Seurattu SDK 125/2023 saakka.

19.6.2003/585

Puolustusministeriön työjärjestys (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä työjärjestys on kumottu A:lla 15.12.2011/1337, joka on voimassa 1.1.2012 alkaen.

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) 7 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 § (29.12.2009/1790)
Soveltamisala

Tässä työjärjestyksessä säädetään puolustusministeriön johtamisesta ja hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön organisaatiosta ja sisäisestä työnjaosta, johtavien virkamiesten tehtävistä, johtavien virkamiesten sijaisista sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta.

Ministeriön toiminnan ja talouden suunnittelu-, seuranta- ja laskentajärjestelmästä, maksuliikkeestä, kirjanpidosta ja muusta laskentatoimesta, omaisuuden hallinnasta sekä sisäisestä valvonnasta määrätään tarkemmin taloussäännössä.

2 luku

Ohjaus ja johtaminen

2 § (9.9.2011/1024)
Ministeriön hallinnonalan johtaminen

Ministeri johtaa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa.

3 § (7.5.2009/312)
Ohjaus ja johtaminen

Puolustusministeriön hallinnonalalla sovelletaan ministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä muiden hallintoyksiköiden välillä tulosohjausta ja ministeriössä tulosjohtamista. Ministeriön ohjaus- ja johtamistoiminnassa sekä toimintatavoissa toteutetaan ministeriön arvoja, prosessilähtöisyyttä sekä muita yhdessä sovittuja toimintalinjoja.

Hallinnonalan tulosohjausta johtavat ministeri ja kansliapäällikkö.

Ministeriön keskeiset tulostavoitteet vahvistaa ministeri, osaston ja erillisen toimintayksikön tavoitteet kansliapäällikkö sekä osaston yksikön tavoitteet osastopäällikkö, kukin tulostavoitteista käytyjen neuvottelujen jälkeen.

Osastopäälliköiden ja muiden esimiesten tulee huolehtia siitä, että vahvistetut tulostavoitteet saavutetaan.

4 § (9.9.2011/1024)
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriöllä on johtoryhmä, joka käsittelee hallinnonalan ja ministeriön kannalta periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia taikka toiminnan yhteensovittamisen kannalta keskeisiä asioita.

Johtoryhmään kuuluvat ministeri, valtiosihteeri, kansliapäällikkö, sekä osastopäälliköt ja muut ministerin erikseen määräämät virkamiehet.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii ministeri ja varapuheenjohtajana valtiosihteeri. Johtoryhmän sihteerin määrää kansliapäällikkö.

5 §
Ohjausryhmät

Ministeriötä tai hallinnonalaa koskevien kysymysten valmistelemiseksi pidetään kansliapäällikön johtamia kokouksia, joihin osallistuvat osastopäälliköt ja muut kansliapäällikön määräämät virkamiehet. Lisäksi ministeri tai kansliapäällikkö voi asettaa muitakin ohjausryhmiä yhteensovittamaan asioiden valmistelua.

3 luku

Organisaatio sekä osastojen, yksiköiden ja virkamiesten tehtävät

6 § (29.12.2009/1790)
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on puolustuspoliittinen osasto, hallintopoliittinen osasto ja resurssipoliittinen osasto. Osastoihin kuuluu yksiköitä, siten kuin jäljempänä säädetään.

Lisäksi ministeriössä on kansliapäällikön alaisuudessa erillisinä toimintayksikköinä hallintoyksikkö, lainvalmistelu- ja oikeusyksikkö, tarkastusyksikkö ja viestintäyksikkö sekä turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö ja maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan sihteeristö.

6 a § (9.9.2011/1024)
Valtiosihteeri

Valtiosihteeri hoitaa valtioneuvoston ohjesäännön 44 §:n 2 momentissa mainittuja tehtäviä. Ministeri voi antaa valtiosihteerin tehtävistä hallinnollisen määräyksen.

