Seurattu SDK 66/2023 saakka.

16.5.2007/591

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 11.6.2015/712, joka on voimassa 15.6.2015 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista 29 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1440/2006) 10 ja 16 §:n sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä ensimmäinen on laissa 423/2007:

1 luku

Yleiset säännökset

1 § (29.12.2009/1846)
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, III osaston sekä IV osaston 1 luvun 2, 3, 5 ja 7 jaksojen tukijärjestelmien sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklassa tarkoitetun luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen valvonnasta.

Valvontaa toteutetaan osana neuvoston tilatukiasetuksen II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1122/2009, jäljempänä soveltamisasetus.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ympäristötuella ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden muodostamaa kokonaisuutta sekä ympäristötuen erityistukea;

2) digitoinnilla peruslohkojen reunaviivojen piirtämistä tietoteknisellä piirtomenetelmällä digitaaliselle ilmakuvakartalle;

3) hoidetulla viljelemättömällä pellolla sellaista viljelemätöntä peltoalaa, jolle maksetaan neuvoston tilatukiasetuksen mukaista tilatukea ja jolla noudatetaan täydentävien ehtojen vaatimuksia; (4.6.2009/398)

4) kasvulohkolla yhteen peruslohkoon kuuluvaa yhtenäistä aluetta, jolla viljellään yhtä kasvilajia tiettyä tarkoitusta varten, jota pidetään hoidettuna viljelemättömänä peltona tai jota käytetään muihin tarkoituksiin; (4.6.2009/398)

5) osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksella neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta annettua komission asetusta (EU) N:o 65/2011; (19.5.2011/522)

6) peruslohkolla hakijan viljelemää ja hänen hallinnassaan olevaa maantieteellisesti yhtenäistä soveltamisasetuksen 2 artiklan 27 kohdan mukaista viitelohkoa; (29.12.2009/1846)

7) pysyvällä laitumella aluetta, jota tarkoitetaan yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osastossa säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1120/2009 2 artiklan c kohdassa; (29.12.2009/1846)

8) reunaojalla ojaa, joka rajaa peruslohkoa;

9) sarkaojalla ojaa, joka on peruslohkon sisällä ja johtaa pääasiassa vain kyseiseltä peruslohkolta kertynyttä vettä sekä on tarpeen pellon peruskuivatuksen takia;

10 kohta on kumottu A:lla 30.5.2013/380.

11) tilapäisesti viljelemättömällä alueella aluetta, joka on tilapäisen syyn perusteella viljelemättä, ei kuitenkaan alueita, jotka eivät vielä ole olleet viljelykäytössä. (4.6.2009/398)

12 kohta on kumottu A:lla 4.6.2009/398.

2 luku

Valvonta

3 § (4.6.2009/398)
Tukikelpoisuusedellytysten tarkastaminen

Tuen myöntämisen edellytysten täyttyminen on tarkastettava neuvoston tilatukiasetuksen 20 artiklan mukaisilla hallinnollisilla ja paikalla tehtävillä tarkastuksilla.

4 § (19.5.2011/522)
Hallinnolliset tarkastukset

Tukihakemuksille tehtävästä hallinnollisesta tarkastuksesta säädetään neuvoston tilatukiasetuksen 20 artiklassa. Tarkastukseen sisältyvät soveltamisasetuksen 28 artiklassa ja osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksen 11 artiklassa säädetyt ristiintarkastukset.

5 § (30.5.2013/380)
Paikalla tehtävä tarkastus

Soveltamisasetuksen 30 artiklan 1 kohdan sekä osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksen 12 artiklan 1 kohdan perusteella Euroopan unionin tukia hakeneista maatiloista vähintään viisi prosenttia on tarkastettava paikalla tehtävin tarkastuksin. Otannat tehdään soveltamisasetuksen 31 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

6 § (19.5.2011/522)
Paikalla tehtävän tarkastuksen osa-alueet

Edellä 5 §:n mukaisesti tarkastukseen valittujen maatilojen tarkastuksesta säädetään soveltamisasetuksen 33 artiklassa ja osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksen 15 artiklassa.

7 § (19.5.2011/522)

7 § on kumottu A:lla 19.5.2011/522.

8 § (30.5.2013/380)

8 § on kumottu A:lla 30.5.2013/380.

9 §
Valvonnassa käytettävät kartat

Valvonnassa on käytettävä ensisijaisesti peltolohkorekisterin digitoituja karttoja. Valvonnassa voidaan käyttää apuna myös kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisella olevia viljelijän toimittamia tukihakemuksen liitekarttoja sekä digitoinnin korjauskarttoja. Valvonnassa voidaan käyttää myös muuta ilmakuva-aineistoa.

10 § (19.5.2011/522)
Valvonnassa käytettävät mittalaitteet

Valvonnassa lohkon pinta-ala on määritettävä karttaohjelmalla digitaalisesta kartta-aineistosta tai GPS-laitteella.

