Seurattu SDK 926/2022 saakka.

30.12.2002/1347

Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2013 alkaen. Ks. L julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012 15 luvun 2 §.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä, säädetään julkisesta työvoimapalvelusta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1295/2002) nojalla:

1 luku

Viranomais- ja muu yhteistyö (30.12.2008/1112)

1 §
Ammatinvalintaan ja työnvälitykseen liittyvä viranomaisyhteistyö

Opiskelijoiden ammatinvalintaan ja työnhakuun liittyvistä palveluista on ensisijainen vastuu opetusviranomaisilla. Työvoimatoimiston ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelut sekä työnvälityspalvelut täydentävät oppilaitosten ohjauspalveluja. Työvoimapalvelujen järjestämisestä erityisesti opintojen päätösvaiheessa oleville opiskelijoille sovitaan yhteistyössä opetus- ja työvoimaviranomaisten kesken.

Koulutusta koskevaa tiedottamista, neuvontaa sekä koulutusta käsitteleviä tiedotusaineistoja ja tietorekistereitä kehitetään työ- ja opetusviranomaisten yhteistyönä.

Työvoimaviranomaisten on oltava yhteistyössä asianomaisten viranomaisten kanssa järjestettäessä työnvälityspalveluita ja suunniteltaessa niihin liittyviä toimenpiteitä asepalveluksesta sekä valtion omista ja sen valvonnan alaisista laitoksista pääseville henkilöille.

2 §
Maahanmuuttoon ja kansainväliseen harjoitteluun liittyvä viranomaisyhteistyö

Työvoimaviranomaisten tulee seurata maahan muuttaneiden sijoittumista työmarkkinoille ja tarvittaessa ehdottaa muille viranomaisille sellaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä, joilla voidaan edistää heidän sopeutumistaan uusiin työ- ja elinolosuhteisiin.

Työvoimaviranomaisten tulee yhteistyössä kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen kanssa huolehtia harjoittelijoiden kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseen liittyvistä tehtävistä.

2 a § (30.12.2008/1112)
Työmarkkinoiden muutosten ennakointiin ja hallintaan liittyvä yhteistyö

Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 11 luvun 3 §:ssä tarkoitetun te-toimikunnan tehtävänä on sopia toimintamalleista, joiden avulla työmarkkinoilla tapahtuvia muutoksia voidaan hallita. Lisäksi te-toimikunta käsittelee työllisyysmäärärahoihin liittyviä kysymyksiä, seuraa työ- ja elinkeinotoimistolle asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä arvioi toiminnan vaikuttavuutta ja laatua.

Te-toimikunnan puheenjohtajalle ja muille jäsenille sekä varapuheenjohtajalle, varajäsenille, asiantuntijoille ja sihteerille suoritetaan matkakustannusten korvausta valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta tehdyn virkaehtosopimuksen mukaisesti ja palkkiota te-toimikunnan työstä.

2 luku

Tukitoimenpiteistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen ja ylläpitokustannusten korvausten myöntäminen ja maksaminen

3 § (29.12.2009/1637)
Korvausten myöntäminen

Liikkuvuusavustuksen myöntää hakemuksesta se työ- ja elinkeinotoimisto, jossa avustuksen hakija on työnhakijana.

Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 6 luvun 11 ja 13 §:ssä sekä 10 luvun 2 §:ssä ja 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvät etuudet myöntää se työ- ja elinkeinotoimisto, jossa etuuden hakija on henkilöasiakkaana.

4 §
Korvausten maksaminen

Työvoima- ja elinkeinokeskus maksaa 3 §:ssä tarkoitetut avustukset ja etuudet työvoimatoimiston hyväksymän maksuosoituksen tai tilityksen perusteella. Mainitut etuudet voidaan maksaa ennakkona.

5 § (29.12.2009/1637)
Työolosuhteiden järjestelytuen myöntäminen ja maksaminen

Työolosuhteiden järjestelytuen myöntää se työ- ja elinkeinotoimisto, jonka toimialueella työpaikat sijaitsevat.

Työolosuhteiden järjestelytuen maksaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

3 luku

Työllistämistuen myöntäminen ja maksaminen

6 § (29.12.2005/1223)
Työllistämistuen hakeminen

Työllistämistukea koskeva hakemus tehdään työvoimatoimistolle. Palkkatukea hakee työnantaja. Tukihakemukseen on liitettävä asianomaisen koulutustarkastajan lausunto, jos palkkatukea haetaan oppisopimuksen perusteella.

7 § (29.12.2009/1637)
Työllistämistuen myöntäminen

Palkkatuen myöntää se työ- ja elinkeinotoimisto, jonka toimialueella työpaikat sijaitsevat tai johon työttömäksi työnhakijaksi rekisteröityneitä on tarkoitus tuella palkata.

