Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

19.12.2002/1245

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 19.12.2019/1455, joka on voimassa 14.5.2020 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun ajoneuvolain (1090 /2002) ja ajoneuvojen katsastusluvista 23 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain (1099/1998) 2 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1102/2002:

1 §
Soveltamisala

1. Tämä asetus koskee ajoneuvolaissa (1090/2002) tarkoitettujen ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksia, valvontakatsastuksia ja teknisiä tienvarsitarkastuksia.

2. Tätä asetusta sovelletaan sotilasajoneuvoihin, jollei puolustusministeriön asetuksella ajoneuvolain nojalla toisin säädetä.

2 § (6.3.2014/196)
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) jälkitarkastuksella määräaikais- tai valvontakatsastuksessa hylätylle ajoneuvolle kuukauden kuluessa määräaikais- tai valvontakatsastuksesta suoritettavaa tarkastusta;

b) hyötyajoneuvolla linja-autoa (M2- ja M3-luokka) ja kuorma-autoa (N2- ja N3-luokka) sekä perävaunua, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia (O3- ja O4-luokka);

c) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota.

3 § (28.6.2017/488)
Määräaikaiskatsastusvelvollisuus

1. Ajoneuvolain 51 §:ssä tarkoitettu määräaikaiskatsastusvelvollisuus koskee autoja (M- ja N-luokan ajoneuvot), kevyitä nelipyöriä (L6e-luokan ajoneuvot), raskaita nelipyöriä (L7e-luokan ajoneuvot), traktoreita (T-luokan ajoneuvot) sekä muita auton perävaunuja kuin kevyitä perävaunuja (O2-, O3- ja O4-luokan ajoneuvot).

2. Edellä 1 momentissa tarkoitetut ajoneuvot on esitettävä määräaikaiskatsastukseen seuraavasti:

AjoneuvoluokkaAjankohta
a) linja- ja kuorma-autot (M2-, M3-, N2- ja N3-luokka), O3- ja O4-luokan perävaunut, erikoisautot, joiden kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia sekä sairasautotensimmäisen kerran viimeistään vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen viimeistään vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta
b) luvanvaraiseen liikenteeseen käytettävät henkilöautot (M1-luokka), pakettiautot (N1-luokka), kevyet nelipyörät (L6e-luokka) sekä raskaat nelipyörät (L7e-luokka)viimeistään vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen viimeistään vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta; jos käyttöönotosta on kuitenkin kulunut yli vuosi ennen luvanvaraisen liikenteen aloittamista, ajoneuvo on katsastettava ennen luvanvaraisen liikenteen aloittamista
c) luvanvaraiseen liikenteeseen käytettävät T1b-, T2b- ja T3b-luokan traktoritensimmäisen kerran viimeistään neljän vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen viimeistään kahden vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta
d) yksityiseen liikenteeseen käytettävät henkilöautot ja muut M1-luokan ajoneuvot kuin sairasautot, pakettiautot (N1-luokka) ja sairasautoja lukuun ottamatta erikoisautot, joiden kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, sekä raskaat nelipyörät (L7e-luokka)ensimmäisen kerran viimeistään neljän vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen viimeistään kahden vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta, yli kymmenen vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta
e) yksityiseen liikenteeseen käytettävät kevyet nelipyörät (L6e-luokka)ensimmäisen kerran viimeistään kolmen vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä, seuraavan kerran viimeistään kahden vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta ja sen jälkeen viimeistään vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta
f) O2-luokan perävaunutensimmäisen kerran viimeistään kalenterivuoden loppuun mennessä sinä vuonna, jolloin käyttöönottopäivästä on kulunut kaksi vuotta, ja sen jälkeen kahden vuoden välein kalenterivuoden loppuun mennessä
g) 1 päivänä tammikuuta 1960 tai sen jälkeen käyttöön otetut katsastusvelvolliseen ajoneuvoluokkaan kuuluvat museoajoneuvotkahden vuoden välein kesäkuun loppuun mennessä
h) ennen 1 päivää tammikuuta 1960 käyttöön otetut katsastusvelvolliseen ajoneuvoluokkaan kuuluvat museoajoneuvotneljän vuoden välein kesäkuun loppuun mennessä

3. Rekisteröintikatsastus, jonka yhteydessä on suoritettu ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2002) 21 §:ssä tarkoitettujen määräaikaiskatsastuksessa tarkastettaviksi säädettyjen kohteiden kunnon tarkastus tai todettu vastaava tarkastus suoritetuksi ETA-valtiossa, oikeuttaa käyttämään ajoneuvoa liikenteessä ajoneuvon kunnon tarkastuksen ajankohtaa seuraavaan tämän asetuksen 3 §:n 2 momentin mukaisesti määräytyvään viimeiseen katsastuspäivään.

