Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

17.11.2005/915

Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu L:lla 12.4.2019/502, joka on voimassa 1.8.2019 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) 18 §:n 3 momentin ja 18 b §:n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 18 §:n 3 momentti laissa 673/2005 ja 18 b §:n 1 momentti laissa 766/2004, sekä ylioppilastutkinnon järjestämisestä 26 päivänä elokuuta 2005 annetun lain (672/2005) nojalla:

Ylioppilastutkinto
1 §
Koetehtävien laatiminen

Ylioppilastutkintoon kuuluvien kokeiden tehtävät laaditaan lukiolain (629/1998) 18 §:n 1 momentissa ja jäljempänä 2 §:ssä mainituissa oppiaineissa niiden kurssien oppimäärien mukaan, joista lukiolain 10 §:n 1 momentin nojalla säädetään lukiokoulutuksen tuntijaon mukaisina pakollisina kursseina ja syventävinä opintoina tarjottavina kursseina.

2 §
Reaaliaineissa järjestettävät kokeet

Reaaliaineissa järjestetään kokeet ylioppilastutkintolautakunnan määräämällä tavalla uskonnossa, elämänkatsomustiedossa, psykologiassa, filosofiassa, historiassa, yhteiskuntaopissa, fysiikassa, kemiassa, biologiassa, maantieteessä ja terveystiedossa.

Reaaliaineiden kokeissa tulee olla oppiainerajat ylittäviä tehtäviä.

3 §
Arvosanat

Kokeista annettavat arvosanat ja niitä vastaavat pistemäärät ovat laudatur (7), eximia cum laude approbatur (6), magna cum laude approbatur (5), cum laude approbatur (4), lubenter approbatur (3), approbatur (2) ja improbatur (0).

4 §
Kokeen uusiminen

Hyväksytyn kokeen saa uusia yhden kerran. Hylätyn kokeen saa uusia kaksi kertaa.

Kun kokelas on valinnut tutkintonsa pakolliseksi kokeeksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain (672/2005) 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun vaativamman tason kokeen tai toisen kotimaisen kielen kokeena suoritettavan äidinkielen kokeen ja saanut koesuorituksesta hylätyn arvosanan, hän voi kokeen uusiessaan vaihtaa sen tason. Myös kokelas, jolla on oikeus suorittaa äidinkielen kokeena oppimäärään suomi tai ruotsi toisena kielenä perustuva koe ja joka on saanut hylätyn arvosanan tavanomaisesta äidinkielen kokeesta, voi vaihtaa kokeen oppimäärään suomi tai ruotsi toisena kielenä perustuvaksi kokeeksi.

5 §
Ylioppilastutkinnon suorittamisajan pidentyminen

Ylioppilastutkinnon suorittamiseen saa seuraavissa tilanteissa käyttää pitemmän ajan kuin ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 7 §:n 1 momentissa säädetään:

1) kun kokelas uusii hylätyn pakollisen kokeen, hän saa käyttää 4 §:n 1 momentissa säädetyt uusimiskerrat hylätyn arvosanan saamista välittömästi seuraavina kolmena tutkintokertana; ja

2) kokelas, joka on osallistunut yhteen tutkintokertaan ja ulkomailla tapahtuvan päätoimisen opiskelun tai siihen rinnastettavan syyn vuoksi menettänyt kaksi tutkintokertaa, voi jatkaa tutkinnon suorittamista seuraavana kahtena peräkkäisenä tutkintokertana säilyttäen oikeutensa hylätyn kokeen uusimiseen siten, että menetettyjä tutkintokertoja ei lueta 1 kohdassa tarkoitettuihin tutkintokertoihin.

6 §
Kokeiden järjestäminen poikkeavasti

Jos kokelaalla on vamma taikka luku- tai kirjoitushäiriö, hänen kokeensa voidaan järjestää poikkeavasti. Sama koskee kokelasta, joka on sairauden tai siihen rinnastettavan syyn vuoksi estynyt suorittamasta kokeita samalla tavalla kuin muut kokelaat.

Ylioppilastutkintolautakunta päättää 1 momentissa tarkoitettujen järjestelyjen käytöstä kokelaan tai hänen huoltajansa tekemän hakemuksen perusteella.