Starttirahan myöntää se työ- ja elinkeinotoimisto, jossa tuen hakija on henkilöasiakkaana. Osa-aikalisän myöntää se työ- ja elinkeinotoimisto, jonka toimialueella osa-aikatyöhön siirtyvän työpaikka sijaitsee tai jonka työtön työnhakija työllistetään osa-aikalisän avulla.

8 § (20.12.2007/1287)
Useaa työnantajaa koskevat päätökset

Palkkatukea voidaan myöntää ja maksaa saman työntekijän työllistämiseksi useammalle työnantajalle samanaikaisesti edellyttäen, että työaika on yhteensä vähintään 85 prosenttia alan säännöllisestä työajasta. Korkein korotettu palkkatuki voidaan kuitenkin myöntää ja maksaa, vaikka työaika palkanmaksukautta vastaavana ajanjaksona on lyhyempi kuin 85 prosenttia alan säännöllisestä työajasta.

9 §
Työllistämistuen maksaminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus maksaa työllistämistuen kuukausittain jälkikäteen työ- ja elinkeinotoimiston hyväksymän maksatushakemuksen perusteella. (29.12.2009/1637)

Tuki voidaan maksaa 1 momentissa säädettyä pidemmältä ajanjaksolta, jos tuen saaja siihen suostuu.

10 § (29.12.2009/1637)
Kunnalle maksettava lisätuki

Kunnan on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle selvitys julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 §:n mukaisen lisätuen maksamista varten kultakin vuosineljännekseltä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus maksaa lisätuen kunnalle työ- ja elinkeinotoimiston hyväksymän selvityksen perusteella.

11 § (29.12.2009/1637)
Määrärahan myöntäminen yritystoiminnan edellytysten arviointiin ja kehittämiseen

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus päättää määrärahan myöntämisestä sosiaalisista yrityksistä annetussa laissa (1351/2003) ja julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1346/2002) 13 §:ssä tarkoitetun yritystoiminnan edellytysten arvioinnista ja kehittämisestä aiheutuviin menoihin.

4 luku

Kuntoutus-, koulutus- ja työnteko- mahdollisuuden järjestäminen

12 §
Kuntoutus-, koulutus- ja työntekomahdollisuuden selvittäminen

Työvoimatoimiston on kerrottava julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 7 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetulle henkilölle, että hänellä on oikeus työllistymistä edistävään kuntoutukseen tai koulutukseen. Lisäksi työvoimatoimiston on kerrottava hänelle, että jos hänelle soveltuvaa koulutusta tai kuntoutusta ei voida järjestää, kunta on velvollinen järjestämään hänelle työntekomahdollisuuden kahdeksan kuukauden ajaksi.

13 §
Työllistämismenettely

Työvoimatoimiston on ilmoitettava työllistämisvelvolliselle kunnalle tämän työllistämisvelvollisuudesta (työllistämisilmoitus).

Kunnan tulee järjestää työpaikka ja ilmoittaa siitä työvoimatoimistolle siten, että työhönosoitus voidaan antaa ennen työttömyysturvalain (1290/2002) 6 luvun 7 §:ssä säädetyn päivärahan enimmäiskeston täyttymistä.

Työllistämisvelvoitteen perusteella järjestettävästä työstä tehdään määräaikainen työsopimus, jossa varataan työntekijälle oikeus siirtyä kesken sopimuskauden uuteen työsuhteeseen.

14 §
Työllistämisilmoituksen sisältö ja tekeminen

Työllistämisilmoituksesta tulee käydä ilmi työllistämisvelvoitteen peruste, työllistettävän koulutus ja työkokemus sekä muut työllistämisen kannalta tarpeelliset tiedot.

Työllistämisilmoitus on tehtävä siten, että työntekomahdollisuus voidaan järjestää viipymättä työttömyyspäivärahan enimmäiskeston täytyttyä. Työllistämisilmoitus on kuitenkin tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen työttömyyspäivärahan enimmäiskeston täyttymistä.

5 luku

Työllisyyspoliittisen avustuksen myöntäminen ja maksaminen (28.12.2006/1421)

15 § (28.12.2006/1421)
Työllisyyspoliittisen avustuksen hakeminen ja myöntäminen

Työllisyyspoliittisen avustuksen (avustus) myöntää se elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueella toiminta toteutetaan. Jos toimintaa on useamman keskuksen toimialueella, tuen myöntää se elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueella toiminta on tarkoitus pääasiallisesti toteuttaa. Avustuksen sosiaalisen yritystoiminnan perustamiseen ja vakiinnuttamiseen sekä uusosuuskunnan perustamiseen myöntää se elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueella tuen hakijan kotipaikka on. Avustuksen myöntää työ- ja elinkeinoministeriö, jos toiminta on valtakunnallista. (29.12.2009/1637)

Avustushakemuksesta tulee käydä ilmi toiminnan sisältö ja tavoitteet, kustannusarvio, rahoitussuunnitelma ja rahoitussuunnitelman toteuttamiseen liittyvät jo tehdyt päätökset sekä muut avustuksen myöntämisen ja hakemuksen käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot.

