Seurattu SDK 59/2022 saakka.

15.9.2005/747

Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 5 päivänä elokuuta 2005 annetun veronkantolain (609/2005) 7, 11, 12 ja 24 §:n ja 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun valmisteverotuslain (1469/1994) 36 §:n nojalla:

1 luku

Verojen ja palautusten maksaminen

1 §
Verojen kantoerät

Verot kannetaan yhdessä tai useammassa erässä. Useammassa erässä kannettavat verot kannetaan samansuuruisina erinä, jollei 2 §:ssä tarkoitetusta veron alentamisesta muuta johdu. Veron eriin jakamisesta johtuva jakojäännös sisällytetään veron ensimmäiseen erään.

Metsänhoitomaksu ja verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) mukainen yhteisön ja yhteisetuuden jäännösvero kannetaan yhtenä eränä.

Kiinteistövero ja muiden kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien jäännösvero kannetaan kahtena eränä, jos ne ovat määrältään 170 euroa tai enemmän. Perintö- ja lahjavero kannetaan kahtena eränä, jos veron määrä on 500 euroa tai enemmän.

2 §
Alennetun veron kantoerien määräytyminen

Kun kahdessa erässä kannettavaa veroa on Verohallinnon, verotuksen oikaisulautakunnan tai muutoksenhakuviranomaisen päätöksellä alennettu, kannossa maksettavan määrän alennus kohdistetaan ensisijaisesti toiseen kantoerään. (17.6.2010/580)

Alennettu vero kannetaan kahtena yhtä suurena eränä, jos päätös veron määrän alentamisesta on lähetetty verovelvolliselle viimeistään kaksi viikkoa ennen ensimmäisen erän eräpäivää. Jäännösvero kannetaan kuitenkin yhdessä erässä, jos kannossa maksettava määrä on 85 euroa tai vähemmän, ja perintö- ja lahjavero kannetaan yhdessä erässä, jos kannossa maksettava määrä on 250 euroa tai vähemmän.

3 §
Eräpäivistä

Metsänhoitomaksun, kiinteistöveron ja muiden kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien jäännösveron eräpäivät säädetään vuosittain.

Yhteisön ja yhteisetuuden jäännösvero on suoritettava viimeistään verovelvollisen verotuksen päättymiskuukautta seuraavan kuukauden 25 päivänä.

Verohallinnon maksuunpanemat oma-aloitteiset verot ja maksut, jotka eivät kuulu verotililain (604/2009) soveltamisalaan, erääntyvät maksettaviksi viimeistään kolmen viikon kuluttua veron määräämisestä. (14.1.2010/21)

Verohallinnon maksuunpanemat verotililain soveltamisalaan kuuluvat oma-aloitteiset verot ja maksut sekä verotusmenettelylain 22 a §:ssä tarkoitettu laiminlyöntimaksu erääntyvät maksettaviksi kolmen viikon kuluttua veron maksuunpanopäivää lähinnä seuraavana yleisenä eräpäivänä. (14.1.2010/21)

Verotililain 9 §:ssä tarkoitettu myöhästymismaksu ja verotililain 39 §:ssä tarkoitettu takaisin perittävä hyvitys erääntyvät maksettavaksi verotiliotteelle merkitsemistä seuraavana yleisenä eräpäivänä. (14.1.2010/21)

4 §
Perintö- ja lahjaverotuksen eräpäivät

Perintö- tai lahjaveron ensimmäinen erä on maksettava viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä kolmen kuukauden kuluttua perintö- tai lahjaverotuksen toimittamispäivää seuraavan kuukauden alusta lukien. Toinen erä on maksettava viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä viiden kuukauden kuluttua verotuksen toimittamispäivää seuraavan kuukauden alusta lukien.

