Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Seurattu SDK 353/2023 saakka.

2.3.2007/217

Taksiliikennelaki

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 24.5.2017/320, joka on voimassa 1.7.2018 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Lain tavoitteet

Tämän lain tavoitteena on turvata laadukkaiden taksiliikennepalvelujen saatavuus.

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) tilausliikenteellä liikennelupaa edellyttävää liikennettä, jota harjoitetaan tilauksesta tilaajan määräämällä tavalla;

2) palvelusopimusasetuksella rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1370/2007; (13.11.2009/870)

3) taksiluvalla hakemuksesta myönnettävää liikennelupaa, joka oikeuttaa luvanhaltijan harjoittamaan tilausliikennettä ja palvelusopimusasetuksessa tarkoitettua liikennettä yhdellä henkilöautolla tai yhdellä esteettömyyttä koskevat vaatimukset täyttävällä henkilöautolla koko maassa Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta; (13.11.2009/870)

4) liikenteestä vastaavalla henkilöllä henkilöä, jonka oikeushenkilö on esittänyt vastaamaan liikenteestä ja lupaviranomainen hyväksynyt ja joka tosiasiallisesti ja jatkuvasti johtaa yrityksen liikenteenharjoittamista ja edustaa yritystä;

5) asemapaikalla paikkaa tai kuntaa, josta liikennettä harjoitetaan tai aiotaan harjoittaa ja jonne liikenteessä käytetty auto viedään ajon tai toimeksiannon päätyttyä;

6) kaluston esteettömyyttä koskevilla vaatimuksilla vaatimuksia, jotka invataksin ja esteettömän taksiauton tulee täyttää siten kuin erikseen säädetään; (22.12.2011/1423)

7) maaseutumaisella kunnalla kuntaa, jonka väestöstä alle 60 prosenttia asuu taajamassa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 15 000, sekä kuntaa, jonka väestöstä vähintään 60 prosenttia, mutta alle 90 prosenttia, asuu taajamassa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 4 000; (24.6.2010/612)

8) liitetyn kunnan alueella kunnan aluetta, joka 31 joulukuuta 2008 tai sen jälkeen on yhtenä kuntana liitetty toisen kunnan osaksi tai muuten lakannut olemasta itsenäinen kunta; (24.6.2010/612)

9) taksilla henkilöautoa, jota käytetään taksiluvan nojalla. (24.6.2010/612)

3 §
Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan ammattimaiseen henkilöiden kuljettamiseen tiellä henkilöautolla.

Ammattimaisella henkilöiden kuljettamisella tarkoitetaan elinkeinon harjoittamisen tai toimeentulon hankkimisen taikka muun tulonhankkimisen tarkoituksessa harjoitettua henkilöiden kuljettamista tiellä henkilöautolla korvausta vastaan päätoimisesti taikka sivutoimisesti tai muuten toisen elinkeinon ohella. Ammattimaiseen henkilöiden kuljettamiseen rinnastetaan kuljetus korvausta vastaan, jos kuljetusta edeltää kuljetuspalvelun tarjoaminen yleisölle julkisella paikalla.

Tämän lain 18 §:ää sovelletaan henkilöautolla harjoitettavaan tavarankuljetukseen tiellä ja 4 a §:n 3, 4 ja 5 momenttia kuorma-autolla ja pakettiautolla harjoitettavaan liikenteeseen. (24.6.2010/612)

2 luku

Taksilupa

4 §
Luvanvaraiset kuljetukset

Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen edellyttää taksilupaa.

Ilman taksilupaa saa:

1) kunnan järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvana kuljettaa henkilöitä kunnan, kuntayhtymän tai yhteisön, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, hallinnassa olevalla henkilöautolla kuljetuspalvelujen saajilta perittäväksi säädettyä asiakasmaksua vastaan;

2) konsernin tai siihen verrattavan yhtymän, kunnan, kuntayhtymän tai yhteisön, jossa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, hallinnassa olevalla henkilöautolla kuljettaa henkilöitä, jos kuljetukset ovat yhteisön sisäisiä;

3) palveluyrityksen hallinnassa olevalla henkilöautolla kuljettaa henkilöitä, jos kuljetus liittyy koti- tai matkailupalveluihin ja kuljetus on osa yrityksen tarjoamasta palvelukokonaisuudesta;

4) kuljettaa henkilöitä museoajoneuvolla.

3 momentti on kumottu L:lla 24.6.2010/612.

4 a § (24.6.2010/612)
Henkilöiden kuljettaminen eräissä ajoneuvolaissa mainituissa ajoneuvoissa

Henkilöiden kuljettaminen ammattimaisesti tiellä ajoneuvolain (1090/2002) 10 §:ssä tarkoitetulla kuorma-autolla (N2- ja N3-luokan ajoneuvolla) tai pakettiautolla (N1-luokan ajoneuvolla) tai mainitun lain 13 §:ssä tarkoitetulla kolmipyörällä, kevyellä nelipyörällä tai nelipyörällä (L5e-, L6e- tai L7e-luokan ajoneuvolla) on kielletty.

