Seurattu SDK 926/2022 saakka.

18.12.2003/1116

Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.7.2018 alkaen. Ks. L 301/2018.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään ajoneuvoliikennerekisteristä 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun lain (541/2003) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa annetaan ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain (541/2003) mukaiset tarkemmat säännökset ajoneuvoliikennerekisteriin talletettavista tiedoista, ajoneuvoon liittyvistä tiedoista otantaperusteena ja velvollisuudesta ilmoittaa rekisterissä havaituista virheistä.

2 §
Rekisteri

Rekisterillä tarkoitetaan tässä asetuksessa ajoneuvoliikennerekisteriä.

2 luku

Luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä talletettavat tiedot

3 §
Luonnollisen henkilön ja oikeushenkilön perustiedot

Rekisteriin talletettavista luonnollisen henkilön ja oikeushenkilön perustiedoista säädetään ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 4 §:ssä ja arkaluonteisista tiedoista lain 6 §:ssä.

4 § (26.11.2015/1379)
Ajokorttilupatiedot

Ajokorttilupatietoina rekisteriin talletetaan luvan hakemista, myöntämistä, voimassaoloa ja peruuttamista koskevat tiedot, tieto haettavasta ajokorttiluokasta ja AM-luokassa sen sisältämästä ajo-oikeudesta sekä luvan erityisehdot.

5 § (26.11.2015/1379)
Ajokorttitiedot

Ajokorttitietoina rekisteriin talletetaan tieto ajokortin hakemisesta, myöntämisestä, luovuttamisesta ja luovuttamisen tavasta, voimassaolosta, lajista ja luokasta, ajo-oikeudesta, sen erityisehdoista ja rajoituksista ja hävittämisestä sekä ikävaatimuksia koskevista poikkeusluvista. Rekisteriin merkitään myös tieto aiemman ajokortin palautumisesta lupaviranomaiselle ja muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa (EU-valtio) tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (ETA-valtio) annettujen ajokorttien toimittamisesta kortin myöntäjälle. Vastaavat tiedot talletetaan myös ajokortin kaksoiskappaleesta ja väliaikaisesta ajokortin luovuttamisesta.

Rekisteriin talletetaan ulkomailla annetun ajokortin haltijan tiedot, jos hän on Suomessa syyllistynyt sellaiseen ajokorttilain (386/2011) 64 tai 65 §:ssä tarkoitettuun tekoon, joka otetaan huomioon ajokorttilaissa säädettyjä ajo-oikeuteen kohdistuvia seuraamuksia määrättäessä. Muussa EU- tai ETA-valtiossa annetun ajokortin haltijasta talletetaan myös tieto ajokortin myöntäneestä valtiosta ja ajokortista ilmenevä tieto myöntämispäivästä kunkin luokan kohdalta erikseen sekä tieto ajokortin haltijan ajokiellosta tai muusta vastaavasta ajo-oikeutta rajoittavasta seuraamuksesta muussa EU- tai ETA-valtiossa.

6 § (26.11.2015/1379)
ADR-ajolupatiedot

ADR-ajolupatietoina rekisteriin talletetaan tieto ajolupaopetuksen antajasta, ajolupakokeeseen ilmoittautumisesta, ajolupakokeen suorittamisesta ja hyväksymisestä sekä ajoluvan myöntämisestä, voimassaolosta, peruuttamisesta, luovuttamisesta ja muusta ajoluvan sisällöstä.

7 §
Vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajaa koskevat tiedot

Vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajaa koskevina tietoina rekisteriin talletetaan tieto turvallisuusneuvonantajan todistukseen annettavan opetuksen antajasta, turvallisuusneuvonantajan kokeeseen ilmoittautumisesta, kokeen suorittamisesta ja hyväksymisestä sekä turvallisuusneuvonantajan todistuksen myöntämisestä, voimassaolosta ja muusta sisällöstä.

8 § (26.11.2015/1370)
Kuljettajantutkintoon, kokeisiin, ajonäytteeseen, kuljettajaopetukseen sekä opetus- ja harjoituslupaan liittyvät tiedot

Rekisteriin talletetaan:

1) teoria-, ajo- ja käsittelykokeen tai ajonäytteen tietoina ilmoittautuminen ja kokeen tulos tai lausunto ajonäytteestä sekä kokeen suorittamiseen liittyviä tietoja;

2) tietoja kuljettajaopetuksen alkamisesta, opetuksen antajasta, opetusmääristä, jatko-opetuksesta ja pimeällä ajamisen opetuksen suorituspäivämäärä.