7 §
Kansliapäällikkö

Kansliapäällikön tehtävänä on sen ohella, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään:

1) vastata hallinnonalan sekä ministeriön toiminnan, organisaation ja henkilöstöpolitiikan yleisestä kehittämisestä;

2) johtaa hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman, talousarvioehdotuksen ja tulostavoitteiden valmistelua sekä seurata niiden toteutumista;

3) yhteensovittaa osastojen ja erillisten toimintayksiköiden toimintaa;

4) käydä tuloskeskustelut osastopäälliköiden ja erillisten toimintayksiköiden johtajien kanssa;

5) vastata ministeriön laajakantoisten ja merkittävien hankkeiden käynnistämisestä ja seurannasta yhteistyössä ministeriön osastojen kanssa;

6) seurata hallinnonalan virastojen, laitosten ja muiden hallintoyksiköiden toimintaa;

7) johtaa kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamiseen liittyvien asioiden valmistelua ja toimia puolustusministeriötä tässä tehtävässä avustavan turvallisuus- ja puolustusasiain komitean puheenjohtajana;

8) käsitellä ne asiat, jotka ministeri hänen käsiteltävikseen antaa.

8 §
Osastopäällikkö

Osastopäällikkö johtaa osaston toimintaa ja vastaa osastolle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta sekä oman osastonsa ja muiden osastojen välisestä yhteistoiminnasta.

Osastopäällikkö ratkaisee osaston päätettävät asiat, jollei ratkaisuvaltaa tässä työjärjestyksessä anneta muulle osaston virkamiehelle.

Osastopäällikön tulee seurata ja arvioida kehitystä osaston toimialalla ja tehdä tarvittavia esityksiä.

Osastopäällikkö pitää ministerin ja kansliapäällikön tietoisina osaston toimialalla vireillä olevista tärkeistä asioista.

9 § (9.9.2011/1024)
Yhteiset tehtävät ja työnjako

Kukin osasto ja erillinen toimintayksikkö vastaa oman toimialansa osalta:

1) pitkän aikavälin suunnittelusta sekä toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvioehdotuksen valmistelusta;

2) tulosohjauksen valmistelusta ja seurannasta;

3) toimintaympäristön kehityksen seurannasta ja arvioinnista;

4) yhteistoimintaverkostoista ja kansainvälisestä yhteistyöstä;

5) valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden valmistelusta.

Tarkemmasta työnjaosta osastossa ja erillisessä toimintayksikössä määrää asianomaisen osaston osastopäällikkö tai erillisen toimintayksikön johtaja vahvistamassaan sisäisessä määräyksessä.

Ministeriön henkilöstöön kuuluva on velvollinen tarvittaessa suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, kansliapäällikkö, valtiosihteeri tai asianomainen osastopäällikkö määrää.

10 § (29.12.2009/1790)
Puolustuspoliittinen osasto

Puolustuspoliittisessa osastossa on kansallisen puolustuspolitiikan yksikkö ja kansainvälisen puolustuspolitiikan yksikkö.

Osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) turvallisuus- ja puolustuspoliittisen toimintaympäristön kehityksen arviointia sekä seurannan yhteensovittamista;

2) puolustuspolitiikan kehittämistä ja puolustuspolitiikan perusteiden tuottamista;

3) puolustusvoimille annettavia sotilaallisen maanpuolustuksen suunnitteluperusteita ja niiden kehittämistä;

4) pitkän aikavälin suunnittelun perusteiden tuottamista ja yhteensovittamista;

5) sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskykyvaatimusten määrittämistä ja yhteensovittamista osana kokonaismaanpuolustusta;

6) yleistä maanpuolustusvalmiutta;

7) yleisen asevelvollisuuden, naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen perusteita ja ohjausta;

8) sotilaallista kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoimintaa;

9) aseidenriisuntaa ja asevalvontaa;

10) virka-apua.

11 § (17.12.2010/1182)
Hallintopoliittinen osasto

Hallintopoliittisessa osastossa on konserniohjausyksikkö, talousyksikkö, turvallisuusyksikkö ja tutkimusyksikkö.

Osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) toiminnan, organisaation ja rakenteiden kokonaiskehittämisen ohjausta;

2) keskipitkän aikavälin suunnittelun perusteiden tuottamista ja yhteensovittamista;

3) tuloksellisuuden ja talouden seurantaa, arviointia ja raportointia;

4) tulosohjausta ja sen kehittämistä;

5) taloussuunnittelua, kehysehdotuksen laatimista sekä talousarvion valmistelua ja toimeenpanoa;

6) tutkimustoimintaa;

7) turvallisuutta;

8) kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa (588/2004) tarkoitetun määrätyn turvallisuusviranomaisen tehtäviä.

