Seurattu SDK 318/2022 saakka.

9.9.2004/853

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu L:lla 7.6.2013/387, joka on voimassa 20.6.2013 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 5 §:n ja 39 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 39 §:n 2 momentti laissa 91/2000 ja 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 43 §:n 1 momentin sekä 44 ja 44 a §:n nojalla, sellaisina kuin niistä on 43 § 1 momentti on laissa 57/1999 sekä 44 ja 44 a § laissa 1412/1992:

1 §
Tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on edistää sähkö- ja elektroniikkalaitteista peräisin olevien jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentämistä sekä edistää ihmisen terveyden suojelua ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämistä ja käsittelyä ympäristöä säästävällä tavalla.

2 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, jotka kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen (852/2004) liitteessä 1 mainittuihin laiteluokkiin 1–7 ja 10, sekä hehkulankalamppuihin.

Tätä asetusta ei sovelleta sellaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden korjaamiseen tarkoitettuihin varaosiin eikä sellaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäyttöön, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2006.

3 §
Määritelmä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan sähkö- ja elektroniikkalaitteella sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteessä 1 mainittuihin laiteryhmiin kuuluvaa laitetta, joka toimiakseen asianmukaisesti tarvitsee sähkövirtaa tai sähkömagneettista kenttää tai joka on tarkoitettu tällaisen virran tai kentän synnyttämiseen, siirtämiseen tai mittaamiseen ja joka on suunniteltu käytettäväksi enintään 1000 voltin vaihtojännitteellä tai enintään 1500 voltin tasajännitteellä.

4 §
Vaarallisten aineiden käytön rajoitus

Markkinoille saatettavat uudet sähkö- ja elektroniikkalaitteet eivät 1 päivästä heinäkuuta 2006 alkaen saa sisältää lyijyä, elohopeaa, kadmiumia, kuuden arvoista kromia, polybromibifenyyliä (PBB) tai polybromidifenyylieetteriä (PBDE).

Edellä 1 momentissa säädettyä ei sovelleta tämän asetuksen liitteessä mainituissa tapauksissa.

5 §
Valvonta

Tätä asetusta valvoo Turvatekniikan keskus.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2004.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/95/EY (32002L0095); EYVL N:o L 37, 13.2.2003, s. 19

Lyijyn, elohopean, kadmiumin, kuudenarvoisen kromin, polybromibifenyylin (PBB) ja polybromidifenyylieetterin (PBDE) käyttötarkoitukset, joiden osalta voidaan poiketa 4 §:n 1 momentin vaatimuksista, sekä mainittujen raskasmetallien ja palonestoaineiden sallitut enimmäispitoisuudet1.

