Seurattu SDK 125/2023 saakka.

16.5.2007/592

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 23.4.2015/502, joka on voimassa 28.4.2015 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudattavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä ensin mainittu on laissa 423/2007:

1 luku

Yleiset säännökset

1 § (10.3.2011/212)
Soveltamisala ja tarkoitus

Tässä asetuksessa säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, 68 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii luetelmakohdassa, 68 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, 101 ja 102 artiklassa tarkoitettujen Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta.

Valvontaa toteutetaan osana neuvoston tilatukiasetuksen II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1122/2009, jäljempänä soveltamisasetus.

2 § (10.3.2011/212)
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1760/2000;

2) Euroopan unionin kokonaan rahoittamilla eläintuilla nautapalkkiota, lypsylehmäpalkkiota, uuhipalkkiota ja uuhipalkkion lisäpalkkiota sekä teuraskaritsan laatupalkkiota;

3) lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksella lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (469/2005);

4) lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksella lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 21/2004;

5) nautarekisterillä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 3 artiklan b alakohdan ja eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010) 2 luvun mukaista rekisteriä;

6) rekisteröintiasetuksella nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (1391/2006);

7) nautaeläinluettelolla nautarekisteristä tulostettavaa hallinnollista asiakirjaa, jota tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 7 artiklassa ja rekisteröintiasetuksessa;

8 kohta on kumottu A:lla 30.5.2013/381.

9) lammas- ja vuohirekisterillä lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksen 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 2 luvun mukaista rekisteriä; (12.4.2012/170)

10) lammasluettelolla lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksen 5 artiklassa ja eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 3 luvussa tarkoitettua lammas- ja vuohirekisteristä tulostettavaa hallinnollista asiakirjaa sekä siihen lisättyjä merkintöjä. (12.4.2012/170)

2 luku

Valvonta

3 § (28.5.2009/358)
Tukikelpoisuusedellytysten tarkastaminen

Tuen myöntämisen edellytysten täyttyminen on tarkastettava neuvoston tilatukiasetuksen 20 artiklan mukaisilla hallinnollisilla ja paikalla tehtävillä tarkastuksilla.

4 § (29.12.2009/1842)
Hallinnolliset tarkastukset

Tukihakemusten hallinnollisista tarkastuksista säädetään neuvoston tilatukiasetuksen 20 artiklassa. Tarkastuksiin sisältyvät soveltamisasetuksen 28 artiklassa säädetyt ristiintarkastukset.

5 § (30.5.2013/381)
Paikalla tehtävä tarkastus

Soveltamisasetuksen 30 artiklassa säädetään Euroopan unionin suoria tukia hakeneiden maatilojen paikalla tehtävien tarkastusten vähimmäismäärästä. Uuhien tilallapitoaikaisesta valvontavelvoitteesta säädetään soveltamisasetuksen 41 artiklan 2 kohdassa.

Elintarvikelain (23/2006) 6 §:n 22 kohdassa tarkoitetuista poroteurastamoista sekä 23 kohdassa tarkoitetuista teurastamoista, joissa teurastetaan karitsoja, joista teuraskaritsan laatupalkkiota on haettu, on tarkastettava vähintään 30 prosenttia. Tarkastuksen on koskettava vähintään viiden prosentin otosta teuraskaritsoista, jotka on teurastettu kyseisessä teurastamossa tarkastusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

Otantojen tekemisestä säädetään soveltamisasetuksen 31 artiklassa.

6 §
Paikalla tehtävän tarkastuksen osa-alueet

Edellä 5 §:n mukaisesti tarkastukseen valittujen maatilojen tarkastuksesta säädetään soveltamisasetuksen 42 artiklassa. (29.12.2009/1842)

2 momentti on kumottu A:lla 20.5.2010/418.

7–8 §

7–8 § on kumottu A:lla 30.5.2013/381.

3 luku

Eläintuen ehtojen tarkastaminen

9 § (12.4.2012/170)
Nautojen korvamerkit

Valvonnassa on tarkastettava, että tilan naudat on korvamerkitty siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 4 artiklassa, eläintunnistusjärjestelmästä annetussa laissa sekä rekisteröintiasetuksessa säädetään. Valvonnassa hyväksyttävästä naudasta säädetään soveltamisasetuksen 63 artiklan 4 kohdan a ja aa alakohdassa.

