Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

19.12.2002/1258

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu L:lla 12.12.2014/1042, joka on voimassa 1.1.2015 alkaen.

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun ajoneuvolain (1090/2002) 7 §:n 2 momentin ja 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun autoverolain (1482/1994) 3 §:n 1 momentin nojalla:

1 § (16.11.2006/1087)
Soveltamisala

Tämä asetus koskee M1-, N1- sekä L3e-, L4e- ja L5e-luokan ajoneuvon sekä soveltuvin osin muun M- ja N-luokan ajoneuvon kunnostamista, muuttamista ja kokoamista osista sekä tällaisen ajoneuvon katsastamista ja merkitsemistä rekisteriin. Velvollisuudesta esittää ajoneuvo rekisteröintikatsastukseen säädetään ajoneuvolain (1090/2002) 60 §:ssä ja ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2002) 19 §:ssä. Velvollisuudesta esittää ajoneuvo muutoskatsastukseen säädetään mainitun lain 61 §:ssä ja mainitun asetuksen 25 §:ssä.

2 § (17.2.2005/104)
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) kanta-ajoneuvolla ajoneuvoyksilöä, josta peräisin olevat osat muodostavat kunnostetusta tai kootusta ajoneuvosta enemmän kuin 50 prosenttia;

b) korjatulla ajoneuvolla liikennevahingon, korroosion tai muun syyn johdosta vaurioitunutta ja sen jälkeen kunnostettua ajoneuvoa, jolla on kanta-ajoneuvo; korjattu ajoneuvo on myös osista koottu ajoneuvo, jolla on kanta-ajoneuvo;

c) rakennetulla ajoneuvolla kunnostettua tai osista koottua ajoneuvoa, jolla ei ole kanta-ajoneuvoa;

d) varaosalla ajoneuvon kunnostamisessa tai kokoamisessa käytettyä osaa, joka ei ole aikaisemmin ollut käytössä siinä ajoneuvossa;

e) kulutusosalla ajoneuvon valmistajan huolto-ohjelmassa ennalta määrätyin ajokilometri- tai aikavälein kulumisen tai muun välittömästi liikenneturvallisuuteen vaikuttavan seikan takia vaihdettavaksi tarkoitettua alkuperäisen kanssa samanlaista osaa; kulutusosaksi luetaan myös yksittäinen lasi, valaisin, heijastin ja tiiviste ja muu vastaava tavanomaisessa ajokäytössä epäkuntoon mennyt yksittäinen osa;

f) yksittäisellä kriittisellä osalla laajempaan kokonaisuuteen kuuluvaa ajoneuvon osaa, jota ilman kokonaisuus ei toimi, kuten vaihteiston akselia, vetopyörästön tai käynnistinmoottorin hammasratasta ja venttiilikoneiston osaa.

3 § (16.11.2006/1087)
Ajoneuvon osien osuudet

1. Ajoneuvon osien ja osakokonaisuuksien osuudet ajoneuvosta ovat tämän asetuksen liitteen mukaiset. Liitteessä mainitsemattomien osien vaihtamisen ei katsota pienentävän kanta-ajoneuvon osuutta tai vaikuttavan kanta-ajoneuvosta peräisin olevien osien osuuteen.

2. Jos liitteessä tarkoitetusta osakokonaisuudesta käytetään vain taulukossa erittelemätön osa, katsastustoimipaikka määrää osuuden arvioimalla. Kuitenkin alkuperäisen auton tai nelipyörän korikehikon tai korin varusteiden taikka moottoripyörän tai kolmipyörän rungon uudelleenmuotoilu käyttämällä ainakin osittain alkuperäisestä osasta peräisin olevaa materiaalia ei pienennä kanta-ajoneuvon osuutta edellyttäen, että osan alkuperäinen malli ja rakenne ovat muutoksen jälkeen tunnistettavissa. Tarvittaessa alkuperäisen osan rakenteesta ja mallista on esitettävä luotettava selvitys.

