Seurattu SDK 968/2022 saakka.

28.11.2003/1000

Oikeusministeriön asetus vangitsemisasioiden ja muiden kiireellisten asioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2014 alkaen. Ks. PakkokeinoL 806/2011 11 luku 5 § 2 mom. ja ulkomaalaisL 301/2004 214 § 2 mom.

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun pakkokeinolain (450/1987) 1 luvun 9 §:n 1 momentin ja 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun ulkomaalaislain (378/1991) 48 §:n 1 momentin, sellaisina kuin ne ovat, edellinen laissa 693/1997 ja jälkimmäinen laissa 117/2002, nojalla:

1 § (25.10.2013/754)
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään käräjäoikeuksista, jotka kiireellisissä tapauksissa:

1) saavat päättää pidätetyn vangitsemisesta sekä salaisista pakko- ja tiedonhankintakeinoista pakkokeinolain (806/2011) 3 luvun 1 §:n 1 momentin ja 10 luvun 43 §:n 1 momentin, poliisilain (872/2011) 5 luvun 45 §:n 1 momentin, tullilain (1466/1994) 20 a §:n 1 ja 2 momentin sekä 20 d ja 20 e §:n, rajavartiolain (578/2005) 41 §:n 2 momentin sekä poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain (1251/1995) 4 §:n 1 momentin ja 5 §:n mukaisissa asioissa;

2) ovat toimivaltaisia käsittelemään ulkomaalaislain (301/2004) 124 §:n 1 momentin mukaisia asioita; sekä

3) ovat toimivaltaisia käsittelemään konkurssilain (120/2004) 7 luvun 3 §:n mukaisia asioita.

2 § (25.10.2013/754)
Päivystys

Päivystyksellä tarkoitetaan käräjäoikeuden valmiutta päivystysalueellaan vapunpäivänä, juhannusaattona, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona sekä lauantaina, sunnuntaina ja muuksi päiväksi sattuvana kirkollisena juhlapäivänä:

1) vastaanottaa pidätettyä koskevia vangitsemisvaatimuksia sekä käsitellä vangitsemisasioita;

2) vastaanottaa vaatimuksia ja esityksiä salaisia pakkokeinoja ja salaisia tiedonhankintakeinoja koskevissa lupa-asioissa ja ratkaisuissa sekä käsitellä näitä asioita;

3) vastaanottaa ilmoituksia ulkomaalaisen säilöönotosta ja poikkeuksellisesta sijoittamisesta sekä käsitellä näitä asioita;

4) vastaanottaa ilmoituksia niskoittelun vuoksi vangittavaksi määrätyn velallisen asioissa sekä käsitellä näitä asioita.

Päivystys 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa asioissa ulottuu muuhunkin kuin 1 momentissa mainittuun käräjäoikeuksien kanslioiden aukioloajan ulkopuoliseen aikaan.

3 §
Päivystysalueet

Kukin hovioikeuspiiri muodostaa yhden päivystysalueen. Helsingin hovioikeuspiirin päivystysalueeseen ei kuitenkaan kuulu Helsingin kaupunki. Helsingin kaupunki muodostaa Helsingin käräjäoikeuden päivystysalueen, johon 2 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa asioissa kuuluu momentissa tarkoitettuna aikana koko maa.

4 § (25.10.2013/754)
Päivystävät käräjäoikeudet

Hovioikeuspiirien päivystysalueilla päivystävät 2 §:n 1 momentissa mainittuna aikana seuraavat käräjäoikeudet:

1) Turun hovioikeuspiirin päivystysalueella Ahvenanmaan, Kanta-Hämeen, Länsi-Uudenmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudet;

2) Vaasan hovioikeuspiirin päivystysalueella Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan ja Satakunnan käräjäoikeudet;

3) Itä-Suomen hovioikeuspiirin päivystys-alueella Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen käräjäoikeudet;

4) Helsingin hovioikeuspiirin päivystysalueella Espoon, Hyvinkään, Itä-Uudenmaan, Tuusulan ja Vantaan käräjäoikeudet;

5) Rovaniemen hovioikeuspiirin päivystysalueella Kainuun, Kemi-Tornion, Lapin, Oulun ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeudet.