16 § (29.12.2009/1637)
Avustuksen maksaminen

Avustus tai, jos avustusta on maksettu ennakkona, ennakon ylittävä osa maksetaan maksujaksoittain jälkikäteen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle toimitetun maksatushakemuksen perusteella. Maksatushakemuksen tulee perustua toteutuneisiin kustannuksiin tai vastaaviin sosiaaliseen yritystoimintaan liittyviin kustannuksiin. Muiden kuin työttömien perustaman yhdistyksen osalta maksujakso on kolme kalenterikuukautta, jollei avustuksen myöntämispäätöksessä ole muuta määrätty. Työttömien perustaman yhdistyksen osalta maksujakso on kalenterikuukausi.

Maksatushakemus on toimitettava kuukauden kuluessa sen maksujakson päättymisestä, jota hakemus koskee. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kuitenkin erityisestä syystä päättää, että avustus maksetaan maksatushakemuksen myöhästymisestä huolimatta.

Ennakkoa koskeva maksatushakemus on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hyvissä ajoin ennen sen maksujakson alkua, johon ennakko kohdistuu. Maksatushakemuksessa avustuksen saajan on selvitettävä kustannukset, joiden avustuksen saaja arvioi erääntyvän maksettaviksi seuraavan maksujakson aikana.

17–18 §

17–18 § on kumottu A:lla 28.12.2006/1421.

6 luku

Erinäiset säännökset

19 § (29.12.2009/1637)
Ylläpitokorvauksen maksamiseen liittyvät ilmoitukset ja tiedot

Työ- ja elinkeinotoimiston tulee ilmoittaa työttömyyskassalle tai Kansaneläkelaitokselle tiedot työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ja työttömyysetuudella tuettavan työnhakijan omaehtoisen opiskelun aikaisista julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetuista lomajaksoista sekä siitä, sijaitseeko koulutuspaikka opiskelijan kotikunnan tai työssäkäyntialueen ulkopuolella.

Työ- ja elinkeinotoimiston tulee ilmoittaa työttömyyskassalle tai Kansaneläkelaitokselle tiedot julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 8 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen työmarkkinatoimenpiteiden sekä työvoimaviranomaisen järjestämän tai hankkiman ryhmäpalveluna toteutettavan vähintään 5 ja enintään 20 päivää kestävän työnhakuvalmennuksen osallistumispäivistä sekä tieto siitä, järjestetäänkö työmarkkinatoimenpide tai työnhakuvalmennus työnhakijan kotikunnan tai työssäkäyntialueen ulkopuolella.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi antaa julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 12 luvun 3 §:n 3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen sekä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot työttömyyskassalle ja Kansaneläkelaitokselle elektronisen linjasiirron avulla.

20 §
Valtion virastolle tai laitokselle myönnetyn määrärahan käytön seuranta

Valtion viraston tai laitoksen tulee tehdä kultakin kalenterikuukaudelta työvoimatoimistolle ilmoitus työllisyysmäärärahojen käytöstä ja niillä työllistetyistä.

20 a § (20.12.2007/1287)
Useaa vuotta koskevat päätökset

Useaa kalenterivuotta koskevat päätökset työllisyysmäärärahoista rahoitettavista tuista, avustuksista ja etuuksista on tehtävä tulevien vuosien osalta ehdolla, että tarvittavat määrärahat ovat käytettävissä, paitsi jos:

1) kyse on julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 6 §:n mukaisesta aluevelvoitteesta;

2) kyse on sanotun lain 7 luvun 7 §:n mukaisesta työllistämisvelvoitteesta;

3) niihin on valtion talousarviossa osoitettu myöntämisvaltuus.

21 §
Päätöksen allekirjoittaminen

Tässä asetuksessa tarkoitetut päätökset on allekirjoitettava. Päätökseen, joka annetaan koneellisessa tietojenkäsittelyssä tai muutoin ainakin osaksi painomenetelmää käyttäen aikaansaatuna asiakirjana, voidaan allekirjoitus kuitenkin merkitä koneellisesti.

22 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.12.2003/1356:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

30.12.2004/1405:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

29.12.2005/1223:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

28.12.2006/1421:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

20.12.2007/1287:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

30.12.2008/1112:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

29.12.2009/1637:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Tämän asetuksen voimaan tullessa kesken olevan työelämävalmennuksen ajalta maksettavaan työllistämistukeen ja harkinnanvaraiseen ylläpitokorvaukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

Tämän asetuksen voimaan tullessa kesken olevan työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ajalta maksettaviin opintososiaalisiin etuuksiin liittyviin ilmoituksiin ja tietoihin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.