3. Ajoneuvon kulutusosien ja yksittäisten kriittisten osien vaihtaminen ei pienennä kanta-ajoneuvon osuutta eikä vaikuta kanta-ajoneuvosta peräisin olevien osien osuuteen.

4 §
Ajoneuvon kunnostaminen ja kokoaminen

Vaurioituneen ajoneuvon kunnostaminen tai ajoneuvon kokoaminen osista tulee suorittaa huolella käyttäen vähintään kunnostettavan tai koottavan ajoneuvon ikää ja kuntoa vastaavia varaosia. Kunnostetun tai kootun ajoneuvon lujuuden tulee vastata samanikäisen, vaurioitumattoman ajoneuvon lujuutta.

5 § (16.11.2006/1087)

5 § on kumottu A:lla 16.11.2006/1087.

6 § (16.11.2006/1087)
Selvitys osien alkuperästä

1. Korjatun ajoneuvon rekisteröinti- tai muutoskatsastuksessa on esitettävä luotettava selvitys siitä, mitkä osat ovat peräisin kanta-ajoneuvosta. Muiden kuin kanta-ajoneuvosta peräisin olevien osien alkuperästä on, jos katsastustoimipaikka katsoo sen tarpeelliseksi, myös esitettävä luotettava selvitys, kuten kauppalasku, tulliselvitys tai muu vastaava.

2. Rakennetun ajoneuvon kokoamisessa käytettyjen osien alkuperästä on samoin esitettävä luotettava selvitys. Selvitys on annettava vähintään tämän asetuksen liitteen mukaisen jaotuksen tarkkuudella.

3. Osien alkuperää koskeva selvitys tehdään Ajoneuvohallintokeskuksen vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella, johon liitetään selvitykset osien alkuperästä. Rekisteröinti- tai muutoskatsastusta hakevan sekä, jos hakija on eri kuin ajoneuvon omistaja tai haltija, myös omistajan tai haltijan, tulee vahvistaa osaluettelo allekirjoituksellaan. Osaluettelon laatimiseksi tarvittavien tietojen hankkimisesta vastaa ajoneuvon omistaja tai haltija.

7 §
Kunnostetun tai kootun ajoneuvon valmistenumero

1. Korjattu ajoneuvo merkitään rekisteriin kanta-ajoneuvon valmistenumerolla. Jos valmistenumero kunnostuksen yhteydessä vahingoittuu tai joudutaan poistamaan, valmistenumeron tarkastamisesta on sovittava katsastustoimipaikan kanssa ennen kunnostustyön aloittamista.

2. Jos kunnostukseen käytetyssä osassa on muu kuin kanta-ajoneuvon valmistenumero, katsastustoimipaikka mitätöi tämän numeron yliviivaamalla siten, että se on edelleen luettavissa. Mitätöinti osoitetaan molemmille puolille valmistenumeroa katsastustoimipaikan tekemällä toimipaikan osoittavalla meistoksella.

3. Jos kanta-ajoneuvon valmistenumero joudutaan meistämään uudestaan, katsastustoimipaikka varmentaa numeron sen molemmille puolille tehdyllä toimipaikan osoittavalla meistoksella.

4. Katsastustoimipaikka antaa rakennetulle ajoneuvolle uuden valmistenumeron, joka meistetään ajoneuvon koriin tai runkoon. Tarkastettuaan numeron katsastustoimipaikka varmentaa numeron sen molemmille puolille tehdyllä katsastustoimipaikkaa osoittavalla meistoksella.

5. Katsastustoimipaikkaa osoittavan meistoksen tulee olla ilmoitettu Ajoneuvohallintokeskukselle ennen meistoksen käytön aloittamista.

8 §
Rekisteriin merkitseminen

1. Korjattu ajoneuvo merkitään rekisteriin kanta-ajoneuvon merkkisenä ja mallisena. Käyttöönottoajankohdaksi merkitään kanta-ajoneuvon käyttöönottoajankohta. Muut rekisteritiedot tarkistetaan vastaamaan korjattua ajoneuvoa. Korjaukseen käytettyjen osien alkuperää koskevat selvitykset liitetään katsastuskirjaan. Rekisteriin ja rekisteriotteeseen merkitään tieto vaihdetuista osista ja niiden prosenttiosuuksista sekä huomautus "KORJATTU AJONEUVO".

