Seurattu SDK 476/2022 saakka.

24.7.2003/708

Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 29.10.2015/1286, joka on voimassa 1.11.2015 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) nojalla:

1 § (26.8.2010/738)
Toiminta-ajatus

Ympäristöministeriö on yhteistyöhakuinen johtava vaikuttaja kestävän kehityksen, hyvän elinympäristön ja monimuotoisen luonnon turvaamisessa nykyisille ja tuleville sukupolville.

2 §
Tehtävät

Ympäristöministeriön tehtäviä ovat:

1) ilmansuojelu ja ilmastonmuutoksen torjunta, meluntorjunta, jäteasiat, meriensuojelu, vesiensuojelu ja muu ympäristönsuojelu;

2) kemikaalien käytöstä aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäiseminen ja valvonta;

3) geenitekniikan käytöstä aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäiseminen ja valvonta;

4) öljyvahinkojen ja muiden ympäristövahinkojen torjunnan järjestäminen sekä ympäristövahinkojen korvaaminen;

5) ympäristövaikutusten arviointi;

6) ympäristötalous;

7) luonnonvaraisten eliölajien ja luontotyyppien suojelu, luonnonsuojelualueverkoston kehittäminen ja luonnonsuojelualueiden sekä erämaa-alueiden hoito ja käyttö sekä luonnonsuojeluohjelmien toteuttaminen;

8) maisemanhoito ja -suojelu;

9) luonnon virkistyskäyttö lukuun ottamatta valtion retkeilyalueita;

10) alueiden käytön suunnittelun ja maakunnan suunnittelun ohjaus sekä maapolitiikka;

11) alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä elinympäristöjen laadun kehittäminen;

12) maa-ainesten käytön ohjaus;

13) kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön hoito ja rakennussuojelu;

14) rakentamisen ja kiinteistönpidon ohjaus sekä

15) asunto-olojen kehittäminen.

3 § (13.1.2011/8)
Ministeriön toimialan virastot

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, Suomen ympäristökeskus, valtion asuntorahasto ja öljysuojarahasto. Ympäristöministeriö ohjaa omalla toimialallaan aluehallintovirastoja, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia, Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa sekä Metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä.

3 a § (22.5.2014/397)
Ympäristöministeriön alaiset valtio-omisteiset yhtiöt

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat yhtiöt ovat Kuntarahoitus Oyj ja A-Kruunu Oy.

4 §
Työn järjestäminen

Ympäristöministeriössä on luontoympäristöosasto, rakennetun ympäristön osasto ja ympäristönsuojeluosasto. Lisäksi ministeriössä on osastojen ulkopuolisina toimintayksikköinä hallintoyksikkö, kansainvälisten ja EU-asiain yksikkö ja viestintäyksikkö. Niiden tehtävistä, niiden välisestä yhteistyöstä sekä toiminnan muusta järjestämisestä säädetään ympäristöministeriön työjärjestyksessä. (6.8.2009/602)

Ministeriön työjärjestyksessä säädetään myös ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, henkilöstön sijoittamisesta, asioiden valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu.

Osaston ja yksikön sisäisestä organisaatiosta ja henkilökunnan tehtävistä määrätään tarkemmin osaston tai yksikön hallinnollisissa määräyksissä, jotka osaston tai yksikön päällikkö vahvistaa.

5 § (26.8.2010/738)
Johtavat virkamiehet

Ministeriössä on kansliapäällikkö. Osastonpäällikkönä on ylijohtaja. Hallintoyksikön päällikkönä on hallintojohtaja, kansainvälisten ja EU-asiain yksikön päällikkönä kansainvälisten asiain johtaja ja viestintäyksikön päällikkönä viestintäjohtaja.

6 § (1.7.2015/848)
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) hallintojohtajalla, kansainvälisten asiain johtajalla ja viestintäjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

3) lainsäädäntöjohtajalla ja lainsäädäntöneuvoksella muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja lainvalmisteluun; sekä

4) talousjohtajalla, kehittämisjohtajalla, tietohallintojohtajalla, tutkimusjohtajalla, muulla kuin 2 tai 3 kohdassa mainitulla neuvoksella, neuvottelevalla virkamiehellä, henkilöstöpäälliköllä sekä viestintäpäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

7 § (1.3.2012/111)
Virkojen täyttäminen

Kansliapäällikön, ylijohtajan, hallintojohtajan, kansainvälisten asiain johtajan, viestintäjohtajan, hallitusneuvoksen, rakennusneuvoksen, kansainvälisten asiain neuvoksen, ympäristöneuvoksen, aluesuunnitteluneuvoksen, asuntoneuvoksen, lainsäädäntöjohtajan, lainsäädäntöneuvoksen, tarkastusneuvoksen, talousjohtajan, kehittämisjohtajan, tietohallintojohtajan, tutkimusjohtajan, neuvottelevan virkamiehen, henkilöstöpäällikön, viestintäpäällikön ja hallitussihteerin nimittää valtioneuvosto.

Muun virkamiehen ja työsopimussuhteisen henkilöstön nimittää tai ottaa ministeriö.

8 §
Asioiden ratkaiseminen

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettävät asiat.

Ministeriön virkamiehet ratkaisevat valtioneuvoston ohjesäännön 36 §:ssä säädettyjä muita kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä asioita sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä säädetään.

Ministeri voi pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista. Sama oikeus on yksittäistapauksessa kansliapäälliköllä sekä osaston ja yksikön päälliköllä asiassa, jonka ratkaiseminen on annettu hänen alaiselleen virkamiehelle.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan ympäristöministeriöstä 16 päivänä maaliskuuta 2000 annettu asetus (295/2000) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Jos virka on julistettu haettavaksi tai viran avoinna olemisesta on ilmoitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja nimittäminen virkaan tapahtuu tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, määräytyy nimitystoimivalta tämän asetuksen 7 §:n mukaisesti.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

24.4.2008/296:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

18.12.2008/1062:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

6.8.2009/602:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

29.12.2009/1827:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

26.8.2010/738:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ennen asetuksen voimaantuloa tehdyt ympäristöministeriön päätökset yksikön päällikön tehtävään määräämisestä ovat asetuksen voimaantulon jälkeen edelleen voimassa päätöksissä asetetun määräajan.

13.1.2011/8:

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 2011.

30.6.2011/785:

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä heinäkuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

1.3.2012/111:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012.

22.5.2014/397:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2014.

1.7.2015/848:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.