Henkilöitä saa kuitenkin kuljettaa tilapäisesti kuorma-autolla, jonka kuormalavalla ei ole istuimia eikä penkkejä, kun kyse on penkinpainajaisajosta tai vastaavaan muuhun tilaisuuteen liittyvästä matkustajien kuljetuksesta edellyttäen, että auton kuljettajalla on vähintään kahden vuoden ajokokemus kuorma-autolla toisen palveluksessa tai luvanvaraisen liikenteen harjoittajana. Henkilöitä saa lisäksi kuljettaa kuorma-autolla tai pakettiautolla puolustusvoimissa sotilaskuljetuksina.

Kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetussa laissa (693/2006) tarkoitetun kotimaan liikenneluvan tai Suomessa myönnetyn yhteisöluvan haltija saa kuljettaa henkilöitä ammattimaisesti N-luokan ajoneuvolla silloin, kun samassa kuljetuksessa kuljetetaan matkustajaa ja sellaista matkustajan ostamaa tai hankkimaa tavaraa, jonka kuljetuksesta on tehty luvan haltijan ja tavaran myyjän tai myyjän edustajan kesken kirjallinen tavaran kotiinkuljetuspalvelua koskeva sopimus. Edellytyksenä on lisäksi, että tavaran ja henkilön yhteiskuljetus on yksittäisen tavaran koosta tai painosta johtuen matkustajan kannalta tarpeellista.

Edellä 3 momentissa tarkoitetun sopimuksen on oltava autossa mukana ja se on pyydettäessä esitettävä poliisi-, tulli- tai rajavartiomiehelle.

Autoissa ei saa käyttää harhaanjohtavasti taksamittaria tai taksivalaisinta muistuttavia välineitä tai tunnuksia.

5 § (22.12.2009/1314)
Lupaviranomainen

Taksiluvan myöntää hakemuksesta se toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueella liikenteen pääasiallinen asemapaikka on.

6 §
Taksiluvan myöntämisen edellytykset

Jollei 19 §:stä muuta johdu, taksilupa myönnetään hakijalle:

1) joka on täysi-ikäinen ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 18 §:n nojalla rajoitettu ja jolla ei ole saman lain 8 §:n 1 momentin nojalla määrättyä edunvalvojaa; (22.12.2011/1423)

2) joka on hyvämaineinen;

3) joka on suorittanut ammattitaitoa edellyttävän taksiliikenteen yrittäjäkurssin ja jolle Liikenteen turvallisuusvirasto on myöntänyt todistuksen taksiliikenteen yrittäjäkokeen hyväksytystä suorittamisesta; (22.12.2009/1314)

4) jolla on yhteensä vähintään kuuden kuukauden kokemus taksinkuljettajana; (22.12.2011/1423)

5) joka kykenee vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan; ja

6) jonka taksilupaa ei ole peruutettu 22 §:n 2 momentin nojalla viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua yrittäjäkurssia ei kuitenkaan vaadita siltä, jolla on vähintään kahden vuoden käytännön kokemus henkilöliikennettä harjoittavan yrityksen johtotehtävistä. Kurssia ei myöskään vaadita siltä, joka on suorittanut ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettuun tutkintorakenteeseen sisältyvän kaupallisen, hallinnollisen, teknisen, kuljetusalan tai vastaavan alalle soveltuvan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon taikka korkeakoulututkinnon. Tässä momentissa tarkoitetun on kuitenkin suoritettava hyväksytysti 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu koe.

Taksilupa myönnetään 1 momentin 5 ja 6 kohdan vaatimukset täyttävälle oikeushenkilölle, jonka liikenteestä vastaava henkilö täyttää 1 momentin 1–6 kohdan tai 1, 2 ja 4–6 kohdan sekä 2 momentin edellytykset. (26.6.2009/482)

Jos hakijoissa ei ole sellaista, joka täyttää 1 momentin 4 kohdassa säädetyn edellytyksen, lupa myönnetään hakijalle, joka täyttää muut tässä pykälässä säädetyt edellytykset.

7 §
Hyvä maine

Taksiluvan hakija tai liikenteestä vastaava henkilö ei täytä 6 §:n 1 momentissa säädettyä hyvämaineisuuden vaatimusta, jos hänet on

1) viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana tuomittu yli kahden vuoden vankeusrangaistukseen,

2) viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana tuomittu enintään kahden vuoden vankeusrangaistukseen,

3) viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana tuomittu sakkorangaistukseen asiakkaaseen kohdistuneesta rikoksesta taikka rattijuopumuksesta tai törkeästä rattijuopumuksesta liikennelupaa edellyttävässä henkilöliikenteessä tai 28 §:n 1 momentin mukaan rangaistavasta luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta tai

4) vähintään kolmesti viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana tuomittu sakkorangaistukseen työ- tai palkkasuhdetta, kirjanpitoa, veroja, velkasuhdetta, ajo- ja lepoaikojen noudattamista, liikenteen harjoittamista tai liikenne- tai ajoneuvoturvallisuutta taikka muiden ammatinharjoittamista koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta

ja teot osoittavat hänen olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan taksiliikennettä.