PoikkeusPoikkeuksen soveltamisala ja päivämäärät
1Elohopea yksikantaisissa pienloistelampuissa silloin, kun elohopean määrä purkausputkea kohden on enintään:
1.aYleiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa < 30 W: 5 mgPäättyy 31.12.2011; kaudella 31.12.2011–31.12.2012 saa käyttää purkausputkea kohti 3,5 mg elohopeaa; 31.12.2012 jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 2,5 mg elohopeaa.
1.bYleiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa ≥ 30 W ja < 50 W: 5 mgPäättyy 31.12.2011; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 3,5 mg elohopeaa.
1.cYleiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa ≥ 50 W ja < 150 W: 5 mg
1.dYleiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa ≥ 150 W: 15 mg
1.eYleiskäyttöön tarkoitetuissa ympyrän- tai neliön muotoisissa loistelampuissa, joiden putken läpimitta ≤ 17 mmEi käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 7 mg elohopeaa.
1.fErityiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa: 5 mg
2.aElohopea yleiskäyttöön tarkoitetuissa kaksikantaisissa lineaarisissa loistelampuissa lamppua kohti enintään:
2.a.1Kolmihuippuloisteainelamput, joiden käyttöikä on normaali ja putken läpimitta < 9 mm (esim. T2): 5 mgPäättyy 31.12.2011; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 4 mg elohopeaa.
2.a.2Kolmihuippuloisteainelamput, joiden käyttöikä on normaali ja putken läpimitta ≥ 9 mm ja ≤ 17 mm (esim. T5): 5 mgPäättyy 31.12.2011; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 3 mg elohopeaa.
2.a.3Kolmihuippuloisteainelamput, joiden käyttöikä on normaali ja putken läpimitta > 17 mm ja ≤ 28 mm (esim. T8): 5 mgPäättyy 31.12.2011; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 3,5 mg elohopeaa.
2.a.4Kolmihuippuloisteainelamput, joiden käyttöikä on normaali ja putken läpimitta > 28 mm (esim. T12): 5 mgPäättyy 31.12.2012; 31.12.2012 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 3,5 mg elohopeaa.
2.a.5Kolmihuippuloisteainelamput, joiden käyttöikä on pitkä (≥ 25 000 h): 8 mgPäättyy 31.12.2011; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 5 mg elohopeaa.
2.bElohopea muissa loistelampuissa lamppua kohti enintään:
2.b.1Lineaariset halofosfaattilamput, joissa putken läpimitta > 28 mm (esim. T10 ja T12): 10 mgPäättyy 13.4.2012.
2.b.2Ei-lineaariset halofosfaattilamput (kaikki läpimitat): 15 mgPäättyy 13.4.2016.
2.b.3Ei-lineaariset kolmihuippuloisteainelamput, joissa putken läpimitta on > 17 mm (esim. T9)Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 15 mg elohopeaa.
2.b.4Muut yleiskäyttöön ja erityiskäyttöön tarkoitetut lamput (esim. induktiolamput)Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 15 mg elohopeaa.
3Elohopea erityiskäyttöön tarkoitetuissa kylmäkatodi- ja ulkoelektrodiloistelampuissa lamppua kohti enintään:
3.aLyhyt (≤ 500 mm)Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 3,5 mg elohopeaa.
3.bKeskipitkä (> 500 mm ja ≤ 1 500 mm)Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 5 mg elohopeaa.
3.cPitkä (> 1 500 mm)Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 13 mg elohopeaa.
4.aElohopea muissa pienpainepurkauslampuissa lamppua kohti:Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 15 mg elohopeaa.
4.bElohopea yleisvalaistukseen tarkoitetuissa suurpainenatriumlampuissa, joissa on parannettu värintoistoindeksi Ra > 60, purkausputkea kohti enintään:
4.b.IP ≤ 155 WEi käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 30 mg elohopeaa.
4.b.II155 W < P≤ 405 WEi käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 40 mg elohopeaa.
4.b.IIIP > 405 WEi käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 40 mg elohopeaa.
4.cElohopea muissa yleisvalaistukseen tarkoitetuissa suurpainenatriumlampuissa purkausputkea kohti enintään:
4.c.IP ≤ 155 WEi käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 25 mg elohopeaa.
4.c.II155 W < P ≤ 405 WEi käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 30 mg elohopeaa.
4.c.IIIP > 405 WEi käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 40 mg elohopeaa.
4.dElohopea suurpaine-elohopealampuissaPäättyy 13.4.2015.
4.eElohopea monimetallilampuissa
4.fElohopea muissa erityiskäyttöön tarkoitetuissa purkauslampuissa, joita ei erikseen mainita tässä liitteessä
5.aLyijy katodisädeputkien lasissa
5.bLyijy loisteputkien lasissa, enintään 0,2 painoprosenttia
6.aLyijy seosaineena työstettäväksi tarkoitetussa teräksessä ja sinkityssä teräksessä, jossa on enintään 0,35 painoprosenttia lyijyä
6.bLyijy seosaineena alumiinissa, jossa on enintään 0,4 painoprosenttia lyijyä
6.cKupariseos, jossa on enintään 4 painoprosenttia lyijyä
7.aLyijy korkeita lämpötiloja kestävissä juotoksissa (lyijypohjaiset seokset, joissa on lyijyä vähintään 85 painoprosenttia)
7.bLyijy palvelinten, tallennus- ja ryhmätallennuslaitteiden sekä kytkentään, merkinantoon ja siirtoon tarkoitettujen verkkoinfrastruktuurilaitteiden ja tietoliikenneverkon hallintalaitteiden juotoksissa
7.c.ISähkö- ja elektroniikkakomponentit, jotka sisältävät lyijyä lasissa tai keraamisessa aineessa, esimerkiksi pietsosähköiset laitteet, lukuun ottamatta keraamisia eristeitä sisältäviä kondensaattoreita, tai jotka sisältävät lyijyä lasi- tai keraamimatriisiyhdisteessä
7.c.IILyijy kondensaattorien keraamisissa eristeissä, kun nimellisjännite on vähintään 125 V AC tai 250 V DC