Konserniohjausyksikkö toimii ministeriön ylimmän johdon apuna prosessien sekä ohjaus- ja johtamistoimintojen yhteensovittamisessa sekä ylimmän johdon kokousten valmistelussa.

Edellä 2 momentin 7 ja 8 kohdassa sekä 3 momentissa tarkoitetut asiat ovat suoraan kansliapäällikön alaisuudessa.

Osastoon kuuluu maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan sihteeristö, joka valmistelee neuvottelukunnalle kuuluvat asiat. Neuvottelukunnan tehtävistä säädetään maanpuolustuksen tieteellisestä neuvottelukunnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1018/2009).

12 § (29.12.2009/1790)
Resurssipoliittinen osasto

Resurssipoliittisessa osastossa on henkilöstöyksikkö, materiaaliyksikkö, tietohallintoyksikkö sekä yhdyskunta- ja ympäristöyksikkö.

Osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) virka- ja työehtosopimustoimintaa sekä henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa;

2) henkilöstövoimavarojen ohjausta ja hallinnonalan muita laaja-alaisia henkilöstöasioita;

3) asevelvollisten, kriisinhallintahenkilöstön ja Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoiden etuuksien ja korvausten kehittämistä;

4) rintamaveteraani- ja sotavainaja-asioita;

5) materiaalipolitiikkaa ja hankeohjausta sekä puolustusmateriaaliyhteistyötä;

6) puolustustarvikkeiden vientivalvontaa;

7) ulkomaalaisten yritysostojen vahvistamista;

8) tietoyhteiskuntaa, tiedonhallintaa, tietohallintoa ja tietojärjestelmiä sekä teknistä tietoturvallisuutta;

9) yhdyskunta- ja ympäristöpolitiikan tuottamista ja ohjausta;

10) kiinteistöhallintoa;

11) puolustusministeriön omistajaohjaukseen kuuluvien yritysten omistajaohjausta ja puolustushallinnon rakennuslaitoksen ohjausta;

12) asevelvollisuuslaissa (1438/2007) tarkoitettua maanpuolustukseen perustumatonta palvelusta.

13 § (29.12.2009/1790)
Hallintoyksikkö

Hallintoyksikkö käsittelee ministeriön sisäisiä asioita, jotka koskevat:

1) ministeriön johdon tukipalveluja;

2) henkilöstöhallintoa ja henkilöstön osaamisen kehittämistä;

3) valmius- ja turvallisuussuunnittelua;

4) ministeriölle kirjanpitoyksikkönä kuuluvia tehtäviä;

5) tiedonhallintaa;

6) tieto- ja viestintätekniikkapalveluja sekä tietoturvallisuutta;

7) muita toiminnan tukipalveluja, jolleivät ne tämän työjärjestyksen nojalla kuulu muulle yksikölle.

13 a § (29.12.2009/1790)
Lainvalmistelu- ja oikeusyksikkö

Yksikön tehtävänä on:

1) säädösvalmistelu ja säädösvalmistelun kehittäminen;

2) valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden kansallinen voimaansaattaminen;

3) ministeriön ja hallinnonalan laillisuusvalvonta sekä sen kehittäminen ja yhteensovittaminen;

4) hallinnonalan oikeudellinen ohjaus;

5) ministeriön johdon, osastojen ja erillisten toimintayksikköjen avustaminen oikeudellisissa asioissa.

14 § (29.12.2009/1790)
Viestintäyksikkö

Yksikön tehtävänä on:

1) hallinnonalan viestinnän periaatteiden määrittäminen;

2) ministeriön ulkoinen ja sisäinen viestintä;

3) ministeriön ylimmän johdon viestintäpalvelujen järjestäminen;

4) ministeriön sähköisen viestinnän ylläpitäminen ja kehittäminen.

Yksikkö yhteensovittaa ja avustaa myös osastojen ja erillisten toimintayksikköjen viestintää.

15 § (29.12.2009/1790)
Tarkastusyksikkö

Yksikön tehtävänä on:

1) tarkastaa ministeriön ja hallinnonalan toimivuutta, tuloksellisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta;

2) arvioida ja kehittää hallinnonalan sisäisen tarkastuksen ja sisäisen valvonnan asianmukaisuutta suhteessa toimintoihin liittyviin riskeihin.

16 § (29.12.2009/1790)
Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö ja maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan sihteeristö

Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö valmistelee turvallisuus- ja puolustusasiain komitealle kuuluvat asiat. Komitean tehtävistä säädetään turvallisuus- ja puolustusasiain komiteasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (288/2003).

Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö käsittelee lisäksi puolustusministeriön toimialaan kuuluvia asioita, jotka koskevat kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamista, ja toimii valtioneuvoston valmiuspäällikkökokouksen sihteeristönä sekä vastaa valmiussihteerikokousten puheenjohtajan ja sihteerin tehtävistä.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan sihteeristö valmistelee maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnalle kuuluvat asiat. Sihteeristön tehtävistä säädetään maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnasta annetussa asetuksessa (1073/1975).

17 § (9.9.2011/1024)
Ministerin erityisavustaja

Ministerin erityisavustaja toimii ministerin avustajana ja suorittaa vain ministerin ja valtiosihteerin hänelle antamia tehtäviä toimimatta ministeriössä esittelijänä. Ministerin erityisavustajalle on annettava hänen pyynnöstään ne tiedot, joita hän tarvitsee tehtävänsä suorittamiseksi. Erityisavustajan tulee vastaavasti antaa virkamiehille näiden tehtäviensä hoitamisessa tarvitsemat tiedot.

Ministerin erityisavustajalla on oikeus osallistua edellä 4 §:ssä tarkoitetun johtoryhmän sekä 5 §:ssä tarkoitettujen ohjausryhmien kokouksiin.

17 a § (29.12.2009/1790)
Ministeriön esittelijät

Sen lisäksi mitä ministeriön esittelijöistä säädetään valtioneuvoston ohjesäännön 35 §:ssä, esittelijöinä ministeriössä toimivat ministeriön virassa olevat virkamiehet, joilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, ja ne ministeriön virkamiehet, jotka ministeriö on nimittämispäätöksen yhteydessä tai erikseen määrännyt ministeriön esittelijäksi.

Valtioneuvoston yleisistunnon esittelijöistä säädetään valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 21 §:ssä.

17 b § (29.12.2009/1790)
Muussa kuin puolustusministeriön virassa toimiva henkilöstö

Muussa kuin puolustusministeriön virassa oleva henkilö voi suorittaa ministeriössä valmistelutehtäviä toimimatta ministeriössä esittelijänä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulle henkilölle on annettava hänen pyynnöstään ne tiedot, joita hän tarvitsee tehtävänsä suorittamiseksi. Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön tulee vastaavasti antaa ministeriön virkamiehille näiden tehtävien hoitamisessa tarvitsemat tiedot.

Ministerin sotilasneuvonantajana toimivalla henkilöllä on oikeus osallistua 4 §:ssä tarkoitetun johtoryhmän sekä 5 §:ssä tarkoitettujen ohjausryhmien kokouksiin.

4 luku

Asioiden valmistelu

18 §
Asioiden käsittely

Asiat, joita ei ole säädetty tai määrätty millekään osastolle tai erilliselle toimintayksikölle, käsitellään siinä osastossa tai erillisessä toimintayksikössä, johon ne luonteensa puolesta lähinnä kuuluvat.

Jos syntyy epätietoisuutta siitä, minkä osaston tai erillisen toimintayksikön käsiteltäväksi jokin asia kuuluu, ratkaisee asian kansliapäällikkö, jollei ministeri määrää sitä.

19 §
Yhteistyö asioiden valmistelussa

Asioiden valmistelussa osastojen, erillisten toimintayksiköiden ja virkamiesten tulee pitää yhteyttä neuvotteluin, toiminnastaan tiedottamalla ja muilla sopivilla tavoilla.

20 §
Työryhmät sekä projektityöskentely

Erityistä tehtäväkokonaisuutta tai tehtävää varten ministeri tai kansliapäällikkö voi toistaiseksi tai määräajaksi asettaa projektin tai työryhmän ja määrätä sen puheenjohtajaksi ja jäseniksi vahvistetusta työnjaosta riippumatta ministeriön henkilöstöä.

Ministeriössä voidaan ilman erillistä asettamispäätöstä muodostaa virkamiehistä yhteistyötiimejä.

Jos ministeriön virkamies kutsutaan toisen ministeriön, muun viraston tai laitoksen asettamaan työryhmään, on asiasta ilmoitettava asianomaiselle esimiehelle.

21 §
Yhteistoiminta

Yhteistoiminnasta ministeriössä säädetään yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa (651/1988) ja määrätään lain 15 §:ssä tarkoitetussa yhteistoimintasopimuksessa.