Opetus- ja harjoitusluvasta rekisteriin talletetaan tieto ajokorttiluokasta ja AM-luokan opetuslupaopetuksessa ajo-oikeudesta, jota varten opetusta annetaan, harjoittelussa käytettävän ajoneuvon rekisteritunnuksesta, luvan hakemis-, myöntämis- ja luovutuspäivämäärästä, voimassaoloajasta ja peruuttamisesta. Lisäksi rekisteriin talletetaan opetuslupaopettajan ja -oppilaan henkilötunnus.

9 §
Ajopiirturikortteja koskevat tiedot

Tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 mukaisista kuljettaja-, korjaamo-, valvonta- ja yrityskorteista rekisteriin talletetaan korttien hakemista, myöntämistä, voimassaoloa ja peruuttamista koskevat tiedot.

10 § (26.11.2015/1370)
Taksinkuljettajan ajoluvan, liikenneopettajaluvan, kuljettajan ammattipätevyyskortin ja vammaisen pysäköintiluvan tiedot

Taksinkuljettajan ajoluvasta, liikenneopettajaluvasta, kuljettajan ammattipätevyys-kortista ja vammaisen pysäköintiluvasta talletetaan rekisteriin hakemista, myöntämistä, voimassaoloa, luovuttamista ja peruuttamista sekä erityisehtoja koskevat tiedot. Vastaavat tiedot talletetaan myös kaksoiskappaleesta tai korvaavasta asiakirjasta.

11 § (11.10.2007/896)
Lakisääteisten verojen ja maksujen tiedot

Rekisteriin talletetaan tieto ajoneuvoverosta, polttoainemaksusta ja Ajoneuvohallintokeskuksen kantamasta autoverosta sekä niiden maksuunpanotiedot, tieto maksetuista ja maksamattomista veroista sekä maksu- ja perintätiedot. Lisäksi rekisteriin talletetaan tieto veron tai maksun laiminlyönnistä johtuvasta ajoneuvon käyttökiellosta sekä tieto verovapautuksista. Rekisteriin talletetaan myös tiedot ajoneuvoveron suoraveloitusvaltuutuksesta, verovelvollisuuden siirrosta ja laskutusosoitteesta sekä ajoneuvoveronkannosta jaksoissa tehdyn sopimuksen ja ajoneuvoveron palautuksen kannalta tarpeelliset tiedot.

12 §
Konkurssia, velkajärjestelyä, yrityssaneerausta ja ajoneuvon ulosottoa koskevat tiedot

Rekisteriin talletetaan konkurssiin, velkajärjestelyyn ja yrityssaneeraukseen asettamiseen ja päättymiseen liittyvät tiedot ja ajoneuvon ulosottoa koskevat tiedot.

3 luku

Rekisteriin talletettavat muut tiedot

13 § (8.4.2009/235)
Ajoneuvon yksilöintitiedot

Ajoneuvon yksilöintitietoina rekisteriin talletetaan tieto valmistenumerosta ja hyväksyntänumerosta. Lisäksi rekisteriin voidaan tallettaa tieto ajoneuvon väristä.

14 § (8.4.2009/235)
Ajoneuvon tekniset tiedot

Ajoneuvon teknisinä tietoina rekisteriin talletetaan tietoja ajoneuvon yleisistä rakenneominaisuuksista, varusteista, mitoista, massoista, moottorista, voimansiirrosta, akselistoista, ohjauksesta, jarruista, korista, turvavarusteista, kytkennästä, polttoaineen kulutuksesta, päästöjen vähentämiseen tarkoitetuista laitteista ja päästöistä. Rekisteriin talletetaan lisäksi linja-autoja, pakettiautoja, erikoiskuljetukseen käytettäviä ajoneuvoja ja vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuja ajoneuvoja koskevia erityistietoja.

