Seurattu SDK 68/2020 saakka.

1.7.2004/623

Valtioneuvoston asetus syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 11.6.2009/415.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 43 § 1 momentin ja 44 §:n nojalla, sellaisena kuin ne ovat, 43 §:n 1 momentti laissa 57/1999 ja 44 § laissa 1412/1992:

1 §

Tässä asetuksessa säädetään syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista liitteen 1 mukaisesti.

Tämä asetus ei koske tutkimustoimintaa, kehitystyötä ja analyysitarkoituksia eikä vientiä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista 21 päivänä kesäkuuta 2000 annettu valtioneuvoston asetus (610/2000) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/60/EY , EYVL N:o L 365/1, 31.12.1994, s. 1, Komission direktiivi 97/10/EY , EYVL N:o L 68/24, 8.3.1997, s. 24, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/56/EY , EYVL N:o L 333/1, 4.12.1997, s. 1, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/43/EY , EYVL N:o L 166, 1.7.1999, s. 87, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/41/EY , EYVL N:o L 194, 18.7.2001, s. 36, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/34/EY , EYVL N:o L 156, 25.6.2003, s. 14, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/36/EY , EYVL N:o L 156, 25.6.2003, s. 26

Johdanto

- - - - - - - - - - - - - - -

Mitä tässä asetuksessa säädetään tässä liitteessä luetelluista aineista, sovelletaan myös tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenyhdeksännen kerran (syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavat aineet) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2005/90/EY lueteltuihin aineisiin.

- - - - - - - - - - - - - - -

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

10.5.2007/549:

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä elokuuta 2007.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/90/EY (32005L0090); EUVL N:o L 33, 4.2.2006, s. 28

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.