Virkamiesten tulee huolehtia, että yhteistoiminnasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan asioiden valmistelussa.

22 § (9.9.2011/1024)
Ministeriön johdon informoiminen

Ministerille, kansliapäällikölle ja valtiosihteerille on hyvissä ajoin ennen asian ratkaisemista tai esittelyä ilmoitettava hallinnonalaa koskevasta tärkeästä asiasta.

Osastosta ja erillisestä toimintayksiköstä esiteltävistä asioista on hyvissä ajoin ennen esittelylistan jakamista tai asian esittelemistä ministerille tai kansliapäällikölle taikka ennen asian käsittelyä valtioneuvoston tai eduskunnan valiokunnassa informoitava osastopäällikköä tai erillisen toimintayksikön johtajaa.

Valtiosihteerin on tiedotettava ministeriön virkamiesjohdolle toimivaltaansa kuuluvien asioiden edistymisestä.

23 § (9.9.2011/1024)
Esittelylupa

Tasavallan presidentin esittelyssä, valtioneuvoston yleisistunnossa, valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa tai valtiovarainministeriön raha-asiainkäsittelyssä käsiteltävä asia on tarvittaessa selostettava ministerille tai valtiosihteerille hyvissä ajoin ennen esittelyä. Esittelylistaa ei saa jakaa ennen kuin ministeri on hyväksynyt esittelylistan luonnoksen. Kiireellisessä tapauksessa esittelylista voidaan kuitenkin jakaa kansliapäällikön tai valtiosihteerin luvalla. Esittelylista on toimitettava aina tiedoksi myös kansliapäällikölle, valtiosihteerille ja ministerin erityisavustajalle.

Mitä edellä säädetään esittelylistojen jakamisesta, on noudatettava myös puolustusministeriön kannanottoja sisältävien muistioiden jakamisessa ministerivaliokuntien käsittelyä varten.

24 § (9.9.2011/1024)
Eduskunnassa kuuleminen

Jos ministeriön virkamies kutsutaan kuultavaksi eduskunnan valiokuntaan, hänen on ilmoitettava kutsusta ja selvitettävä asian käsittelyä valiokunnassa ministerille, kansliapäällikölle ja valtiosihteerille.

5 luku

Ratkaisuvallan järjestäminen

25 § (29.12.2009/1790)
Asioista päättäminen

Ministeriössä asiat ratkaistaan esittelystä.

Ministerin ratkaisuvallasta säädetään valtioneuvostosta annetun lain 15 §:n 1 momentissa.

Virkamiesten ratkaisuvallasta säädetään valtioneuvostosta annetun lain 15 §:n 2 momentissa ja valtioneuvoston ohjesäännön 36 §:ssä.

Ratkaisuvallan pidättämisestä säädetään valtioneuvostosta annetun lain 16 §:ssä ja valtioneuvoston ohjesäännön 37 §:ssä.

26 § (9.9.2011/1024)
Ministerin ratkaisuvalta

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettävät asiat, jollei ratkaisuvaltaa ole annettu ministeriön virkamiehille.

Ministeri vahvistaa valtiosihteerin vuosiloman.

27 §
Virkamiesten ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö, osastopäälliköt, osaston yksiköiden johtajat sekä erillisten toimintayksiköiden johtajat ratkaisevat ministeriössä päätettäviä muita kuin periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia asioita sen mukaan kuin jäljempänä tässä luvussa säädetään.

28 § (29.12.2009/1790)
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) toimintasuunnitelman, talousarvion sekä organisaatiota koskevien päätösten täytäntöönpanoa sekä tulosohjausta ja tulosjohtamista, jollei asia kuulu asianomaisesta toimialasta vastaavan osastopäällikön tai erillisen toimintayksikön johtajan ratkaistaviin;

2) lausunnon tai selvityksen antamista tai esityksen tekemistä asioissa, jotka eivät yksinomaan koske yhden osaston tai erillisen toimintayksikön toimialaa;

3) valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) 5 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla määrättäviä ministeriön virkamiesten palkkauksia;

4) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jos asia on merkittävä;

5) ministeriön virkojen sijoittamista osastoihin tai erillisiin toimintayksiköihin;

6) henkilön siirtämistä osastosta tai erillisestä toimintayksiköstä toiseen;