10 §
Nautojen rekisteröinti

Valvonnassa on tarkastettava, että tilan naudat on rekisteröity nautarekisteriin siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 7 artiklassa, eläintunnistusjärjestelmästä annetussa laissa sekä rekisteröintiasetuksessa säädetään. (10.3.2011/212)

Rekisteröityjen nautojen lukumäärän on vastattava tilalla olevien nautojen lukumäärää rekisteröinnille annettu ilmoitus- ja rekisteröintiaika sekä valvonnan ajankohta huomioon ottaen. Valvonnassa ei hyväksytä:

1) tilalla olevaa rekisteröimätöntä nautaa;

2) tilalle rekisteröityä nautaa, joka ei ole valvontahetkellä tilalla; tai

3) nautaa, jonka rekisteröinti on tehty myöhästyneenä valvonnasta ilmoittamisen jälkeen.

Nauta hylätään valvonnassa, jos nautarekisteriin ilmoitetuissa tiedoissa on virheitä tai puutteita. Nautaa ei kuitenkaan hylätä virheellisten tai puutteellisten tietojen takia, jos:

1) tuen hakija näyttää lähettäneensä Maatalouden Laskentakeskus Oy:lle sisällöltään oikean ilmoituksen virheen kohteena olevasta tietojen muutoksesta ennen valvonnasta ilmoittamista tai, jos valvonnasta ei ole etukäteen ilmoitettu, ennen valvonnan suorittamista;

2) urospuolisen naudan rotu tai käyttötapa on ilmoitettu virheellisesti nautarekisteriin;

3) ennen vuotta 1996 syntyneeltä naudalta puuttuu tiedoista syntymäaika; taikka

4) ennen vuotta 1996 ostetulta naudalta puuttuu tiedoista ostopäivä.

11 § (10.3.2011/212)
Nautaeläinluettelo

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla on rekisteröintiasetuksen 10 §:n mukainen nautaeläinluettelo ja tilalla olevat naudat on merkitty nautaeläinluetteloon siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 7 artiklassa, eläintunnistusjärjestelmästä annetussa laissa sekä rekisteröintiasetuksessa säädetään. Nautaeläinluetteloon merkittyjen ja tilalla olevien nautojen lukumäärän on vastattava toisiaan.

Jos nautaeläinluettelosta puuttuu tukiehtojen mukainen merkintä naudan rodusta tai käyttötavasta taikka ne on virheellisesti merkitty, nautaeläinluettelon tiedot voidaan hyväksyä, jos merkintä naudan rodusta tai käyttötavasta korjataan valvonnassa. Tuen hakijan on tarvittaessa todistettava lypsy- ja emolehmän polveutuminen.

12 § (12.4.2012/170)
Osto- ja myyntitositteet sekä muut asiakirjat

Rekistereihin ja eläinluetteloihin merkittyjen tietojen paikkansapitävyyden tarkastamisesta osto- ja myyntitositteiden sekä muiden asiakirjojen avulla säädetään soveltamisasetuksen 42 artiklan 2 ja 3 kohdassa.

Osto- ja myyntitositteeseen merkityn osto- tai poistopäivän on oltava sama kuin nautaeläin- tai lammasluetteloon merkitty ja nauta- tai lammas- ja vuohirekisteriin ilmoitettu päivä, ja tositteessa on oltava eläimen EU-tunnus.

13 § (12.4.2012/170)
Pitoaika ja -paikka

Valvonnassa on tarkastettava, että uuhipalkkiota koskeva uuhen pitoaika on toteutunut. Valvonnassa on tarkastettava, että uuhet ovat pitoaikana hakemuksessa tai siirtoilmoituksessa ilmoitetussa pitopaikassa. Eläin on hylättävä, jos se ei ole pitoaikana hakemuksessa tai siirtoilmoituksessa ilmoitetussa pitopaikassa. Eläintä ei kuitenkaan hylätä soveltamisasetuksen 63 artiklan 3 a kohdassa tarkoitetussa tapauksessa.