2. Jos korjatun ajoneuvon kunnostustyössä on käytetty muita kuin samasta ajoneuvomallista tai samaan mallisarjaan kuuluvasta ajoneuvosta peräisin olevia osia ja jos kanta-ajoneuvon rakenteeseen tai teknillisiin ominaisuuksiin on tehty oleellisia muutoksia, katsotaan korjattua ajoneuvoa muutetun. Tällainen ajoneuvo merkitään rekisteriin kanta-ajoneuvon merkkisenä ja mallisena tai tarvittaessa mallin muunnoksena. Rekisteriin ja rekisteriotteeseen merkitään tieto vaihdetuista osista ja niiden prosenttiosuuksista sekä huomautus "KORJATTU JA MUUTETTU AJONEUVO".

3. Rakennettu ajoneuvo merkitään rekisteriin omavalmiste-merkkisenä tai rekisteriin ilmoittajan erikseen ajoneuvolle ilmoittamana omamerkkisenä ja omatekoisena ajoneuvomallina. Rekisteröintitodistuksen huomautuksia ja erikoisehtoja -kohtaan merkitään tieto, minkä merkkisistä ajoneuvoista pääosa rakennetun ajoneuvon osista on peräisin. Jos rakennetun ajoneuvon osista enemmän kuin 50 prosenttia on peräisin tietynmerkkisestä ajoneuvomallista ja rakennetun ajoneuvon rekisteriin ilmoittajalla on tavaramerkkilain (7/1964) mukainen oikeus ajoneuvon merkin käyttämiseen, rakennettu ajoneuvo saadaan merkitä rekisteriin sen merkkisenä ja mallisena tai mallin muunnoksena, millaisesta ajoneuvomallista enemmän kuin 50 prosenttia ajoneuvon osista on peräisin. Rakennetun ajoneuvon käyttöönottopäiväksi merkitään rakennetun ajoneuvon ensirekisteröintipäivä. Käytettynä maahan tuodun rakennetun ajoneuvon käyttöönottopäiväksi merkitään kuitenkin ajoneuvon valmistumisajankohta tai, jos tätä ei voida rekisteröintiasiakirjoista luotettavasti selvittää, ensirekisteröinti- tai käyttöönottoajankohta ulkomailla. Rekisteriin ja rekisteriotteeseen merkitään huomautus "RAKENNETTU AJONEUVO" tai "RAKENNETTU JA MUUTETTU AJONEUVO". (16.11.2006/1087)

4. Uuden valmistenumeron merkitsemisestä ja valmistenumeron mitätöimisestä sekä vaihdettujen tai muutettujen osien osuudesta tehdään asianmukainen merkintä ajoneuvorekisterin tietoihin.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista 14 päivänä helmikuuta 1997 annettu liikenneministeriön päätös (167/1997) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

17.2.2005/104:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2005.

Asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat kanta-ajoneuvojen yksilöinnit jäävät sellaisinaan voimaan.

16.11.2006/1087:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Ajoneuvoon, johon on ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehty rekisteröinti- tai muutoskatsastuksessa todettuja ja rekisteröintitodistukseen kirjattuja muutoksia, sovelletaan asetuksen voimaantullessa voimassa olleita laskentataulukoita ajoneuvon seuraavaan muutoskatsastukseen saakka. Ajoneuvo voidaan esittää muutoskatsastukseen myös pelkästään uusien prosenttien määrittämiseksi. Kuitenkin 6 §:n velvoitetta osien alkuperän selvittämisestä ja osaluettelon vahvistamisesta allekirjoituksella sovelletaan vain asetuksen voimaantulon jälkeen katsastukseen esitettyihin uusiin muutoksiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.