

16 §
EU-ilmoitusten julkaiseminen muualla

Hankintaa koskevia tässä luvussa tarkoitettuja ilmoituksia ei saa julkaista muualla ennen niiden lähettämistä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistoon eikä muualla julkaistuun ilmoitukseen saa sisältyä sellaisia tietoja, joita ei ole julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Muualla julkaistavassa ilmoituksessa on mainittava päivä, jona ilmoitus on lähetetty julkaistavaksi 8 §:n 1 momentissa mainittuun osoitteeseen tai Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistoon.

17 §
Muiden ilmoitusten julkaiseminen

Hankintayksikkö voi toimittaa julkaistavaksi ilmoituksia EU-vakiolomakkeita käyttäen myös hankinnoista, joita ilmoitusvelvollisuus ei koske.

4 luku

Viestintä kansallisten ja EU-kynnysarvojen ylittävissä hankinnoissa

18 §
Viestintään sovellettavat säännöt

Hankintamenettelyyn liittyvässä tiedottamisessa, tietojenvaihdossa ja tietojen tallentamisessa on varmistettava, että tietojen eheys sekä osallistumishakemusten, tarjousten sekä suunnittelukilpailun suunnitelmien luottamuksellisuus säilyy. Hankintayksikön on varmistettava, ettei tarjousten, osallistumishakemusten tai suunnitelmien sisältö paljastu ennen tarjousajan, osallistumishakemusten tai suunnitelmien esittämisen määräajan päättymistä.

Hankintayksikön on ilmoitettava hankintailmoituksessa tiedonvaihtoa koskevista mahdollisista vaatimuksista.

19 §
Sähköiseen viestintään sovellettavat säännöt

Kansallisten ja EU-kynnysarvojen ylittävissä hankinnoissa tietojen toimittamisessa käytettävien sähköisten välineiden ja niiden teknisten vaatimusten on oltava syrjimättömiä, yleisesti saatavilla ja yhteensopivia yleisesti käytössä olevan tieto- ja viestintäteknologian kanssa.

Hankintayksikkö voi edellyttää, että tarjousten, osallistumishakemusten, hakemusten toimittajarekisteriin ja suunnitelmien sähköisten allekirjoitusten tulee olla sähköisistä allekirjoituksista annetun lain (14/2003) vaatimusten mukaisia.

EU-kynnysarvot ylittäviä tavarahankintoja, rakennusurakoita ja käyttöoikeusurakoita sekä hankintalain ja erityisalojen hankintalain liitteen A mukaisia palveluhankintoja koskevassa hankintamenettelyssä tehtävät osallistumishakemukset, joilla tarkoitetaan myös hakemuksia toimittajarekisteriin sekä tarjoukset, samoin kuin suunnittelukilpailussa tehtävät osallistumishakemukset ja suunnitelmat voidaan vastaanottaa sähköisesti, jos vastaanottaminen täyttää seuraavat vaatimukset:

1) tarjousten ja osallistumishakemusten sähköiseen toimittamiseen tarvittavat eritelmät, myös salausta koskevat tiedot, ovat tarjoajien ja ehdokkaiden käytettävissä;

2) tarjoajat tai ehdokkaat toimittavat ennen tarjousten ja osallistumishakemusten esittämiselle asetetun määräajan päättymistä sellaiset vaaditut asiakirjat, todistukset, vakuutukset ja ilmoitukset, joita ei ole saatavilla sähköisessä muodossa;

3) tarjousten, osallistumishakemusten, sekä lähetettyjen suunnitelmien ja hankkeiden saapumisajankohta on määriteltävissä;

4) sähköisesti toimitettuihin tietoihin ei ole pääsyä ennen tietojen toimittamiselle varatun määräajan päättymistä;

5) ennen määräajan päättymistä tapahtuva pääsy tietoihin on selkeästi havaittavissa;

6) ainoastaan valtuutettu henkilö voi vahvistaa tai muuttaa vastaanotettujen tietojen avaamista koskevia päivämääriä;

7) jos valtuutettuja henkilöitä on useita, he voivat ainoastaan samanaikaisesti toimimalla sallia pääsyn kaikkiin toimitettuihin tietoihin tai osaan niistä hankintamenettelyn tai suunnittelukilpailun eri vaiheissa taikka käytettäessä toimittajarekisteriä;

8) valtuutetut henkilöt voivat samanaikaisesti toimimalla sallia pääsyn vasta määrätyn päivämäärän jälkeen toimitettuihin tietoihin; sekä

9) vaatimusten mukaisesti vastaanotettuihin ja avattuihin tietoihin on pääsy ainoastaan niihin perehtymiseen valtuutetuilla.

L sähköisistä allekirjoituksista 14/2003 on kumottu L:lla vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 617/2009.

5 luku

Tilastotiedot ja selvitykset EU-kynnysarvot ylittävistä hankinnoista

20 §
EU-kynnysarvot ylittävistä hankinnoista Euroopan yhteisöjen komissiolle toimitettavat tiedot ja selvitykset

Hankintayksikön on lähetettävä Euroopan yhteisöjen komissiolle tieto:

1) hankintalain 7 §:n 1 momentin 3 kohdan a alakohdan ja erityisalojen hankintalain 17 §:n 6 kohdan a alakohdan mukaisesta kansainvälisestä sopimuksesta; sekä

2) tarjouksen hylkäämisestä hankintalain 63 §:n ja erityisalojen hankintalain 55 §:n mukaan lain vastaisen valtiontuen vuoksi.