7) virkamiehen irtisanomista valtion virkamieslain (750/1994) 27 §:n nojalla;

8) kirjallisen varoituksen antamista ministeriön virkamiehille;

9) tasavallan presidentin tai valtioneuvoston nimittämän virkamiehen sivutoimilupaa;

10) laillisuusvalvontaa, jos asia on merkittävä;

11) osastopäälliköiden ja erillisten toimintayksiköiden johtajien vuosilomasuunnitelmaa;

12) ministeriön viran vaativuusluokan ja ministeriön virkamiehen suoritusarvioinnin tuloksen ja henkilökohtaisen palkanosan vahvistamista;

13) turvallisuutta ja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa tarkoitetun määrätyn turvallisuusviranomaisen tehtäviä, jos asia on merkittävä.

29 § (29.12.2009/1790)
Osastopäällikön ja erillisen toimintayksikön johtajan ratkaisuvalta

Osastopäällikkö ja erillisen toimintayksikön johtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon tai selvityksen antamista taikka esityksen tekemistä muulle viranomaiselle osaston tai erillisen toimintayksikön toimialaan kuuluvassa asiassa;

2) virkojen sijoittamista osaston yksiköihin;

3) osaston tai erillisen toimintayksikön henkilöstön vuosilomasuunnitelmaa.

30 § (29.12.2009/1790)
Osaston yksikön johtajan ratkaisuvalta

Osaston yksikön johtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat lausunnon tai selvityksen antamista taikka esityksen tekemistä muulle viranomaiselle yksikön toimialaan kuuluvassa asiassa, jollei asia merkityksensä vuoksi kuulu osastopäällikölle.

31 § (29.12.2009/1790)
Puolustuspoliittisen osaston osastopäällikkö

Puolustuspoliittisen osaston osastopäällikkö ratkaisee sen lisäksi, mitä 29 §:ssä säädetään, asiat jotka koskevat:

1) aluevalvontaa, ei kuitenkaan voimakeinojen käyttöä koskevia asioita;

2) sotilaallista kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoimintaa;

3) virka-apua.

32 § (29.12.2009/1790)
Resurssipoliittisen osaston osastopäällikkö

Resurssipoliittisen osaston osastopäällikkö ratkaisee sen lisäksi, mitä 29 §:ssä säädetään, asiat jotka koskevat:

1) hallinnonalan käytössä olevia kiinteistöjä;

2) asevelvollisuuslaissa tarkoitettua maanpuolustukseen perustumatonta palvelusta.

33 § (29.12.2009/1790)
Lainvalmistelu- ja oikeusyksikön johtaja

Lainvalmistelu- ja oikeusyksikön johtaja ratkaisee sen lisäksi, mitä 29 §:ssä säädetään, laillisuusvalvontaa koskevat asiat.

34 §
Henkilöstöyksikön johtaja

Henkilöstöyksikön johtaja ratkaisee sen lisäksi, mitä 30 §:ssä säädetään asiat, jotka koskevat

1) puolustushallinnon palkkausehtoja tai niihin verrattavia palvelussuhteen ehtoja, joista ministeriö lainsäädännön tai virkaehtosopimusten nojalla päättää;

2) sotilas- ja virkapukuja ja niihin kuuluvia arvomerkkejä;

3) todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä puolustusvoimien virkamiehelle, jos nimittävänä viranomaisena on tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta, valtioneuvosto tai puolustusministeriö, sekä puolustusministeriön nimittämälle puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtajalle.

35 § (29.12.2009/1790)
Hallintoyksikön johtaja

Hallintoyksikön johtaja ratkaisee sen lisäksi, mitä 29 §:ssä säädetään, asiat, jotka koskevat:

1) henkilön nimittämistä virkaan, jonka vaativuusluokka on enintään 11, tai ottamista vastaavaan työsuhteiseen tehtävään;

2) nimittämistä virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen silloin, kun vastaavaan virkaan nimittää ministeri sekä työsuhteisen toimihenkilön sijaisen ottamista;

3) harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämistä ministeriön nimittämälle virkamiehelle tai vastaavan vapautuksen antamista työsopimussuhteiselle henkilöstölle;

4) todistuksen antamista ministeriön virkamiehelle irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä sekä vastaavan todistuksen antamista työsuhteiselle;

5) muun kuin tasavallan presidentin tai valtioneuvoston nimittämän virkamiehen sivutoimilupaa;