Kuhunkin päivystysalueeseen kuuluvat käräjäoikeudet päivystävät vuorotellen. Helsingin käräjäoikeus päivystää jatkuvasti.

Jokainen käräjäoikeus voi käsitellä omaan tuomiopiiriinsä kuuluvan asian, vaikkei olisi päivystysvuorossa.

5 §
Päivystävät tuomarit

Käräjäoikeuksissa päivystävät laamannit ja käräjätuomarit.

Jos päivystysalueen käräjäoikeuden päivystävä tuomari ei ole tavoitettavissa tai hän on muuten estynyt, toisen päivystysalueen käräjäoikeus on toimivaltainen käsittelemään asian. (25.10.2013/754)

6 § (25.10.2013/754)
Käräjäoikeuksien päivystysvuorot

Hovioikeus päättää piirinsä päivystysalueen käräjäoikeuksien päivystysvuorot kalenterivuodeksi kerrallaan. Päivystysvuorojen tulee jakautua tasaisesti käräjäoikeuksien kesken. Päätös on lähetettävä tiedoksi päivystysalueen käräjäoikeuksille ja poliisilaitoksille, Poliisihallitukselle, keskusrikospoliisille, Tullille, rajavartiolaitokselle ja puolustusvoimille sekä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen päätöksen voimaantuloa. Samalla hovioikeuden on ilmoitettava puhelinnumero, josta päivystävä tuomari on tavoitettavissa.

7 §
Tuomareiden päivystysvuorot

Viraston päällikkö määrää oman tuomioistuimensa tuomareiden päivystysvuorot.

Päivystysvuorojen määräämisestä on ilmoitettava asianomaiselle hovioikeudelle viimeistään kuukausi ennen päätöksen voimaantuloa.

Jos päivystysvuorossa oleva tuomari on estynyt hoitamasta päivystystä, hänen on välittömästi hankittava itselleen sijainen sekä ilmoitettava asiasta hovioikeudelle.

8 §
Päivystyksen järjestäminen

Päivystysvuoro alkaa 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuina päivinä vuorokauden alkaessa ja loppuu vuorokauden päättyessä. Tällainen päivystysvuoro voi käsittää myös yhtä useampia peräkkäisiä päiviä. Pykälän 2 momentissa tarkoitettu päivystysvuoro alkaa käräjäoikeuksien kanslioiden aukioloajan päättyessä ja loppuu aukioloajan seuraavan kerran alkaessa tai pykälän 1 momentissa tarkoitetun päivystysvuorokauden alkaessa.

Käräjäoikeudessa päivystää kerrallaan yksi tuomari. Erityisestä syystä päivystäviä tuomareita voi olla useampia. Tällaisena syynä voidaan pitää esimerkiksi asioiden suurta lukumäärää tai pitkää päivystysvuoroa.

Päivystävä tuomari ja pidättämiseen oikeutettu tai muu toimivaltainen virkamies sopivat asian käsittelypaikasta. Tällöin on otettava huomioon asian laatu, turvallisuusnäkökohdat sekä käsittelyn järjestämisestä aiheutuvat kustannukset.

Päivystävän tuomarin on oltava päivystysaikoina tavoitettavissa ilmoitetusta puhelinnumerosta.

Käräjäoikeus päättää muista päivystyksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

9 §
Erinäiset säännökset

Päivystyksestä ja päivystysaikana suoritetuista toimenpiteistä suoritetaan korvausta sen mukaan kuin siitä erikseen päätetään.

Käräjäoikeuden tulee toimittaa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle korvausten maksamista varten tarvittavat tiedot. (25.10.2013/754)

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan vangitsemisasioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa 20 päivänä lokakuuta 1993 annettu oikeusministeriön päätös (900/1993).

Päätettäessä käräjäoikeuksien ja tuomareiden päivystysvuoroista, jotka koskevat vuotta 2004, noudatetaan 6 §:ssä mainitun määräajan sijasta kahden viikon määräaikaa ja 7 §:ssä mainitun määräajan sijasta yhden viikon määräaikaa.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

25.11.2009/1019:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

25.10.2013/754:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014. Sen 4 § tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä huhtikuuta 2014.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.