8 §
Yrittäjäkurssi

Yrittäjäkurssin tarkoituksena on antaa taksiliikenteen harjoittajaksi aikovalle riittävä ammatillinen pätevyys. Kurssin kesto on vähintään 120 tuntia. Kurssin opetussisältöön tulee kuulua ainakin seuraavia asiakokonaisuuksia: taksitoimialan yleinen kehitys ja taksitoimialaa koskeva lainsäädäntö, asiakaspalvelu, liikenteessä käytettävä auto ja sen varusteet, liikenteen harjoittaminen ja taloudenpito. Kurssin opetussisällöstä ja kestosta annetaan tarkemmat säännökset liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa taksiliikenteen yrittäjien ammattitaitoa osoittavasta, kurssin jälkeen suoritettavasta kokeesta. Liikenteen turvallisuusvirasto voi käyttää koetehtävien laadinnassa ja koetilaisuuden järjestämisessä apunaan ulkopuolista asiantuntijaa. (22.12.2009/1314)

3 momentti on kumottu L:lla 7.8.2015/1002.

9 §
Kyky vastata taloudellisista velvoitteista

Hakijan tai liikenteestä vastaavan henkilön ei katsota kykenevän 6 §:n 1 momentin 5 kohdassa säädetyllä tavalla asianmukaisesti vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan, jos hän on konkurssissa taikka jos hänellä on maksukykyynsä nähden vähäistä suurempia erääntyneitä verovelkoja tai saatavia ulosotossa.

10 §
Taksiluvan myöntäminen ja muuttaminen

Taksilupa on voimassa toistaiseksi. Luvassa on vahvistettava liikenteen asemapaikka sekä ajankohta, jolloin liikenne on viimeistään aloitettava. Taksilupaan voidaan tarvittaessa sisällyttää kaluston esteettömyyttä koskevia ehtoja.

Taksilupaa voidaan muuttaa hakemuksesta. Lupaa voidaan muuttaa myös väliaikaisesti.

3–5 momentit on kumottu L:lla 22.12.2011/1423.

10 a § (22.12.2011/1423)
Taksiluvan hakijoiden keskinäinen etusijajärjestys

Myönnettäessä taksilupia 6 §:ssä säädetyt vaatimukset täyttäville hakijoille on noudatettava luvanhakijoiden keskinäistä etusijajärjestystä siten kuin tässä pykälässä säädetään.

Lupa myönnetään ensisijaisesti hakijalle, joka hakee lupaa kuntaa pienemmälle asemapaikalle, jos asemapaikan etäisyys kuntakeskuksesta on vähintään 20 kilometriä eikä asemapaikalla ole voimassa olevia taksilupia. Tätä säännöstä ei sovelleta Helsingin, Vantaan, Espoon, Kauniaisten, Turun, Tampereen tai Oulun kaupunkien alueelle haettuun lupaan.

Muuten luvat myönnetään ensisijaisesti sen mukaan, kuinka pitkä työkokemus hakijalla tai liikenteestä vastaavalla henkilöllä on taksinkuljettajana. Joka kolmas kerta luvat myönnetään kuitenkin ensisijaisesti hakijoille, joilla on voimassa oleva taksilupa tai taksilupia. Hakijalla katsotaan olevan voimassa oleva taksilupa myös, jos hakija tai hakijayhtiön liikenteestä vastaava henkilö tai osakas on omistajana tai osakkaana taksiliikennettä harjoittavassa yrityksessä. Jos hakijoita, joilla on voimassa oleva taksilupa, on enemmän kuin lupia voidaan myöntää, lupa myönnetään hakijalle, jolla on vähiten lupia. Jos hakijoilla on yhtä paljon lupia, lupa myönnetään hakijalle, jolla lupa on ollut kauimmin.

Luvan myöntämiskerralla tarkoitetaan lupaviranomaisen määrittelemää ajankohtaa, jolloin taksilupa tai taksilupia on haettavana. Jos lupia on 19 §:n mukaan myönnettävissä, luvanmyöntämiskertoja on järjestettävä vähintään kerran vuodessa. Lupaviranomaisen on tiedotettava lupien hakuajoista sekä siitä, millä perusteella luvat kullakin myöntämiskerralla ensisijaisesti myönnetään.