15 § (8.5.2013/335)
Hyväksyntätiedot

Tyyppihyväksyntätietoina rekisteriin talletetaan tyyppi-, variantti- ja versiotiedot, tyyppikoodia, mallisarjaa ja mallimerkintää koskevat tiedot, tyyppihyväksynnän ajankohta, voimassaoloaika ja tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontatiedot, tieto ajoneuvoluokasta ja ajoneuvoryhmästä, tieto merkistä sekä valmistajan, valmistajan edustajan ja maahantuojan tiedot. Lisäksi rekisteriin talletetaan tieto tyyppihyväksynnän hakijasta ja tiedot siitä, mihin tyyppihyväksynnän myöntäminen tai myöntämistä koskeva kielteinen päätös perustuu.

Yksittäishyväksyntätietoina rekisteriin talletetaan tieto ajoneuvoluokasta, ajoneuvoryhmästä, merkistä ja mahdollisesta muusta luokituksesta. Lisäksi rekisteriin talletetaan valmistajan, valmistajan edustajan ja maahantuojan tiedot, yksittäishyväksynnän ajankohta ja voimassaoloaika, tieto yksittäishyväksynnän hakijasta ja myöntäjästä sekä tiedot siitä, mihin yksittäishyväksynnän myöntäminen tai myöntämistä koskeva kielteinen päätös perustuu.

Rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastustietoina rekisteriin talletetaan tyyppi-, variantti- ja versiotiedot, tyyppikoodia, mallisarjaa ja mallimerkintää koskevat tiedot, tieto rekisteröintikatsastuspäivästä ja rekisteröintikatsastuksen voimassaoloajasta, tieto ajoneuvoluokasta ja ajoneuvoryhmästä sekä merkistä. Lisäksi rekisteriin talletetaan ajoneuvon muutokseen ja yhteenkytkettävyyteen liittyviä tietoja sekä ajoneuvon hyväksymiseen, hylkäämiseen ja ajokieltoon liittyviä tietoja. Rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa rekisteriin talletetaan myös tieto ajoneuvon matkamittarin lukemasta katsastushetkellä. Katsastukseen liittyen rekisteriin talletetaan katsastuksen erityisohjeita sekä katsastusta ja sen valvontaa palvelevia tietoja.

Rekisteriin talletetaan myös valmistajan tai valmistajan edustajan ilmoittama tieto ajoneuvon mallimerkinnälle annetusta myyntinimestä ja ajoneuvon markkinointihinnasta, uuden ajoneuvon markkinoilletulopäivä ja markkinoiltapoistumispäivä.

16 § (11.10.2007/896)
Ajoneuvon rekisteröintitiedot

Ajoneuvon rekisteröintitietoina rekisteriin talletetaan:

1) omistajan ja haltijan nimi, osoite ja kotikunta, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus, poliisipiiri, johon asuinpaikka kuuluu, sekä äidinkieli tai asiointikieli;

2) tieto siitä, onko omistaja luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö, ja vastaava tieto haltijasta sekä haltijan hallintaoikeuden laatu;

3) omistajaa ja haltijaa koskevan muutoksen tapahtumapäivä sekä ensirekisteröintipäivä, uudelleenrekisteröintipäivä, liikennekäyttöön oton päivä ja käyttöönottoajankohta;

4) rekisteritunnus ja tieto siitä, onko rekisterikilvessä kansallisuustunnus;

5) käyttötarkoitus, käyttöä ja rekisteröintiä koskevat rajoitukset ja ehdot, liikennekäytöstä poiston ja lopullisen poiston päivä, tarvittaessa tieto rekisterikilpien palautuksesta ja palautuspäivästä sekä liikennekäytöstä poiston ja lopullisen poiston syystä;

6) Ajoneuvohallintokeskuksen tarpeellisiksi katsomat ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 7 §:ssä tarkoitetut muut tiedot.

17 § (11.10.2007/896)
Liikennevakuutustiedot

Liikennevakuutustietoina rekisteriin talletetaan tieto vakuutuksesta ja sen voimassaolosta, liikennevakuutuksen ottajasta, vakuutusyhtiöstä sekä vakuutusmaksun laiminlyönnistä ja ajoneuvon seisonta-ajasta.