11 § (22.5.2008/336)
Mittapoikkeamat

Mittapoikkeamia on käytettävä, kun lohko tarkastetaan paikalla. Mittapoikkeamat on laskettava mitatusta pinta-alasta.

Karttaohjelmalla digitaalisesta kartta-aineistosta mitattaessa lohkon mittapoikkeama voi olla enintään 0,75 metriä kerrottuna lohkon ympärysmitalla. GPS-laitteella mitattaessa lohkon mittapoikkeama voi olla enintään 0,50 metriä kerrottuna lohkon ympärysmitalla. (19.5.2011/522)

Mittapoikkeama voi olla enintään 1 hehtaari.

Mittapoikkeamia ei käytetä lohkolla, jonka pinta-ala on ilmoitettu tukihakemuksessa digitoitua pinta-alaa suuremmaksi ja jota koskevaan tukihakemukseen ei ole liitetty hyväksyttävää liitekarttaa. (4.6.2009/398)

12 § (19.5.2011/522)
Vaatimus tarkemmasta mittauksesta

Jos valvonnassa kasvulohkon pinta-alaa ei ole mitattu GPS-laitteella ja hyväksytty kasvilajiryhmän pinta-ala on yli kolme prosenttia tai yli kaksi hehtaaria pienempi kuin viljelijän ilmoittama pinta-ala, viljelijä voi vaatia uutta mittausta. Uusi mittaus koskee niitä lohkoja, joiden valvonnassa hyväksytty pinta-ala on ollut viljelijän ilmoittamaa pinta-alaa pienempi. Uusi mittaus on suoritettava GPS-laitteella.

Jos viljelijä vaatii 1 momentin mukaista tarkempaa mittausta, vaatimus on esitettävä kahden viikon kuluessa siitä, kun viljelijä on saanut valvontatuloksen tiedoksi.

3 luku

Lohkorajojen tarkastaminen

13 §
Tukeen kelpaamattomat alueet

Valvonnassa on tarkastettava, että lohkoilla ei ole tukeen kelpaamattomia alueita.

Valvonnassa tukikelvottomina alueina on hylättävä lohkoilla olevat:

1) tilapäisesti viljelemättömät alueet;

2) viljelemättömät alueet; sekä

3) alueet, jotka eivät täytä tuen myöntämisen edellytyksiä.

Pinta-alaltaan alle 0,01 hehtaaria olevista tilapäisesti viljelemättömistä sekä viljelemättömien alueiden pinta-aloista on tehtävä vähennyksiä vain, jos tilapäisesti viljelemättömien sekä viljelemättömien alueiden yhteispinta-ala kasvulohkolla on suurempi kuin 11 §:ssä tarkoitettu käytettävän mittalaitteen mittapoikkeama.

Täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (226/2013) 12 §:ssä tarkoitetut maisemapiirteet katsotaan valvonnassa tukikelpoiseksi alaksi. (30.5.2013/380)

14 §
Peruslohkon raja

Valvonnassa on tarkastettava peruslohkon rajojen digitointi.

Peruslohkon raja on valvonnassa määritettävä pellon reunaan, jos peruslohkoa rajaa:

1) vesistö;

2) tie;

3) metsä;

4) omistusoikeuden raja;

5) tukialueen raja;

6) tukikelpoisuus; (3.6.2010/463)

7) tilatukiominaisuus; tai

8) muu vastaava raja.

15 §
Reunaoja perus- ja kasvulohkolla

Valvonnassa on tarkastettava, että reunaojat ovat tukiehtojen mukaiset.

Perinteiseen viljely- ja maankäyttötapaan kuuluva, enintään kolme metriä leveä, tukiehtojen mukainen reunaoja hyväksytään valvonnassa perus- ja kasvulohkon tukikelpoiseen pinta-alaan peruslohkon rajalle asti. Peruslohkon raja on tällöin reunaojan keskikohdassa. Jos reunaoja on yli kolme metriä leveä, on pellon peruslohkon raja määritettävä reunaojan ja pellon taitekohdasta.

Peruslohkon rajalta kasvulohkon kasvuston reunaan mitatun reunaojan ja sen pientareen yhteinen leveys voi olla enintään kaksi metriä. Perus- ja kasvulohkon tukikelpoiseen pinta-alaan hyväksytään kuitenkin vesistön tai valtaojan reunalla oleva ympäristötuen ehtojen mukainen:

1) piennar;

2) keskimäärin enintään kolme metriä leveä suojakaista; sekä

3) luonnon monimuotoisuuspiennar.

16 §
Sarkaojat perus- ja kasvulohkolla

Valvonnassa on tarkastettava, että sarkaojat ovat tukiehtojen mukaiset.