10 b § (22.12.2011/1423)
Työkokemuksen pituuden laskeminen

Lupaviranomaisen on hakijan 6 §:n 1 momentin 4 kohdassa ja 10 a §:n 3 momentissa tarkoitetun työkokemuksen pituutta selvittäessään otettava huomioon hakijan toimittamat verotodistukset ja työeläkeotteet. Tarvittaessa lupaviranomainen voi käyttää työkokemuksen arvioinnissa myös hakijalta pyytämiään työtodistuksia ja muita selvityksiä taksin kuljettamisesta. Työkokemuksen pituus voidaan määritellä myös laskennallisesti työtulojen perusteella, jos hakijan kuljettajakokemus on selvästi todennettavissa. Lupaviranomaisen on taksilupaa koskevan päätöksensä perusteluissa ilmoitettava hakijalle, mitkä seikat se on ottanut huomioon hakijan kuljettajakokemuksen arvioinnissa.

Jos lupaviranomainen määrittelee työkokemuksen laskennallisesti, se määrittelee vuosittain asemapaikan keskimääräisen kuukauden ajotulon ja selvittää hakijan vuotuisen työkokemuksen kuukauden ja tarvittaessa viikon tarkkuudella jakamalla hakijan kokonaistulon keskimääräisellä kuukauden tulolla. Laskennassa hakijan vuotuisina työkuukausina ei kuitenkaan pidetä useampaa kuin 12:ta kuukautta eikä pitempää aikaa kuin hakija on tosiasiallisesti ollut työssä. Jos hakijalla on työkokemusta usealta vuodelta, on hakijan kokonaistulojen laskennassa otettava huomioon myös rahan arvon muutokset.

11 §
Taksiluvan luovuttamiskielto

Taksilupaa ei saa luovuttaa toisen käytettäväksi.

Taksilupaa ei saa myydä tai muuten luovuttaa. Jos taksilupa on myönnetty oikeushenkilölle ja yritys, jonka nimissä taksilupa on, myydään tai muuten luovutetaan, oikeushenkilön on saadakseen jatkaa liikennettä kuuden kuukauden kuluessa luovutuksesta haettava uutta taksilupaa. Yritys katsotaan luovutetuksi, jos yrityksen osakkuuteen tai osakkeiden omistukseen perustuva määräämisvalta on siirtynyt. Oikeushenkilön luovuttajan tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle viivytyksettä luovutuksesta. (22.12.2011/1423)

Jos oikeushenkilö, jonka nimissä on taksilupa, luovutetaan vastikkeetta, ei uuteen taksilupahakemukseen kuitenkaan sovelleta 10 a §:ää, jos yritys luovutetaan siinä määräävässä asemassa olevan henkilön lähisukulaiselle. Lähisukulaisella tarkoitetaan henkilöä, jolla voi perintökaaren (40/1965) 2 tai 3 luvun mukaan olla perintöoikeus yrityksessä määräävässä asemassa olevan henkilön omaisuuteen. (22.12.2011/1423)

3 luku

Taksiliikenteen harjoittaminen

12 §
Velvollisuus harjoittaa taksiliikennettä ja ilmoitusvelvollisuus päivystyksestä (26.6.2009/482)

Taksiluvan haltija on velvollinen harjoittamaan liikennettä taksiluvan mukaisesti. Luvan haltija saa toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen suostumuksella keskeyttää liikenteen harjoittamisen enintään kolmen kuukauden ajaksi, jos hänen sairautensa estää häntä toimimasta taksinkuljettajana ja jos muita kuljettajia ei ole saatavilla. Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi perustellusta syystä luvan haltijan pyynnöstä jatkaa liikenteen keskeyttämistä kolmea kuukautta pidemmäksi ajaksi, jos luvan haltija on edelleen sairas eikä hän sairauteensa liittyvästä tai muusta syystä ole kyennyt toimimaan taksinkuljettajana tai kyennyt saamaan tilalleen palkattua kuljettajaa. (22.12.2009/1314)

Taksiluvan haltija on pyydettäessä velvollinen suorittamaan luvan mukaisen henkilökuljetuksen pääasiallisella toiminta-alueellaan, jollei muu ajotehtävä, vapaavuoro, kuljettajan sallitun työajan ylittyminen, luvan haltijan oma tai hänen perheenjäsenensä äkillinen sairaus, kuljettajan sairaus, ajoneuvon rikkoontuminen tai muu näihin rinnastettava erityinen syy estä kuljetusta. Lisäksi luvan haltijalla on oikeus kieltäytyä kuljetuksesta tilanteessa, jossa kuljettaja voi työntekijänä pidättäytyä työstä työturvallisuuteen vedoten.

