Seurattu SDK 8/2022 saakka.

13.1.2006/25

Laki Elintarviketurvallisuusvirastosta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 18.5.2018/371, joka on voimassa 1.1.2019 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Toimiala

Elintarvikkeiden ja maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden valvontaa ja tutkimusta varten on Elintarviketurvallisuusvirasto. Virasto kuuluu maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

2 momentti on kumottu L:lla 9.11.2007/990.

2 §
Tehtävät

Viraston tehtävänä ovat toimialansa:

1) toimeenpanotehtävien johtaminen, kehittäminen ja ohjaaminen;

2) valvonta ja riskinhallinta;

3) riskinarviointi ja tieteellinen tutkimus sekä muut tutkimukset ja selvitykset;

4) vertailulaboratoriotoiminta;

5) viestintä ja neuvonta;

6) koulutus; sekä

7) kansainvälinen yhteistyö.

Viraston tulee suorittaa tehtävät, jotka sille on erikseen säädetty tai jotka maa- ja metsätalousministeriö sille erikseen määrää. Viraston tehtävistä säädetään tarvittaessa tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

3 §
Johtaminen ja ratkaisuvalta

Elintarviketurvallisuusvirastoa johtaa pääjohtaja. Pääjohtaja ratkaisee Elintarviketurvallisuusviraston päätettävät asiat, joita ei ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty viraston muun virkamiehen ratkaistaviksi. Pääjohtaja vahvistaa viraston työjärjestyksen.

4 §
Toimipaikat

Viraston toimipaikoista ja alueyksiköistä määrätään viraston työjärjestyksessä.

5 §
Yhteistyö

Viraston ja sen sidosryhmien yhteistyön tueksi virasto voi asettaa neuvoa-antavia toimielimiä, joihin se kutsuu asiantuntijoita.

6 §
Sopimusten tekeminen ja tilaustutkimukset

Virasto voi tehdä sopimuksia toimintaansa liittyvien tehtävien ja toimialaansa koskevien tutkimusten suorittamisesta sekä yhteistyöstä tutkimusohjelmien toteuttamiseksi. Virasto voi talousarvionsa rajoissa lisäksi käyttää asiantuntijoita.

Virasto voi tilauksesta tehdä toimialaansa kuuluvia selvityksiä ja tutkimuksia sekä antaa muita asiantuntijapalveluita.

7 §
Lahjoitusten vastaanottaminen

Virasto voi ottaa vastaan lahjoituksia toimintaansa varten.

8 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä viraston organisaatiorakenteesta, toimintojen järjestämisestä, asioiden ratkaisemisesta, viraston johdon tehtävistä sekä virkoihin nimittämisestä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

9 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2006.

Tällä lailla kumotaan Elintarvikevirastosta 15 päivänä joulukuuta 2000 annettu laki (1110/2000), Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksesta 15 päivänä joulukuuta 2000 annettu laki (1111/2000) ja kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta 4 päivänä joulukuuta 1992 annettu laki (1201/1992).

Muussa laissa tai asetuksessa taikka valtioneuvoston tai ministeriön päätöksessä oleva viittaus Elintarvikevirastoon, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitokseen tai Kasvintuotannon tarkastuskeskukseen tarkoittaa tämän lain tultua voimaan Elintarviketurvallisuusvirastoa.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

10 §
Siirtymäsäännökset

Elintarvikevirastossa, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksessa ja Kasvintuotannon tarkastuskeskuksessa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat siirtyvät Elintarviketurvallisuusviraston käsiteltäviksi. Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosastolla tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat viraston toimialaan kuuluvat toimeenpanoon liittyvät asiat siirtyvät Elintarviketurvallisuusviraston käsiteltäviksi.

11 §
Henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset

Elintarvikeviraston, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen ja Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen virka- ja työsopimussuhteinen henkilöstö sekä kyseiset virat siirtyvät tämän lain voimaan tullessa Elintarviketurvallisuusvirastoon. Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston toimeenpanotehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy samalla tavalla virkoineen virastoon. Virkojen siirtymiseen ei tarvita asianomaisten virkamiesten suostumusta. Valtion talousarviossa eriteltäviin virkoihin nimitettyjen virkamiesten virkasuhteet päättyvät ilman irtisanomista.

HE 54/2005, MmVM 7/2005, EV 181/2005

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

9.11.2007/990:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 70/2007, MmVM 4/2007, EV 41/2007

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.