Seurattu SDK 831/2021 saakka.

22.9.2005/755

Valtioneuvoston asetus oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 19.12.2019/1328, joka on voimassa 1.1.2020 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2005 annetun lain (378/2005) 24 §:n nojalla:

1 §
Näytteenotto

Tutkittavan on annettava lastenvalvojan tilaus tai tuomioistuimen määräys tutkimuksen tekemisestä näytteen ottavalle tai sitä valvovalle lääkärille (lääkäri).

Ennen näytteen ottamista tutkittavan on selvitettävä lääkärille henkilöllisyytensä henkilöllisyystodistuksella tai muulla siihen verrattavalla luotettavalla tavalla.

Lääkärin on huolehdittava tilaus- tai määräysasiakirjan täyttämisestä siltä osin, kuin se kuuluu hänen vastuulleen. Lääkärin on huolehdittava siitä, että näyte suljetaan välittömästi oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain (378/2005) 3 §:ssä tarkoitetun tutkimuksen tekijän ohjeiden mukaiseen astiaan, johon merkitään näytteen antajan henkilötiedot, ja lähetetään viipymättä yhdessä lastenvalvojan tilauksen tai tuomioistuimen määräyksen kanssa tutkimuksen tekijälle tämän ohjeiden mukaisesti.

2 §
Kudosnäytteen lähettäminen tutkimuksen tekijälle

Kun tutkimus tehdään oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 5 §:ssä tai 6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta kudosnäytteestä, tuomioistuimen määräys tai lastenvalvojan tilaus on toimitettava näytteen hallussapitäjälle. Näyte yhdessä tuomioistuimen määräyksen tai lastenvalvojan tilauksen kanssa on lähetettävä tutkimuksen tekijälle tämän ohjeiden mukaisesti. Lähetykseen on liitettävä lähettäjän selvitys siitä, kenestä, milloin ja missä kudosnäyte on otettu sekä mistä näyte lähetetään ja minne se tulee palauttaa, kun tutkimus on tehty.

3 §
Oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annettavan lausunnon sisältö

Oikeusgeneettisen isyystutkimuksen perusteella annettavassa lausunnossa on mainittava:

1) lausunnon antaja;

2) tutkimuksen tilannut lastenvalvoja tai määrännyt tuomioistuin;

3) näytteen ottaja;

4) keistä ja milloin näytteet on otettu;

5) mikä näyte on otettu;

6) keiden välisen isyyssuhteen tutkimisesta on kysymys;

7) käytetty tutkimusmenetelmä ja sen arviointiin mahdollisesti vaikuttavat tiedot;

8) periytymissääntöjen kannalta olennaiset tutkimustulokset;

9) olennaisista tutkimustuloksista periytymissääntöjen perusteella tehdyt päätelmät;

10) jos isyyttä ei ole suljettu pois, tutkimustulosten tilastollinen arviointi, erityisesti isyysindeksi ja tutkimustulosten todistusvoima.

4 §
Lausunto muiden sukulaisten tutkimisesta

Oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitetussa lausunnossa on mainittava:

1) lausunnon antaja;

2) lausunnon pyytänyt lastenvalvoja tai tuomioistuin;

3) keiden välisen isyyssuhteen tutkimisesta on kysymys;

4) tutkittaviksi ehdotetut;

5) perusteltu arvio siitä, voiko tutkittaviksi ehdotettujen tutkiminen edistää isyyden selvittämistä;

6) perusteltu arvio siitä, voiko tutkimuksessa tulla ilmi tutkittavaksi ehdotetun omaa tai hänen lapsensa syntyperää koskevia seikkoja.

5 §
Lausunnon lähettäminen

Edellä 3 ja 4 §:ssä tarkoitettu lausunto on sen valmistuttua toimitettava viipymättä sille, joka on tutkimuksen määrännyt tai tilannut. Lisäksi 4 §:ssä tarkoitettu lausunto on oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 11 §:n 1 momentin mukaisesti annettava tiedoksi tutkittavalle tai hänen lailliselle edustajalleen.

6 §
Korvaukset

Lastenvalvojan tilauksesta tai tuomioistuimen määräyksestä tehdystä toimenpiteestä tai tutkimuksesta taikka annetusta lausunnosta maksetaan enintään seuraavat korvaukset lisättyinä lähetyskuluilla ja mahdollisella arvonlisäverolla:

1) verinäytteen ottaminen todistuksineen 15 euroa;

2) suun limakalvonäytteen ottaminen todistuksineen 5 euroa;

3) vainajasta otettava näyte todistuksineen 30 euroa;

4) oikeusgeneettinen isyystutkimus ja sen perusteella annettava lausunto kunkin tutkittavan osalta 260 euroa;

5) oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu lausunto riippumatta tutkittavaksi ehdotettujen määrästä yhteensä 100 euroa.

Oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun näytteen toimittamisesta korvataan lähetyskulut.

7 §
Tapaukset, joissa korvausta ei makseta

Tutkimustuloksen varmentamiseksi tehtävästä uudesta tutkimuksesta tai tutkimuksen täydentämisestä ei makseta korvausta.

Epätäydellisen tutkimuksen tai lausunnon täydentämisestä ei makseta korvausta.

8 §
Oikeus korvaukseen

Toisen palveluksessa olevan lääkärin, muun terveydenhuollon ammattihenkilön tai asiantuntijan korvaus maksetaan sille, jonka palveluksessa hän on. Toisen palveluksessa olevan oikeudesta saada itselleen korvaus on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään, määrätään tai sovitaan.

Muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa korvaus maksetaan sille lääkärille, muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle tai asiantuntijalle, joka on tehnyt toimenpiteen tai tutkimuksen taikka antanut todistuksen tai lausunnon.

9 §
Näytteenotto- ja tutkimuskorvausten maksaminen

Oikeusministeriö maksaa sille toimitetun laskun perusteella oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 20 §:ssä tarkoitetut korvaukset.

10 §
Lomakkeet

Seuraavat oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetussa laissa tarkoitetut asiakirjat on laadittava oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle:

1) lain 2 §:ssä tarkoitettu lastenvalvojan tilaus tutkimuksen tekemisestä;

2) lain 4–8 §:ssä tarkoitettu tuomioistuimen määräys tutkimuksen tekemisestä;

3) lain 11 §:n 3 momentissa tarkoitettu todistus näytteen ottamisesta;

4) lain 14 §:ssä tarkoitettu lastenvalvojan tilaus tai tuomioistuimen määräys uuden näytteen ottamisesta.

Laskuihin, jotka koskevat oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain 20 §:ssä tarkoitettuja korvauksia, on merkittävä oikeusministeriön määräämät tiedot.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.