Taksiluvan haltija, joka harjoittaa liikennettä maaseutumaisessa kunnassa tai jonka lupa on myönnetty asemapaikalle, jonka etäisyys kuntakeskuksesta on vähintään 20 kilometriä tai liitetyn kunnan alueelle, ja joka ei kuulu vahvistetun ajovuorojärjestyksen piiriin, on velvollinen ilmoittamaan itse tai yhdessä muiden paikkakunnan autoilijoiden kanssa sellaisten viikonpäivien ja vuorokaudenaikojen päivystyksistä tai sovituista päivystysvuoroista, joina kysyntä on vähäistä. Päivystystiedot on ilmoitettava julkaisemalla ne ajantasaisesti luvanhaltijan tai taksiluvan haltijoita edustavan yhteisön tai asemapaikan puhelinpalveluna taikka Internet-sivuilla. Tiedot voidaan julkaista myös paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. (22.12.2011/1423)

13 §
Ajovuorojärjestys

Ajovuorojärjestyksen tarkoituksena on varmistaa taksin saatavuus vuorokauden kaikkina aikoina ja yleisesti ohjata tarjonnan määrää kysynnän vaihtelujen edellyttämällä tavalla.

Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää ajovuorojärjestyksestä taksiluvan haltijoiden aloitteesta. Ehdotuksen ajovuorojärjestykseksi voi tehdä myös taksiluvan haltijoita edustava yhteisö. Ajovuorojärjestystä suunniteltaessa ja siitä päätettäessä luvan haltijoita on kohdeltava tasapuolisesti ja niin, ettei heidän oikeuttaan liikenteen harjoittamiseen rajoiteta. (22.12.2009/1314)

Ajovuorojärjestystä on noudatettava tilausliikennettä harjoitettaessa. Luvan haltijalla on oikeus olla ajossa myös ajovuoron ulkopuolella.

14 § (22.12.2009/1314)
Yhteisliikenne

Taksin saatavuuden parantamiseksi toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi omasta aloitteestaan tai taksiluvan haltijoiden taikka taksiluvan haltijoita edustavan yhteisön aloitteesta yhtenäistää kahden tai useamman kunnan taksilupien asemapaikat niin, että kaikkien taksilupien asemapaikat ovat joko kokonaan tai osittain samat. Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myös päättää, että tilausvälityskeskuksen on välitettävä tilauksia myös taksille, joka on ajon saatuaan poistunut omalta asemapaikaltaan eikä ole vielä ehtinyt palata sinne takaisin.

15 §
Tilausvälityskeskus

Tilausvälityskeskuksen on ennen toimintansa aloittamista tehtävä ilmoitus toimintapaikkansa toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (22.12.2009/1314)

Ilmoitukseen tulee sisällyttää selvitys:

1) tilausvälitystoiminnan ympärivuorokautisuudesta;

2) ennakkotilausten vastaanoton järjestämisestä;

3) henkilöistä, jotka vastaavat tilausvälitystoiminnasta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kieltää tilausvälityskeskuksen toiminnan, tai jos tällaista toimintaa ei vielä ole aloitettu, kieltää toiminnan aloittamisen taikka määrätä tilausvälityskeskuksen muuttamaan tai korjaamaan epäasiallinen toiminta. Kielto ja määräys ovat voimassa, kunnes puutteet on korjattu. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi asettaa kieltonsa ja määräyksensä tehosteeksi uhkasakon siten kuin uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään. Tilausvälityskeskuksen toiminta on epäasiallista, jos tilausvälitystoimintaa ei ole järjestetty ympärivuorokautiseksi tai ennakkotilausten vastaanottoa ei ole järjestetty tai jos tilausvälitystoimintaa harjoitettaessa on ilmennyt vakavia ja olennaisia rikkomuksia tai laiminlyöntejä taikka jos tilausvälityskeskus kieltäytyy välittämästä tilauksia ajovuoron ulkopuolella liikennettä harjoittaville taksiluvan haltijoille silloin, kun se on teknisesti mahdollista. (22.12.2011/1423)

16 §
Taksiliikenteen kuluttajahinnat

Taksiliikenteessä kuluttajilta perittävä enimmäishinta koostuu perusmaksusta, ajomatkamaksusta ja odotusmaksusta. Perusmaksu voidaan periä yöaikaan ja viikonloppuna korotettuna. Lisäksi voidaan periä ennakkotilausmaksu sekä avustamis-, lentokenttä- ja tavarankuljetuslisä.

Enimmäishintojen, ennakkotilausmaksun ja muiden lisämaksujen tulee olla kustannussuuntautuneita siten, että niihin sisältyy kohtuullinen voitto. Kustannustason muutoksia tarkastellaan taksiliikenteen kustannusindeksin perusteella.

Tarkemmat säännökset taksiliikenteessä kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista ja niiden lisäksi perittävistä lisämaksuista annetaan valtioneuvoston asetuksella. Enimmäishinnat säädetään vuosittain viimeistään 30 päivänä kesäkuuta annettavalla valtioneuvoston asetuksella.