21 §
EU-kynnysarvot ylittävistä hankinnoista Euroopan yhteisöjen komissiolle sen pyynnöstä toimitettavat tiedot ja selvitykset

Hankintayksikön on lähetettävä Euroopan yhteisöjen komissiolle sen pyynnöstä tieto:

1) erityisalojen hankintalain 17 §:n 2 kohdan mukaisista tuotteista ja palveluista, joita hankintayksikkö katsoo hankkineensa jälleenmyyntiä tai kolmannelle vuokrausta varten;

2) erityisalojen hankintalain 17 §:n 3 kohdassa tarkoitetusta muusta toiminnasta;

3) erityisalojen hankintalain 17 §:n 4 kohdassa tarkoitetusta kolmansissa maissa harjoitetusta toiminnosta; sekä

4) erityisalojen hankintalain 19 §:ssä tarkoitetusta hankinnasta sidosyritykseltä tai yhteisyritykseltä; selvityksen tulee sisältää sidosyritykseen tai yhteisyritykseen kuuluvien yritysten nimet, hankintasopimusten luonne ja arvo sekä komission tarpeellisena pitämä selvitys sen osoittamiseksi, että sopimuspuoleksi valitun yrityksen tai yhteisyrityksen ja hankintayksikön väliset suhteet täyttävät erityisalojen hankintalain 19 §:ssä edellytetyt vaatimukset.

22 §
EU-kynnysarvot ylittäviä hankintasopimuksia ja puitejärjestelyjä koskevat selvitykset

Hankintayksikön on laadittava, jollei 2 momentista muuta johdu, jokaisesta hankintasopimuksesta ja puitejärjestelystä kirjallinen selvitys, jonka on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

1) hankintayksikön nimi ja osoite sekä hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn arvo;

2) hyväksyttyjen ehdokkaiden tai tarjoajien nimet sekä perustelut valinnalle;

3) hylättyjen ehdokkaiden tai tarjoajien nimet sekä perustelut hylkäämiselle;

4) poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset ja perustelut niiden hylkäämiselle;

5) voittaneen tarjoajan nimi, tarjouksen valinnan perustelut sekä mahdollisesti alihankintoina teetettävien sopimusten osuus;

6) neuvottelumenettelyn, suorahankinnan ja kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön perusteet;

7) hankintalain 27 1 §:n 1 kohdassa tarkoitetusta suorahankinnasta; sekä

8) syyt, joiden perusteella hankintayksikkö on päättänyt olla tekemättä hankintasopimusta tai puitejärjestelyä.

Erillistä selvitystä ei vaadita, jos vastaavat tiedot ilmenevät hankintapäätöksestä tai muista asiakirjoista. Selvitys tai sen pääasiallinen sisältö on toimitettava pyynnöstä Euroopan yhteisöjen komissiolle. Hankintayksikön on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sähköisessä muodossa toteutetun hankintamenettelyn kulun dokumentoimiseksi.

23 § (6.5.2010/331)
Tilastotiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö laatii hankintayksiköiden edellisenä vuonna tekemistä hankinnoista tilastoselvityksen, jonka ministeriö toimittaa komissiolle vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Tilastotiedot kerätään hankintayksikön 4 ja 8 §:n mukaisesti julkaistaviksi toimittamista hankintailmoituksista tai hankintayksiköltä erikseen pyydettävistä selvityksistä, jotka tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle mainitussa pyynnössä tarkemmin annettavien ohjeiden mukaisesti kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä tai muuna työ- ja elinkeinoministeriön ilmoittamana ajankohtana.

Tilastoselvityksessä tulee eritellä:

1) hankintalain 16 §:ssä tarkoitetut EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen lukumäärä ja arvo ryhmitellen tiedot mahdollisuuksien mukaan yhteisen hankintanimikkeistön (CPV) luokkien, sopimusosapuolen kansalaisuuden ja hankintamenettelyn perusteella;

2) 3 §:ssä tarkoitettujen valtion keskushallintoviranomaisten osalta hankintalain 15 §:ssä säädetyt kansalliset kynnysarvot ylittävien hankintojen lukumäärä ja arvo ryhmitellen tiedot 1 kohdan mukaisesti;

3) erityisalojen hankintalain 12 §:ssä tarkoitetut EU-kynnysarvot ylittävien ja alittavien hankintojen lukumäärä ja arvo ryhmitellen tiedot 1 kohdan ja erityisalojen hankintadirektiivin liitteissä I–X tarkoitettujen toimialaluokkien mukaisesti; ja

4) Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (SopS 5/1995) poikkeuksen nojalla tehtyjen hankintasopimusten määrä ja arvo.

Käytettäessä hankintalain 25 §:ssä tarkoitettua neuvottelumenettelyä ja mainitun lain 27 ja 28 §:ssä tarkoitettua suorahankintaa tilastoselvityksen tiedot tulee 2 momentin 1 kohdan lisäksi ryhmitellä menettelyn käyttöedellytysten mukaan.

Tilastoselvityksessä on täsmennettävä kaikki muut Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa vaadittavat ja EU:n lainsäädännössä edellytetyt tilastotiedot.

6 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

24 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007.

Tätä asetusta sovelletaan sellaisiin hankintoihin, joissa hankintamenettely aloitetaan asetuksen voimaantulon jälkeen. Siitä, milloin hankintamenettely katsotaan aloitetuksi, säädetään hankintalain 87 §:n 3 momentissa ja erityisalojen hankintalain 64 §:n 2 momentissa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/17/EY (32004L0017); EUVL N:o L 134, 30.4.2004, s. 1, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY (32004L0018); EUVL N:o L 134, 30.4.2004, s. 114, komission direktiivi 2005/51/EY (32005L0051); EUVL N:o L 257, 1.10.2005, s. 127

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

6.5.2010/331:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2010.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.