4 § (28.6.2017/488)
Määräaikaiskatsastusaika

1. Ajoneuvon voi esittää määräaikaiskatsastukseen vapaasti valittavana ajankohtana, kuitenkin viimeistään 3 §:n 2 momentin mukaisena viimeisenä katsastuspäivänä.

2. Ajoneuvon seuraavan määräaikaiskatsastuksen viimeinen katsastuspäivä ei 3 §:n 2 momentin a–e kohdassa säädetystä poiketen muutu, jos se on hyväksytty määräaikaiskatsastuksessa enintään 30 vuorokautta ennen mainittujen kohtien mukaista viimeistä katsastuspäivää.

3. Jos liikennekäyttöön otettu ajoneuvo on pidetty tilapäisesti ulkomailla 2 momentissa tarkoitetun 30 vuorokauden ajanjakson ja jos todistus tai muu luotettava selvitys ulkomailla olosta pidetään ajossa mukana, ajoneuvo voidaan 1 momentista poiketen esittää määräaikaiskatsastukseen kuukauden kuluessa siitä, kun ajoneuvo tuodaan Suomeen.

4. Jos ajoneuvon käyttöönottopäivää ei ole merkitty rekisteröintitodistukseen, ajoneuvo on katsastettava seuraavan taulukon mukaisen kuukauden viimeisenä päivänä:

rekisteritunnuksen viimeinen numerokäyttöönottokuukausi
1tammikuu
2helmikuu
3maaliskuu
4huhtikuu
5kesäkuu
6elokuu
7syyskuu
8lokakuu
9marraskuu
0joulukuu

5. Jos 3 §:n 2 momentin f kohdassa tarkoitetun perävaunun määräaikaiskatsastus laiminlyödään, katsastusaikaa seuraavan vuoden tammikuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana suoritettu määräaikaiskatsastus merkitään vastaamaan edellisen vuoden määräaikaiskatsastusta.

5 § (6.3.2014/196)
Oikeus käyttää katsastamatonta ajoneuvoa

1. Katsastamattoman ajoneuvon käyttökiellosta säädetään ajoneuvolain 8 ja 51 §:ssä. Jos ajoneuvoa ei ole 3 tai 4 §:ssä tarkoitettuna aikana hyväksytty määräaikaiskatsastuksessa, ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä muulloin kuin tuotaessa ajoneuvo sille erikseen varattuna aikana katsastukseen ellei 10 §:n 3 momentista tai 14 §:stä muuta johdu.

2. Ajoneuvolain 75 tai 85 §:n mukaisesti käyttökiellossa olevaa ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä vain sen kuljettamiseksi sille erikseen varattuna aikana katsastukseen.

5 a § (11.10.2007/895)
Liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon katsastus ja käyttö

Liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa, jossa rekisterikilvet ovat kiinnitettyinä, saa käyttää liikenteessä siirrettäessä ajoneuvo sille erikseen varattuna aikana katsastukseen ja välittömästi katsastuksesta paikkaan, jossa ajoneuvoa säilytetään tai ajoneuvo voidaan korjata. Jos tällainen liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo määrätään katsastuksessa ajokieltoon, ajoneuvon käyttöön sovelletaan, mitä 14 §:n 2 momentissa säädetään. Mitä 14 §:n 1 momentissa säädetään oikeudesta käyttää liikenteessä määräaikaiskatsastuksessa hylättyä ajoneuvoa, ei kuitenkaan sovelleta liikennekäytöstä poistettuun ajoneuvoon.

6–8 §

6–8 § on kumottu L:lla 28.6.2017/488.