7.c.IIILyijy kondensaattorien keraamisissa eristeissä, kun nimellisjännite on alle 125 V AC tai 250 V DCPäättyy 1.1.2013, minkä jälkeen voidaan käyttää ennen 1.1.2013 markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varaosissa.
8.aKadmium ja sen yhdisteet pellettityyppisissä kertakäyttöisissä lämpösuojissaPäättyy 1.1.2012, minkä jälkeen sitä voi käyttää ennen 1.1.2012 markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varaosissa.
8.bKadmium ja sen yhdisteet sähkökoskettimissa
9Kuudenarvoinen kromi korroosionestoaineena absorptiojäähdytyskoneiden hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä, enintään 0,75 painoprosenttia jäähdytysliuoksessa
9.bLyijy lämmitys-, ilmanvaihto-, ilmastointi- ja jäähdytyssovellusten jäähdytysainetta sisältävissä kompressoreissa olevissa laakerikuorissa ja -heloissa
11.aLyijy C-press compliant pin -tyyppisissä nastaliitinjärjestelmissäSaa käyttää ennen 24.9.2010 markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varaosissa.
11.bLyijy muissa kuin C-press compliant pin -tyyppisissä nastaliitinjärjestelmissäPäättyy 1.1.2013, minkä jälkeen voidaan käyttää ennen 1.1.2013 markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varaosissa.
12Lyijy lämpöä johtavan moduulin c-renkaan pinnoitemateriaalinaSaa käyttää ennen 24.9.2010 markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varaosissa.
13.aLyijy optisissa sovelluksissa käytetyissä valkoisissa laseissa
13.bKadmium ja lyijy suodatinlaseissa ja reflektanssistandardeina käytetyissä laseissa
14Lyijy juotoksissa, jotka koostuvat useammasta kuin kahdesta ainesosasta ja jotka on tarkoitettu nastojen ja mikroprosessorikotelon väliseen kytkentään ja joiden lyijypitoisuus on yli 80 mutta alle 85 painoprosenttiaPäättynyt 1.1.2011, minkä jälkeen voidaan käyttää ennen 1.1.2011 markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varaosissa.
15Lyijy juotoksissa, joilla mahdollistetaan toimiva sähköliitos puolijohdepalan ja alustan välillä integroitujen piirien kääntösiru- eli flip chip -tekniikassa
16Lyijy lineaarisissa hehkulampuissa, joissa on silikaatilla päällystetyt putketPäättyy 1.9.2013.
17Lyijyhalidi valaisevana aineena reprografiassa käytettävissä suurpainepurkauslampuissa (HID-lampuissa)
18.aLyijy aktivaattorina valaisevassa jauheessa (enintään 1 painoprosenttia lyijyä) purkauslampuissa, joita käytetään erikoislamppuina diatsomenetelmällä tehtävässä reprografiassa, litografiassa, hyönteispyydyksissä, fotokemiallisissa ja käsittelyprosesseissa, jotka sisältävät loisteaineena esimerkiksi SMS:ää ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb)Päättynyt 1.1.2011.
18.bLyijy aktivaattorina valaisevassa jauheessa (enintään 1 painoprosentti lyijyä) purkauslampuissa, joita käytetään esimerkiksi BSP- loisteainetta (BaSi2O5:Pb) sisältävinä solariumlamppuina
19Lyijy PbBiSn-Hg- ja PbInSn-Hg -metallien kanssa erityisseoksissa pääamalgaamina sekä PbSn-Hg:n kanssa lisäamalgaamina erittäin pienissä energiansäästölampuissaPäättyy 1.6.2011.
20Lyijyoksidi nestekidenäytöissä käytettävien litteiden loistelamppujen etu- ja taka-alustojen yhdistämiseen käytettävässä lasissaPäättyy 1.6.2011.
21Lyijy ja kadmium painoväreissä, joita käytetään lasien, esimerkiksi borosilikaatti- ja soodalasien emaloinnissa
23Lyijy sellaisten pintaliitoskomponenttien (muiden kuin liittimien) pintakäsittelyyn, joissa johtimien väli on korkeintaan 0,65 mmSaa käyttää ennen 24.9.2010 markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varaosissa.
24Lyijy juotosaineessa, jota käytetään kiekkomaisten ja planaaristen keraamisten monikerroskondensaattoreiden reikäjuotoksissa (machined through hole -juotoksissa)
25Lyijyoksidi SED-näyttöjen (surface conduction electron emitter displays) rakenne-elementeissä, erityisesti sintratuissa liitoksissa (seal frit) ja sulaterenkaassa (frit ring)
26Lyijyoksidi BLB (Black Light Blue) -lamppujen lasikuvuissaPäättyy 1.6.2011.
27Lyijyseokset juotosaineessa, jota käytetään suurtehokaiuttimissa (suunniteltu käytettäväksi useiden tuntien ajan vähintään 125 desibelin äänenteholla (SPL)) käytettävien muuntimien juotoksissaPäättynyt 24.9.2010.
29Lyijy neuvoston direktiivin 69/493/ETY liitteessä I määritellyssä kristallilasissa (luokat 1, 2, 3 ja 4)
30Kadmiumseokset sähköisinä/mekaanisina juotoskohtina johtimiin, jotka sijaitsevat suoraan puhekelalla vähintään 100 dB(A):n äänenpainetason omaavissa suurtehokaiuttimissa
31Lyijy elohopeavapaiden litteiden loistelamppujen (joita käytetään esimerkiksi nestekidenäytöissä sekä design- tai teollisuusvalaistuksissa) juotosmateriaaleissa
32Lyijyoksidi argon- ja kryptonlaserputkien ikkunarakenteiden sintratuissa liitoksissa
33Juotoksissa käytettävä lyijy juotettaessa halkaisijaltaan enintään 100 µm olevia tehomuuntajien ohuita kuparilankoja
34Lyijy metallikeraamisissa trimmeripotentiometrielementeissä
36Elohopea tasavirralla toimivien plasmanäyttöjen katodisputteroinnin inhibiittorina, kun elohopeapitoisuus on enintään 30 mg/näyttöPäättynyt 1.7.2010.
37Lyijy sinkkiboraattilasikoteloisten suurjännitediodien metallipinnoitekerroksessa
38Kadmium ja kadmiumoksidi alumiinisidoksisen berylliumoksidisubstraatin päällä käytetyissä paksukalvopastoissa
39Kadmium väriä muuntavissa II-VI-ledeissä (< 10 µg Cd/mm2 valoa emittoivaa pinta-alaa), joita käytetään puolijohdevalaistus- tai -näyttöjärjestelmissäPäättyy 1.7.2014.