17 §
Taksipalvelujen laatuvaatimukset

Taksiliikennettä harjoitettaessa on noudatettava seuraavia laatuvaatimuksia:

1) vahvistetut ajovuorot ajetaan;

2) liikenteeseen käytettävä auto on ominaisuuksiltaan, kunnoltaan ja varustukseltaan asianmukainen;

3) kuljettajan pukeutuminen on asianmukaista;

4) kuljettaja käyttäytyy asiakasta kohtaan asiallisesti ja kohteliaasti ja ottaa huomioon asiakkaan erityiset tarpeet;

5) kuljettaja valitsee asiakkaan kannalta edullisimman ja tarkoituksenmukaisimman reitin, jos asiakas jättää valinnan kuljettajalle, tai ajaa asiakkaan ehdottamaa reittiä;

6) kuljettaja noudattaa liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi;

7) kuljettaja noudattaa vaitiolovelvollisuutta asiakkaan yksityisyyden turvaamiseksi;

8) asiakkaalla on oikeus maksaa käteisellä tai yleisimmillä luotto- ja maksukorteilla;

9) noudatetaan vahvistettua taksaa tai niitä hintoja, joista on sovittu;

10) varmistetaan asiakkaan turvallinen autoon tulo ja siitä poistuminen ja tarjotaan hänelle hänen tarvitsemaansa apua;

11) tarjotaan ja annetaan apua matkatavaroita lastattaessa ja purettaessa.

Laatuvaatimusten tarkemmasta sisällöstä voidaan säätää liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Asetuksen säännökset voivat koskea erityisesti:

1) liikenteeseen käytettävän auton ominaisuuksia, kuntoa ja varusteita;

2) ajoreitin valintaa;

3) asiakkaan erityisten tarpeiden kuvausta;

4) asiakkaan turvallisuuden varmistamista.

18 §
Tavarankuljetus

Sen lisäksi, mikä on sallittua kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain (693/2006) mukaan, taksiluvan nojalla harjoitettavassa tilausliikenteessä saa kuljettaa alle 100 kilon tavaralähetyksiä.

4 luku

Taksilupien enimmäismäärät ja seuranta

19 § (22.12.2009/1314)
Taksilupien enimmäismäärä

Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vahvistaa vuosittain kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät. Enimmäismäärää koskevassa päätöksessä määrätään myös, kuinka moneen lupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset ja kuinka monta lupaa myönnetään liitetyn kunnan alueelle.

Toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulee vahvistaa lupien enimmäismäärät sellaiselle tasolle, että ne eivät rajoita taksipalvelujen saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eivätkä heikennä palvelujen laatua. Keskus hyödyntää enimmäismääriä vahvistaessaan 20 §:n mukaisessa taksin kysynnän ja tarjonnan seurannassa hankkimiaan ja saamiaan tietoja. Keskus voi hyödyntää myös kuntaa pienempää tai laajempaa aluetta koskevia tietoja, jos se on tarpeen taksipalvelujen saatavuuden kannalta.

20 § (22.12.2009/1314)
Taksin kysynnän ja tarjonnan seuranta

Toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävänä on seurata taksin kysynnän ja tarjonnan muutoksia sekä toimialan kannattavuuden kehitystä alueellaan. Keskuksen on myös seurattava kuluttajien palautetta taksin saatavuudesta ja laadusta sekä taksien riittävyyttä elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeiden kannalta.

Toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on kerättävä ja seurattava ainakin seuraavia kysyntään vaikuttavia tietoja: väestökehitys, väestön tulotaso, taajama-aste, työpaikkaomavaraisuus, katu- ja tieverkon pituus, vuodepaikkatiheys, anniskelulupatiheys, matkustajaterminaalit ja joukkoliikenteen määrä. Keskuksen on kerättävä ja seurattava ainakin seuraavia tarjontaan vaikuttavia tietoja: voimassa olevien taksilupien määrä, taksiliikenteen liikevaihto ja ajojen määrä kilometreinä autoa kohden, taksien yrityskoko sekä taksien tilausvälityskeskusten välittämien ja välittämättä jääneiden tilausten määrä.

5 luku

Valvonta ja taksiluvan peruuttaminen

21 § (22.12.2009/1314)
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valvontatehtävät

Toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa tarkistettava, että taksiluvan haltija ja oikeushenkilön liikenteestä vastaava henkilö edelleen täyttävät 6 §:n 1 momentin 2 ja 5 kohdassa säädetyt luvan myöntämisen edellytykset.

Toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on vähintään kerran vuodessa tarkistettava, että taksiluvan haltija harjoittaa liikennettä.

22 § (22.12.2009/1314)
Taksiluvan peruuttaminen

Toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on peruutettava taksilupa määräajaksi tai kokonaan, jos luvanhaltija ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä.

Toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on peruutettava taksilupa myös, jos liikennettä harjoitettaessa on ilmennyt vakavia ja olennaisia rikkomuksia tai laiminlyöntejä, jotka liittyvät taksiluvan luovuttamiseen, palvelun saatavuuteen, velvollisuuteen harjoittaa liikennettä, 12 §:ssä säädettyyn ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiin, hinnoitteluun tai hinnoista ilmoittamisen asianmukaisuuteen, salassapitovelvollisuuden rikkomiseen tai asiakaspalautteen käsittelyyn taikka näihin rinnastettavaan 17 §:ssä säädettyjen laatuvaatimusten noudattamatta jättämiseen.

Toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on peruutettava taksilupa, jos liikennettä ei ole aloitettu viimeistään luvassa vahvistettuna ajankohtana tai jos liikenteen harjoittaminen on lopetettu taikka jos luvanhaltija luvan peruuttamista pyytää.

Edellä 11 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetun luovuttajan lupa on peruutettava, kun luvan myöntämistä luovutuksensaajalle koskeva päätös on saanut lainvoiman tai jos ilmenee, että lupaa ei ole haettu kuuden kuukauden kuluessa luovutuksesta. (22.12.2011/1423)

Toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa taksiluvan peruuttamisen sijasta annettava luvanhaltijalle varoitus, jos luvan peruuttaminen olisi kohtuutonta ja ilmenneet puutteet, rikkomukset tai laiminlyönnit voidaan korjata tai ne ovat vähäisiä.

Jos luvan peruuttamisen tai varoituksen antamisen peruste on sellainen, että se voidaan korjata, toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on ennen luvan peruuttamista tai varoituksen antamista annettava luvan haltijalle mahdollisuus asetetussa määräajassa korjata puute tai laiminlyönti. Määräaika ei saa olla lyhyempi kuin kolme kuukautta.

6 luku

Erinäiset säännökset

23 §
Kuolinpesän ja konkurssipesän oikeus jatkaa liikennettä

Jos taksiluvan haltija kuolee, kuolinpesä saa jatkaa liikennettä enintään 18 kuukauden ajan kuolinpäivästä, jos se kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa taksiluvan haltijan velvollisuuksista vastaavan 6 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohdassa säädetyt vaatimukset täyttävän henkilön lupaviranomaisen hyväksyttäväksi.

Jos taksiluvan haltija asetetaan konkurssiin, konkurssipesällä on oikeus jatkaa liikennettä enintään kolmen kuukauden ajan konkurssin alkamisesta. Konkurssipesän on viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle, haluaako se käyttää hyväkseen tätä oikeutta. Luvan haltijan velvollisuuksista vastaavat tänä aikana ne, jotka hoitavat konkurssipesää.

24 §
Salassapitovelvollisuus

Taksiluvan haltija tai hänen palveluksessaan oleva ei saa oikeudettomasti ilmaista eikä käyttää omaksi tai toisen hyödyksi taikka toista vahingoittaakseen, mitä hän tässä tehtävässään on saanut tietää asiakkaan liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisyyteen kuuluvista seikoista, jollei laissa muuta säädetä. Salassapitovelvollisuus säilyy liikenteenharjoittamisen tai kuljettajana toimimisen päätyttyä.

25 § (22.12.2009/1314)
Tietojen luovuttaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle

Taksiluvan haltijalla on 5 §:ssä tarkoitetun toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen pyynnöstä velvollisuus liike- ja ammattisalaisuuden estämättä luovuttaa sille tieto vuotuisesta liikevaihdostaan ja ajokilometrien määrästä samoin kuin liikenneluvan myöntämisen ja peruuttamisen sekä liikenteen valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja.

Tilausvälityskeskuksella on toimialueensa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen pyynnöstä velvollisuus kerätä ja liike- ja ammattisalaisuuden estämättä luovuttaa sille tietoja välitettyjen ja välittämättä jääneiden tilausten määrästä sekä valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja niistä taksiluvan haltijoista, jotka kuuluvat tilausvälityskeskukseen.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot on luovutettava viipymättä, viranomaisen pyytämässä muodossa ja maksutta. Jos tietoja ei anneta pyynnöstä eikä kehotuksesta huolimatta kohtuullisessa, vähintään kuukauden määräajassa, toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi velvoittaa taksiluvan haltijan ja tilausvälityskeskuksen korjaamaan laiminlyöntinsä. Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi asettaa velvoitteen tehosteeksi uhkasakon siten kuin uhkasakkolaissa säädetään.

26 §
Taksiluvan mukana pitäminen ja ajon keskeyttäminen

Liikennettä harjoitettaessa tulee autossa olla mukana alkuperäinen taksilupa. Kuljettajan on pyydettäessä esitettävä se poliisi-, tulli- tai rajavartiomiehelle.

Poliisi-, tulli- tai rajavartiomies voi keskeyttää kuljetuksen, jos kuljettaja ei voi esittää lupaa.

Kuljetuksen keskeyttävällä virkamiehellä on oikeus ottaa auton rekisteriote ja -kilvet haltuunsa. Ne on annettava takaisin, kun kuljetuksen keskeyttämisen perustetta ei enää ole.

