Seurattu SDK 132/2023 saakka.

26.2.2004/160

Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitosten kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2011 alkaen. Ks. L 1062/2010 20 §. Ks. myös L Metsähallituksesta 234/2016 41 §.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään valtion liikelaitoksista 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1185/2002) 13 §:n 4 momentin nojalla:

1 §

Tässä asetuksessa annetaan valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002), jäljempänä liikelaitoslaki, 13 §:n 4 momentissa tarkoitetut tarkemmat säännökset valtion liikelaitosten ja liikelaitoskonsernien kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tietojen antamisesta valtion tilinpäätöskertomuksen kokoamista varten.

L valtion liikelaitoksista 1185/2002 on kumottu. Ks. L valtion liikelaitoksista 1062/2010 sekä soveltamisesta L 1062/2010 21 §. Ks. myös L Metsähallituksesta 234/2016 41 §.

2 § (30.12.2004/1403)

Liikelaitoksen tuloslaskelma laaditaan liitteessä 1 olevan kaavan mukaan. Liikelaitoksen tase laaditaan liitteessä 2 olevan kaavan mukaan. Konsernituloslaskelma ja konsernitase laaditaan soveltuvin osin edellä mainittujen kaavojen mukaan.

3 §

Liikelaitoksen toimintakertomuksessa on sen lisäksi, mitä osakeyhtiön toimintakertomuksesta säädetään kirjanpitolaissa (1336/1997) ja kirjanpitoasetuksessa (1339/1997) sekä osakeyhtiölaissa (734/1978), esitettävä:

1) tiedot liikelaitoslain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettujen eduskunnan päätösten noudattamisesta;

2) tiedot liikelaitoslain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettujen ministeriön päätösten noudattamisesta;

3) tiedot liikelaitoslain 14 §:ssä tarkoitetuista omaisuuden siirroista;

4) tiedot liikelaitoksen toiminnan, talouden ja tuloksellisuuden sekä niiden kehityksen kannalta tärkeimmistä seikoista;

5) tärkeimmät tiedot liikelaitoksen talouteen ja toimintaan sekä niiden kehittymiseen liittyvistä riskeistä samoin kuin riskienhallinnan järjestelyistä;

6) jos liikelaitos on saanut liikelaitoslain 7 §:ssä tarkoitettua rahoitusta valtion talousarviosta, tiedot rahoituksen käytöstä ja käyttötarkoituksesta; sekä

7) tiedot liikelaitoslain 5 §:n 3 momentissa tarkoitetuista takausmaksuista.

8) tiedot kiinteän omaisuuden luovutusten lukumäärästä sekä niiden yhteenlasketuista luovutushinnoista sekä luovutusvoitoista ja -tappioista, jos liikelaitos on luovuttanut tilikauden aikana oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain (973/2002) 4 §:n 4 momentissa tarkoitettua kiinteää omaisuutta. (30.12.2004/1403)

Liikelaitoskonserniin kuuluvan liikelaitoksen toimintakertomuksessa on myös esitettävä tiedot liikelaitoksen tytäryritykselleen myöntämistä takauksista.

4 §

Tuloksentasausmenettelyä saa käyttää vain siinä määrin kuin se on mahdollista ilman, että tilikauden voitto jää pienemmäksi kuin ministeriön asettama tuloutustavoite, jollei siihen ole erityisiä syitä.

5 §

Liikelaitoksen on huolehdittava, että sen tytäryrityksellä on sama tilikausi kuin liikelaitoksella.

6 §

Liikelaitoksen on annettava allekirjoitettu tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä esitys liikelaitoksen voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi ministeriölle viipymättä niiden valmistuttua.

Liikelaitoksen on viipymättä sen jälkeen, kun allekirjoitettu tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on annettu ministeriölle, annettava ne myös valtiovarainministeriölle ja valtiokonttorille sekä valtiontalouden tarkastusvirastolle.

6 a § (30.12.2004/1403)

Liikelaitoslain 13 §:n 1 momentissa tarkoitetun erillisen tilinpäätöksen tultua allekirjoitetuksi liikelaitos toimittaa sen asianomaiselle ohjaavalle ministeriölle, joka antaa erillisestä tilinpäätöksestä kannanottonsa.