Todistukset
7 §
Ylioppilastutkintodistuksen päivääminen

Ylioppilastutkintotodistus päivätään sen tutkintokerran mukaan, jonka loppuun mennessä kokelas on hyväksytysti suorittanut tutkintoon kuuluvat pakolliset kokeet, tai sen tutkintokerran mukaan, jonka loppuun mennessä ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 6 §:n 3 momentin nojalla todetaan, ettei hylätty suoritus estä todistuksen antamista.

8 §
Ylioppilastutkintotodistukseen merkittävät arvosanat

Ylioppilastutkintotodistukseen merkitään arvosanat hyväksytysti suoritetuista kokeista. Jos tutkinto katsotaan suoritetuksi hylätyn arvosanan estämättä, todistukseen merkitään myös hylätty arvosana.

Jos kokelas on uusinut kokeen ennen kuin tutkintotodistus on 7 §:n mukaan päivätty, todistukseen merkitään annetuista arvosanoista parempi. Jos parasta suoritusta ei voida arvostelun perusteella todeta, tutkintotodistukseen merkitään viimeiseksi suoritetun kokeen arvosana.

9 §
Kokeiden suorittamisesta annettavat todistukset

Kokelaalle, jolle ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 12 §:n 1 momentin nojalla ei anneta ylioppilastutkintotodistusta, annetaan todistus hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta, jos

1) kokelas on ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 7 §:n 1 momentissa tai edellä 5 §:ssä tarkoitetussa ajassa suorittanut hyväksytysti ylioppilastutkintoon kuuluvat pakolliset kokeet; tai

2) kokelas on 1 kohdassa tarkoitetussa ajassa suorittanut ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet ja hänen osaltaan sovelletaan ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettua hylätyn arvosanan kompensaatiota.

Todistus hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta annetaan myös kokelaalle, joka on 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa ajassa suorittanut vain osan pakollisista kokeista.

Henkilölle, joka on suorittanut hyväksytysti yhden tai useamman erillisen ylioppilastutkintoon kuuluvan kokeen, annetaan todistus suoritetuista kokeista.

Kokelaalle, joka suorittaa ylioppilastutkintoa yhtä useammalla tutkintokerralla, annetaan pyynnöstä ylioppilastutkintorekisterin ote, josta hänen suorituksensa ilmenevät.

Ylioppilastutkintolautakuntaa koskevat säännökset
10 §
Ylioppilastutkintolautakunta

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää ylioppilastutkintolautakuntaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän muita jäseniä yliopistoja, muita korkeakouluja ja Opetushallitusta kuultuaan. Ministeriö voi kuulla tarvittaessa myös muita sidosryhmiä. Lautakunta valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa. (18.10.2012/565)

Ylioppilastutkintolautakunnan jäsenten tulee olla ylioppilastutkintoaineita ja opetustointa hyvin tuntevia henkilöitä. Lautakunta voi ottaa apujäseniä kokeiden laatimista ja arvostelua varten.

Ylioppilastutkintolautakunta kehittää ylioppilastutkintoa yhteistyössä opetushallituksen kanssa.

10 a § (30.11.2017/784)
Ylioppilastutkinnon kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelma

Ylioppilastutkintolautakunta laatii neljäksi vuodeksi kerrallaan esityksen ylioppilastutkinnon kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelmaksi, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy.

10 a §:ää sovelletaan 1.5.2019 lähtien.

11 § (30.11.2017/784)
Ohjesääntö

Ylioppilastutkintolautakunta hyväksyy ohjesäännön, jossa määrätään:

1) lautakunnan työskentelystä ja kokouksiin liittyvistä menettelytavoista;

2) puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tehtävistä, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien sekä ylioppilastutkintolautakunnan kanslian pääsihteerin ja muun henkilökunnan oikeudesta käyttää lautakunnan päätösvaltaa;

3) muista tarpeellisista lautakunnan toimintaan kuuluvista asioista.

12 § (30.11.2017/784)
Palkkiot

Opetushallitus vahvistaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien sekä jäsenten ja apujäsenten palkkiot.