6) vuosilomaan oikeuttavaa aikaa ja vuosilomakorvauksia;

7) sellaisen virkavapauden myöntämistä, johon virkamiehellä on oikeus lain tai asetuksen taikka valtion virkaehtosopimuslain mukaisen virkaehtosopimuksen nojalla, sekä tällaista virkavapautta vastaavan vapautuksen myöntämistä vastaavalle työsopimussuhteiselle henkilöstölle;

8) vahingonkorvauksia;

9) kirjanpitoyksikölle kuuluvien tehtävien hoitamista;

10) ministeriön ratkaisua viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 14 ja 28 §:ssä tarkoitetussa asiassa.

35 a § (29.12.2009/1790)
Turvallisuusyksikön johtaja

Turvallisuusyksikön johtaja ratkaisee sen lisäksi, mitä 30 §:ssä säädetään, hallinnonalan turvallisuutta ja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa tarkoitetun määrätyn turvallisuusviranomaisen tehtäviä koskevat asiat, lukuun ottamatta 28 §:n 13 kohdassa ja 35 b §:ssä tarkoitettuja asioita.

35 b § (29.12.2009/1790)
Eräiden virkamiesten ratkaisuvalta

Turvallisuusyksikön yli-insinööri ratkaisee asiat, jotka koskevat lausunnon tai selvityksen antamista taikka esityksen tekemistä hallinnonalalla räjähteisiin, kemikaaleihin, sähköön ja muuhun materiaaliin liittyvää teknistä turvallisuutta koskevissa asioissa, jollei asia merkityksensä vuoksi kuulu kansliapäällikölle.

6 luku

Nimitykset, sijaisuudet, virkavapaudet sekä virkamatka- ja koulutusmääräykset (3.10.2008/629)

36 §
Määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittää enintään vuodeksi puolustusministeriö ja yli vuodeksi valtioneuvosto, kun vastaavaan virkaan nimittää tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto.

Muuhun määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittää puolustusministeriö.

37 §
Sijaisuudet

Kansliapäällikön ollessa estynyt hoitamasta virkaansa hänen sijaisenaan toimii ministerin määräämä osastopäällikkö tai muu virkamies, jonka tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto on nimittänyt.

Osastopäällikön sijaisena toimii hänen määräämänsä saman osaston yksikön johtaja taikka muu virkamies, jonka tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto on nimittänyt. Osaston yksikön sekä erillisen toimintayksikön johtajan sijaisesta määrätään asianomaisen osaston tai erillisen toimintayksikön sisäisessä määräyksessä.

38 §
Virkavapaus

Virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain, asetuksen tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää puolustusministeriö.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden myöntää tasavallan presidentin tai valtioneuvoston yleisistunnon nimittämälle virkamiehelle enintään kahdeksi vuodeksi puolustusministeriö ja yli kahdeksi vuodeksi valtioneuvoston yleisistunto sekä puolustusministeriön nimittämälle virkamiehelle puolustusministeriö.

38 a § (9.9.2011/1024)
Virkamatka- ja koulutusmääräykset

Virkamatka- ja koulutusmääräyksen antaa:

1) kansliapäällikölle, valtiosihteerille ja ministerin erityisavustajalle ministeri;

2) osastopäällikölle ja erillisen toimintayksikön johtajalle kansliapäällikkö;

3) osastoon kuuluvan yksikön johtajalle ja yksikköjaon ulkopuoliselle osaston virkamiehelle osastopäällikkö;

4) osastoon kuuluvan yksikön virkamiehelle yksikön johtaja tai hänen määräämänsä virkamies;

5) erillisen toimintayksikön virkamiehelle erillisen toimintayksikön johtaja tai hänen määräämäänsä virkamies;

6) osastojaon ja erillisen toimintayksikköjaon ulkopuoliselle virkamiehelle kansliapäällikkö.

7 luku

Voimaantulo

39 §
Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Tällä työjärjestyksellä kumotaan 14 päivänä helmikuuta 2002 annettu puolustusministeriön työjärjestys (115/2002) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen työjärjestyksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.12.2004/1230:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

25.5.2005/358:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

7.9.2005/735:

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä syyskuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

17.12.2007/1255:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

3.10.2008/629:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

7.5.2009/312:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

29.12.2009/1790:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

17.12.2010/1182:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

9.9.2011/1024:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.