Perinteiseen viljely- ja maankäyttötapaan kuuluva, enintään kolme metriä leveä, tukiehtojen mukainen sarkaoja ja sen piennar on valvonnassa hyväksyttävä perus- ja kasvulohkon tukikelpoiseen pinta-alaan.

17 §
Puut ja pensoittuneet alueet peruslohkolla

Valvonnassa vähennetään puut ja pensaikot peruslohkon pinta-alasta. Vähennystä ei kuitenkaan tehdä, jos kyseessä on pysyvän laitumen tukikelpoisuuden edellytykset täyttävä alue.

Peruslohkoon kuuluvassa ojassa tai viljelemättömällä pientareella olevat puita tai pensaikkoa kasvavat alueet on valvonnassa vähennettävä peruslohkon pinta-alasta.

18 §
Suojakaistat, pientareet ja luonnon monimuotoisuuspientareet kasvulohkolla

Ympäristötuen ehtojen mukaiset keskimäärin enintään kolme metriä leveät suojakaistat, pientareet ja luonnon monimuotoisuuspientareet on valvonnassa hyväksyttävä kasvulohkon pinta-alaan.

19 §
Viljelytekniset päisteet sekä puutarhakasvien hoito- ja ajokäytävät

Tukiehtojen mukaiset välttämättömistä viljelyteknisistä syistä jätetyt keskimäärin enintään kolme metriä leveät päisteet sekä tukiehtojen mukaiset puutarhakasvien hoito- ja ajokäytävät on valvonnassa hyväksyttävä kasvulohkon pinta-alaan, jos ne kuuluvat kyseessä olevan kasvin viljelytapaan.

4 luku

Valvontatulos

20 § (29.12.2009/1846)
Kasvilajiryhmät

Kasvilajiryhmien erottamisesta toisistaan säädetään soveltamisasetuksen 56 artiklassa.

Kasvilajiryhmittäisten tulosten laskemisesta tukitasojen mukaisesti erikseen säädetään soveltamisasetuksen 57 artiklassa. Ympäristötuesta ja luonnonhaittakorvauksesta säädetään lisäksi osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksen 16 artiklassa.

21 §
Kasvilajiryhmään kuulumaton kasvi

Jos valvonnassa kasvulohkolla todetaan muun kasvilajiryhmän kasvi kuin tuen hakijan tukihakemuksessa ilmoittama, on kasvulohko hylättävä niiden kasvilajiryhmien osalta, joissa havaittu kasvi ei ole tukikelpoinen.

22 §
Pinta-alavirheet

Tukikelpoisuuden edellytysten tarkastamisen jälkeen on pinta-alavirheet laskettava kasvilajiryhmittäin 20 §:n mukaisesti. Pinta-alavirheet on laskettava valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta.

2 momentti on kumottu A:lla 4.6.2009/398.

23 § (19.5.2011/522)
Pinta-alavirheistä aiheutuvat seuraamukset

Pinta-alan virheellisestä ilmoittamisesta aiheutuvista seuraamuksista säädetään soveltamisasetuksen IV osastossa. Ympäristötuesta ja luonnonhaittakorvauksesta säädetään lisäksi osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksen 16 artiklassa.

Pinta-alan ilmoittamatta jättämisen seuraamuksista säädetään soveltamisasetuksen 55 artiklassa ja osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksen 16 artiklan 1 kohdassa. Ilmoittamattomaan pinta-alaan lasketaan vain kokonaan ilmoittamattomien peruslohkojen pinta-ala. Alle 0,05 hehtaarin peruslohkoja ei lasketa ilmoittamattomaan pinta-alaan.

5 luku

Erinäiset säännökset

24–26 §

24–26 § on kumottu A:lla 30.5.2013/380.

6 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

27 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä toukokuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan seuraavat asetukset niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:

1) valvonnan tavoitteista ja yleisestä organisoinnista 19 päivänä toukokuuta 2005 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (324/2005);

2) suorien pinta-alaperusteisten tukien hallinnosta ja valvonnasta 24 päivänä toukokuuta 2006 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (406/2006);

3) peltoalaperusteisten tukien valvonnasta 24 päivänä toukokuuta 2006 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (407/2006).

28 §
Siirtymäsäännökset

Muussa laissa tai asetuksessa olevan viittauksen tällä asetuksella kumottavaan asetukseen katsotaan merkitsevän viittausta tähän asetukseen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.5.2008/336:

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä toukokuuta 2008. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

4.6.2009/398:

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä kesäkuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

29.12.2009/1846:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

3.6.2010/463:

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä kesäkuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

19.5.2011/522:

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä toukokuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073) ; EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16, Komission asetus (EY) N:o 1122/2009 (32009R1122) ; EUVL L 316, 2.12.2009, s. 65, Komission asetus (EU) N:o 65/2011 (32011R0065) ; EUVL L 25, 28.1.2011, s. 8

30.5.2013/380:

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä kesäkuuta 2013.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.