9 §
Ajoneuvoihin kohdistuvien verojen ja maksujen suorittamisen valvonta

Ajoneuvoihin kohdistuvien verojen ja maksujen suorittamisen valvonnasta määräaikaiskatsastuksessa säädetään erikseen.

10 § (23.4.2015/541)
Määräaikaiskatsastuksen keskeyttäminen

1. Määräaikaiskatsastuksen keskeyttämisestä säädetään ajoneuvolain 52 ja 55 §:ssä. Lisäksi määräaikaiskatsastus on keskeytettävä, jos ajoneuvoliikennerekisteriin merkityt ajoneuvon tekniset tiedot eivät ole oikeat. Tällöin ajoneuvo on määrättävä esitettäväksi kuukauden kuluessa muutoskatsastukseen. Katsastusta keskeyttämättä saadaan määräaikaiskatsastuksessa kuitenkin oikaista ajoneuvon rekisteritietojen vähäinen, todennäköisesti rekisteröinnissä syntynyt virhe sekä korjata sellaiset tiedot, joiden muuttaminen ei edellytä muutoskatsastusta.

2. Määräaikaiskatsastus on keskeytettävä myös, jos tietoyhteys ajoneuvoliikennerekisteriin ei ole käytettävissä taikka jos katsastusta ei sään tai vastaavien olojen vuoksi taikka muusta ajoneuvon haltijasta riippumattomasta syystä voida suorittaa loppuun eikä perusteita katsastuksen hylkäämiselle tai ajokiellon määräämiselle ole.

3. Jos ajoneuvon katsastus joudutaan keskeyttämään 1 tai 2 momentissa tarkoitetusta ajoneuvon haltijasta riippumattomasta syystä, ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä enintään kahden viikon ajan 3 ja 4 §:ssä säädetyn katsastusajan päättymisestä.

4. Keskeytetty määräaikaiskatsastus tai jälkitarkastus saadaan suorittaa loppuun enintään kuukauden kuluessa määräaikaiskatsastuksesta.

11 § (28.6.2017/488)

11 § on kumottu L:lla 28.6.2017/488.

12 §
Ajokieltoon määrääminen määräaikaiskatsastuksessa

1. Ajoneuvon määräämisestä ajokieltoon säädetään ajoneuvolain 56 §:ssä.

2 momentti on kumottu L:lla 28.6.2017/488.

3. Määräaikaiskatsastuksessa määrätty ajokielto osoitetaan tarralla, jonka ajoneuvon katsastaja kiinnittää tuulilasiin tai muuhun helposti havaittavaan paikkaan ajoneuvossa. Tarraa ei saa poistaa ajoneuvosta ennen kuin ajoneuvo on määräaikaiskatsastuksessa hyväksytty tai ajoneuvolain 56 §:n 2 momentissa tarkoitetun merkittävän ympäristöhaitan vuoksi määrätty ajokielto poistettu.

13 § (8.12.2011/1217)
Jälkitarkastuksen sisältö

1. Jälkitarkastuksessa tarkastetaan ajoneuvosta ne tarkastuskohteet, joissa määräaikaiskatsastuksessa tai edellisessä jälkitarkastuksessa on todettu vikoja tai puutteellisuuksia.

2. Jos jälkitarkastuksessa ajoneuvon muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissa tarkastuskohteissa epäillään olevan sellainen vika tai puutteellisuus, jonka vuoksi ajoneuvo olisi ajoneuvolain 56 §:n tai tämän asetuksen 12 §:n nojalla määrättävä ajokieltoon, jälkitarkastuksessa on tarkastettava myös tällainen tarkastuskohde.