Ministeriön kannanotossa on lausuttava:

1) arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta;

2) ovatko käytetyt tuloksellisuuden raportoinnin perusteet ohjauksen ja tulosvastuun kannalta asianmukaisia sekä ministeriön ehdotus kehittämistarpeista;

3) mihin toimenpiteisiin liikelaitoksessa on tarpeen ryhtyä tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi; sekä

4) ehdotus valtioneuvoston toimenpiteiksi tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi.

Ministeriön kannanotto on liitettävä esittelyasiakirjoihin, kun liikelaitoksen ja liikelaitoskonsernin tilinpäätös esitellään valtioneuvostossa vahvistettavaksi.

7 §

Ministeriön on esiteltävä liikelaitoksen ja liikelaitoskonsernin tilinpäätös valtioneuvostolle vahvistettavaksi siten, että valtioneuvoston päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä muista toimenpiteistä, joihin liikelaitoksen toiminnan ja talouden johdosta on tarpeen ryhtyä, otetaan huomioon, kun ministeriö valmistelee toimialansa toiminnan tuloksellisuuden kuvausta valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 17 §:ssä mainitun valtion tilinpäätöskertomuksen valmistelua varten.

Tilintarkastuskertomus on liitettävä esittelyasiakirjoihin, kun liikelaitoksen ja liikelaitoskonsernin tilinpäätös esitellään vahvistettavaksi.

8 §

Liikelaitoksen on tilikauden aikana ja ennen tilinpäätöksen valmistumista neuvoteltava tilinpäätöksensä perusteista ministeriön kanssa, jos ennakoidun tilinpäätöksen mukaisen tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja arvioidaan olennaisesti poikkeavan tulostavoitteesta.

Jos liikelaitos laatii osavuosikatsauksen, on osavuosikatsaus toimitettava myös ministeriölle.

9 §

Jos liikelaitoksen tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja on olennaisesti pienempi kuin tulostavoite, liikelaitoksen on annettava ministeriölle asiaa koskeva selvitys. Ministeriön on liitettävä liikelaitoksen selvitys ja asiaa koskeva kannanottonsa esittelyasiakirjoihin, kun tilinpäätös esitellään vahvistettavaksi.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran kirjanpitoon, tilinpäätökseen, toimintakertomukseen, tilinpäätöksen vahvistamiseen sekä tietojen antamiseen valtion tilinpäätöskertomuksen kokoamista varten siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan valtion liikelaitosten ja liikelaitoskonsernien kirjanpidon perusteista ja tilintarkastuksesta 17 päivänä joulukuuta 1998 annettu valtioneuvoston päätös (1023/1998) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

11 §

Sen estämättä, mitä 10 §:ssä säädetään, sovelletaan kumottua valtioneuvoston päätöstä Metsähallitukseen 31 päivään joulukuuta 2004 asti ja 31 päivänä joulukuuta 2004 päättyvän tilikauden kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sekä Ilmailulaitokseen 31 päivään joulukuuta 2005 asti ja 31 päivänä joulukuuta 2005 päättyvän tilikauden kirjanpitoon ja tilinpäätökseen lukuun ottamatta tilinpäätöksen vahvistamista sekä tietojen antamista valtion tilinpäätöskertomuksen kokoamista varten. (30.12.2004/1403)

Liikelaitos ja liikelaitoskonserni saa soveltaa ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyihin arvonkorotuksiin silloin voimassa olleita säännöksiä.

Tutkimus- ja kehittämismenot, jotka on ennen tämän asetuksen voimaantuloa aktivoitu taseeseen, saadaan poistaa tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Valtiokonttorin ennen tämän asetuksen voimaantuloa tällä asetuksella kumotun valtioneuvoston päätöksen nojalla antamat luvat ovat voimassa luvassa mainituin ehdoin ja mainitun ajan, jolleivät ne ole ristiriidassa tämän asetuksen säännösten kanssa.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.12.2004/1403:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Tämä asetuksen 2 §:ä ja 3 §:n 1 momentin 8 kohtaa sekä 6 a §:ä sovelletaan ensimmäisen kerran kirjanpitoon, tilinpäätökseen, toimintakertomukseen sekä tilinpäätöksen vahvistamiseen tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2005.

Perustamis- ja tutkimusmenot, jotka on ennen tämän asetuksen voimaantuloa aktivoitu taseeseen, saadaan poistaa tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.