13 § (30.11.2017/784)
Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia ja pääsihteeri

Ylioppilastutkintolautakunnalla on kanslia, joka hoitaa ja kehittää tutkinnon toimeenpanoa ja lautakunnan hallintoa.

Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia toimii Opetushallituksen erillisyksikkönä.

Kanslian esimiehenä toimii pääsihteeri, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää lautakuntaa kuultuaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa pääsihteerin palkkauksen.

14 § (30.11.2017/784)

14 § on kumottu A:lla 30.11.2017/784.

Erinäiset säännökset
15 §
Rehtorin ilmoitusvelvollisuus

Rehtori ilmoittaa kullakin tutkintokerralla ylioppilastutkintolautakunnan määräämään ajankohtaan mennessä lautakunnalle ne kokelaat, joilla ei ole ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 4 §:n mukaan oikeutta osallistua kokeeseen, johon he ovat ilmoittautuneet.

Rehtori ilmoittaa kullakin tutkintokerralla ylioppilastutkintolautakunnalle lautakunnan määräämään ajankohtaan mennessä ne kokelaat, joille ei anneta lukion päättötodistusta eikä todistusta ammatillisen tutkinnon suorittamisesta.

Rehtorin tulee antaa ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 11 §:ssä tarkoitettu päätöksensä viipymättä tiedoksi lautakunnalle. Päätöksen saatua lainvoiman rehtorin tulee ilmoittaa siitä lautakunnalle.

16 §
Tarkistusarvosteluun liittyvä todistuksen antaminen ja tuloksen ilmoittaminen

Kokelaalle annetaan ylioppilastutkintotodistus tai todistus kokeiden suorittamisesta sen estämättä, että hänen suoritukseensa on haettu tarkistusarvostelua. Jos arvosana tarkistusarvostelun tuloksena muuttuu, palautetun ylioppilastodistuksen tai muun todistuksen tilalle annetaan maksutta uusi todistus.

Tarkistusarvostelun tulos ilmoitetaan kokelaalle, tarkistusarvostelua pyytäneelle henkilölle ja lukion rehtorille.

17 §
Maksujen periminen

Lukiokoulutuksen järjestäjä perii maksut, jotka on säädetty osallistumisesta ylioppilastutkintoon ja siihen kuuluviin kokeisiin, sekä tilittää maksut ylioppilastutkintolautakunnalle.

18 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Reaaliaineen koe terveystiedossa järjestetään ensimmäisen kerran vuoden 2007 ensimmäisellä tutkintokerralla.

Jollei ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 7 §:n 1 momentista tai tämän asetuksen 5 §:stä muuta johdu, kokelas, joka on ennen tämän asetuksen voimaantuloa hyväksytysti suorittanut reaalikokeen, voi sen uusintana suorittaa yhden reaaliaineen kokeen, ja kokelas, joka on valinnut reaalikokeen pakolliseksi ja jonka suoritus on hylätty ennen tämän asetuksen voimaantuloa, voi hylätyn kokeen uusintana suorittaa pakollisena reaaliaineen kokeen. Sen estämättä, mitä 4 §:n 1 momentissa säädetään, kokelas, joka on ennen tämän asetuksen voimaantuloa suorittanut hyväksytysti reaalikokeen ja tämän asetuksen voimassa ollessa suorittanut hyväksytysti reaaliaineen kokeen, ei voi uusia reaaliaineen koetta.

Jos kokelas on ennen ylioppilastutkintotodistuksen päiväämistä uusinut reaalikokeen tai suorittanut hyväksytysti sekä reaalikokeen että reaaliaineen kokeen, tutkintotodistukseen merkitään paras näiden kokeiden arvosanoista. Jos parasta suoritusta ei voida arvostelun perusteella todeta, tutkintotodistukseen merkitään viimeiseksi suoritetun kokeen arvosana.

Hyväksytystä reaalikokeesta ja hyväksytystä reaaliaineen kokeesta, joiden arvosanoja ei merkitä ylioppilastutkintotodistukseen, annetaan erillinen todistus.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

12.4.2012/167:

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä huhtikuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen toimeenpanon edellyttämiin toimiin.

18.10.2012/565:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2012.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

30.11.2017/784:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. Sen 10 a §:ää sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä toukokuuta 2019.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.