Valvonnassa on tarkastettava, että naudat ovat nautarekisteriin ilmoitetussa pitopaikassa. Eläin on hylättävä, jos se ei ole ilmoitetussa pitopaikassa. Eläintä ei kuitenkaan hylätä soveltamisasetuksen 63 artiklan 3 a kohdassa tarkoitetussa tapauksessa.

14 §
Nautojen ikä, sukupuoli, rotu ja poikiminen

Valvonnassa on tarkastettava täyttyvätkö tuen myöntämisen edellytykset niiden nautojen osalta, joista on haettu Euroopan unionin kokonaan rahoittamaa eläintukea. Edellytykset koskevat nautojen:

1) ikää;

2) sukupuolta;

3) rotua;

4) poikimista.

(20.5.2010/418)

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla noudatetaan tavanomaista tuotantotapaa. (20.5.2010/418)

Valvonnassa hylätään nauta, joka ei täytä tuen myöntämisen edellytyksiä.

15 § (10.3.2011/212)
Eläintenpitäjäksi rekisteröityminen ja uuhien sekä karitsoiden merkitseminen ja rekisteröinti

Valvonnassa on tarkastettava, että maatila on rekisteröitynyt nautojen osalta eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain ja rekisteröintiasetuksen 4 §:n ja lampaiden osalta lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksen, eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain sekä lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksen 2 luvun mukaisesti. Jos valvonnassa havaitaan puutteita, tukea ei makseta ennen kuin maatila on rekisteröitynyt tukiehtojen mukaisesti.

Valvonnassa on tarkastettava, että uuhet ja karitsat on merkitty lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksen, eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain sekä lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksen 3 luvun mukaisesti. Valvonnassa on tarkastettava eläinten rekisteröinti eläintunnistusjärjestelmästä annetussa laissa ja lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksen 13 §:ssä säädetyn mukaisesti. Valvonnassa on lisäksi tarkastettava, että viljelijä noudattaa tukiehtoja ja pitää eläintunnistusjärjestelmästä annetussa laissa ja lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksen 10 §:ssä säädettyä tukiehdot täyttävää ajantasaista eläinluetteloa. Eläin on hylättävä valvonnassa, jos sitä ei ole merkitty ja rekisteröity tukiehtojen mukaisesti tai jos sen tietoja ei ole tilan eläinluettelossa tai muut tukikelpoisuusedellytykset eivät täyty.

15 a § (10.3.2011/212)
Teuraskaritsan laatupalkkio

Tukikelpoisuusedellytysten täyttyminen tarkastetaan teuraskaritsan teurastuksen yhteydessä Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymässä teurastamossa tai kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen hyväksymässä pienteurastamossa asiakirjatarkastuksella sekä vertaamalla asiakirjojen tietoja lammas- ja vuohirekisterin tietoihin. Teurastamossa tehdään lisäksi tarkastuspäivänä toteutettujen teurastusmenettelyjen otokseen perustuva tarkastus. Eläin hylätään, jos tukikelpoisuusedellytykset eivät täyty.

4 luku

Seuraamukset

16 § (10.3.2011/212)
Valvontaseuraamukset

Eläintuen ehtojen laiminlyönnin seuraamuksista säädetään soveltamisasetuksen 63–68 artiklassa.

Soveltamisasetuksen 2 artiklan toisen kohdan 20 alakohdassa tarkoitetun mahdollisesti tukikelpoisen eläimen osalta seuraamukset määräytyvät soveltamisasetuksen 16 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 65 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan nojalla soveltamisasetuksen 65 artiklan mukaisesti.

17 § (30.5.2013/381)

17 § on kumottu A:lla 30.5.2013/381.

5 luku

Erinäiset säännökset

18–19 §

18–19 § on kumottu A:lla 30.5.2013/381.

20 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä toukokuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan eläintukien valvonnasta 24 päivänä toukokuuta 2006 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (408/2006).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

28.5.2009/358:

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä kesäkuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

29.12.2009/1842:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

20.5.2010/418:

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä toukokuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

10.3.2011/212:

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä maaliskuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

12.4.2012/170:

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä huhtikuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073) ; EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16, Komission asetus (EY) N:o 1122/2009 (32009R1122) ; EUVL L 316, 2.12.2009, s. 65

30.5.2013/381:

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä kesäkuuta 2013.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.