18 §
Ajoneuvon verotus- ja ulosottotiedot

Ajoneuvon verotustietoina rekisteriin talletetaan tieto säädettyjen verojen ajoneuvokohtaisesta määrästä, kannosta ja perinnästä sekä tieto autoverovapauden perusteena olevista laitteista ja mitoista. Ajoneuvon ulosottotietoina rekisteriin talletetaan oikeushallinnolta saadut tiedot ajoneuvon ulosmittaamisesta ja muista turvaamistoimenpiteistä.

19 § (8.5.2013/335)
Määräaikais- ja valvontakatsastustiedot

Rekisteriin talletetaan määräaikais- ja valvontakatsastustietoina ajoneuvon hyväksymiseen, hylkäämiseen tai ajokieltoon liittyviä tietoja sekä ajoneuvon matkamittarin lukema katsastushetkellä. Katsastukseen liittyen rekisteriin talletetaan katsastuksen erityisohjeita sekä katsastusta ja sen valvontaa palvelevia tietoja.

20 §
Teknisten tienvarsitarkastusten tiedot

Teknistä tienvarsitarkastusta koskevina tietoina rekisteriin talletetaan ajoneuvon vikoihin liittyviä tietoja sekä tieto ajoneuvon määräämisestä ajokieltoon.

21 §
Ajoneuvon tilapäisen käytön tiedot

Koenumerotodistuksesta rekisteriin talletetaan todistuksen haltijan nimi, osoite, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus, tieto ajoneuvon rekisteritunnuksesta, luokasta ja liikennevakuutuksesta sekä todistuksen myöntämispäivästä, voimassaoloajasta ja todistusta koskevista maksuista.

Siirtoluvasta rekisteriin talletetaan luvan haltijan nimi, osoite, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus, tieto ajoneuvon merkistä, mallimerkinnästä, valmistenumerosta, rekisteritunnuksesta, liikennevakuutuksesta, luvan myöntämispäivästä, myöntäjästä, voimassaoloajasta, käyttötarkoituksesta ja lupaa koskevista maksuista sekä tarvittaessa ajoreitistä.

22 §
Kiinnitystiedot

Kiinnitystietoina rekisteriin talletetaan autokiinnityslaissa (810/1972) säädetyt tiedot.

4 luku

Erinäiset säännökset

23 § (8.4.2009/235)
Ajoneuvoon liittyvien tietojen käyttö otantaperusteena

Ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 19 §:n 4 momentin mukaisina otantaperusteena käytettävänä ajoneuvoon liittyvinä tietoina voidaan käyttää tämän asetuksen 13 §:n mukaisia ajoneuvon yksilöintitietoja, 14 §:n mukaisia ajoneuvon teknisiä tietoja, 15 §:n 1–3 momentin mukaisia hyväksyntätietoja sekä 15 §:n 4 momentin mukaisia tietoja. Otantaperusteena voidaan lisäksi käyttää tietoa ajoneuvon haltijuussuhteen laadusta, ajoneuvon maahantuontitavasta, rekisteröinti- ja käyttöönottopäivästä, käyttötarkoituksesta, liikennevakuutusyhtiöstä, hyväksyntä- tai katsastuslajista, -päivämäärästä ja -paikasta sekä yhdestä muusta ajoneuvoon liittyvästä tunnistetiedosta.

24 §
Tietojen korjaus

Jos katsastusluvan haltija, kuljettajantutkinnon vastaanottaja, liikennevakuutuskeskus, liikennevakuutusyhtiö, poliisi, rajavartiolaitos, tieliikenteen valvontalaitteen korttien käsittelijä, tullilaitos tai sopimusrekisteröijä havaitsee rekisterin tietoja käsitellessään niissä virheen tai puutteen, sen on ilmoitettava siitä heti Ajoneuvohallintokeskukselle.

5 luku

Voimaantulo

25 §
Voimaantulosäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

11.10.2007/896:

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä marraskuuta 2007.

8.4.2009/235:

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä huhtikuuta 2009.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EG, (32007L0046); EYVL N:o L 263, 9.10.2007, s. 1

8.5.2013/335:

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2013.

26.11.2015/1370:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Tieto myönnetystä henkilöauton ammattiajolupaa tai taksinkuljettajan ajolupaa koskevasta poikkeusluvasta säilytetään rekisterissä ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 9 §:n 1 momentin 7 kohdassa säädetyn määräajan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.