1 Homogeenisessa materiaalissa olevan lyijyn, elohopean, kuudenarvoisen kromin, polybromibifenyylin (PBB) ja polybromidifenyylieetterin (PBDE) sallittu enimmäispitoisuus on 0,1 painoprosenttia ja kadmiumin sallittu enimmäispitoisuus on 0,01 painoprosenttia.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

5.1.2006/12:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission päätös 2005/618/EY (32005D0618); EYVL N:o L 214; 19.8.2005; s. 65, Komission päätös 2005/717/EY (32005D0717); EYVL N:o L 271; 15.10.2005; s. 48, Komission päätös 2005/747/EY (32005D0747); EYVL N:o L 280; 25.10.2005; s. 18

15.6.2006/476:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission päätös 2006/310/EY (32006D0310); EYVL N:o L 115; 28.4.2006; s. 38

9.11.2006/969:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2006.

Komission päätös 2006/690/EY (32006D0690); EYVL N:o L 283, 12.10.2006, s. 47, Komission päätös 2006/691/EY (32006D0691); EYVL N:o L 283, 12.10.2006, s. 48, Komission päätös 2006/692/EY (32006D0692); EYVL N:o L 283, 12.10.2006, s. 50

12.6.2008/396:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission päätös 2008/385/EY (32008D0385); EYVL N:o L 136, 24.5.2008, s. 9

3.9.2009/679:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2009.

Komission päätös 2009/428/EY (32009D0428); EYVL N:o L 139, 5.6.2009, s. 32, Komission päätös 2009/443/EY (32009D0443); EYVL N:o L 148, 11.6.2009, s. 27

29.4.2010/325:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2010.

Komission päätös 2010/122/EU (32010D0122): EUVL N:o L 49, 26.2.2010, s. 32.

12.5.2011/502:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Komission päätös 2010/571/EU (32010D0571) ; EUVL N:o L 251, 25.9.2010, s. 28

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.