14 § (12.6.2003/545)
Oikeus käyttää määräaikaiskatsastuksessa hylättyä ajoneuvoa

1. Jos 3 ja 4 §:ssä tarkoitettuna katsastusaikana katsastukseen esitetty ajoneuvo hylätään määräaikaiskatsastuksessa ajokieltoa määräämättä, ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä enintään kahden kuukauden ajan määräaikaiskatsastuksessa hylkäämisestä. Ajoneuvossa todetut hylkäämisen aiheuttaneet viat ja puutteellisuudet on kuitenkin korjattava mahdollisimman pian. Jos ajoneuvoa ei edellä tarkoitettuna aikana hyväksytä jälkitarkastuksessa tai määräaikaiskatsastuksessa, ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä vain sen kuljettamiseksi korjattuna sille varattuna aikana katsastukseen. (28.6.2017/488)

2. Katsastustoimipaikka voi antaa määräaikaiskatsastuksessa ajokieltoon määrätylle ajoneuvolle tai 3 ja 4 §:ssä tarkoitetun katsastusajan jälkeen katsastuksessa hylätylle ajoneuvolle todistuksen, joka oikeuttaa ajoneuvon kuljettamiseen lähimpään paikkaan, jossa korjaus voidaan tarkoituksenmukaisesti suorittaa, ja korjauksen jälkeen uudelleen katsastettavaksi. Todistuksessa on mainittava, minne ja miten ajoneuvon saa kuljettaa sekä kuinka kauan todistus on voimassa.

15 § (28.6.2017/488)

15 § on kumottu L:lla 28.6.2017/488.

16 § (18.12.2003/1118)
Määräaikaiskatsastuksesta rekisteriin talletettavat tiedot

Määräaikaiskatsastuksesta katsastustoimipaikan on talletettava ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1116/2003) 19 §:ssä tarkoitetut tiedot.

17 § (6.3.2014/196)
Pakokaasupäästöjen, jarrujärjestelmien, vetokytkinlaitteiden ja nopeudenrajoittimien tarkastaja

1. Ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain (957/2013) 5 §:ssä tarkoitettu tarkastuspaikka saa 2 momentissa säädetyin edellytyksin suorittaa:

a) pakokaasupäästöjen tarkastuksen;

b) ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän paineilmajarrujen tai sähköohjattujen jarrujen suorituskyvyn ja jarrutehon tarkastuksen sekä siihen kuuluvan jarrujen yhteensovittamisen tarkastuksen;

c) vetokytkinlaitteen tarkastuksen;

d) nopeudenrajoittimen toiminnan tarkastuksen.

2. Pakokaasupäästöjen, vetokytkinlaitteen ja nopeudenrajoittimen tarkastuspaikan on tehtävä ennen toiminnan aloittamista ilmoitus Liikenteen turvallisuusvirastolle. Edellä 1 momentin b kohdassa tarkoitetun tarkastuksen saa suorittaa vain tarkastuspaikka, joka on liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1247/2002) 3 §:ssä tarkoitettu A-luvan haltija.

3. Edellä 1 momentissa tarkoitetusta tarkastuksesta on annettava tarkastuksen tuloksen osoittava todistus esitettäväksi katsastuksessa. Todistuksessa on oltava vähintään ajoneuvon yksilöintitiedot, tiedot tarkastuspaikasta, päiväys sekä tarkastajan allekirjoitus ja nimenselvennys. Pakokaasupäästöjen tarkastuksesta on ilmoitettava myös mittauksessa käytetyt pyörintänopeudet. Jos pakokaasupäästöjen, paineilmajarrujen tai sähköohjattujen jarrujen tarkastuksista taikka nopeudenrajoittimen toiminnan tarkastuksesta on katsastukseen mennessä kulunut enemmän kuin kolme kuukautta tai sitä ei ole suoritettu lainkaan, tarkastus suoritetaan katsastuksen yhteydessä. Jos Liikenteen turvallisuusvirasto on ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain 5 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, ettei tarkastuspaikan suorittamia tarkastuksia hyväksytä, tarkastuspaikan antamaa todistusta ei pidetä hyväksyttävänä.

4. Katsastuksessa voidaan suorittaa pakokaasupäästöjen, paineilmajarrujen ja sähköohjattujen jarrujen tarkastuksia sekä nopeudenrajoittimen toiminnan tarkastuksia tarkastuspaikan mittausten tai tarkastusten oikeellisuuden toteamiseksi, jolloin katsastuksessa suoritettu tarkastus on ratkaiseva. Katsastuksessa voidaan tarkastaa myös vetokytkinlaite.

