Seurattu SDK 132/2023 saakka.

21.6.2006/503

Valtioneuvoston asetus rahankeräyksistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään 31 päivänä maaliskuuta 2006 annetun rahankeräyslain (255/2006) 31 §:n nojalla:

1 §
Rahankeräyslupahakemus

Lupahakemuksen tulee sisältää rahankeräyslain (255/2006) 10 §:ssä säädetyt tiedot ja liitteet.

Hakemuksessa tulee mainita:

1) hakemuksen perustelut;

2) keräyksen toimeenpanoaika;

3) keräyksen toimeenpanoalue;

4) luvan hakijan hallituksen jäsenten yksilöintitiedot, jos luvan hakijana on yhdistys tai muu rahankeräyslain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu yhteisö ja tiedot eivät sisälly yhteisöä koskevaan julkiseen rekisteriin;

5) rahankeräystiliä ja tilin käyttöoikeuksia koskevat tiedot;

6) käytännön toimeenpanijan hallituksen jäsenten yksilöintitiedot, jos käytännön toimeenpanijana on yhdistys;

7) 4 §:ssä säädettyjä tietoja koskeva ilmoitustapa.

Hakemukseen on liitettävä:

1) keräys- ja käyttösuunnitelma;

2) ote yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteristä taikka julkisoikeudellisen yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä;

3) jäljennös yhteisön tai säätiön säännöistä;

4) toimintakertomus tai muu selvitys siitä, että luvan hakija on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi;

5) jäljennös yhteisön tai säätiön viimeksi hyväksytystä tilinpäätöksestä;

6) ote yhteisön tai säätiön rahankeräyksen toimeenpanoa koskevasta pöytäkirjasta;

7) mahdollinen keräystunnus;

8) käytännön toimeenpanijaa koskeva selvitys, josta ilmenee, että toimeenpanija täyttää rahankeräyslain 15 §:ssä säädetyt edellytykset.

Lupaviranomainen voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen siitä, mitä 3 momentin 2–6 kohdassa säädetään.

Lupaviranomainen voi vaatia myös muun luvan myöntämiseksi tarvittavan selvityksen.

2 §
Keräys- ja käyttösuunnitelma

Keräys- ja käyttösuunnitelman tulee sisältää tiedot:

1) luvan hakijasta;

2) keräystavoista ja mahdollisesta keräystunnuksesta;

3) eri keräystapojen aiheuttamista arvioiduista kustannuksista;

4) käytännön toimeenpanijasta;

5) käytännön toimeenpanijan käyttämisestä aiheutuvista arvioiduista kustannuksista;

6) eri keräystavoilla saatavien varojen arvioidusta määrästä.

7) kerättävien varojen tulouttamisesta;

8) kerättävien varojen käyttötarkoituksesta;

9) miten ja milloin kerättävät varat käytetään;

10) miten kerättävien varojen käyttöä valvotaan.

Rahankeräyslain 6 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa keräyksissä keräys- ja käyttösuunnitelmasta tulee ilmetä:

1) luvan hakija;

2) avustettavan henkilön tai perheen yksilöintitiedot;

3) keräyksen toimeenpanoaika;

4) keräyksen toimeenpanoalue;

5) miten kerättävät varat käytetään;

6) miten kerättävien varojen käyttöä valvotaan.

3 §
Rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan tulee sisältää ainakin tiedot:

1) luvan saajasta;

2) kerättävien varojen käyttötarkoituksesta;

3) keräyksen toimeenpanoajasta;

4) keräyksen toimeenpanoalueesta;

5) keräystavoista;

6) keräystunnuksesta;

7) rahankeräyslain 16 §:ssä tarkoitetuista ehdoista;

8) rahankeräystilistä;

9) käytännön toimeenpanijasta;

10) rahankeräyslain 21 §:n 2 momentin mukaisista välitilityksistä ja loppuilmoituksesta;

11) 4 §:ssä säädettyjä tietoja koskevasta ilmoitustavasta.

4 §
Menettely ja määräajat rahankeräyksen toimeenpanossa

Rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä tulee yleisölle ilmoittaa seuraavat tiedot:

1) rahankeräysluvan saaja;

2) rahankeräysluvan myöntäjä;

3) luvan numero ja myöntämisajankohta;

4) keräyksen toimeenpanoaika;

5) keräyksen toimeenpanoalue;

6) kerättävien varojen käyttötarkoitus;

7) aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää;

8) käytännön toimeenpanija.

5 §
Tilitys

Rahankeräyksen tilityksestä tulee ilmetä tiedot:

1) luvan saajasta;

2) luvan numerosta;

3) keräyksen toimeenpanoajasta;

4) keräyksen toimeenpanoalueesta;

5) käytännön toimeenpanijasta;

6) keräyksen kokonaistuotosta;

7) maksetuista palkkioista ja muista toimeenpanosta aiheutuneista kuluista yksilöityinä;

8) käytännön toimeenpanijan käyttämisestä aiheutuneista kuluista yksilöityinä;

9) rahankeräyksen nettotuotosta;

10) rahankeräystilin käytöstä keräysajalta;

11) kerättyjen varojen käytöstä.

Lupaviranomainen voi vaatia muitakin tilitystä koskevia selvityksiä.

Tilitykseen tulee liittää tilintarkastajan lausunto keräyksen toimeenpanosta, jos rahankeräyksen toimeenpanijalla on velvollisuus tilintarkastajan käyttämiseen.

6 §
Tilitysten säilyttäminen

Tilitysten säilyttämisestä on voimassa, mitä kirjanpitolain (1336/1997) 2 luvun 10 §:n 2 momentissa säädetään.

7 §
Kiinteän omaisuuden käyttötarkoituksen muuttaminen ja omistus- tai hallintaoikeuden luovutus

Kiinteän omaisuuden käyttötarkoituksen muuttamista taikka omistus- tai hallintaoikeuden luovutusta koskevassa hakemuksessa tulee mainita:

1) rahankeräysluvan yksilöintitiedot;

2) kiinteän omaisuuden nykyinen tai suunniteltu käyttötarkoitus;

3) kiinteän omaisuuden uusi käyttötarkoitus;

4) kiinteän omaisuuden luovutuksesta saatavien varojen käyttötarkoitus;

5) hakemuksen perustelut.

Hakemukseen tulee liittää asiakirja tai jäljennös asiakirjasta, jolla kiinteä omaisuus tai sen hallintaoikeus on hankittu.

Jos kiinteän omaisuuden omistus- tai hallintaoikeus luovutetaan, tulee hakemukseen liittää asiakirja tai luonnos asiakirjaksi:

1) jolla kiinteä omaisuus tai sen hallintaoikeus on hankittu tai hankitaan; ja

2) jolla kiinteän omaisuuden omistus- tai hallintaoikeus luovutetaan.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.