Jos veron maksamiseen on perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 56 §:n nojalla myönnetty pidennystä, ensimmäinen erä on suoritettava viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä kuuden kuukauden kuluttua perintö- tai lahjaverotuksen toimittamispäivää seuraavan kuukauden alusta lukien. Jollei perintö- ja lahjaverolain 56 §:n 4 momentista muuta johdu, jäljellä olevat erät on suoritettava vuoden välein edellisen erän eräpäivästä siten, että viimeinen erä suoritetaan viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä yhdeksän ja puolen vuoden kuluttua perintö- tai lahjaverotuksen toimittamispäivästä. Se osa perintö- tai lahjaveroa, jolle pidennystä ei ole myönnetty, maksetaan 1 momentin mukaisesti. (30.4.2015/597)

5 §
Muutetun veron eräpäivät

Jos vero tai maksu määrätään oikaisuvaatimukseen tai valitukseen annetun päätöksen, veronoikaisun, jälkiverotuksen, verotuksen uudelleen toimittamisen taikka seurannaismuutoksen johdosta, määrätty vero on suoritettava yhtenä eränä.

Perintö- tai lahjaveron eräpäivä on viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäinen päivä, joka alkaa kahden kuukauden kuluttua veron määräämisestä. Eräpäivä saa kuitenkin olla aikaisintaan 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun jälkimmäisen erän eräkuukautta seuraavan kuukauden ensimmäinen päivä. Jos veron maksamiselle on perintö- ja lahjaverolain 56 §:n nojalla myönnetty pidennystä, verotuksen uudelleen toimittamisen johdosta maksettavaksi määrätty vero suoritetaan 4 §:n 2 momentin mukaan.

Muu vero on suoritettava viimeistään viiden viikon kuluttua veron määräämisestä. Jos muutoksen kohteena oleva vero olisi tullut suorittaa kahdessa erässä, eräpäivä saa olla aikaisintaan kuukauden kuluttua jälkimmäisen erän eräpäivästä.

Verotililain soveltamisalaan kuuluvan muutetun veron tai maksun erääntymiseen sovelletaan, mitä 3 §:n 4 ja 5 momentissa säädetään. (14.1.2010/21)

6 §
Ennakonpalautusten maksaminen

Tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoitetulle yhteisölle ja 5 §:ssä tarkoitetulle yhteisetuudelle tulevan ennakonpalautuksen maksupäivä on verovelvollisen verotuksen päättymiskuukautta toiseksi seuraavan kuukauden seitsemäs päivä.

2 luku

Verojen maksupaikat (20.10.2010/895)

7 §
Maksaminen ilman kuluja

Verot, maksut ja muut suoritukset voidaan maksaa ilman suorittamisesta aiheutuvia lisäkustannuksia tullilaitoksen toimipaikkoihin Helsingissä, Lahdessa, Hämeenlinnassa, Turussa, Porissa, Vaasassa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Torniossa, Oulussa, Rovaniemellä ja Muoniossa. (10.12.2014/1077)

Ahvenanmaan maakunnassa verot, maksut ja muut suoritukset voidaan maksaa Ahvenanmaan valtionvirastoon. (11.12.2009/1262)

8 § (17.6.2010/580)
Maksujen siirto

Veronkantolain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettujen maksupaikkojen on siirrettävä vastaanottamansa verovarat viivytyksettä veronkantoviranomaisen pankkitilille.

9 § (20.10.2010/895)

9 § on kumottu A:lla 20.10.2010/895.

3 luku

Voimaantulosäännös

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä syyskuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan 1 päivänä joulukuuta 1978 annettu veronkantoasetus (903/1978) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä 24 päivänä tammikuuta 1996 annettu valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen maksupaikoista ja tiedonsiirtokorvauksista (72/1996) ja 4 päivänä toukokuuta 1999 annettu valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen ja palautusten maksamisesta (582/1999) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

11.12.2009/1262:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

14.1.2010/21:

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 2010.

17.6.2010/580:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

20.10.2010/895:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2010.

10.12.2014/1077:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

30.4.2015/597:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.