18 § (23.4.2015/541)
Valvontakatsastus

1. Sen lisäksi, mitä valvontakatsastuksesta säädetään ajoneuvolain 75 ja 85 §:ssä, valvontakatsastukseen sovelletaan, mitä tämän asetuksen 9, 10 ja 12–14 §:ssä säädetään määräaikaiskatsastuksesta. Poliisi-, tulli- tai rajavartiomies voi määrätä valvontakatsastuksen tarkastuskohteet. Valvontakatsastukseen määrännyt tekee tästä merkinnän katsastus- tai rekisteröintitodistukseen taikka tallettaa sitä koskevan tiedon ajoneuvoliikennerekisteriin. Valvontakatsastuksesta katsastustoimipaikan on talletettava ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvon ajokieltoon liittyvät tiedot ja ajoneuvon matkamittarin lukema katsastushetkellä. (28.6.2017/488)

2. Ajoneuvo on hylättävä valvontakatsastuksessa, jos ajoneuvoa ei voida luotettavasti yksilöidä.

3. Valvontakatsastus ei korvaa määräaikaiskatsastusta. Jos valvontakatsastukseen määrätylle ajoneuvolle voidaan 3 tai 4 §:n mukaan suorittaa määräaikaiskatsastus, ajoneuvon hyväksyminen määräaikaiskatsastuksessa korvaa valvontakatsastuksen.

19 § (23.4.2015/541)
Tekninen tienvarsitarkastus

1. Ajoneuvon tekninen tienvarsitarkastus voi sisältää:

a) pysähtyneenä olevan ajoneuvon kunnon silmämääräisen tarkastuksen;

b) ajoneuvon teknisen kunnon, katsastusten suorittamisen ja muiden säännösten mukaisuuden osoittavien asiakirjojen tarkastuksen;

c) ajoneuvon teknisen kunnon tarkastuksen.

2. Edellä 1 momentin c kohdassa tarkoitettuun tarkastukseen sovelletaan, mitä Euroopan yhteisössä liikennöivien hyötyajoneuvojen teknisistä tienvarsitarkastuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/30/EY, sellaisena kuin se on muutettuna mainitun direktiivin mukauttamisesta tekniikan kehitykseen annetulla komission direktiivillä 2010/47/EU, 4 artiklassa sekä liitteissä I ja II säädetään. Teknisen tienvarsitarkastuksen suorittajan on otettava huomioon kuljettajan mahdollisesti esittämä viimeisin määräaikaiskatsastusta koskeva todistus ja äskettäin laadittu teknistä tienvarsitarkastusta koskeva raportti. Teknisen tienvarsitarkastuksen suorittaja voi lisäksi ottaa huomioon kuljettajan esittämän muunkin ajoneuvon kuntoa osoittavan todistuksen. Jos todistus tai raportti osoittaa, että jokin tarkastuskohde on tarkastettu kolmen edellisen kuukauden aikana, kyseistä kohdetta ei tarkasteta uudelleen ilman perusteltua syytä.

3. Jos poliisi-, tulli- tai rajavartiomies on ajoneuvolain 84 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla määrännyt ajan, jonka kuluessa ajoneuvossa todettu puutteellisuus on korjattava, on puutteellisuudesta ja sen korjausajasta tehtävä merkintä katsastus- tai rekisteröintitodistukseen taikka ajoneuvoliikennerekisteriin.

20 § (8.12.2011/1217)
Raportti teknisestä tienvarsitarkastuksesta

1. Hyötyajoneuvon kuljettajalle annettavasta raportista on käytävä ilmi vähintään 19 §:n 2 momentissa mainitun direktiivin liitteessä I tarkoitetut asiat.

2. Liikenteen turvallisuusvirasto vahvistaa 1 momentissa tarkoitetun raporttilomakkeen kaavan ja vastaa siitä, että lomakkeita on teknisten tienvarsitarkastusten suorittajien saatavissa.