27 § (7.8.2015/1002)
Muutoksenhaku

Edellä 8 §:ssä tarkoitetun kokeen arviointia koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Muuhun päätökseen sekä oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen taksiluvan peruuttamista koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Päätöstä noudatetaan muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

28 § (24.6.2010/612)
Rangaistussäännökset

Joka harjoittaa ammattimaista henkilöliikennettä henkilöautolla ilman tässä laissa edellytettyä taksilupaa tai vastoin 4 a §:n 1 momentin kieltoa kuljettaa henkilöitä ammattimaisesti tiellä ajoneuvolain 10 §:ssä tarkoitetulla N-luokan ajoneuvolla, on tuomittava luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Joka

1) harjoittaa ammattimaista henkilöliikennettä vastoin 4 a §:n 1 momentin kieltoa kuljettaa henkilöitä ammattimaisesti tiellä ajoneuvolain 13 §:ssä tarkoitetulla kolmipyörällä, nelipyörällä tai kevyellä nelipyörällä,

2) luovuttaa taksiluvan toisen käyttöön taikka

3) laiminlyö velvollisuuden pitää taksiluvan tai 4 a §:n 3 momentissa tarkoitetun sopimuksen mukana autossa taikka esittää luvan tai sopimuksen,

on tuomittava liikenneluparikkomuksesta sakkoon.

29 § (22.12.2009/1314)
Henkilörekisteritiedot

Toimivaltaisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada taksiluvan hakijaa, haltijaa ja liikenteestä vastaavaa henkilöä koskevia tietoja rikosrekisteristä, sakkorekisteristä, ajoneuvoliikennerekisteristä, ulosottorekisteristä ja verotuksen tietojärjestelmästä taksiluvan myöntämistä ja peruuttamista koskevien asioiden käsittelyä varten. Lisäksi sillä on oikeus saada tietoja näistä rekistereistä 21 §:n 1 momentissa mainittuja tarkistuksia varten.

7 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

30 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2007.

31 §
Siirtymäsäännökset

Jos taksilupa on ensimmäisen kerran myönnetty oikeushenkilölle ennen 1 päivää maaliskuuta 1991, sovelletaan luvan myyntiin ja muuhun vastikkeelliseen luovuttamiseen 11 §:n 2 momenttia ja luvan peruuttamiseen 22 §:n 4 momenttia kuitenkin vasta 1 päivästä elokuuta 2017.

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyt taksiluvat ovat sellaisenaan voimassa luvassa määrätyn ajan. Sen jälkeen ne uudistetaan hakemuksesta toistaiseksi voimassa oleviksi. Sen, jolla on oikeus harjoittaa taksiliikennettä tämän lain voimaan tullessa, katsotaan täyttävän tässä laissa säädetyn ammattitaitovaatimuksen.

Vuosina 2009–2011 taksiluvat myönnetään ensisijaisesti niille hakijoille, joilla on työkokemusta taksinkuljettajana tai palveluammatissa. Jos lupaa kuitenkin haetaan asemapaikalle, jonka etäisyys kuntakeskuksesta, Helsingin, Vantaan, Espoon, Kauniaisten, Turun, Tampereen ja Oulun kuntakeskuksia lukuun ottamatta, on vähintään 20 kilometriä, lupa myönnetään ensisijaisesti tällaista asemapaikkaa hakeneelle henkilölle, edellyttäen, että hakija täyttää 6 §:ssä säädetyt vaatimukset. Jos lupa vapautuu haettavaksi liitetyn kunnan alueelta, uusi lupa myönnetään aina luvan viimeistä asemapaikkaa hakeneelle 19 §:n mukaisesti liitetyn kunnan alueelle määritetyn kiintiön puitteissa, edellyttäen, että hakija täyttää 6 §:ssä säädetyt vaatimukset. (26.6.2009/482)

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Lain 19 §:ssä mainittujen enimmäismäärien valmistelu tulee hoitaa niin, että lääninhallitus voi vahvistaa taksilupien enimmäismäärät ensi tilassa lain voimaan tultua.

HE 38/2006, LiVM 34/2006, EV 263/2006

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

26.6.2009/482:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

HE 82/2009, LiVM 13/2009, EV 101/2009

13.11.2009/870:

Tämä laki tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2009.

HE 110/2009, LiVM 18/2009, EV 146/2009

22.12.2009/1314:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 208/2009, LiVM 23/2009, EV 203/2009

24.6.2010/612:

Tämä laki tulee voimaan 30 päivänä heinäkuuta 2010.

HE 32/2010, LiVM 6/2010, EV 82/2010

22.12.2011/1423:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ratkaisemattomat lupahakemukset, jotka ovat tulleet vireille ennen tämän lain voimaantuloa lupaviranomaisen kuulutuksessa tai ilmoituksessa antamaan määräaikaan mennessä ja joiden käsittely on kesken lain voimaan tullessa, ratkaistaan soveltaen sitä etusijajärjestystä koskevaa sääntelyä, joka oli voimassa hakemuksen vireille tullessa.

HE 72/2011, LiVM 17/2011, EV 102/2011

7.8.2015/1002:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 230/2014, LaVM 26/2014, EV 319/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.