21 § (23.4.2015/541)
Katsastamattoman ja epäkuntoisen ajoneuvon käytön estäminen

1. Jos poliisi-, tulli- tai rajavartiomies on ajoneuvolain 84 §:ssä tarkoitetulla tavalla estänyt rakenteeltaan, varusteiltaan tai kunnoltaan puutteellisen taikka katsastamattoman ajoneuvon käytön liikenteessä ja määrännyt ajoneuvon ajokieltoon, hänen on tehtävä katsastus- tai rekisteröintitodistukseen taikka ajoneuvoliikennerekisteriin ajokieltoa koskeva merkintä. Viranomaisen haltuunsa ottama rekisteröintitodistus tai haltuunsa ottamat rekisterikilvet on toimitettava ajoneuvon omistajan tai haltijan ilmoittamaan katsastustoimipaikkaan, jonka on viipymättä merkittävä ajokielto ajoneuvoliikennerekisteriin tai ilmoitettava siitä Liikenteen turvallisuusvirastolle. Hyväksytyn katsastuksen jälkeen rekisteröintitodistus ja rekisterikilvet on jälleen luovutettava ajoneuvon omistajalle tai haltijalle, jollei ole olemassa muuta ajoneuvolain 84 §:ssä tarkoitettua perustetta, jonka vuoksi rekisteröintitodistus ja rekisterikilvet on otettu tai voidaan ottaa pois. Tieto ajokiellon päättymisestä on talletettava viipymättä ajoneuvoliikennerekisteriin tai siitä on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle.

2. Jos ajoneuvon käyttö on estetty 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, poliisi-, tulli- ja rajavartiomies voi antaa todistuksen, jossa annetaan lupa ajoneuvon kuljettamiseen säilytettäväksi taikka korjattavaksi lähimpään paikkaan, jossa korjaus voidaan tarkoituksenmukaisesti suorittaa, ja korjauksen jälkeen katsastettavaksi sille erikseen tilatulle ajalle. Todistuksessa on mainittava, minne ja miten ajoneuvon saa kuljettaa sekä kuinka kauan todistus on voimassa.

3. Jollei viranomaisen 1 momentissa tarkoitetulla tavalla haltuunsa ottamaa rekisteröintitodistusta tai haltuunsa ottamia rekisterikilpiä noudeta katsastustoimipaikasta kolmen kuukauden kuluessa haltuunotosta, rekisteröintitodistus ja rekisterikilvet tuhotaan.

22 § (8.12.2011/1217)
Teknisiä tienvarsitarkastuksia koskeva tietojen vaihto ja muu yhteistyö

1. Poliisin, tullilaitoksen ja rajavartiolaitoksen on viipymättä ilmoitettava Ahvenanmaan maakunnassa tai muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa rekisteröidyn tai käyttöön otetun hyötyajoneuvon vakavista vioista ja puutteellisuuksista Liikenteen turvallisuusvirastolle.

2. Liikenteen turvallisuusvirasto, poliisi, tullilaitos, rajavartiolaitos ja tarkastuksia suorittavat katsastustoimipaikat sopivat keskenään teknisten tienvarsitarkastusten tilastoinnista ja teknisiä tienvarsitarkastuksia koskevien muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen tietojen toimittamisesta Liikenteen turvallisuusvirastolle.

3. Liikenteen turvallisuusvirasto toimittaa 19 §:n 2 momentissa mainitun direktiivin 6 artiklassa tarkoitetut tiedot komissiolle sekä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ETA-valtioille.

23 § (28.6.2017/488)
Ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyiltä ajoneuvoilta edellytettävä katsastus

1. Ahvenanmaan maakunnassa tai muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa rekisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon tulee olla katsastettu noudattaen ajoneuvolain 53 §:ää, jos ajoneuvoa käytetään liikenteessä Suomessa.

2. Wienissä 8 päivänä marraskuuta 1968 allekirjoitettavaksi avattua tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävään eurooppalaiseen sopimukseen (SopS 32/1986) ja pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehtyyn sopimukseen liittyneessä muussa valtiossa kuin ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon tulee olla katsastettu mainittujen sopimusten mukaisesti, jos ajoneuvoa käytetään liikenteessä Suomessa.

24 §
Rangaistussäännös

Rangaistus liikenneturvallisuuden vaarantamisesta säädetään rikoslain (39/1889) 23 luvun 1 §:ssä.

25 §
Voimaantulo

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

2. Asetuksen 23 §:n 2 momenttia sovelletaan vasta 27 päivästä tammikuuta 2003 ja 6 §:ää sekä 7 §:n säännöksiä nopeudenrajoittimien toiminnan tarkastuksesta ja tarkastajista vasta 9 päivästä maaliskuuta 2003.

26 §
Siirtymäsäännökset

Pakokaasupäästöjen raja-arvoihin perustuvan 8 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun joutokäynnillä suoritettavan tarkastuksen asemesta 1 päivästä tammikuuta 2004 suoritetaan 8 §:n 5 momentissa tarkoitettu sisäisen valvontajärjestelmän tarkastus seuraaville ajoneuvoille:

a) 1 päivänä tammikuuta 2001 tai sen jälkeen ensi kertaa käyttöön otetut ottomoottorilla varustetut bensiiniä polttoaineena käyttävät M1-luokan ajoneuvot lukuun ottamatta ajoneuvoja, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg, sekä N1-luokan I-alaluokan ajoneuvot;

b) 1 päivänä tammikuuta 2002 tai sen jälkeen ensi kertaa käyttöön otetut ottomoottorilla varustetut bensiiniä polttoaineena käyttävät N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvot sekä M1-luokan ajoneuvot, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg;

c) 1 päivänä tammikuuta 2004 tai sen jälkeen ensi kertaa käyttöön otetut ottomoottorilla varustetut joko neste- tai maakaasua pysyvästi tai osittain polttoaineena käyttävät M1-luokan ajoneuvot lukuun ottamatta ajoneuvoja, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg, sekä N1-luokan I-alaluokan ajoneuvot;

d) 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen ensi kertaa käyttöön otetut ottomoottorilla varustetut joko neste- tai maakaasua pysyvästi tai osittain polttoaineena käyttävät N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvot sekä M1-luokan ajoneuvot, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/30/EY (32000L0030); EYVL N:o L 203, 10.8.2000, s. 1

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

12.6.2003/545:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2003.

27.11.2003/987:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Komission direktiivi 2003/26/EY (32003L0026); EYVL N:o L 90, 8.4.2003, s. 37, Komission direktiivi 2003/27/EY (32003L0027); EYVL N:o L 90, 8.4.2003, s. 41

18.12.2003/1118:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

6.5.2004/341:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2004.

Mitä tässä asetuksessa säädetään rekisteröintitodistuksesta, koskee soveltuvin osin ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettua rekisteriotetta ja mitä tässä asetuksessa säädetään rekisteröintitodistuksen I osasta (tekninen osa), koskee soveltuvin osin ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettua rekisteriotteen teknistä osaa.

11.10.2007/895:

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä marraskuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

21.2.2008/113:

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä maaliskuuta 2008.

8.4.2009/237:

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä huhtikuuta 2009.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EG, (32007L0046); EYVL N:o L 263, 9.10.2007, s. 1

8.12.2011/1217:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/40/EY (32009L0040); EUVL N:o L 141, 6.6.2009, s. 12, Komission direktiivi 2010/47/EU (32010L0047); EUVL N:o L 173, 8.7.2010, s. 33, Komission direktiivi 2010/48/EU (32010L0048); EUVL N:o L 173, 8.7.2010, s. 47

8.5.2013/334:

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2013.

Komission direktiivi 2010/48/EU (32010L0048); EUVL N:o L 173, 8.7.2010, s. 47

6.3.2014/196:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2014.

23.4.2015/541:

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä marraskuuta 2015.

Ajoneuvolain 10 §:n 2 momentin 2 ja 4 kohdassa sekä 17 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuille ajoneuvoille annetaan 31 päivään joulukuuta 2016 tämän asetuksen 15 §:n 1 momentissa tarkoitetun katsastustodistuksen lisäksi rekisteröintitodistuksen I osa todistuksena ajoneuvon hyväksymisestä määräaikaiskatsastuksessa.

28.6.2017/488:

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä toukokuuta 2018.

Ennen asetuksen voimaantuloa käyttöönotettujen ajoneuvojen voimaantulon jälkeisen seuraavan määräaikaiskatsastuksen viimeinen katsastuspäivä määräytyy tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden 3 ja 4 §:n mukaisesti.

Traktori, jonka 4 §:n mukainen määräaikaiskatsastusaika on 20 päivänä toukokuuta 2018 ja 1 päivänä heinäkuuta 2018 välisenä aikana, voidaan katsastaa viimeistään 10 päivänä heinäkuuta 2018.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.